ORDIN nr. 1.158 din 18 iulie 2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 23 iulie 2018
  Având în vedere:– art. 56 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25 - 27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. DG 3.077 din 18.07.2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, după poziția 98 se introduc opt noi poziții, pozițiile 99-106, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod formular specific

  DCI/afecțiune

  „99

  L01XC18.1

  PEMBROLIZUMABUM - neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici

  100

  L01XC18.2

  PEMBROLIZUMABUM - melanom malign

  101

  L01XE33

  PALBOCICLIBUM - neoplasm mamar

  102

  L01XC21

  RAMUCIRUMABUM - neoplasm gastric

  103

  L01XC11

  IPILIMUMABUM - melanom malign avansat și metastatic

  104

  L01XC13

  PERTUZUMABUM - meoplasm mamar avansat în asociere cu Trastuzumab și Taxani

  105

  L01XC27

  OLARATUMAB - sarcom de țesuturi moi avansat

  106

  L004C.5

  BEVACIZUMABUM - neoplasm ovarian epitelial, trompe uterine sau peritoneal primar“
  2. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 37, 42, 43 și 72 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.3. După formularul specific corespunzător poziției 98 se introduc opt noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor 99-106, prevăzute în anexele nr. 5-12 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan-Teohari Vulcănescu

  București, 18 iulie 2018.
  Nr. 1.158.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3


  Anexa nr. 4


  Anexa nr. 5


  Anexa nr. 6


  Anexa nr. 7


  Anexa nr. 8


  Anexa nr. 9


  Anexa nr. 10


  Anexa nr. 11


  Anexa nr. 12

  -----