NORME METODOLOGICE din 20 septembrie 2006 (*actualizate*)
de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
(actualizate la data de 28 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 1 - Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  1.1. Fac parte din categoria angajatorilor prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, denumită în cuprinsul prezentelor norme metodologice angajatori:
  a) regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate;
  b) instituţiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii;
  c) instituţiile financiare şi instituţiile de credit;
  d) organizaţiile cooperatiste, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile nonprofit, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române;
  e) persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă.
  1.2. Tichetele cadou şi tichetele de creşă sunt bilete de valoare.
  1.3. Imprimatul reprezentând tichetul cadou şi tichetul de creşă se emite pe suport hârtie pe care se imprimă valoarea nominală şi elementele obligatorii care asigură circulaţia acestuia în condiţii de siguranţă.
  1.4. Evidenţa circulaţiei tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă se ţine la valoarea nominală imprimată pe tichet.
  1.5. Modelul tichetului cadou şi a tichetului de creşă, cu elementele minime obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 2 - (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  2.1. Activităţile şi destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, sunt generatoare de cheltuieli care se încadrează în prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  2.2. Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziţii distincte de cheltuieli, denumite tichete cadou. În acest caz, regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou acordate de angajatori este cel stabilit prin dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile efectuate de contribuabili.
  2.3. Angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. Angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete cadou" pentru cheltuieli sociale.
  2.4. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, angajaţii din cadrul unităţilor prevăzute la art. 1 din această lege, care beneficiază de tichete cadou, pot beneficia şi de tichete de creşă. Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitentă şi a tichetelor de creşă pentru acelaşi angajat.
  2.5. Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani şi se asigură integral din costuri de către angajator.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 4 - (2) Tichetele de creşă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  3.1. Instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, exclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, acordă tichete de creşă, în limita sumelor destinate acoperirii nominale a tichetelor de creşă prevăzute într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creşă" în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii aprobate potrivit legii, potrivit prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale la articolul bugetar "Tichete de creşă".
  3.2. Pentru celelalte categorii de angajatori, inclusiv pentru instituţiile din sectorul bugetar care se finanţează integral din venituri proprii, tichetele de creşă se acordă în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creşă prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de creşă".
  3.3. La determinarea sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de creşă se iau în calcul: valoarea lunară a tichetului de creşă, numărul de angajaţi care vor beneficia de tichete de creşă şi numărul de luni aferent perioadei pentru care se acordă aceste tichete.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 5 - (1) Tichetele cadou şi tichetele de creşă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  4.1. Unităţile emitente cu activitate specializată sunt persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate de emitere a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi care asigură circulaţia acestora în condiţii de siguranţă, în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  4.2. În vederea desfăşurării activităţii prevăzute la pct. 4.1, unitatea emitentă încheie direct, potrivit art. 8 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, contracte pentru prestarea serviciilor cu creşe sau alte unităţi educaţionale, precum şi cu operatori economici, denumiţi în continuare operatori economici afiliaţi. Operatorii economici care pot fi afiliaţi la reţeaua utilizată de unităţile emitente sunt cei care desfăşoară activităţi care fac posibilă utilizarea tichetelor conform prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 6 - Fiecare tichet cadou sau tichet de creşă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde cel puţin următoarele:
  a) numele şi adresa emitentului;
  b) valoarea nominală a tichetului;
  c) date referitoare la perioada de valabilitate;
  d) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;
  e) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  5. Imprimatul reprezentând tichetul cadou şi, respectiv, tichetul de creşă emis de unitatea emitentă este valabil numai dacă conţine următoarele elemente obligatorii:
  a) seria numerică într-o ordine crescătoare pentru tichete cadou şi separat pentru tichete de creşă, corespunzătoare numărului de tichete comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor;
  b) numele şi adresa emitentului;
  c) date care definesc angajatorul;
  d) valoarea nominală a tichetului, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
  e) perioada de valabilitate a tichetului;
  f) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este îndreptăţit să utilizeze tichetul de creşă;
  g) interdicţii în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, prezentelor norme metodologice şi prin contractul comercial de prestări de servicii încheiat între angajator şi unitatea emitentă;
  h) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Norme metodologice

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006
  :
  Art. 7 - (1) Valoarea nominală a tichetelor de creşă, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în sumă de 440 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.*)
  (2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  (3) Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  6.1. La fundamentarea valorii sumei lunare indexate semestrial, acordată sub formă de tichete de creşă, se vor utiliza următoarele reguli:
  a) indicele inflaţiei, respectiv indicele preţurilor de consum realizat, cu perioadă de referinţă luna mai 2006, luna în care Legea nr. 193/2006
  a intrat în vigoare;
  b) semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna iunie 2006;
  c) valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă de 440 lei, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 193/2006
  .
  6.2. Ţinându-se seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizaţi ai preţurilor de consum de către Institutul Naţional de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de creşă, valabilă în ultima lună a semestrului stabilit potrivit pct. 6.1, se utilizează şi pentru următoarele două luni calendaristice.
  6.3. Valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele de creşă se va rotunji din 10 în 10 lei.
  6.4. Valoarea sumei lunare acordate de angajatori sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă este multiplu de 10.
  6.5. Valoarea nominală înscrisă pe imprimatele reprezentând tichetul cadou şi tichetul de creşă, emise de unităţile emitente, va fi de 10 lei, un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.
  -------------
  Pct. 6.1.-6.5. care reglementează aplicarea art. 7 din Legea nr. 193/2006 au fost modificate conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.536 din 10 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 9 - Angajatorul distribuie salariaţilor tichete de creşă lunar.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  7.1. Tichetele de creşă se distribuie salariaţilor sau, după caz, angajaţilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei sau dat în plasament, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, cu excepţia celor daţi în plasament la asistentul maternal profesionist şi a celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă, pe baza următoarelor documente:
  a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;
  b) actul doveditor eliberat de creşa sau, după caz, unitatea educaţională la care este înscris copilul;
  c) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă;
  d) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) livretul de familie eliberat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situaţia în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoţită de copia certificatului de naştere al copilului sau a extrasului de naştere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naştere, beneficiarul tichetelor de creşă are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere să depună copia acestuia la angajator;
  f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la pct. 9.1.
  7.2. În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, a prevederilor pct. 7.1, salariaţii sau, după caz, angajaţii vor solicita în scris creşei sau unităţii educaţionale actul doveditor care atestă înscrierea copilului în structura educaţională respectivă. În cerere salariatul va preciza datele de identificare ale angajatorului, precum şi datele de identificare ale unităţii emitente de tichete de creşă de la care angajatorul achiziţionează tichetele de creşă. Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, pot stabili ca cererile adresate creşei sau unităţii educaţionale să fie întocmite şi transmise de către angajatori şi nu de salariaţi.
  7.3. Angajatorii sunt obligaţi să organizeze lunar o evidenţă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 2, 2a), 2b) şi 2c) la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 10 - (1) Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul salariatului.
  (2) Tichetele de creşă pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  8.1. Tichetele de creşă acordate de angajatori pot fi utilizate de către angajaţi numai la creşele la care au înscrişi copiii şi cu care unităţile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.
  8.2. Sunt asimilate creşelor, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, şi unităţile educaţionale care organizează distinct servicii de îngrijire şi educaţie pentru copiii în vârstă de până la 3 ani. Angajaţii pot utiliza tichetele de creşă dacă la aceste unităţi educaţionale au înscrişi copiii în vârstă de până la 3 ani şi unităţile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii cu acestea.
  8.3. În cazul în care creşa sau unitatea educaţională prevăzută la pct. 8.1 şi 8.2 nu are personalitate juridică, unităţile emitente vor încheia contractele de prestări de servicii cu persoana juridică, în structura căreia este organizată creşa sau unitatea educaţională.
  8.4. În scopul evitării unor eventuale disfuncţionalităţi în aplicarea Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, persoana juridică prevăzută la pct. 8.3 va încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile emitente care au încheiate contracte de prestări de servicii cu angajatorii ai căror salariaţi au înscrişi copiii la creşa sau unitatea educaţională din structura organizatorică a persoanei juridice. În acest sens, salariaţii sau, după caz, angajatorii au obligaţia respectării prevederilor pct. 7.2, respectiv de a preciza în cererile lor adresate creşei sau unităţii educaţionale în vederea eliberării actului doveditor, care atestă înscrierea copiilor lor la aceste structuri educaţionale şi datele de identificare a unităţii emitente.
  8.5. Pentru asigurarea desfăşurării corespunzătoare a serviciilor de creşă, contractele de prestări de servicii încheiate între creşe şi unităţile educaţionale, pe de o parte, şi unităţile emitente, pe de altă parte, vor cuprinde o clauză expresă referitoare la termenul calendaristic de decontare a contravalorii nominale a tichetelor de creşă. În cazul creşelor sau unităţilor educaţionale care nu au personalitate juridică, persoana juridică va deschide un cont bancar distinct prin care se vor derula sumele corespunzătoare tichetelor de creşă în relaţia contractuală cu unitatea emitentă. Contravaloarea tichetelor de creşă decontată de unităţile emitente va fi destinată în totalitate şi cu operativitate creşei sau unităţii educaţionale.
  8.6. Valoarea lunară a tichetelor de creşă acordată salariaţilor şi decontată creşei sau unităţii educaţionale de către unităţile emitente nu poate fi fracţionată de creşa ori unitatea educaţională, pe perioade de utilizare, dependent de absenţa de la creşă a copiilor în cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai căror părinţi achită taxele de creşă în numerar. Eventualele sume neconsumate de creşă în luna curentă, ca urmare a absenţei copiilor, vor fi utilizate de creşă în luna în care copiii în cauză vor fi prezenţi la creşă. În aceste cazuri valoarea lunară a tichetelor de creşă acordată angajaţilor pentru luna în care copilul va fi prezent la creşa în cauză se diminuează, în mod corespunzător, de către angajator. Informaţiile privind prezenţa lunară a copilului la creşă, confirmate de creşă, se comunică angajatorului, în scris, de către angajatul beneficiar de tichete de creşă.
  8.7. Sumele decontate de unităţile emitente şi neconsumate de creşă sau unitatea educaţională până la sfârşitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârşitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operaţiunile cu tichetele de creşă va fi reportat pentru anul următor.
  8.8. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente de tichete de creşă, creşele şi unităţile educaţionale au următoarele obligaţii şi interdicţii:
  a) să completeze pe versoul fiecărui tichet de creşă data primirii de la angajat a tichetului de creşă şi să aplice ştampila proprie;
  b) să prezinte unităţilor emitente la termenele stabilite prin contract tichetele de creşă primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării;
  c) interdicţia prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de a comercializa tichetele de creşă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor servicii decât cele care asigură îngrijirea şi educaţia copiilor în vârstă de până la 3 ani;
  d) interdicţia de a acorda un rest de bani la tichetul de creşă, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  e) alte obligaţii sau interdicţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate, potrivit legii, cu unităţile emitente.
  8.9. Interdicţiile prevăzute la pct. 8.8 lit. c) şi d) se vor imprima pe tichetul de creşă emis de unităţile emitente.
  8.10. În baza prevederilor art. 10 şi 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, creşele şi celelalte unităţi educaţionale au următoarele obligaţii şi drepturi:
  a) să elibereze operativ, la cererea scrisă a salariaţilor sau, după caz, a angajatorilor, actul doveditor care atestă înscrierea copiilor salariaţilor în cauză la creşa sau unitatea educaţională căreia îi este adresată cererea;
  b) să informeze operativ şi în scris pe angajatorul salariatului în cazul în care copilul acestuia nu mai este înscris la creşă;
  c) să confirme, pe nota scrisă a salariatului adresată angajatorului, potrivit pct. 8.6, prezenţa lunară a copilului la creşă;
  d) să utilizeze sumele decontate de unităţile emitente pentru creşterea şi educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani, înscrişi la creşa sau unitatea educaţională respectivă;
  e) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 4a), 4b), 4c) şi 4d) la prezentele norme metodologice.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 11 - (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare şi a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.
  (2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajatorilor lista unităţilor corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete cadou şi tichete de creşă. La stabilirea acestor unităţi va fi avută în vedere calitatea serviciilor.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  9.1. Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor stabili prin Regulamentul intern de acordare a tichetelor de creşă şi a tichetelor cadou prevederi referitoare la:
  a) stabilirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda salariaţilor tichete cadou şi tichete de creşă şi care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unităţile emitente de tichete de creşă şi de tichete cadou;
  b) unitatea emitentă a tichetelor de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare şi a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale;
  c) unităţile emitente de tichete de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, în cazul în care copiii salariaţilor sunt înscrişi la creşe care au încheiate contracte comerciale de prestări de servicii cu unităţi emitente diferite, ţinând seama de prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. În acest caz are prioritate prevederea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, respectiv creşa la care este înscris copilul salariatului;
  d) valoarea lunară a tichetelor cadou;
  e) valoarea lunară a tichetelor de creşă în limita valorii nominale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, şi data la care se distribuie salariaţilor;
  f) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete cadou şi/sau tichete de creşă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii;
  g) documentaţia pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului în vederea acordării de tichete de creşă;
  h) criterii şi perioade pentru care salariaţii nu primesc tichete cadou şi tichete de creşă;
  i) criterii de stabilire a unităţii emitente cu care vor contracta achiziţionarea tichetelor cadou şi/sau a tichetelor de creşă.
  9.2. La stabilirea valorii lunare a tichetelor cadou şi, respectiv, a valorii lunare a tichetelor de creşă, potrivit pct. 9.1 lit. d) şi e), partenerii de dialog social vor avea în vedere şi prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.
  9.3. În mod corespunzător prevederilor pct. 9.1 şi 9.2, pentru angajaţii care desfăşoară o activitate într-o relaţie de angajare în baza unei legi speciale, respectiv pentru angajaţii din instituţiile din sectorul bugetar, angajatorii vor stabili regulamente interne de acordare a tichetelor de creşă şi a tichetelor cadou. Pentru stabilirea unităţii emitente cu care vor contracta achiziţionarea tichetelor cadou şi/sau a tichetelor de creşă, instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, vor asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice.
  9.4. Contractul pentru achiziţionarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
  a) denumirea concretă a activităţilor, destinaţiilor şi evenimentelor, potrivit pct. 2.3 şi pct. 9.1 lit. a);
  b) necesarul anual, semestrial, trimestrial sau lunar de tichete cadou şi/sau tichete de creşă;
  c) numărul de angajaţi pentru care se achiziţionează lunar tichete de creşă;
  d) numărul de angajaţi pentru care se achiziţionează lunar tichete cadou;
  e) preţul imprimatului reprezentând tichetul cadou şi/sau tichetul de creşă;
  f) condiţiile în care tichetele cadou şi/sau tichetele de creşă neutilizate de către angajatori se restituie de către angajatori unităţii emitente la sfârşitul anului calendaristic sau la data rezilierii contractului de prestări de servicii;
  g) obligaţia unităţii emitente de a transmite angajatorilor lista unităţilor, corespunzătoare reţelei utilizate: operatori economici afiliaţi, creşele sau alte unităţi educaţionale organizate potrivit legii, la care salariaţii pot folosi tichetele cadou şi, respectiv, tichetele de creşă. Angajatorii şi unităţile emitente pot stabili prin contractul de prestări de servicii ca lista să fie pusă la dispoziţia angajatorilor în format electronic;
  h) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
  i) alte clauze considerate necesare de către părţi.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 11 - (3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de creşă între magazine, creşe sau alte unităţi educaţionale, organizate potrivit prevederilor legale, şi unităţile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de creşă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.
  (4) Sumele corespunzătoare valorii nominale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garanţie de disponibilitate imediată.

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  10.1. Unităţile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice şi distincte atât pentru tichete cadou, cât şi pentru tichete de creşă, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea către unităţile prestatoare de servicii, de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile prestatoare de servicii; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală atât a tichetelor cadou, cât şi a tichetelor de creşă emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor prestatoare de servicii;
  b) să obţină din partea băncilor unde sunt deschise conturile specifice garanţia disponibilităţii imediate, la cerere, a sumelor derulate în aceste conturi;
  c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit modelelor de formulare prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c), 3d) şi 3e) la prezentele norme metodologice, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) şi, după caz, Ministerului Finanţelor Publice, potrivit modelului de formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
  10.2. În situaţia în care la unităţile emitente se constată că nu sunt respectate prevederile pct. 10.1, în cazul constatării nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în activitatea desfăşurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanţelor Publice poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză.
  10.3. Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete cadou şi a tichetelor de creşă a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului;
  b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul cadou şi al imprimatului reprezentând tichetul de creşă sau valoarea totală a imprimatelor reprezentând tichetele cadou şi, respectiv, tichetele de creşă;
  c) valorile nominale ale tichetelor imprimate pe acestea şi seriile livrate corespunzător fiecărei valori nominale imprimate pe tichet;
  d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete cadou şi a numărului de tichete de creşă livrat;
  e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
  10.4. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, potrivit prevederilor pct. 4.2, operatorii economici afiliaţi au următoarele interdicţii şi obligaţii:
  a) interdicţia de a acorda un rest de bani la tichetul cadou, prevăzută la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  b) interdicţia de a comercializa tichetele cadou, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
  c) obligaţia să completeze pe versoul fiecărui tichet cadou nominal utilizat data primirii tichetului cadou şi să aplice ştampila;
  d) obligaţia să distribuie salariaţilor produse, fără a diminua valoarea nominală a tichetului cadou cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente;
  e) obligaţia să prezinte unităţii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele cadou primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării lor;
  f) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.

  Legea nr. 193/2006

  Legea nr. 193/2006:
  Art. 12 - (2) Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial*).

  Norme metodologice

  Norme metodologice:
  11.1. Sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, potrivit Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, contravaloarea tichetelor de creşă este venit neimpozabil în sensul impozitului pe venit.
  11.2. Asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate de angajator nu se calculează şi nu se reţin nici pentru salariat, nici pentru angajator contribuţiile obligatorii de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare. Angajatorii nu datorează pentru sumele corespunzătoare tichetelor cadou şi tichetelor de creşă acordate angajaţilor nici contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dispoziţii finale
  12.1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile entităţilor respective.
  12.2. Sumele reprezentând preţul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".
  12.3. La nivelul angajatorilor, unităţilor emitente, operatorilor economici afiliaţi, creşelor şi al unităţilor educaţionale, gestionarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către angajatorii lor.
  12.4. Tichetele cadou şi tichetele de creşă distribuite lunar de angajator angajaţilor proprii nu se mai returnează angajatorului. În cazul în care angajatul căruia i s-au distribuit tichete de creşă nu a prezentat angajatorului informaţiile privind prezenţa la creşă a copilului, în scris cu confirmarea creşei, potrivit prevederilor pct. 8.6, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajaţilor respectivi contravaloarea tichetelor de creşă acordate suplimentar, inclusiv preţul imprimatelor acestora, corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creşă.
  12.5. La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achiziţionate într-o lună calendaristică şi nedistribuite salariaţilor se reportează şi pot fi utilizate în luna calendaristică următoare. Se interzice angajatorului returnarea către unităţile emitente a tichetelor achiziţionate de la acestea şi neutilizate, precum şi primirea acestor tichete de către unităţile emitente, indiferent de motiv, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 9.4 lit. f). Nerespectarea acestei interdicţii de către unităţile emitente constituie cauză pentru suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare.
  12.6. Unităţile emitente vor transmite lunar, până la data de 20 a lunii următoare, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*), informări privind desfăşurarea activităţii de acordare a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, anexând în copie formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, completat cu date centralizatoare la nivel de ţară şi separat pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti.
  12.7. În vederea monitorizării aplicării Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, în anul 2006 şi în trimestrul I al anului 2007, angajatorii, unităţile emitente, creşele, unităţile educaţionale şi operatorii economici afiliaţi vor transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*), precum şi direcţiilor de muncă şi protecţie socială teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti*), informări privind desfăşurarea activităţii de acordare a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.
  12.8. Unităţile emitente vor stabili prin contractul comercial de prestări de servicii, încheiat cu angajatorii, care dintre cele două părţi contractante va completa numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajaţilor, beneficiari de tichete de creşă. Se interzice completarea de către angajaţi a imprimatelor reprezentând tichete cadou şi tichete de creşă a spaţiului destinat numelui, prenumelui şi a codului numeric personal.
  12.9. În cazul cumulului de funcţii, tichetele de creşă pot fi acordate numai de către angajatorii unde angajaţii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
  12.10. Pe perioada acordării tichetelor de creşă, angajaţii nu beneficiază, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, de concediul şi de indemnizaţia pentru creşterea copilului, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  12.11. Angajatorii, unităţile emitente, operatorii economici afiliaţi, creşele şi unităţile educaţionale utilizate de unităţile emitente au obligaţia de a pune la dispoziţie organelor de control toate documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.
  12.12. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) împreună cu Ministerul Finanţelor Publice pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme metodologice.
  12.13. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, inclusiv al anexelor, noţiunea de salariat este sinonimă cu noţiunea de angajat.
  12.14. Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c), 3, 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 4a), 4b), 4c) şi 4d) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MODEL TICHET CADOU ŞI TICHET DE CREŞA PENTRU ANGAJAŢI*)
  -----------
  *) PENTRU ANGAJATORII PREVĂZUŢI LA PCT. 2.2. DIN NORMELE METODOLOGICE, MODELUL TICHETULUI CADOU DIN PREZENTA ANEXA, NU CUPRINDE SPAŢIU PENTRU ÎNSCRIEREA NUMELUI ŞI PRENUMELUI SALARIATULUI/ANGAJATULUI ŞI INTERDICŢIILE PREVĂZUTE PENTRU ANGAJAŢI CARE SE IMPRIMA PE VERSO TICHETULUI CADOU
  *Font 8*                                  ┌──────┐
                                  │ FAŢĂ │
                                  └──────┘

  ┌────────────────────────┐
  │Denumirea, sediul, codul│
  │fiscal şi numărul de │ ┌────────────────────────────┐
  │înmatriculare la oficiul│ │Imprimarea interdicţiei de │
  │registrului comerţului ├───┐ ┌───┤acordare a unui rest în bani│
  │ale angajatorului care │ │ │ │la tichetul cadou/tichete de│
  │utilizează tichete │ │ │ │creşa │
  │cadou/tichete de creşa │ │ │ └────────────────────────────┘
  └────────────────────────┘ │ │
                               │ │
                           ┌───┼────────────┼────────────┐
                           │ ↓ │ │
                           │ │ │
                           │ ↓ │
                           │ Se interzice acordarea │
                           │ unui rest în bani la │
                           │ tichet │
                           │ │
                           │ │ ┌──────────────────────┐
                           │ 20 ─┼──┤Valoarea nominala în │
                           │ Douăzeci lei │ │lei în cifre şi litere│
       ┌──────────────┐ │ │ └──────────────────────┘
       │Seria numerică├────┼──→ 0004231 │
       └──────────────┘ │ │ ┌────────────────────────┐
  ┌─────────────────────┐ │ │ │Perioada de valabilitate│
  │Spaţiu pentru înscrie│ │ ─────┼────┤a tichetului │
  │rea numelui şi prenu-│ │ │ └────────────────────────┘
  │melui salariatului/ │ │ │
  │angajatului care este│ │ | │
  │în drept sa utilizeze├──┼──────┐ | │
  │tichetul cadou/tiche-│ │ │ | │
  │tul de creşa şi codul│ │ ┌┐ │ | │
  │numeric personal │ │ ││ ↓ | │
  └─────────────────────┘ │ ││.......|.............. │
                           │ └┘ Nume,| prenume şi cod │
                           │ |numeric| personal │
                           │ | | │
                           │ | ┌────┼─────────┐ │
                           │ | └─┬──┼─────────┘ │
                           │ | | | │
                           └───┼────┼──┼─────────────────┘
                               | | |
                               | | |
                               | | |
                               | | | ┌───────────────────────────────────────────────┐
                               | | | │Ca elemente de securitate se pot utiliza: │
                               | | └-------→│ - microlinii care nu se disting la fotocopiere│
                               └---------------→│ - banda cu reflexii variabile │
                                    └----------→│ - codul cu bare al unităţii emitente care │
                                                │ conţine elemente de gestiune a tichetelor │
                                                │ - alte elemente de securitate stabilite de │
                                                │ unitatea emitenta │
                                                └───────────────────────────────────────────────┘                         ┌─────┐
                         │VERSO│
                         └─────┘
                                           ┌──────────────────────────────────────────┐
                                           │Imprimarea interdicţiilor la utilizarea │
                                           │tichetelor de către angajatori, salariaţi/│
                                   ┌───────┤angajaţi, operatori economici afiliaţi, │
                                   │ │creşe şi unităţi educaţionale │
                                   │ └──────────────────────────────────────────┘
                                   │
                           ┌───────┼─────────────────────┐
                           │ │ │
                           │ │
                           │ │ ┌────────────────────────────┐
                           │ │ │Spaţiu destinat înscrierii │
                           │ (L.S.) ───┼───┤datei şi aplicării stampilei│
                           │ │ │unităţii la care tichetul a │
                           │ │ │fost utilizat │
                           │ │ └────────────────────────────┘
                           │ │
                           │ │ ┌─────────────────┐
                           │ Unitatea emitenta ───────┼──┤Numele şi adresa │
                           │ │ │unităţii emitente│
                           │ │ └─────────────────┘
                           └─────────────────────────────┘    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ NOTA: │
    │ Ca elemente de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind │
    │ cerneala fluorescentă care îşi schimba culoarea în cazul în care tichetul│
    │ de masa este fotocopiat │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Situaţia centralizatoare a tichetelor de creşă achiziţionate, utilizate şi returnate de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... judeţ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului .......
      Cod fiscal: .....

  ┌───┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┬───────┬─────┬────────┐
  │ │ │ │Conform raportu- │ │ │ │ │
  │ │ │ │lui contractual: │ │ │ │Observa-│
  │ │ │ │angajator-unitate│ │ │ │tii: │
  │ │ │ │emitenta │ │ │ │nr. şi │
  │ │ │ ├────┬────┬───────┤ │ │ │data do-│
  │ │Denumirea│Explicaţii │Con-│Achi│Serii │Tichete│Tichete│Stoc │cument │
  │ │unităţii │ │trac│ziti│tichete│de │de │final│de decon│
  │Nr.│(unităţi-│ │tat │onat│de cre-│creşa │creşa │de │tare a │
  │crt│lor) emi-│ │ │ │să achi│distri-│returna│tiche│tichete-│
  │ │tente, │ │ │ │zitio- │buite │te uni-│te de│lor de │
  │ │numărul │ │ │ │nate: │salaria│tatii │creşa│creşa cu│
  │ │şi data │ │ │ │de la..│tilor │emiten-│ │unitatea│
  │ │contrac- │ │ │ │la ....│ │te │ │emitenta│
  │ │tului │ │ │ │ │ │ │ │şi valoa│
  │ │încheiat │ │ │ │ │ │ │ │rea nomi│
  │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │nala a │
  │ │achizitio│ │ │ │ │ │ │ │acestora│
  │ │narea │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tichete- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │creşa │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────┼───────────────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
  │ 1.│.........│- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │de creşa │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │creşa │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2.│.........│- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │de creşa │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │creşa │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────┼───────────────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
  │ │ │- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │de creşa │ │ │ │ │ │ │ x │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
  │ │ Total │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │creşa │ │ │ │ │ │ │ x │
  └───┴─────────┴───────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────┴─────┴────────┘


             Conducătorul unităţii, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa 2a)

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Situaţia analitica a tichetelor de creşă distribuite salariaţilor de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... judeţ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .......
      Cod fiscal: .....

  ┌───┬─────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
  │Nr.│Nume şi pre- │Cod │Numar │Valoarea│Seria │Valoarea│Semnatu-│Semna- │
  │crt│nume salariat│numeric│tichete │nominala│tichete-│nominala│ra sala-│tura │
  │ │beneficiar al│perso- │de creşa│imprima-│lor de │totala a│riatului│persoa-│
  │ │tichetelor de│nal │distri- │ta pe │creşa │tichete-│ │nei │
  │ │creşa │ │buite │tichetul│distri- │lor de │ │imputer│
  │ │ │ │nominal │de creşa│buite │creşa │ │nicite │
  │ │ │ │ │ │nominal │distri- │ │de anga│
  │ │ │ │ │ │(de la..│buite pe│ │jator │
  │ │ │ │ │ │la ....)│salariat│ │ │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariat │ │ │ │ │ *) │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariat │ │ │ │ │ *) │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariaţi │ x │ │ │ x │ **) │ x │ x │
  └───┴─────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

  ---------
      *) se calculează prin adunarea sumelor parţiale rezultate din înmulţirea
  datelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala din
  col. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei
  (RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).
      **) Se însumează valoarea tichetelor de creşă distribuite salariaţilor
  la nivel de angajator.


             Conducătorul unităţii, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate  Anexa 2b)

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Situaţia centralizatoare a tichetelor cadou achiziţionate, utilizate şi returnate de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... judeţ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
      Cod fiscal: .....

  ┌───┬─────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┬───────┬─────┬────────┐
  │ │ │ │Conform raportu- │ │ │ │ │
  │ │ │ │lui contractual: │ │ │ │Observa-│
  │ │ │ │angajator-unitate│ │ │ │tii: │
  │ │ │ │emitenta │ │ │ │nr. şi │
  │ │ │ ├────┬────┬───────┤ │ │ │data do-│
  │ │Denumirea│Explicaţii │Con-│Achi│Serii │ │ │Stoc │cument │
  │ │unităţii │ │trac│ziti│tichete│Tichete│Tichete│final│de decon│
  │Nr.│(unităţi-│ │tat │onat│cadou │cadou │cadou │de │tare a │
  │crt│lor) emi-│ │ │ │achizi-│distri-│returna│tiche│tichete-│
  │ │tente, │ │ │ │tionate│buite │te uni-│te │lor │
  │ │numărul │ │ │ │de la │salaria│tatii │cadou│cadou cu│
  │ │şi data │ │ │ │.......│tilor │emiten-│ │unitatea│
  │ │contrac- │ │ │ │la ....│ │te │ │emitenta│
  │ │tului │ │ │ │ │ │ │ │şi valoa│
  │ │încheiat │ │ │ │ │ │ │ │rea nomi│
  │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │nala a │
  │ │achizitio│ │ │ │ │ │ │ │acestora│
  │ │narea │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tichete- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │lor cadou│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────┼───────────────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
  │ 1.│.........│- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2.│.........│- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────┼───────────────┼────┼────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────────┤
  │ │ │- Numar tichete│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ x │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │
  │ │ Total │- Valoarea nomi│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nala totala a │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cadou │ │ │ │ │ │ │ x │
  └───┴─────────┴───────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────┴─────┴────────┘


             Conducătorul unităţii, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate  Anexa 2c)

  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Situaţia analitica a tichetelor cadou distribuite salariaţilor de către angajatori în luna ... anul ...
      Denumire angajator ............
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... judeţ .......
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .......
      Cod fiscal: .....

  ┌───┬─────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
  │Nr.│Nume şi pre- │Cod │Numar │Valoarea│Seria │Valoarea│Semnatu-│Semna- │
  │crt│nume salariat│numeric│tichete │nominala│tichete-│nominala│ra sala-│tura │
  │ │beneficiar al│perso- │cadou │imprima-│lor │totala a│riatului│persoa-│
  │ │tichetelor │nal │distri- │ta pe │cadou │tichete-│ │nei │
  │ │cadou │ │buite │tichetul│distri- │lor │ │imputer│
  │ │ │ │nominal │cadou │buite │cadou │ │nicite │
  │ │ │ │ │ │nominal │distri- │ │de anga│
  │ │ │ │ │ │(de la..│buite pe│ │jator │
  │ │ │ │ │ │la ....)│salariat│ │ │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariat │ │ │ │ │ *) │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariat │ │ │ │ │ *) │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
  │ │Total / │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │salariaţi │ x │ │ │ x │ **) │ x │ x │
  └───┴─────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

  ---------
      *) se calculează prin adunarea sumelor parţiale rezultate din înmulţirea
  datelor din col. nr. 3 cu valoarea nominală din col. 4. Valoarea nominala din
  col. 4 poate fi, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 193/2006, de 10 lei
  (RON), un multiplu de 10 dar nu mai mare de 50 lei (RON).
      **) Se însumează valoarea tichetelor cadou distribuite salariaţilor
  la nivel de angajator.


             Conducătorul unităţii, Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate  Anexa 3

  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A TICHETELOR DE CREŞA ŞI A TICHETELOR CADOU EMISE DE UNITATEA EMITENTĂ ÎN LUNA .... ANUL .... ŞI CUMULAT PE PERIOADA ..... ANUL .....
  *Font 8*

      Denumire unitate emitenta ..........
      Adresa: .... nr. telefon ........ nr. fax .......... e-mail ........
      Localitatea ...... strada ..... nr. .... sector ..... judeţ .......
      Nr. autorizaţie de funcţionare: ..........
      Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .......
      Cod fiscal: .....

  ┌───┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
  │Nr.│ │Cumulat │ Luna │Cumulat │Trimes- │Semes- │ Anul │
  │crt│ Explicaţii │perioada│ .... │ *) │trul │trul....│....... │
  │ │ │prece- │ │ │ │ │ │
  │ │ │denta │ │ │ │ │ │
  │ │ │........│ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │ 13│
  ├───┼───────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
  │ │ │Can-│Va-│Can-│Va-│Can-│Va-│Can-│Va-│Can-│Va-│Can-│Va-│
  │ │ │tita│loa│tita│loa│tita│loa│tita│loa│tita│loa│tita│loa│
  │ │ │te │re │te │re │te │re │te │re │te │re │te │re │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
  │ 1.│Tichete de creşa achiziţionate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajaţi de angajatori total: col. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi col. 6 din anexa nr. 3a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2.│Tichete de creşa returnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajatori total: col. 8 şi col. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din anexa nr. 3a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 3.│Valoare tichete de creşa returnate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi decontate de unitatea emitenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total: col. 11 din anexa nr. 3a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 4.│Tichete de creşa primite spre decontare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de la creşe şi unităţi educaţionale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridica, total: col. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi col. 5 din anexa nr. 3b) din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │4.1. creşe cu personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │4.2. unităţi educaţionale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 5.│Tichete de creşa decontate de unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │emitentă creşelor şi unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educaţionale cu personalitate juridică,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total: col. 7 şi col. 8 din anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 3b) din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │5.1. creşe cu personalitate juridica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │5.2. unităţi educaţionale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 6.│Tichete de creşa primite spre decontare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de la creşe şi unităţi educaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fără personalitate juridica, total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │col. 3 şi col. 5 din anexa nr. 3c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │6.1. creşe fără personalitate juridica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │6.2. unităţi educaţionale fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 7.│Tichete de creşă decontate de unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │emitenta creşelor şi unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educaţionale fără personalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │juridică, total: col. 7 şi col. 8 din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │anexa nr. 3c) din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │7.1. creşe fără personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │7.2. unităţi educaţionale fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 8.│Tichete cadou achiziţionate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajaţi de angajatori total: col. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şi col. 6 din anexa nr. 3d) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 9.│Tichete cadou returnate de angajatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total: col. 8 şi col. 9 din anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 3d) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │10.│Valoarea tichete cadou returnate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │decontate de unitatea emitentă total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │col. 11 din anexa nr. 3d) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │11.│Tichete cadou primite spre decontare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de la operatorii economici afiliaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total: col. 3 şi col. 5 din anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 3e) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │12.│Tichete cadou decontate de unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │emitenta operatorii economici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │afiliaţi, total: col. 7 şi col. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din anexa nr. 3e) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
  │13.│Conform raportului contractual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajator-unitate emitenta: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │13.1 Număr angajaţi pentru care s-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │achiziţionat tichete de creşa total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ instituţii din sectorul bugetar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │13.2 Număr angajaţi pentru care s-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │achiziţionat tichete cadou total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ instituţii din sectorul bugetar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │14.│Conform raportului contractual unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │emitentă-unităţi utilizate de unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │emitentă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.1. Număr creşe cu personalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │juridica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.2. Număr creşe fără personalitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.3. Număr unităţi educaţionale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.4. Număr unităţi educaţionale fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.5. Număr operatori economici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │afiliaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.6. Tichete de creşa achiziţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de angajatori şi neprimite spre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │decontare de unitatea emitentă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │termen de 90 de zile de la data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │livrării tichetelor de creşa către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajator, col. 10 din anexa 3c): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 14.6.1. număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 14.6.2. valoare totală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │14.7. Tichete cadou achiziţionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │angajatori şi neprimite spre decontare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de unitatea emitentă în termen de 90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de zile de la data livrării tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cadou către angajator, col. 10 din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │anexa 3e); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 14.7.1. număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 14.7.2. valoare totală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴───────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘
  ---------
      *) inclusiv luna pentru care este întocmită anexa
        Cantitate = număr total

      Conducătorul unităţii emitente Conducătorul compartiment
                                               financiar-contabilitate


  Anexa 3 a

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor de creşă pe angajatori
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. autorizaţie de funcţionare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
  │Nr. │ │ │ │Seria │Valoa-│Valoa- │Numă- │Numărul│Valoa- │Numărul│Valoa- │Seriile│Numărul│
  │crt.│Denumirea │Cod │Număr │tiche- │rea │rea to-│rul şi │tiche- │rea ti-│şi data│rea ti-│tiche- │şi data│
  │ │angajato- │fiscal│tiche-│telor │nomi- │tală a │data │telor │chete- │docu- │chete- │telor │documen│
  │ │ rilor │ │te de │de cre-│nală a│tiche- │actu- │de cre-│lor de │mentu- │lor de │de cre-tului de│
  │ │ │ │creşă │şă achi│tiche-│telor │lui de │şă re- │creşă │lui de │creşă │şă re- │decon- │
  │ │ │ │achi- │ziţio- │tului │de cre-│achi- │turnate│retur- │retur- │retur- │turnate│tare a │
  │ │ │ │ziţi- │nate │ de │şă a- │ziţio- │de an- │nate de│ nare │nate, │decon- │valorii│
  │ │ │ │onate │(de la │creşă │chizi- │nare │gajator│anga- │ │decon- │tate de│tiche- │
  │ │ │ │ │...la │ │ţionate│şi de │ │jator │ │tată de│unita- telor de│
  │ │ │ │ │....) │ │ │decon- │ │ │ │unita- │tea emi│creşă │
  │ │ │ │ │ │ │ │tare a │ │ │ │tea emi│tentă │retur- │
  │ │ │ │ │ │ │ │tiche- │ │ │ │tentă │ │nate de│
  │ │ │ │ │ │ │ │telor │ │ │ │ │ │angaja-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │tori │
  │ │ │ │ │ │ │ │creşă │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ │ 12 │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ Total/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ angajator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ Total/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ angajator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ unitate │ x │ │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ │
  │ │ emitentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

      Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa 3 b

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor de creşă pe creşe
  şi unităţi educaţionale cu personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. autorizaţie de funcţionare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Denumirea │ │Numărul│Seriile │Valoarea│Numărul │Numărul │Valoarea│Numărul │Tichete │
  │crt.│creşei/ │Cod │de ti- │tiche- │totală a│şi data │de ti- │tichete-│şi data │de creşă │
  │ │unităţii │fiscal│chete │telor de│tichete-│actului │chete de│lor de │documen-│achiziţi-│
  │ │educaţio- │ │de cre-│creşă │lor de │de de- │creşă │creşă │tului de│onate de │
  │ │ nale │ │şă pri-│primite │creşă │contare │decon- │decon- │decon- │angaja- │
  │ │ │ │mite │spre de-│primite │a tiche-│tate de │tată de │tare a │tori şi │
  │ │ │ │spre │contare │spre de-│telor de│unitatea│unitatea│tichete-│neprimite│
  │ │ │ │decon- │ │contare │creşă │emitentă│emitentă│lor de │spre de- │
  │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │creşă contare de│
  │ │ │ │prin │ │ │ │ │ │ │unitatea │
  │ │ │ │creşă │ │ │ │ │ │ │emitentă │
  │ │ │ │sau uni│ │ │ │ │ │ │în termen│
  │ │ │ │tatea │ │ │ │ │ │ │de 90 de │
  │ │ │ │educa- │ │ │ │ │ │ │zile de │
  │ │ │ │ţională│ │ │ │ │ │ │la data │
  │ │ │ │de la │ │ │ │ │ │ │livrării │
  │ │ │ │sala- │ │ │ │ │ │ │tichete- │
  │ │ │ │riaţi │ │ │ │ │ │ │lor de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creşă că-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tre an- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gajator │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ 1. Denu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mirea cre-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Subtotal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ 2. Denu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mirea uni-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tăţii edu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │caţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Subtotal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL │ x │ │ x │ │ x │ │ │ x │ │
  └────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

      Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa 3 c

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor de creşă utilizate de creşe
  şi unităţi educaţionale fără personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. autorizaţie de funcţionare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Denumirea │Denumirea │Numărul│Seriile │Valoarea│Numărul │Numărul │Valoarea│Numărul │Tichete │
  │crt.│unităţii │creşei/ │de ti- │tiche- │totală a│şi data │de ti- │tichete-│şi data │de creşă │
  │ │juidice şi│unităţii │chete │telor de│tichete-│actului │chete de│lor de │documen-│achiziţi-│
  │ │date de │educaţio- │de cre-│creşă │lor de │de de- │creşă │creşă │tului de│onate de │
  │ │identi- │nale din │şă pri-│primite │creşă │contare │decon- │decon- │decon- │angaja- │
  │ │ficare │structura │mite │spre de-│primite │a tiche-│tate de │tată de │tare a │tori şi │
  │ │ │persoanei │spre │contare │spre de-│telor de│unitatea│unitatea│tichete-│neprimite│
  │ │ │juridice │decon- │ │contare │creşă │emitentă│emitentă│lor de │spre de- │
  │ │ │din col.1 │tare │ │ │ │ │ │creşă contare de│
  │ │ │şi date de│prin │ │ │ │ │ │ │unitatea │
  │ │ │identifi- │creşă │ │ │ │ │ │ │emitentă │
  │ │ │care │sau uni│ │ │ │ │ │ │în termen│
  │ │ │ │tatea │ │ │ │ │ │ │de 90 de │
  │ │ │ │educa- │ │ │ │ │ │ │zile de │
  │ │ │ │ţională│ │ │ │ │ │ │la data │
  │ │ │ │de la │ │ │ │ │ │ │livrării │
  │ │ │ │sala- │ │ │ │ │ │ │tichete- │
  │ │ │ │riaţi │ │ │ │ │ │ │lor de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creşă că-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tre an- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gajator │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ 1. Denu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │mirea cre-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │şei │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Subtotal │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ 2. Denu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │mirea uni-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │tăţii edu-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │caţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Subtotal │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL │ x │ │ x │ │ x │ │ │ x │ │
  └────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

      Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa 3 d

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor cadou pe angajatori
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. autorizaţie de funcţionare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
  │Nr. │ │ │ │Seria │Valoa-│Valoa- │Numă- │Numărul│Valoa- │Numărul│Valoa- │Seriile│Numărul│
  │crt.│Denumirea │Cod │Număr │tiche- │rea │rea to-│rul şi │tiche- │rea ti-│şi data│rea ti-│tiche- │şi data│
  │ │angajato- │fiscal│tiche-│telor │nomi- │tală a │data │telor │chete- │docu- │chete- │telor │documen│
  │ │ rilor │ │te │cadou │nală a│tiche- │actu- │cadou │lor │mentu- │lor │cadou tului de│
  │ │ │ │cadou │achi- │tiche-│telor │lui de │retur- │cadou │lui de │cadou │retur- │decon- │
  │ │ │ │achi- │ziţio- │tului │cadou │achi- │nate de│retur- │retur- │retur- │nate │tare a │
  │ │ │ │ziţi- │nate │cadou │achizi-│ziţio- │anga- │nate de│ nare │nate, │decon- │valorii│
  │ │ │ │onate │(de la │ │ţionate│nare │jator │anga- │ │decon- │tate de│tiche- │
  │ │ │ │ │...la │ │ │şi de │ │jator │ │tată de│unita- │telor │
  │ │ │ │ │....) │ │ │decon- │ │ │ │unita- │tea emi│cadou │
  │ │ │ │ │ │ │ │tare a │ │ │ │tea emi│tentă │retur- │
  │ │ │ │ │ │ │ │tiche- │ │ │ │tentă │ │nate de│
  │ │ │ │ │ │ │ │telor │ │ │ │ │ │angaja-│
  │ │ │ │ │ │ │ │cadou │ │ │ │ │ │tori │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ Total/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ angajator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ Total/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ angajator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ unitate │ x │ │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ │
  │ │ emitentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

      Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa 3 e

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor cadou pe
  operatori economici afiliaţi utilizaţi de unitatea emitentă
  în luna....... anul .....
  Denumire unitate emitentă____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. autorizaţie de funcţionare:_________________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Denumire │ │Numărul│Seriile │Valoarea│Numărul │Numărul │Valoarea│Numărul │Tichete │
  │crt.│operator │Cod │tiche- │tiche- │totală a│şi data │de ti- │tichete-│şi data │cadou │
  │ │economic │fiscal│telor │telor │tichete-│actului │chete │lor │documen-│achiziţi-│
  │ │afiliat │ │cadou │cadou │lor │de de- │cadou │cadou │tului de│onate de │
  │ │şi date │ │primi- │primite │cadou │contare │decon- │decon- │decon- │angaja- │
  │ │de iden- │ │te de │spre de-│primite │a tiche-│tate de │tată de │tare a │tori şi │
  │ │tificare │ │la sa- │contare │spre de-│telor │unitatea│unitatea│tichete-│neprimite│
  │ │ │ │lariaţi│ │contare │cadou │emitentă│emitentă│lor │spre de- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cadou contare de│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unitatea │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitentă │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în termen│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de 90 de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zile de │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la data │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │livrării │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tichete- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lor cadou│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către an-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gajator │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL │ x │ │ x │ │ x │ │ │ x │ │
  └────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

      Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartiment,
                                                  financiar-contabilitate


  Anexa 4 a

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor de creşă utilizate de creşe
  şi unităţi educaţionale cu personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumire creşă sau unitate educaţională____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Nume şi │Codul nu- │Nume şi│Seriile │Valoarea│Data(zi-│Denumi- │Valoarea│Numărul │Data(zi-│ │
  │crt.│prenume │meric per-│prenume│tiche- │totală a│ua,luna,│rea uni-│tichete-│şi data │ua,luna,│Număr de │
  │ │salariat │sonal al │copil │telor de│tichete-│anul) în│tăţii │lor de │documen-│anul) în│zile ca- │
  │ │care achi-│salaria- │înscris│creşă │lor de │care cre│emitente│creşă │tului de│care │lendaris-│
  │ │tă taxele │tului din │la cre-│primite │creşă │şa a pri│a tiche-│din col.│decon- │creşa a │tice (di-│
  │ │de creşă │col.1 │şă în │de la │primite │mit ti- │telor de│5 trimi-│tare a │primit │ferenţă: │
  │ │prin ti- │ │contul │salari- │de la │chetele │creşă │se spre │valorii │în cont │col.10 │
  │ │chete de │ │căruia │atul din│salaria-│de creşă│din │deconta-│tichete-│contra- │minus │
  │ │creşă │ │salari-│col.1 │tul din │de la │col.4 │re la │lor de │valoarea│col.6) │
  │ │ │ │atul │ │col.1 │salariat│ │unitatea│creşă │tichete-│ │
  │ │ │ │achită │ │pentru │în con- │ │emitentă│din col.│le de │ │
  │ │ │ │taxele │ │copilul │tul lu- │ │ │8 trimis│creşă │ │
  │ │ │ │de cre-│ │ din │nii pen-│ │ │unităţii│ │ │
  │ │ │ │şă prin│ │col.3 │tru care│ │ │emitente│ │ │
  │ │ │ │tichete│ │ │este în-│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de cre-│ │ │tocmită │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şă │ │ │prezenta│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │anexă │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL │ x │ │ x │ │ x │ │ │ x │ x │ │
  └────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creşei, financiar-contabilitate, împuternicite,


  Anexa 4 b

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a tichetelor de creşă utilizate de creşe
  şi unităţi educaţionale fără personalitate juridică
  în luna....... anul .....
  Denumirea persoanei juridice____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  Denumire creşă sau unitate educaţională şi date de identificare (adresa completă)_________________
  Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Nume şi │Codul nu- │Nume şi│Seriile │Valoarea│Data(zi-│Denumi- │Valoarea│Numărul │Data(zi-│ │
  │crt.│prenume │meric per-│prenume│tiche- │totală a│ua,luna,│rea uni-│tichete-│şi data │ua,luna,│Număr de │
  │ │salariat │sonal al │copil │telor de│tichete-│anul) în│tăţii │lor de │documen-│anul) în│zile ca- │
  │ │care achi-│salaria- │înscris│creşă │lor de │care cre│emitente│creşă │tului de│care │lendaris-│
  │ │tă taxele │tului din │la cre-│primite │creşă │şa a pri│a tiche-│din col.│decon- │creşa a │tice (di-│
  │ │de creşă │col.1 │şă în │de la │primite │mit ti- │telor de│5 trimi-│tare a │primit │ferenţă: │
  │ │prin ti- │ │contul │salari- │de la │chetele │creşă │se spre │valorii │în cont │col.10 │
  │ │chete de │ │căruia │atul din│salaria-│de creşă│din │deconta-│tichete-│contra- │minus │
  │ │creşă │ │salari-│col.1 │tul din │de la │col.4 │re la │lor de │valoarea│col.6) │
  │ │ │ │atul │ │col.1 │salariat│ │unitatea│creşă │tichete-│ │
  │ │ │ │achită │ │pentru │în con- │ │emitentă│din col.│le de │ │
  │ │ │ │taxele │ │copilul │tul lu- │ │ │8 trimis│creşă │ │
  │ │ │ │de cre-│ │ din │nii pen-│ │ │unităţii│ │ │
  │ │ │ │şă prin│ │col.3 │tru care│ │ │emitente│ │ │
  │ │ │ │tichete│ │ │este în-│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de cre-│ │ │tocmită │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şă │ │ │prezenta│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │anexă │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL │ x │ │ x │ │ x │ │ │ x │ x │ │
  └────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creşei, financiar-contabilitate, împuternicite,


  Anexa 4 c

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a copiilor în vârstă de până la 3 ani
  pe creşe şi unităţi educaţionale cu personalitate juridică
  în luna.......... anul .........
  Denumire creşă sau unitate educaţională____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Nume şi │ │ Număr │Număr de│Număr de│Număr de│Valoarea│Nume şi │Codul │Denumirea│
  │crt.│prenume │Vârsta│ copii │zile ca-│zile ca-│zile ca-│lunară a│prenume │numeric │şi date │
  │ │copil │ │ în- │lenda- │lenda- │lenda- │tichete-│salariat│personal│de iden- │
  │ │înscris │ │scrişi │ristice │ristice │ristice │lor de │care │al sala-│tificare │
  │ │ │ │ │conform │conform │conform │creşă │achită │riatului│a angaja-│
  │ │ │ │ │progra- │progra- │progra- │primite │taxele │ din │torului │
  │ │ │ │ │mului │mului │mului │în con- │de creşă│ col.8 │care a │
  │ │ │ │ │creşei │creşei │creşei │tul co- │prin ti-│ │distri- │
  │ │ │ │ │ │în care │în care │pilului │chete de│ │buit ti- │
  │ │ │ │ │ │copilul │copilul │din col.│creşă │ │chete de │
  │ │ │ │ │ │a fost │nu a fost 1 │ │ │creşă sa-│
  │ │ │ │ │ │prezent │prezent │ │ │ │lariatu- │
  │ │ │ │ │ │la creşă│la creşă│ │ │ │din col.8│
  │ │ │ │ │ │ │(dife- │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │renţă: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │col.3 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │minus │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │col.4) │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │1. Nume şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copil în- │ │ nu │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │scris la │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │creşa în │ │ com- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │contul că-│ │ ple- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ruia sala-│ │ tează │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │riatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │achită ta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │xele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │creşa prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tichete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de creşă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL 1 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │2. Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total co- │ nu │ │ nu │ nu │ │ nu │ │ │ │
  │ │pii în- │ se │ │ se │ se │ │ se │ │ │ │
  │ │scrişi în │ com- │ │ com- │ com- │ │ com- │ │ │ │
  │ │contul că-│ ple- │ │ ple- │ ple- │ │ ple- │ │ │ │
  │ │rora taxe-│ tează│ │ tează │ tează │ │ tează │ │ │ │
  │ │le de cre-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şă se a- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │chită în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ Total │ x │ │ │ x │ │ │ x │ │ │
  │ │ copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ înscrişi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

     Conducătorul Conducătorul compartiment Semnătura persoanei
        creşei, financiar-contabilitate, împuternicite,


  Anexa 4 d

  la normele metodologice
  Situaţia analitică a copiilor în vârstă de până la 3 ani
  pe creşe şi unităţi educaţionale fără personalitate juridică
  în luna.......... anul .........
  Denumirea persoanei juridice____________________
  Adresa:______ nr telefon________ nr. fax____________ e-mail_________
  Localitatea________________ strada__________ nr._____ sector_______ judeţ__________
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:____________
  Cod fiscal
  Denumire creşă sau unitate educaţională şi date de identificare (adresa completă)_________________
  Nr. telefon___________ nr. fax________________ e-mail_______________
  *Font 8*
  ┌────┬──────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Nr. │Nume şi │ │ Număr │Număr de│Număr de│Număr de│Valoarea│Nume şi │Codul │Denumirea│
  │crt.│prenume │Vârsta│ copii │zile ca-│zile ca-│zile ca-│lunară a│prenume │numeric │şi date │
  │ │copil │ │ în- │lenda- │lenda- │lenda- │tichete-│salariat│personal│de iden- │
  │ │înscris │ │scrişi │ristice │ristice │ristice │lor de │care │al sala-│tificare │
  │ │ │ │ │conform │conform │conform │creşă │achită │riatului│a angaja-│
  │ │ │ │ │progra- │progra- │progra- │primite │taxele │ din │torului │
  │ │ │ │ │mului │mului │mului │în con- │de creşă│ col.8 │care a │
  │ │ │ │ │creşei │creşei │creşei │tul co- │prin ti-│ │distri- │
  │ │ │ │ │ │în care │în care │pilului │chete de│ │buit ti- │
  │ │ │ │ │ │copilul │copilul │din col.│creşă │ │chete de │
  │ │ │ │ │ │a fost │nu a fost 1 │ │ │creşă sa-│
  │ │ │ │ │ │prezent │prezent │ │ │ │lariatu- │
  │ │ │ │ │ │la creşă│la creşă│ │ │ │din col.8│
  │ │ │ │ │ │ │(dife- │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │renţă: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │col.3 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │minus │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │col.4) │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │1. Nume şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prenume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │copil în- │ │ nu │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │scris la │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │creşa în │ │ com- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │contul că-│ │ ple- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ruia sala-│ │ tează │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │riatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │achită ta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │xele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │creşa prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tichete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de creşă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │ TOTAL 1 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├──────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │2. Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │total co- │ nu │ │ nu │ nu │ │ nu │ │ │ │
  │ │pii în- │ se │ │ se │ se │ │ se │ │ │ │
  │ │scrişi în │ com- │ │ com- │ com- │ │ com- │ │ │ │
  │ │contul că-│ ple- │ │ ple- │ ple- │ │ ple- │ │ │ │
  │ │rora taxe-│ tează│ │ tează │ tează │ │ tează │ │ │ │
  │ │le de cre-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │şă se a- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │chită în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ Total │ x │ │ │ x │ │ │ x │ │ │
  │ │ copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ înscrişi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

           Persoana Conducătorul Semnătura persoanei
           juridică, creşei, împuternicite,

  -----------