HOTĂRÂRE nr. 588 din 2 august 2018privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional regional 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 10 august 2018
  Având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene - DG REGIO nr. 1.370.701 din 13 martie 2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea Programului operațional regional 2007-2013,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional regional 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, reprezentând:
  a) corecții financiare care au fost aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AM POR, prin titluri de creanță, contestate de către debitori la instanțele judecătorești, potrivit art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POR în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești definitive la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;
  b) corecții financiare care au fost aplicate de AM POR prin titluri de creanță, precum și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POR în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care se aflau în termenul legal de contestare administrativă la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;
  c) corecții financiare care au fost aplicate de AM POR prin titluri de creanță, precum și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POR în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate administrativ de către beneficiari pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații, și care se aflau în termenul legal de contestare la instanțele judecătorești la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;
  d) cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final.


  Articolul 2

  Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă, prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a următoarelor sume:
  a) 38.000.620,21 euro pentru axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere“;
  b) 13.941.358,53 euro pentru axa prioritară 2 „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale“;
  c) 16.257.707,00 euro pentru axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale“;
  d) 5.799.624,35 euro pentru axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local“;
  e) 14.680.575,03 euro pentru axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului“;
  f) 4.494,67 euro pentru axa prioritară 6 „Asistență tehnică“.


  Articolul 3

  În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice informează serviciile Comisiei Europene despre acceptarea de către autoritățile române a aplicării decertificării definitive din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a sumelor prevăzute la art. 2.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat

  București, 2 august 2018.
  Nr. 588.
  -----