LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975
privind creşterea şi ameliorarea animalelor
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 134 din 25 decembrie 1975  În Republica Socialistă România creşterea animalelor reprezintă o activitate de interes naţional, avînd un rol de seama în aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, oua şi alte produse de origine animala şi a industriei cu materii prime necesare sporirii producţiei bunurilor de consum.
  Edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în ţara noastră, creşterea continua a nivelului de trai şi a capacităţii de consum a populaţiei necesita ridicarea ponderii zootehniei în producţia agricolă, prin sporirea efectivelor de animale, îmbunătăţirea potenţialului productiv al acestora şi perfecţionarea tehnologiilor de exploatare şi valorificare eficienta a tuturor resurselor de furaje.
  Pentru atingerea acestor obiective, statul creează condiţii de dezvoltare continua a creşterii animalelor, atît în unităţile agricole socialiste, cît şi în gospodăriile populaţiei, prin alocarea unor importante fonduri de investiţii în vederea construirii de noi obiective zootehnice, acordarea de credite pentru procurarea de animale, prin încadrarea unităţilor cu personal de specialitate, organizarea unor unităţi specializate în producerea materialului de reproducţie, importul de animale din rase perfectionate şi stabilirea unor preţuri stimulatoare pentru producţia animala şi pentru reproducatorii cu potenţial genetic ridicat.
  În scopul valorificării depline a condiţiilor pedoclimatice şi social-economice existente în diferite zone ale tarii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare organizează producţia zootehnica în profil teritorial şi răspund de realizarea producţiei alimentare
  Pentru dezvoltarea în continuare a creşterii animalelor, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin unităţile de cercetare de profil şi institutele de învăţămînt agronomic superior, participa la activitatea de elaborare şi aplicare a celor mai eficiente metodologii de ameliorare a raselor, la extinderea folosirii în unităţile de producţie a materialului de reproducţie ameliorat şi îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere şi răspund de aplicarea şi realizarea acestora pe zonele şi grupele de unităţi ce le sînt repartizate.
  În vederea îndeplinirii acestor acţiuni se impune crearea unui cadru juridic unitar privind creşterea, ameliorarea şi reproductia animalelor.
  În acest scop, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Creşterea animalelor


  Articolul 1

  Creşterea animalelor este o activitate de interes naţional şi are ca scop aprovizionarea populaţiei la nivelul cerinţelor crescînde de consum şi acoperirea nevoilor de materie prima, ale industriei, cu produse de origine animaliera.
  Dezvoltarea creşterii animalelor se realizează potrivit Programului naţional de dezvoltare a zootehniei şi creştere a producţiei animaliere, ale cărui prevederi sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de animale.


  Articolul 2

  Pentru dezvoltarea creşterii animalelor, stabilirea ponderii speciilor pe zone geografice şi administrative, alegerea raselor şi a sistemului de creştere şi exploatare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura valorificarea superioară a pasunilor şi finetelor, îndeosebi a celor din zona de deal şi de munte, precum şi a tuturor resurselor furajere din agricultura, industria alimentara şi din celelalte activităţi ale economiei.


  Articolul 3

  În vederea îmbunătăţirii continue a aprovizionarii populaţiei cu produse animaliere şi evitării cheltuielilor determinate de transportul produselor de la distanţe mari, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor asigura în fiecare judeţ condiţiile necesare dezvoltării creşterii animalelor, care să acopere nevoile proprii de consum şi sa realizeze disponibilităţile stabilite prin plan.


  Articolul 4

  În agricultura socialistă, beneficiind de sprijinul multilateral al statului, dezvoltarea creşterii animalelor va fi orientata în continuare spre concentrarea, specializarea şi integrarea producţiei şi se va realiza prin construirea de noi unităţi, raţional dimensionate, şi modernizarea celor existente.


  Articolul 5

  Unităţile agricole socialiste au obligaţia sa întreţină în condiţii optime, în conformitate cu prescripţiile tehnice, adăposturile de animale, construcţiile anexe şi mijloacele tehnice din dotare şi sa menţină în stare permanenta de funcţionare echipamentul tehnic.
  Schimbarea destinaţiei construcţiilor zootehnice sau a mijloacelor din dotare este permisă numai cu aprobarea organului ierarhic superior.
  Construcţiile zootehnice cu valoare de peste 200 mii lei nu se pot scoate din circuitul producţiei animaliere decît cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.


  Articolul 6

  Statul sprijină dezvoltarea creşterii animalelor în gospodăriile populaţiei, asigurind:
  - reproducatori, prin staţiunile comunale de monta;
  - material seminal şi asistenţa tehnica pentru insamintarea artificiala la animale, fără plata;
  - asistenţa tehnica şi mijloace financiare pentru îmbunătăţirea şi amenajarea pajiştilor naturale, în vederea sporirii resurselor furajere;
  - dreptul de a folosi, în condiţii avantajoase, păşuni şi fîneţe proprietate de stat, precum şi păduri pasunabile, potrivit dispoziţiilor legale;
  - unele sortimente de furaje pentru animalele şi produsele contractate cu statul, în condiţiile prevăzute de lege;
  - acordarea de prime pentru fiecare juninca la prima fatare;
  - îndrumarea tehnica prin cadre cu pregătire de specialitate, asistenţa veterinara şi medicamente de uz veterinar;
  - credite, în condiţii avantajoase pentru crescatori, în vederea procurării de animale de producţie.
  Populaţia de la sate şi oraşe poate cumpara sau prelua pe bază de contract, în vederea creşterii şi ingrasarii, animale şi păsări de la unităţile agricole socialiste.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea nevoilor proprii de consum şi sporirea disponibilităţilor de valorificare, toţi locuitorii din mediul rural şi urban care au condiţii de creştere a animalelor sînt obligaţi sa realizeze sarcinile de efective şi producţie stabilite de birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale.
  Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale vor întocmi programe de perspectiva şi planuri anuale de creştere a animalelor în gospodăriile populaţiei.
  În elaborarea acestor programe şi planuri, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să se consulte cu cetăţenii în vederea stabilirii sarcinilor concrete ce le revin, în funcţie de condiţiile existente în fiecare gospodărie.
  Programele şi planurile se supun dezbaterii adunărilor generale ale locuitorilor din comune, oraşe şi municipii şi devin obligatorii după adoptarea lor de către consiliile populare.


  Articolul 8

  În vederea asigurării gospodariilor populaţiei cu animale pentru creştere şi ingrasare, Ministertul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor lua măsuri de sporire a efectivelor matca în aceste gospodării. În acelaşi scop, vor sprijini organizarea producerii de purcei, pui, precum şi altor specii şi categorii de animale, atît în cadrul gospodariilor populaţiei, cît şi în cadrul asociaţiilor de creştere a animalelor sau prin cooperativele de consum din localitate.
  Consiliile populare şi organele agricole vor sprijini înfiinţarea asociaţiilor de creştere a animalelor şi organizarea de către acestea a acţiunilor legate de ameliorarea efectivelor, sporirea producţiei animaliere, îmbunătăţirea şi folosirea pajiştilor, mecanizarea unor lucrări în zootehnie, apărarea sănătăţii animalelor şi protecţia acestora, contractarea şi desfacerea producţiei.


  Articolul 9

  În vederea asigurării necesarului de furaje pentru animalele deţinute de unităţile socialiste şi de gospodăriile populaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor organiza producţia de furaje, vor asigura dezvoltarea bazei materiale a producţiei de nutreturi combinate şi vor urmări modul de conservare şi folosire a tuturor resurselor furajere, în conformitate cu normele în vigoare.


  Articolul 10

  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora norme tehnice de creştere şi exploatare a animalelor, diferenţiate pe sisteme de creştere, pe zone geografice şi pe forme de proprietate, fundamentate pe rezultatele obţinute de unităţile de cercetare de profil. Aceste norme sînt obligatorii atît pentru unităţile agricole socialiste, cît şi pentru gospodăriile populaţiei.


  Capitolul 2 Ameliorarea animalelor


  Articolul 11

  Ameliorarea efectivelor de animale, în sensul creşterii potenţialului genetic, se realizează pe baza programelor de ameliorare elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Prin aceste programe se stabilesc metodologia de selecţie, tehnologia de creştere, volumul de activitate şi cadrul organizatoric pentru producerea, controlul calităţii şi folosirea materialului de reproducţie din fiecare specie de animale.
  Producerea şi folosirea materialului de reproducţie se realizează în cadrul programului de zonare a creşterii animalelor şi are ca scop îndeplinirea planurilor anuale şi de perspectiva.


  Articolul 12

  Prin material de reproducţie, în sensul prezentei legi, se înţelege:
  a) reproducatorii masculi şi tineretul mascul reţinut pentru controlul performantelor proprii;
  b) tineretul mascul şi femel reţinut pentru testarea părinţilor sau rudelor colaterale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casa şi animale de blana;
  c) femelele din specia taurine, în totalitatea lor; şi femelele din speciile porcine, ovine, caprine, bubaline, cabaline, iepuri de casa şi animale de blana, cuprinse în evidentele de selecţie şi recunoscute pe bază de certificate de calitate;
  d) liniile şi nucleele de păsări recunoscute, precum şi ouăle de incubaţie şi puii de o zi, care s-au obţinut din aceste linii sau din combinatii de linii selecţionate pentru producerea de hibrizi;
  e) nucleele de animale şi păsări utilizate pentru crearea de noi rase, tipuri, linii sau hibrizi;
  f) materialul seminal folosit la însămînţări artificiale şi zigotii utilizaţi în lucrările de transplantare.


  Articolul 13

  Pentru producerea, controlul calităţii şi folosirea materialului de reproducţie la animale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin organele sale de specialitate, poarta răspunderea şi asigura:
  a) organizarea şi funcţionarea unităţilor producătoare de material de reproducţie, prin concentrarea permanenta a animalelor de elita în vederea constituirii unor nuclee de cea mai mare valoare zootehnica;
  b) organizarea şi funcţionarea unităţilor şi punctelor de lucru în care se efectuează testarea după performanţe proprii şi descendenţi a animalelor care se selectioneaza pentru menţinerea şi perfecţionarea nucleelor de elita şi pentru asigurarea de reproducatori la restul efectivelor;
  c) producerea sortimentelor de nutreturi necesare unităţilor în care se efectuează lucrări de testare şi selecţie, după retetele cerute de tehnologia acestora, în scopul evidenţierii corecte a potenţialului genetic şi organizarea producţiei de furaje pentru restul efectivelor, la nivelul cerut de potenţialul lor productiv;
  d) cuprinderea în controlul oficial de producţie a efectivelor necesare realizării lucrărilor de ameliorare, din rindul celor mai bune nuclee de animale existente în unităţile agricole socialiste şi la gospodăriile populaţiei, în scopul cunoaşterii capacităţii productive a animalelor şi identificarii celor mai valoroase exemplare;
  e) garantarea de către stat a calităţii zootehnice a materialului de reproducţie, consemnată în certificate de calitate eliberate în urma controlului oficial de producţie;
  f) înscrierea în registrele genealogice de stat a exemplarelor care, prin valoarea performantelor lor, pot contribui la ameliorarea raselor;
  g) gospodărirea fondului de reproducatori şi a materialului de reproducţie, prin repartizarea dirijata a acestora, pentru satisfacerea cerinţelor din toate zonele şi sistemele de creştere a animalelor;
  h) importul de animale, păsări, oua şi material seminal din rasele şi tipurile ameliorate care pot fi utilizate în condiţiile climatice şi tehnologice de exploatare ale unităţilor de producţie din ţara noastră, cu garantarea de către exportatori a identităţii acestora pentru bolile transmisibile specifice;
  i) apărarea sănătăţii efectivelor de animale supuse selecţiei prin asigurarea permanenta a asistenţei sanitar-veterinare preventive şi curative, acordată prin personal veterinar propriu din unităţile care le deţin sau din circumscripţiile veterinare teritoriale.


  Articolul 14

  Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin unităţile de cercetare de profil din subordine, are obligaţia şi poarta răspunderea pentru:
  a) perfecţionarea permanenta a metodelor de ameliorare şi a programelor sau instrucţiunilor de aplicare a acestora;
  b) conducerea lucrărilor pentru crearea de noi rase, tipuri, linii sau hibrizi de animale şi păsări;
  c) îndrumarea lucrărilor de studiere a capacităţii de adaptare a materialului de reproducţie importat şi stabilirea modului de folosire a acestuia în procesul de ameliorare a animalelor;
  d) elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor noi de creştere şi exploatare a animalelor;
  e) producerea şi livrarea de material de reproducţie cu valoare genetica ridicată, din unităţile proprii deţinătoare de animale.


  Articolul 15

  Organizarea, conducerea, coordonarea şi îndrumarea acţiunilor de producere şi folosire a materialului de reproducţie la animale sînt în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se realizează prin unităţi specializate care au ca obiect:
  a) producerea, creşterea şi întreţinerea animalelor de reproducţie cu rol în ameliorarea efectivelor;
  b) testarea materialului de reproducţie după performanţe proprii sau după descendenţi;
  c) înmulţirea prin creştere în rasa curata sau prin incrucisare a animalelor selecţionate;
  d) producerea, conservarea şi livrarea materialului seminal pentru însămînţări artificiale sau a zigotilor folosiţi în lucrările de transplantare.


  Articolul 16

  În scopul evidenţierii potenţialului productiv al animalelor din unităţile specializate, prevăzute la art. 15, furajarea se va face după norme, ratii şi retete ştiinţific fundamentate, întocmite de unităţile de cercetare de profil şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, aplicate numai în unităţile cu acest specific de activitate.


  Articolul 17

  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare organizează, conduce şi îndrumă lucrările de apreciere şi certificare a calităţii materialului de reproducţie la animale, prin unităţile care au ca obiect de activitate efectuarea controlului oficial de producţie.
  Unităţile de reproducţie şi selecţie au, de asemenea, sarcina de a îndrumă şi controla modul în care se efectuează folosirea în unităţile de producţie a materialului de reproducţie selecţionat, precum şi de a asigura difuzarea şi de a urmări reproducerea acestuia.
  Pentru asigurarea prelucrării exacte a datelor rezultate din controlul de producţie şi creşterea operativitatii în luarea deciziilor de selecţie, unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va organiza sistemul automat de prelucrare a informaţiilor.
  Controlul oficial de producţie se referă la înregistrarea performantelor animalelor supuse selecţiei, precum şi la respectarea condiţiilor de întreţinere, furajare şi îngrijire din unităţile care produc, testeaza sau primesc în folosinţă material de reproducţie ameliorat.


  Articolul 18

  Calitatea de material de reproducţie şi valoarea acestuia se atesta prin certificate de origine şi productivitate, eliberate de unitatea judeteana de reproducţie şi selecţie care efectuează controlul de producţie la animale.
  Nu se vor elibera certificate decît pentru animalele care sînt înmatriculate prin numere sau coduri aplicate direct pe o parte a corpului sau prin crotalii standardizate.
  Sistemul de înmatriculare a animalelor şi de marcare a celuilalt material de reproducţie se stabileşte de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.


  Articolul 19

  Pentru ameliorarea efectivelor de animale se va folosi ca principala metoda creşterea în rasa curata.
  Înmulţirea animalelor prevăzute la art. 13 lit. a) şi f) se va face numai prin creştere în rasa curata.
  Lucrările de metisare şi hibridare, efectuate în scopul creşterii capacităţii productive a animalelor şi pasarilor în unităţile de producţie, se vor realiza dirijat, cu sprijinul tehnic şi sub îndrumarea unităţilor care efectuează controlul oficial de producţie, pe baza unor programe ştiinţific fundamentate, întocmite prin grija Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, de către unităţile de cercetare de profil şi aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.


  Articolul 20

  Reproducatorii masculi - tauri, vieri, berbeci şi armasari - folosiţi în unităţile producătoare de material seminal, în staţiunile şi punctele comunale de monta, precum şi întregul efectiv de animale din unităţile cuprinse în prevederile art. 15 lit. a) şi c) se supun anual bonitarii şi clasarii.
  Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de bonitare, normele tehnice şi metodologia de apreciere a materialului de reproducţie se vor stabili de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
  Pentru controlul originii reproducatorilor, al calităţii şi salubritatii materialului seminal, precum şi pentru aprecierea producţiei animalelor supuse controlului oficial, unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va înfiinţa, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, laboratoare proprii care vor funcţiona şi ca laboratoare de expertiza.


  Articolul 21

  Omologarea raselor, tipurilor, liniilor şi hibrizilor noi de animale, păsări, albine şi viermi de mătase, ce se realizează în unităţile de cercetare şi producţie, precum şi de gospodăriile populaţiei, se face de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, pe baza concluziilor desprinse din analiza rezultatelor obţinute în lucrările de verificare avizate de Consiliul zooveterinar.
  Lucrările de verificare se organizează în centre de omologare a performantelor la animale de către unităţile care efectuează controlul oficial de producţie şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin protocoale de verificare întocmite împreună cu unitatea centrala de cercetare de profil, extinzindu-se asupra a cel puţin două generaţii succesive.
  În cazul în care se considera necesar, se supun aceleiaşi verificări şi nuclee de animale din rasele importate sau care se intenţionează a se importa.


  Articolul 22

  În scopul evidenţierii şi popularizarii unităţilor agricole socialiste şi crescatorilor care se disting în activitatea de creştere a efectivelor de mare valoare zootehnica, precum şi în folosirea unei tehnologii moderne de exploatare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor organiza, anual, expoziţii - concurs de animale şi păsări cu stabilirea campionilor rasei pe judeţe, pe zone şi pe ţara şi cu acordarea unor stimulente în bani, în obiecte şi diplome, în limitele fondurilor ce le-au fost alocate în acest scop.


  Capitolul 3 Organizarea reproductiei animalelor


  Articolul 23

  Activitatea de reproducţie a animalelor are ca principal obiectiv folosirea raţională a efectivelor - matca şi a tineretului de prasila, creşterea continua a natalitatii şi obţinerea de produşi mai valorosi care să exprime potenţialul genetic îmbunătăţit ca urmare a lucrărilor de ameliorare efectuate.


  Articolul 24

  Pentru realizarea sarcinilor arătate la art. 23, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se vor stabili indicatori anuali de natalitate pe specii de animale şi pe judeţe.
  În baza acestor indicatori, conducerea unităţilor socialiste va întocmi, cu asistenţa tehnica a specialiştilor din unităţile de reproducţie şi selecţie, planuri de monta şi fatari pentru animalele aparţinînd acestor unităţi.
  Pentru animalele din gospodăriile populaţiei, planul de monta şi fatari se întocmeşte de către personalul de specialitate local, împreună cu deţinătorii de animale.


  Articolul 25

  Reproducatorii masculi se pot folosi numai după autorizare.
  Autorizarea folosirii reproducatorilor masculi pentru monta naturala se face de către unitatea judeteana, iar pentru insamintarea artificiala, de către unitatea republicană care efectuează controlul oficial de producţie.
  Reproducatorii ajunsi la vîrsta de monta pentru care nu s-a autorizat folosirea se supun sterilizarii.


  Articolul 26

  Producerea materialului de reproducţie se asigura după cum urmează:
  a) reproducatorii masculi şi tineretul mascul destinat testarii performantelor proprii vor fi produşi de către unităţile prevăzute la art. 15 lit. a), b) şi c), precum şi de către alte unităţi socialiste sau de gospodăriile populaţiei, din animale cuprinse în controlul oficial de producţie, prin imperecheri nominalizate;
  b) tineretul mascul şi femel necesar pentru testarea părinţilor sau rudelor colaterale se va produce prin imperecheri dirijate, atît în unităţi agricole socialiste, cît şi în gospodăriile populaţiei, pe bază de contract încheiat cu unităţile în cadrul cărora sînt organizate lucrări de testare, deţinătorii avînd obligaţia sa îl livreze la data şi în condiţiile convenite;
  c) materialul de reproducţie femel din specia taurine se va produce în unităţile agricole socialiste şi în gospodăriile individuale din prasila proprie; iar materialul de reproducţie femel din celelalte specii, prevăzute în art. 12 lit. c), se produce în unităţile agricole socialiste sau în gospodăriile populaţiei din animale cuprinse în controlul oficial de producţie;
  d) liniile selecţionate de păsări, ouăle de incubaţie şi puii de o zi se vor produce de către unităţile avicole de selecţie şi de către gospodăriile populaţiei, membri ai asociaţiei de crescatori, cu autorizaţia unităţii care efectuează controlul oficial de producţie;
  e) nucleele destinate creării de noi rase, tipuri sau linii se constituie în unităţi de cercetare ştiinţifică şi, în mod excepţional, în alte unităţi agricole sau la gospodăriile populaţiei, sub controlul şi îndrumarea unităţii de cercetare de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
  f) materialul seminal pentru însămînţări artificiale se va produce astfel:
  - materialul seminal congelat şi zigotii pentru transplantare, în unităţile specializate autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
  - materialul seminal refrigerat şi brut, pînă la înlocuirea acestuia cu material seminal congelat, în unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie sau în subunitati de însămînţări artificiale;
  - materialul seminal pentru lucrări experimentale, în unităţi de cercetare, pe baza planului tematic anual.
  Materialul seminal se livreaza sau se difuzează însoţit de un buletin de expediţie emis de unitatea producătoare, care atesta provenienţă şi calitatea acestuia


  Articolul 27

  Activitatea de reproducţie, prin însămînţări artificiale, se organizează de către unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie sau de către unităţi agricole de stat, care răspund de buna funcţionare a punctelor de însămînţări artificiale din raza lor de activitate.
  Operaţiunile privind insamintarea artificiala se vor executa de ingineri zootehnisti şi medici veterinari care răspund de rezultatele acestor lucrări. Pînă la asigurarea necesarului de astfel de cadre se poate utiliza şi alt personal, special instruit, pentru efectuarea acestei activităţi, în aceleaşi condiţii de răspundere.
  Dreptul de a face însămînţări artificiale se acordă în baza unei autorizaţii emise de unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie.
  În întreprinderile agricole de stat şi în cooperativele agricole de producţie, şeful de ferma răspunde de activitatea de reproducţie şi de insamintare artificiala. De îndeplinirea planului de monta şi fatari pentru animalele din gospodăriile populaţiei răspund medicii veterinari de circumscripţie şi personalul de specialitate care efectuează insamintarea artificiala.


  Articolul 28

  În localităţile în care pentru una sau mai multe specii nu se practica insamintarea artificiala a animalelor, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale, vor organiza staţiuni comunale de monta, sub îndrumarea personalului local cu pregătire zootehnica sau veterinara şi care au în răspunderea lor planul de monta şi fatari pentru animalele din gospodăriile populaţiei.
  În localităţile în care nu se întruneşte efectivul de bovine, ovine, caprine, cabaline şi porcine pentru organizarea unei staţiuni comunale de monta, inclusiv în localităţile în care sînt organizate cooperative agricole de producţie, atunci cînd situaţia acestora o cere, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale vor înfiinţa puncte de monta, cu reproducatori proprietate de stat sau cu reproducatori autorizaţi care aparţin gospodariilor populaţiei.


  Articolul 29

  Folosirea materialului de reproducţie şi înmulţirea acestuia în unităţile de producţie în scopul sporirii efectivelor de animale ameliorate se desfăşoară în conformitate cu programul de reproducţie elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza unei metodologii unitare, corespunzătoare fiecărui sistem de reproducţie şi fiecărei specii de animale.


  Articolul 30

  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi toţi deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura procesul normal de reproducţie, la toate speciile de animale, cu reproducatori de calitate superioară, potrivit normelor stabilite.
  Repartizarea reproducatorilor pentru producerea de material seminal congelat sau refrigerat şi pentru monta naturala se face anual de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, la propunerea unităţii republicane de reproducţie şi selecţie, pe baza necesarului stabilit cu ocazia lucrărilor de bonitare.


  Articolul 31

  Reproducatorii din speciile taurine, ovine, porcine şi cabaline se vor procura exclusiv din rasele prevăzute în harta de zonare şi numai din unităţile supuse controlului oficial de producţie.
  Livrarea reproducatorilor masculi se face cu asistenţa tehnica a unităţii judeţene de reproducţie şi selecţie în raza căreia se afla unitatea furnizoare. Reproducatorii livraţi vor fi însoţiţi de certificate de origine şi productivitate, precum şi de certificate sanitar-veterinare.


  Articolul 32

  Mijloacele financiare necesare procurării animalelor de reproducţie se constituie, pentru unităţile agricole de stat, din mijloace circulante proprii, iar la celelalte unităţi specializate şi la consiliile populare, din fondurile de investiţii.
  În unităţile agricole cooperatiste materialul de reproducţie se procura din fondul propriu de dezvoltare şi din credite pe termen lung, în conformitate u normele legale în vigoare.
  Materialul seminal, inclusiv zigotii, produs în unităţile care prelucreaza material seminal congelat, se livreaza contra cost la unităţile beneficiare.
  Unităţile de reproducţie şi selecţie plătesc materialul seminal din fonduri bugetare în condiţiile şi la preţurile ce se vor stabili de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu avizul Ministerului Finanţelor, şi îl difuzează gratuit cooperativelor agricole de producţie, asociaţiilor economice intercooperatiste şi gospadariilor populaţiei.


  Articolul 33

  Reproducatorii masculi testati după descendenţi, din specia taurine, sînt asimilaţi fondurilor fixe şi sînt exceptaţi de la amortizare. De asemenea, nu se amortizeaza celelalte animale de reproducţie asimilate fondurilor fixe, de la unităţile specializate din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de la consiliile populare.


  Articolul 34

  Pentru a cunoaşte în orice moment, pe rase, numărul şi calitatea reproducatorilor din unităţile de însămînţări artificiale sau de monta naturala şi din celelalte unităţi socialiste, precum şi dreptul de folosire a acestora, evidenta reproducatorilor se va tine nominal astfel:
  a) unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va tine evidenta taurilor, a armasarilor şi a berbecilor din import, a celor folosiţi la producerea de material seminal congelat, precum şi a celor din unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie, unităţile deţinătoare fiind obligate sa informeze asupra intrărilor şi iesirilor de reproducatori;
  b) unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie vor tine evidenta reproducatorilor proprietate de stat procurati din fondurile alocate judeţelor, pe care îi au în administrare, şi a celorlalţi reproducatori autorizaţi pentru monta, indiferent de proprietate;
  c) unităţile agricole socialiste şi birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale vor tine evidenta reproducatorilor din dotare sau repartizaţi pentru folosirea temporară.


  Articolul 35

  Organele tehnice de specialitate, unităţile agricole socialiste şi gospodăriile populaţiei sînt obligate sa întreţină, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, reproducatorii masculi şi femelele de prasila în condiţii care să asigure o fecunditate şi prolificitate ridicată, prevenirea avorturilor şi pierderilor de animale gestante, a mortalitatii la fatare sau după fatare, precum şi sa înregistreze şi să raporteze corect produsii obţinuţi.
  Medicii veterinari de circumscripţie şi specialiştii din unităţi sînt obligaţi sa ia măsuri pentru prevenirea şi tratarea tulburarilor de reproducţie la animale şi să execute diagnosticarea gestatiei, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.


  Articolul 36

  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Industriei Chimice şi celelalte organe centrale cu sarcini în asigurarea producerii de preparate şi medicamente de uz veterinar vor lua măsuri pentru a satisface în permanenta, din producţia interna, necesarul de produse biologice şi medicamentoase pentru prevenirea şi combaterea tulburarilor de reproducţie la animale.
  Tratamentul tulburarilor de reproducţie la bovinele din unităţile agricole cooperatiste şi gospodăriile populaţiei se executa gratuit.


  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 37

  Încălcarea dispoziţiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 38

  Constituie infracţiuni:
  a) producerea de material seminal congelat în afară unităţilor autorizate sau de la reproducatori pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii;
  b) difuzarea materialului seminal produs în afară unităţilor autorizate sau de la reproducatorii pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii;
  c) difuzarea din culpa a materialului seminal produs în condiţiile prevăzute la lit. b).
  Infracţiunile prevăzute la lit. a) şi b) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  Infracţiunea prevăzută la lit. c) se pedepseşte eu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.


  Articolul 39

  Declararea unor date neadevărate privind originea, vîrsta, performanţele productive sau starea de sănătate a materialului de reproducţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.


  Articolul 40

  Executarea de însămînţări artificiale de persoane neautorizate constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii şi se pedepseşte conform art. 281 din Codul penal.


  Articolul 41

  Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiune:
  a) refuzul îndeplinirii sarcinilor de creştere a animalelor, stabilite de către consiliile populare potrivit art. 7;
  b) nerespectarea normelor tehnice privind asigurarea numerică a reproducatorilor masculi folosiţi la monta naturala, în funcţie de incarcatura normata de femele;
  c) nerespectarea planului de imperecheri nominalizate pentru producerea de reproducatori, deprecierea, înstrăinarea neautorizata sau taierea care nu poate fi justificată prin certificat sanitar-veterinar a materialului de reproducţie;
  d) folosirea pentru monta femelelor a masculilor neautorizati;
  e) schimbarea destinaţiei construcţiilor zootehnice cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. 2 şi 3;
  f) păstrarea materialului seminal sau a oualor de incubaţie în condiţii care determina deprecierea lor;
  g) neasigurarea individualizarii sau individualizarea care creează dubii asupra identităţii animalelor supuse controlului oficial, a animalelor folosite în lucrările de testare a reproducatorilor masculi, precum şi a materialului seminal sau a oualor de incubaţie;
  h) înscrierea, din culpa, în evidenta zootehnica, în certificatele privind calitatea materialului de reproducţie sau în cele veterinare a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanţele productive, indicii de calitate a materialului seminal sau starea de sănătate a materialului de reproducţie;
  i) folosirea la monta sau refuzul sterilizarii masculilor neautorizati ca reproducatori.


  Articolul 42

  Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează după cum urmează:
  - contravenţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d), cu amendă de la 300 la 1.500 lei;
  - contravenţiile prevăzute la lit. e), f), g) şi h), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
  - contravenţia prevăzută la lit. i), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei şi confiscarea animalului.
  Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.


  Articolul 43

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de împuterniciţi ai ministrului agriculturii şi industriei alimentare, din aparatul central al ministerului, din unităţile de reproducţie şi selecţie şi din aparatul organelor agricole judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi de primari.


  Articolul 44

  Dispoziţiile art. 41-43 se intregesc cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 45

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Pe data intrării în vigoare, orice dispoziţii contrare se abroga.
  --------