ORDIN nr. 867 din 30 septembrie 2002
privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regasi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 18^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001, şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor,
  ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă procedurile preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare, criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare şi lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Procedurile preliminare pentru acceptarea deşeurilor la depozitare, criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare şi lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri sunt revizuite periodic în funcţie de modificarea cerinţelor legislative naţionale şi europene şi a condiţiilor tehnico-economice.


  Articolul 2

  Lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri respecta clasificarea şi codificarea prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.


  Articolul 3

  Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi inspectoratele teritoriale pentru protecţia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la un an de la publicare.
  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Bucureşti, 30 septembrie 2002.
  Nr. 867.


  Anexa 1
  A. PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE
  1. Caracterizarea generală a deşeurilor
  1.1. Caracterizarea generală a unui deseu reprezintă prima etapa în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deseu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă.
  1.2. Informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt:
  a) tipul de deseu şi sursa din care provine, compozitia, starea fizica şi alte caracteristici;
  b) determinarea comportării deseului în depozit pentru stabilirea operaţiunilor de tratare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;
  c) evaluarea caracteristicilor deseului în raport cu valorile limita;
  d) determinarea valorilor limita normale şi excepţionale între care variaza indicatorii caracteristici unui tip de deseu, respectiv levigatului;
  e) determinarea indicatorilor specifici care trebuie analizati, precum şi determinarea modului în care pot fi simplificate procedurile de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care exista informaţii suficiente.
  1.3. În cazul în care în urma caracterizarii generale a unui deseu rezultă ca acesta îndeplineşte criteriile calitative şi cantitative stabilite pentru o anumită clasa de depozit (a se vedea cap. 2), se considera ca deseul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectiva.
  1.4. Generatorul de deşeuri este răspunzător pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deşeurilor proprii.
  1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deseu, pentru o perioadă stabilită de autoritatea de mediu competenţa.
  1.6. Caracterizarea generală a unui deseu cuprinde următoarele informaţii:
  a) sursa de producere a deseului (activitatea şi unitatea economică, acolo unde este cazul);
  b) date referitoare la procesul care generează deseul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime şi produsele);
  c) date privind compozitia deseului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate relevante;
  d) aspectul deseului (miros, culoare, stare fizica);
  e) codul conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi alte informaţii considerate necesare;
  f) pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deseu să fie considerat periculos, conform anexei nr. IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 426/2001;
  g) clasa de depozit în care poate fi acceptat deseul;
  h) informaţii suplimentare sau alte restrictii şi precautii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisa.
  Ca regula generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma testarii deseului. Pe lângă comportarea la levigare, compozitia deseului trebuie să fie cunoscută sau determinata prin analize.
  1.7. Cantitatea şi calitatea informaţiilor pentru caracterizarea generală, testele de laborator necesare, precum şi testele de verificare a conformarii sunt elemente care se stabilesc în funcţie de tipul de deseu. Din acest punct de vedere se poate face următoarea clasificare a tipurilor de deşeuri:
  a) deşeuri individuale generate în mod curent din acelaşi proces şi din aceeaşi instalatie;
  b) fluxuri de deşeuri uniforme şi bine definite, comune pentru instalaţii de acelaşi tip;
  c) deşeuri în cantităţi reduse, care nu sunt generate în mod curent.
  1.8. Datele de caracterizare generală obţinute pot fi comparate direct cu criteriile de acceptare stabilite pentru fiecare clasa de depozit (de exemplu: potenţialul poluant al constituentilor anorganici şi organici) şi pot fi furnizate, dacă este cazul, informaţii suplimentare (de exemplu: consecinţele depozitarii în amestec cu deşeuri municipale).
  1.9. Caracterizarea unui deseu după modul de generare
  1.9.1. Deşeuri individuale generate în mod curent din acelaşi proces şi din aceeaşi instalatie
  1.9.1.1. Aceasta categorie cuprinde deşeurile generate în mod curent din acelaşi proces, desfăşurat în aceeaşi instalatie, unde:
  a) funcţionarea instalaţiei şi desfăşurarea procesului generator de deşeuri, în ansamblul sau, sunt bine cunoscute;
  b) operatorul instalaţiei furnizează toate informaţiile necesare şi informează operatorul depozitului de deşeuri cu privire la schimbările ce apar în procesul generator de deşeuri (în special modificările de materii prime şi materiale care intră în proces).
  1.9.1.2. Caracterizarea generală cuprinde pe lângă datele de baza:
  a) domeniul de variatie a compoziţiei deseului;
  b) variabilitatea domeniului de valori în care se încadrează anumiti indicatori ce pot caracteriza deseul;
  c) comportarea la levigare, determinata prin teste de levigare rapide şi/sau teste de percolare, dacă este necesar;
  d) indicatorii specifici necesar a fi testati în mod regulat (dacă este necesar să se demonstreze lipsa contaminantilor).
  1.9.1.3. Pentru un anumit tip de deseu se efectuează cel puţin două seturi de analize. Dacă rezultatele obţinute se încadrează într-un domeniu restrâns de variatie, atunci deseul poate fi considerat caracterizat, iar pentru predarea sa ulterioară în scopul depozitarii se efectuează numai teste de verificare a conformarii.
  1.9.1.4. Prevederile de mai sus nu se aplică deşeurilor rezultate din instalaţii pentru compactarea/aglomerarea şi amestecarea deşeurilor şi din staţii de transfer, respectiv fluxurilor mixte de deşeuri provenite din activitatea agenţilor de colectare.
  1.9.2. Fluxuri de deşeuri uniforme şi bine definite, comune pentru instalaţii de acelaşi tip
  1.9.2.1. Aceasta categorie cuprinde tipuri de deşeuri cu caracteristici variind în limite cunoscute, rezultate din acelaşi tip de proces (de exemplu: cenusa de la incinerarea deşeurilor municipale), dar din instalaţii diferite.
  1.9.2.2. Caracterizarea generală cuprinde pe lângă datele de baza:
  a) informaţii referitoare la scopul evaluării, prin intermediul cărora se stabileşte dacă prezintă interes întregul flux de deşeuri sau numai anumite subcategorii componente; în acest ultim caz trebuie specificat cum anume sunt identificate şi caracterizate părţile componente care interesează;
  b) variabilitatea şi domeniul de valori în care se încadrează datele referitoare la compozitia întregului flux de deşeuri, respectiv a subcategoriilor;
  c) variabilitatea şi domeniul de valori în care se încadrează caracteristicile deseului;
  d) comportarea la levigare pentru anumite categorii clar definite, componente ale fluxului de deşeuri - se determina prin teste de levigare discontinua şi/sau teste de percolare, în cazul în care autoritatea de mediu competenţa stabileşte o asemenea cerinţa;
  e) indicatori specifici necesar a fi testati în mod regulat (dacă este necesar să se demonstreze lipsa contaminantilor posibili).
  1.9.2.3. Deoarece această categorie cuprinde deşeuri generate în instalaţii diferite, este necesară o evaluare mai detaliată decât în cazul deşeurilor din categoria prevăzută la pct. 1.9.1, realizată prin mai multe seturi de analize. Pe baza rezultatelor obţinute se stabilesc domeniul de valori şi modul în care variaza proprietăţile caracteristice, precum şi conţinutul de poluanti al deşeurilor. Având toate aceste date, deseul poate fi considerat caracterizat, iar pentru predarea sa ulterioară în scopul depozitarii se efectuează numai teste de verificare a conformarii.
  1.9.3. Deşeuri în cantităţi reduse, care nu sunt generate în mod curent
  Aceasta categorie cuprinde deşeuri care nu sunt generate în mod curent din acelaşi proces şi aceeaşi instalatie şi nici nu fac parte din fluxuri de deşeuri bine definite. Fiecare lot de deşeuri de acest tip trebuie caracterizat separat. Caracterizarea generală cuprinde determinarea şi evaluarea indicatorilor de baza pentru fiecare lot şi nu este necesară efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece fiecare lot de deşeuri se analizează separat.
  2. Cazuri în care nu sunt necesare teste şi analize de laborator
  Testele şi analizele de laborator nu sunt necesare în următoarele cazuri:
  a) deseul se regaseste pe o lista de deşeuri pentru care s-a stabilit de către autoritatea de mediu competenţa că nu este necesară efectuarea de analize (a se vedea Criteriile pentru acceptarea deşeurilor la depozitare);
  b) toate datele necesare, cerute de către autoritatea de mediu competenţa, sunt furnizate şi însoţite de documente justificative;
  c) al anumitor tipuri de deşeuri pentru care nu se poate realiza testarea sau pentru care nu sunt disponibile proceduri de analiza şi criterii de acceptare - acest fapt trebuie să fie justificat şi documentat.
  3. Teste pentru verificarea conformarii
  3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă ca un deseu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasa de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformarii, pentru a se stabili dacă deseul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare.
  3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.
  3.3. Indicatorii relevanti, specifici, care trebuie analizati sunt stabiliţi în cadrul caracterizarii generale şi diferă în funcţie de natura deseului. Verificarea trebuie să arate ca lotul de deşeuri se încadrează în limitele stabilite pentru indicatorii specifici.
  3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformarii se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizarii generale şi cuprind cel puţin un test de levigare discontinua.
  3.5. Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de verificare.
  3.6. Testele de verificare se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure ca efectuarea testelor de verificare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecventa stabilite în cadrul caracterizarii generale.
  3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competenţa.
  4. Verificarea la locul de depozitare
  4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspecteaza vizual înainte şi după descărcare.
  4.2. Se verifica documentaţia insotitoare.
  4.3. Pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un amplasament propriu (pe care îl are sub control) verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului.
  4.4. Deseul se accepta la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizarii generale şi verificării, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deseul nu este acceptat în depozit.
  4.5. Este necesară testarea aleatorie a deseului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop se utilizează metode de testare rapida.
  4.6. Probele prelevate se păstrează, după depozitarea deseului, pentru o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competenţa.
  B. CRITERII PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE
  1. Generalitati
  1.1. Stabilirea criteriilor de acceptare a deşeurilor la depozitare tine seama de o serie de factori, printre care cei mai importanti sunt:
  a) necesitatea asigurării condiţiilor necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei;
  b) modul specific de construire şi amenajare a fiecărui tip de depozit (realizarea sistemelor de impermeabilizare, a celor de colectare şi de tratare a levigatului, respectiv a sistemelor de colectare şi evacuare a gazului de depozit).
  1.2. Criteriile de acceptare a unui tip de deseu pe o anumită clasa de depozit se stabilesc ţinându-se cont de caracteristicile deşeurilor, şi anume:
  a) compozitia fizico-chimica;
  b) conţinutul de materie organică;
  c) biodegradabilitatea compusilor organici continuti;
  d) conţinutul de compuşi potenţial toxici/periculosi;
  e) levigabilitatea prognozata/testata;
  f) proprietăţile ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului.
  1.3. Pentru a fi încadrat pe lista aferentă unei anumite clase de depozit, un deseu este supus Nivelului 1 de testare, care consta în caracterizarea generală, realizată cu metode de analiza standardizate*1) pentru determinarea compoziţiei fizico-chimice şi pentru testarea comportării la levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor pe termen scurt şi lung. Indicatorii care trebuie testati, precum şi limitele maxime admise se stabilesc pentru fiecare tip de depozit.
  ------------
  *1) Până la data intrării în vigoare a documentului de faţa vor fi standardizate metodele de analiza pentru determinarea caracteristicilor deşeurilor.
  1.4. Pe baza criteriilor de acceptare a deşeurilor pe o anumită clasa de depozit se stabileşte Lista naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit, iar pe baza acestei liste se întocmeşte lista specifică pentru fiecare depozit (care trebuie inclusă în autorizaţia de mediu a depozitului).
  1.5. Pentru a se regasi pe o lista specifică a unui depozit, un deseu trebuie supus Nivelului 2 de testare, care se realizează prin verificări periodice (semestriale sau anuale) efectuate prin analize simple, standardizate şi prin metode de caracterizare a comportării, pentru a se determina dacă deseul îşi menţine încadrarea în condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu.
  1.6. Pentru acceptarea efectivă a unui transport de deşeuri pe un depozit, acesta este supus Nivelului 3 de testare, care consta în verificarea la faţa locului printr-un control vizual, în urma căruia se confirma ca deseul adus la depozitare este acelaşi cu cel care a fost testat la Nivelul 2 de testare şi ca este cel descris în documentele de însoţire.
  1.7. Ţinându-se cont atât de cadrul legislativ existent la momentul actual, cat şi de nivelul de dezvoltare a tehnicilor de analiza, obligativitatea testarilor corespunzătoare celor 3 niveluri de testare mai sus amintite se introduce etapizat, astfel încât să se realizeze toate analizele şi testarile necesare conform standardelor europene şi naţionale armonizate.
  2. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri inerte
  2.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare într-un depozit de deşeuri inerte
  2.1.1. Tipurile de deşeuri enumerate în tabelul nr. 2.1 sunt considerate ca îndeplinesc criteriile de definire a unui deseu inert (conform lit. f) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 162/2002). Aceste deşeuri sunt acceptate în depozitele de deşeuri inerte fără a necesita testare şi analizare.
  2.1.2. Deşeurile inerte trebuie să fie constituite din fluxuri unice de deşeuri, provenite din aceeaşi sursa. Tipuri diferite de deşeuri, dintre cele enumerate în tabel, pot fi acceptate în amestec numai dacă se dovedeşte ca provin din aceeaşi sursa.
  2.1.3. În cazul în care exista suspiciuni în ceea ce priveşte contaminarea (fie în urma inspecţiei vizuale, fie din datele cunoscute despre sursa de provenienţă), deşeurile sunt fie analizate, fie refuzate de la depozitare. Dacă deşeurile sunt contaminate sau conţin alte tipuri de materiale (metale, azbest, plastic, substanţe chimice etc.) la un nivel care poate genera riscuri şi care să justifice depozitarea lor pe o altă clasă de depozit, ele sunt respinse de la depozitare într-un depozit de deşeuri inerte.
  2.1.4. Dacă exista îndoieli cu privire la modul în care un deseu îndeplineşte criteriile de definire a deşeurilor inerte sau la existenta substanţelor contaminante, atunci se procedează la efectuarea de teste şi analize.

      Tabelul nr. 2.1
         
    Tipul deşeuluiCodul (lista deşeurilor)Restricţii
    Deşeuri din fibre de sticlă10 11 03Numai deşeuri care nu conţin lianţi organici
    Ambalaje de sticlă15 01 07
    Beton17 01 01Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări*)
    Cărămizi17 01 02Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări*)
    Ţigle şi materiale ceramice17 01 03Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări*)
    Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice fără conţinut de substanţe periculoase17 01 07Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări*)
    Sticlă17 02 02Asfalturi fără conţinut de gudron de huilă
    17 03 02Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) < 25 mg/kg sau conţinut de gudron < 0,01%
    Pământ şi pietre fără conţinut de substanţe periculoase17 05 04- Exclusiv material de acoperire, turbă
    - Exclusiv pământ şi pietre din zone contaminate
    Sticlă20 01 02Numai sticlă colectată separat
    Pământ şi pietre20 02 02- Numai din categoria deşeuri din grădini şi parcuri
        - Exclusiv material de acoperire, turbă

  ---------- Notă *) Categoria deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde o varietate larga de materiale, şi anume:
  - deşeuri generate la demolarea totală sau parţială a clădirilor şi/sau a altor elemente de infrastructura;
  - deşeuri generate la construirea clădirilor şi/sau a altor elemente de infrastructura;
  - sol, pietre şi vegetaţie generate în cadrul lucrărilor de nivelare şi construire a fundaţiilor;
  - materiale similare generate din activităţile de întreţinere a drumurilor.
  2.1.5. În sensul prezentului ordin, expresia deşeuri sortate din construcţii şi demolări înseamnă deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut cat mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, pământ, materiale organice, lemn, cauciuc etc.).
  2.1.6. Nu se accepta deşeuri din construcţii şi demolări contaminate cu substanţe organice sau anorganice periculoase (de exemplu: materiale vopsite, materiale provenite de la depozitarea pesticidelor şi a altor substanţe periculoase, materiale provenite de la demolări din zone contaminate) decât dacă se prezintă buletine de analiza a levigatului acestor deşeuri care să ateste ca deseul este contaminat nesemnificativ.
  2.1.7. Deşeurile cuprinse în Lista de deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri inerte şi care nu apar în tabelul nr. 2.1 fac obiectul analizarii şi testarii, conform procedurilor specifice, pentru a se stabili dacă ele îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitele de deşeuri inerte, în conformitate cu prevederile pct. 2.2.1 şi 2.2.2.
  2.2. Valori limita pentru caracteristicile deşeurilor care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri inerte
  2.2.1. Valori limita pentru levigabilitate
  Valorile prezentate în tabelul nr. 2.2 reprezintă limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului în cazul deşeurilor care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri inerte.
  Valorile sunt exprimate direct în mg/l şi reprezintă rezultatele testului de percolare*1).
  --------------
  *1) Testul de percolare se realizează la un raport lichid/solid de 10 l/kg, pentru 3 variante de aciditate a fazei lichide, şi anume: pH ≈'98 6 (apa distilata), pH ≈'98 5 (soluţie tampon), pH ≈'98 3,5 (soluţie acid acetic); timpul de agitare optim = 4 ore. După filtrare se determina din faza lichidă indicatorii specifici.


      Tabelul nr. 2.2
       
    IndicatorulValoarea maximă admisă (mg/l)
    As0,1
    Ba5
    Cd0,2
    Cr total1
    Cr hexavalent0,1
    Cu0,1
    Hg0,05
    Mo0,1
    Ni0,5
    Pb0,2
    Sb0,1
    Se0,1
    Zn0,5
    Cloruri500
    Fluoruri5
    Sulfaţi600
    Fenoli antrenabili cu vapori de apă0,3

      2.2.2. Valori limita pentru conţinutul de materie organică în deseu
       
    IndicatorulValoarea maximă admisă (mg/kg)
    Carbon organic total30.000
    Benzen- Toluen- Etilbenzen- Xilen (BTEX)6
    Bifenili policloruraţi (PCB) 7 tipuri1
    Uleiuri minerale (C 10-C 40)500
    Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)Se stabilesc de către autoritatea de mediu competentă în urma realizării unor studii de specialitate realizate de generatorul de deşeuri

  3. Criterii pentru acceptarea deşeurilor în depozitele de deşeuri nepericuloase
  3.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare în depozitele de deşeuri nepericuloase
  3.1.1. Pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări, deşeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 162/2002, precum şi namolurile rezultate în urma operaţiilor de tratare a apelor uzate municipale. Aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate [conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002] sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât sa determine apariţia de riscuri asociate şi deci să justifice eliminarea lor în alt mod.
  3.1.2. Deşeurile municipale biodegradabile nu se depozitează în aceleaşi celule cu deşeurile periculoase stabilizate care, în urma unei operaţii de tratare, au căpătat caracter nepericulos [a se vedea şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002].
  3.2. Valori limita pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor nepericuloase
  3.2.1. Valorile prezentate în tabelul nr. 3.1 reprezintă limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului în cazul deşeurilor acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase. Valorile sunt exprimate direct în mg/l şi reprezintă rezultatele testului de percolare.

      Tabelul nr. 3.1
       
    IndicatorulValoarea maximă admisă (mg/l)
    As0,2
    Ba7,5
    Cd0,3
    Cr total1,5
    Cr hexa0,2
    Cu0,2
    Hg0,1
    Mo0,2
    Ni1,0
    Pb0,5
    Sb0,2
    Se0,2
    Zn1,0
    Cobalt2,0
    Fluoruri7,5
    Sulfaţi600
    Cloruri750
    Sulfocianuri15,0

  3.3. Criterii pentru deşeurile periculoase care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase
  3.3.1. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002, deşeurile periculoase stabile, nereactive, care au o comportare echivalenta cu cea a deşeurilor nepericuloase, pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase.
  3.3.2. Caracterul stabil, nereactiv consta în faptul ca levigabilitatea deseului nu se modifica în mod negativ sub influenţa condiţiilor de mediu (de exemplu: apa, aer, temperatura, sarcini mecanice) şi/sau a altor deşeuri (inclusiv a levigatelor şi a gazului de depozit), în condiţiile ce se dezvolta în depozit sau în cazul accidentelor previzibile.
  3.3.3. Din punct de vedere al aspectului fizic deşeurile periculoase stabilizate se pot clasifica în:
  3.3.3.1. deşeuri în forma granulara;
  3.3.3.2. deşeuri în forma monolitica;
  3.3.3.3. deşeuri cu conţinut de azbest.
  3.3.3.1. Deşeuri în forma granulara
  Valorile limita prezentate în tabelul nr. 3.2 reprezintă limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului în cazul deşeurilor periculoase stabilizate, în forma granulara, care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase. Valorile sunt exprimate direct în mg/l şi reprezintă rezultatele testului de percolare.


      Tabelul nr. 3.2
       
    IndicatorulValoarea maximă admisă (mg/l)
    As0,2
    Ba7,5
    Cd0,3
    Cr total1,5
    Cr hexa0,2
    Cu0,2
    Hg0,1
    Mo0,2
    Ni1,0
    Pb0,5
    Sb0,2
    Se0,2
    Zn1,0
    Cobalt2,0
    Fluoruri7,5
    Sulfaţi600
    Cloruri750
    Sulfocianuri15,0

  3.3.3.2. Deşeuri în forma monolitica
  Criteriile pentru acest tip de deşeuri se stabilesc de către autoritatea de mediu competenţa, astfel încât să fie îndeplinite aceleaşi condiţii pentru protecţia mediului ca şi în cazul deşeurilor în forma granulara.
  3.3.3.3. Deşeuri cu conţinut de azbest
  3.3.3.3.1. Materialele de construcţie, precum şi alte deşeuri similare cu conţinut de azbest pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără testare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002.
  3.3.3.3.2. În cazul depozitelor care accepta deşeuri de materiale de construcţie sau alte deşeuri similare cu conţinut de azbest, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
  a) deşeurile sa nu conţină alte tipuri de deşeuri periculoase în afară de azbest, inclusiv fibre cu lianti sau ambalate în plastic;
  b) depozitul accepta numai materiale de construcţie sau alte deşeuri similare cu conţinut de azbest. Aceste deşeuri pot fi acceptate şi în depozite de deşeuri nepericuloase, dar numai în celule separate, amenajate corespunzător;
  c) pentru a împiedica dispersarea fibrelor, deşeurile cu conţinut de azbest depozitate se acoperă cu materiale corespunzătoare atât zilnic, cat şi înaintea fiecărei operaţii de compactare, iar deşeurile neambalate se stropesc cu apa la intervale regulate;
  d) se realizează acoperirea finala a celulei/depozitului pentru a evita dispersarea fibrelor;
  e) în cadrul celulei/depozitului în care exista deşeuri cu conţinut de azbest nu se efectuează nici un fel de lucrări (de exemplu: foraje) care ar putea conduce la dispersarea fibrelor;
  f) după închiderea celulei/depozitului ce conţine deşeuri cu conţinut de azbest, se păstrează o schita de amplasare care indica în mod clar localizarea acesteia/acestuia;
  g) după închiderea depozitului posibilităţile de utilizare ulterioară a terenului se restrictioneaza, astfel încât să fie evitate la maximum posibil riscurile pentru sănătatea populaţiei.
  3.3.3.3.3. În cazul depozitelor care accepta numai deşeuri de materiale de construcţie conţinând azbest, cerinţele legate de protecţia calităţii apelor subterane şi de suprafaţa (impermeabilizare şi sistem de colectare şi tratare a levigatului) pot fi reduse faţă de prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 162/2002.
  4. Criterii pentru acceptarea deşeurilor în depozitele de deşeuri periculoase
  Valorile prezentate în tabelul nr. 4.1 reprezintă limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului în cazul deşeurilor care pot fi acceptate în depozitele de deşeuri periculoase. Valorile sunt exprimate direct în mg/l şi reprezintă rezultatele testului de percolare.


      Tabelul nr. 4.1
       
    IndicatorulValoarea maximă admisă (mg/l)
    As3,0
    Ba20,0
    Cd0,5
    Cr total8,0
    Cu10,0
    Hg0,25
    Mo5,0
    Ni5,0
    Pb5,0
    Sb1,0
    Se1,5
    Zn10,0
    Cloruri875
    Fluoruri8,75
    Sulfaţi1.050


      C. LISTA NAŢIONALA DE DEŞEURI ACCEPTATE ÎN FIECARE CLASA DE DEPOZIT
                            DE DEŞEURI

      Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri INERTE
         
    Cod deşeuDenumire deşeuSe recomandă aplicarea unei metode de valorificare
      Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor
    01 01 01deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere  
    01 01 02deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere  
    01 03 08deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07  
    01 04 08deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07  
    01 04 09deşeuri de nisip şi argilă  
    01 04 10deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07  
    01 04 13deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07  
      Deşeuri din procesele termice
    10 11 03deşeuri din fibre de sticlăX
    10 11 05particule şi praf  
    10 11 12deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11X
    10 12 01deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice  
    10 12 03particule şi praf  
    10 12 08deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termică)X
    10 13 01deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice  
    10 13 06particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)  
    10 13 14deşeuri de beton şi nămoluri cu betonX
      Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte
    15 01 07ambalaje de sticlăX
      Deşeuri nespecificate în altă parte
    16 01 20sticlăX
      Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
    17 01 01betonX
    17 01 02cărămiziX
    17 01 03ţigle şi materiale ceramiceX
    17 01 07amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06X
    17 02 02sticlăX
    17 05 04pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03  
    17 05 06deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05  
    17 05 08resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07  
      Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial
    19 12 05sticlăX
    19 12 09minerale (de ex: nisip, pietre)  
      Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat
    20 01 02sticlăX
    20 02 02pământ şi pietre

  Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri NEPERICULOASE
  NOTE:
  -----
  1. Conform prevederilor HG 162/2002, nu se accepta într-un depozit: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, anvelope uzate întregi, orice alt tip de deseu care nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare. Deşeurile nepericuloase lichide se tratează în vederea solidificarii, deshidratarii.
  2. Conform prevederilor HG 162/2002, în depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: deşeuri municipale, deşeuri nepericuloase de orice alta origine care îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare, deşeuri periculoase stabilizate cu comportare echivalenta cu cea a deşeurilor nepericuloase. Deşeurile periculoase stabilizate se depozitează în celule separate faţă de deşeurile nepericuloase biodegradabile.
  3. Pentru colectarea şi depozitarea deşeurile municipale se respecta şi prevederile legislative referitoare la gospodărirea localităţilor.
  4. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori) se respecta prevederile actelor normative corespunzătoare, şi anume: HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati, HG 1.057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.
  5. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DEŞEURI, şi care nu se regăsesc în lista de faţa, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.
         
    Cod deşeuDenumire deşeuSe recomandă aplicarea unei metode de valorificare
      Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor  
    01 03 06reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05  
    01 03 09nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07  
    01 04 11deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07  
    01 04 12reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11  
    01 05 04deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce  
    01 05 07noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06  
    01 05 08noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06  
      Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor  
    02 01 01nămoluri de la spălare şi curăţareX
    02 01 02deşeuri de ţesuturi animaleX
    02 01 03deşeuri de ţesuturi vegetaleX
    02 01 04deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)X
    02 01 06dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incinteiX
    02 01 07deşeuri din exploatarea forestierăX
    02 01 09deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08X
    02 01 10deşeuri metaliceX
    02 02 01nămoluri de la spălare şi curăţareX
    02 02 02deşeuri de ţesuturi animaleX
    02 02 03materii care nu se pretează consumului sau procesăriiX
    02 02 04nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    02 03 01nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separareX
    02 03 02deşeuri de agenţi de conservare  
    02 03 03deşeuri de la extracţia cu solvenţi  
    02 03 04materii care nu se pretează consumului sau procesăriiX
    02 03 05nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    02 04 01nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahărX
    02 04 02deşeuri de carbonat de calciu  
    02 04 03nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    02 05 01materii care nu se pretează consumului sau procesăriiX
    02 05 02nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    02 06 01materii care nu se pretează consumului sau procesăriiX
    02 06 02deşeuri de agenţi de conservare  
    02 06 03nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    02 07 01deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei primeX
    02 07 02deşeuri de la distilarea băuturilor alcooliceX
    02 07 03deşeuri de la tratamente chimice  
    02 07 04materii care nu se pretează consumului sau procesăriiX
    02 07 05nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă  
      Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului  
    03 01 01deşeuri de scoarţă şi de plutăX
    03 01 05rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04X
    03 03 01deşeuri de lemn şi de scoarţăX
    03 03 02nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)  
    03 03 05nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei  
    03 03 07deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate  
    03 03 08deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării  
    03 03 09deşeuri de nămol de caustificare  
    03 03 10fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare  
    03 03 11nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate a 03 03 10  
      Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă  
    04 01 01deşeuri de la seruire  
    04 01 02deşeuri de la cenuşărire  
    04 01 04flota de tăbăcire cu conţinut de cromX
    04 01 05flota de tăbăcire fără conţinut de crom  
    04 01 06nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de cromX
    04 01 07nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă fără conţinut de crom  
    04 01 08deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom  
    04 01 09deşeuri de la apretare şi finisare  
    04 02 09deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)X
    04 02 10materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)X
    04 02 15deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14  
    04 02 17coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16X
    04 02 20nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19  
    04 02 21deşeuri de fibre textile neprocesateX
    04 02 22deşeuri de fibre textile procesateX
      Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor  
    05 01 10nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09  
    05 01 13nămoluri de la cazanul apei de alimentare  
    05 01 14deşeuri de la coloanele de răcire  
    05 01 16deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului  
    05 01 17bitumX
    05 06 04deşeuri de la coloanele de răcire  
    05 07 02deşeuri cu conţinut de sulf  
      Deşeuri din procese chimice anorganice  
    06 03 14săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13  
    06 03 16oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15  
    06 05 03nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02  
    06 06 03deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02  
    06 08 02deşeuri cu conţinut de clorosilani  
    06 09 02zgură fosforoasă  
    06 09 04deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03  
    06 11 01deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan  
    06 13 03negru de fumX
      Deşeuri din procese chimice organice  
    07 01 12nămoluri de la epurarea afluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11  
    07 02 12nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11  
    07 02 13deşeuri de materiale plastice  
    07 02 15deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14X
    07 02 16deşeuri cu conţinut de siliconX
    07 03 12nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11  
    07 04 12nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11  
    07 05 12nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11  
    07 05 14deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13  
    07 06 12nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11  
    07 07 12nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11  
      Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
    08 01 12deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11X
    08 01 14nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13X
    08 01 16nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15X
    08 01 18deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17X
    08 01 20suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19X
    08 02 01deşeuri de pulberi de acoperire  
    08 02 02nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice  
    08 02 03suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice  
    08 03 07nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri  
    08 03 08deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri  
    08 03 13deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12  
    08 03 15nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14  
    08 03 18deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17X
    08 04 10deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09X
    08 04 12nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11X
    08 04 14nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13X
    08 04 16deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15X
      Deşeuri din industria fotografică  
    09 01 07film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argintX
    09 01 08film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argintX
    09 01 10camere de unică folosinţă fără bateriiX
    09 01 12camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11X
      Deşeuri din procesele termice  
    10 01 01cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)  
    10 01 02cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui  
    10 01 03cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat  
    10 01 05deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere  
    10 01 07nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere  
    10 01 15cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14  
    10 01 17cenuşă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16  
    10 01 19deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18  
    10 01 21nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20  
    10 01 23nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22  
    10 01 24nisipuri de la paturile fluidizate  
    10 01 25deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice  
    10 01 26deşeuri de la epurarea apelor de răcire  
    10 02 01deşeuri de la procesarea zgurii  
    10 02 02zgură neprocesată  
    10 02 08deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07  
    10 02 10cruste de tunder  
    10 02 12deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11  
    10 02 14nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13  
    10 02 15alte nămoluri şi turte de filtrare  
    10 03 02resturi de anoziX
    10 03 05deşeuri de alumină  
    10 03 16cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15  
    10 03 18deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17X
    10 03 20praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19  
    10 03 22alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21  
    10 03 24deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23  
    10 03 26nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25  
    10 03 28deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27  
    10 03 30deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29  
    10 04 10deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09  
    10 05 01zguri de la topirea primară şi secundară  
    10 05 04alte particule şi praf  
    10 05 09deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08  
    10 05 11scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10  
    10 06 01zguri de la topirea primară şi secundară  
    10 06 02scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară  
    10 06 04alte particule şi praf  
    10 06 10deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09  
    10 07 01zguri de la topirea primară şi secundară  
    10 07 02scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară  
    10 07 03deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    10 07 04alte particule şi praf  
    10 07 05nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 07 08deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07  
    10 08 04particule şi praf  
    10 08 09alte zguri  
    10 08 11scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10  
    10 08 13deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât ele specificate la 10 08 12X
    10 08 14resturi de anoziX
    10 08 16praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15  
    10 08 18nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17  
    10 08 20deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19  
    10 09 03zgură de furnal  
    10 09 06miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05  
    10 09 08miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07  
    10 09 10praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09  
    10 09 12alte particule decât cele specificate la 10 09 11  
    10 09 14deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13  
    10 09 16deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15  
    10 10 03zgură de furnal  
    10 10 06miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05  
    10 10 08miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07  
    10 10 10praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09  
    10 10 12alte particule, decât cele specificate la 10 10 11  
    10 10 14deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13  
    10 10 16deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15  
    10 11 10deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09  
    10 11 14nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13  
    10 11 16deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15  
    10 11 18nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17  
    10 11 20deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19  
    10 12 05nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 12 06forme şi mulaje uzate  
    10 12 10deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09  
    10 12 12deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11  
    10 12 13nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  
    10 13 04deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului  
    10 13 07nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 13 10deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09  
    10 13 11deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10  
    10 13 13deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12  
      Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă  
    11 01 10nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09  
    11 01 12lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11  
    11 01 14deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13  
    11 02 03deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie  
    11 02 06deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05  
    11 05 01zinc durX
    11 05 02cenuşă de zinc  
      Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice  
    12 01 01pilitură şi şpan ferosX
    12 01 02praf şi suspensii de metale feroaseX
    12 01 03pilitură şi şpan neferosX
    12 01 04praf şi particule de metale neferoaseX
    12 01 05pilitură şi şpan de materiale plasticeX
    12 01 13deşeuri de la sudură  
    12 01 15nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14  
    12 01 17deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16  
    12 01 21piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20  
      Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte  
    15 01 01ambalaje de hârtie şi cartonX
    15 01 02ambalaje de materiale plasticeX
    15 01 03ambalaje de lemnX
    15 01 04ambalaje metaliceX
    15 01 05ambalaje de materiale compoziteX
    15 01 06ambalaje de materiale amestecateX
    15 01 09ambalaje din materiale textileX
    15 02 03absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02X
      Deşeuri nespecificate în altă parte  
    16 01 03anvelope scoase din uzX
    16 01 04vehicule abandonate (această poziţie nu este propusă pentru a fi supusă opiniei Comitetului. Modificările necesare pentru această poziţie vor fi făcute în Consiliu, pe bază propunerilor incluse în documentul COM (2000) 546)X
    16 01 06vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente periculoaseX
    16 01 12plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11  
    16 01 15fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14  
    16 01 16rezervoare pentru gaz lichefiat  
    16 01 17metale feroaseX
    16 01 18metale neferoaseX
    16 01 19materiale plasticeX
    16 01 22componente fără altă specificaţie  
    16 02 14echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13  
    16 02 16componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15  
    16 03 04deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03  
    16 03 06deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05  
    16 05 05butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04  
    16 05 09substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08  
    16 06 04materii alcaline (cu excepţia 16 06 03)  
    16 06 05alte baterii şi acumulatori  
    16 08 01catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, indiu sau platină (cu excepţia 16 08 07)  
    16 08 03catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii  
    16 08 04catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07)  
    16 10 02deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01  
    16 10 04concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03  
    16 11 02materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01  
    16 11 04materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03  
    16 11 06materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05  
      Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)  
    17 02 01lemnX
    17 02 03materiale plasticeX
    17 03 02asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01X
    17 04 01cupru, bronz, alamăX
    17 04 02aluminiuX
    17 04 03plumbX
    17 04 04zincX
    17 04 05fier şi oţelX
    17 04 06staniuX
    17 04 07amestecuri metaliceX
    17 04 11cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10  
    17 06 04materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03  
    17 06 05materiale de construcţie cu conţinut de azbest  
    17 08 02materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01  
    17 09 04amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03  
      Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)
    18 01 01obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03)X
    18 01 02fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)X
    18 01 04deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)X
    18 01 07chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06X
    18 01 09medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08X
    18 02 01obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02)X
    18 02 03deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilorX
    18 02 06chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05X
    18 02 08medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07X
      Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial  
    19 01 02materiale feroase din cenuşile de ardere  
    19 01 12cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11  
    19 01 14cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13  
    19 01 16praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15  
    19 01 18deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17  
    19 01 19nisipuri de la paturile fluidizate  
    19 02 03deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase  
    19 02 06nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05  
    19 02 10deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09X
    19 03 05deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04  
    19 03 07deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06  
    19 04 01deşeuri vitrificate  
    19 04 04deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor  
    19 05 01fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile  
    19 05 02fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale  
    19 05 03compost fără specificarea provenienţei  
    19 06 03faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale  
    19 06 04faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipaleX
    19 06 05faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale  
    19 06 06faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetaleX
    19 07 03levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02  
    19 08 01deşeuri reţinute pe site  
    19 08 02deşeuri de la deznisipatoare  
    19 08 05nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneştiX
    19 08 12nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11  
    19 08 14nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13  
    19 09 01deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site  
    19 09 02nămoluri de la limpezirea apei  
    19 09 03nămoluri de la decarbonatare  
    19 09 04cărbune activ epuizatX
    19 09 05răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate  
    19 09 06soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni  
    19 10 01deşeuri de fier şi oţelX
    19 10 02deşeuri neferoaseX
    19 10 04fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03  
    19 10 06alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05  
    19 11 06nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05  
    19 12 01hârtie şi cartonX
    19 12 02metale feroaseX
    19 12 03metale neferoaseX
    19 12 04materiale plastice şi de cauciucX
    19 12 07lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06X
    19 12 08materiale textileX
    19 12 10deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili)X
    19 12 12alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11  
    19 13 02deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01  
    19 13 04nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03  
    19 13 06nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate a 19 13 05  
    19 13 08deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07  
      Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat  
    20 01 01hârtie şi cartonX
    20 01 08deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantineX
    20 01 10îmbrăcăminteX
    20 01 11textileX
    20 01 25uleiuri şi grăsimi comestibileX
    20 01 28vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27X
    20 01 30detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29  
    20 01 32medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31X
    20 01 34baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 332)  
    20 01 36echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35  
    20 01 38lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37X
    20 01 39materiale plasticeX
    20 01 40metaleX
    20 01 41deşeuri de la curăţatul coşurilor  
    20 02 01deşeuri biodegradabileX
    20 02 03alte deşeuri nebiodegradabile  
    20 03 01deşeuri municipale amestecate  
    20 03 02deşeuri din pieţeX
    20 03 03deşeuri stradale  
    20 03 04nămoluri din fosele septice  
    20 03 06deşeuri de la curăţarea canalizării  
    20 03 07deşeuri voluminoase  
    20 03 99deşeuri municipale, fără altă specificaţie

  Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri PERICULOASE
  NOTE:
  -----
  1. Conform prevederilor HG 162/2002, nu se accepta la depozitare într-un depozit: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, anvelope uzate întregi, orice alt tip de deseu care nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele legislative în vigoare. Deşeurile periculoase lichide se tratează în vederea solidificarii.
  2. Conform prevederilor HG 162/2002, în depozitele de deşeuri periculoase este permisă numai depozitarea deşeurilor periculoase care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele legislative în vigoare. În scopul îndeplinirii criteriilor de acceptare la depozitare, deşeurile periculoase se supun unor operaţii de tratare în vederea denocivizarii. Lista operaţiunilor de tratare a deşeurilor este inclusă în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.
  3. Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, uleiuri uzate, PCB -uri, baterii şi acumulatori) se respecta prevederile actelor normative corespunzătoare, şi anume: HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati, HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.
  4. Pentru deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DEŞEURI, şi care nu se regăsesc în lista de faţa, se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.
         
    Cod deşeuDenumire deşeuSe recomandă aplicarea unei metode de valorificare
      Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor  
    01 03 04*reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri  
    01 03 05*alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase  
    01 03 07*alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere  
    01 04 07*deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere  
    01 05 05*deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri  
    01 05 06*noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor  
    02 01 08*deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoaseX
      Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului  
    03 01 04*rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoaseX
    03 02 01*agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemnX
    03 02 02*agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemnX
    03 02 03*agenţi de conservare organometalici pentru lemnX
    03 02 04*agenţi de conservare anorganici pentru lemnX
    03 02 05*alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoaseX
      Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă  
    04 01 03*deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără fază lichidăX
    04 02 14*deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organiciX
    04 02 16*coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoaseX
    04 02 19*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor  
    05 01 02*şlamuri de la desalinizareX
    05 01 03*şlamuri din rezervoareX
    05 01 04*nămoluri acide alchiliceX
    05 01 05*reziduuri uleioaseX
    05 01 06*nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelorX
    05 01 07*gudroane acideX
    05 01 08*alte gudroaneX
    05 01 09*nămoluri de la epurarea afluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoaseX
    05 01 11*deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze  
    05 01 12*acizi cu conţinut de uleiuri  
    05 01 15*argile de filtrare epuizate  
    05 06 01*gudroane acideX
    05 06 03*alte gudroaneX
    05 07 01*deşeuri cu conţinut de mercur  
      Deşeuri din procese chimice anorganice  
    06 01 01*acid sulfuric şi acid sulfuros  
    06 01 02*acid clorhidric  
    06 01 03*acid fluorhidric  
    06 01 04*acid fosforic şi acid fosforos  
    06 01 05*acid azotic şi acid azotos  
    06 01 06*alţi acizi  
    06 02 01*hidroxid de calciu  
    06 02 03*hidroxid de amoniu  
    06 02 04*hidroxid de sodiu şi potasiu  
    06 02 05*alte baze  
    06 03 11*săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri  
    06 03 13*săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele  
    06 03 15*oxizi metalici cu conţinut de metale grele  
    06 04 03*deşeuri cu conţinut de arsen  
    06 04 04*deşeuri cu conţinut de mercur  
    06 04 05*deşeuri cu conţinut de alte metale grele  
    06 05 02*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    06 06 02*deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase  
    06 07 01*deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză  
    06 07 02*cărbune activ de la producerea cloruluiX
    06 07 03*nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur  
    06 07 04*soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact  
    06 09 03*deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase  
    06 10 02*deşeuri cu conţinut de substanţe periculoaseX
    06 13 01*produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocideX
    06 13 02*cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)X
    06 13 04*deşeuri de la procesele cu azbest  
    06 13 05*funingine  
      Deşeuri din procese chimice organice  
    07 01 01*soluţii apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 01 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 01 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 01 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţieX
    07 01 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţieX
    07 01 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 01 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 01 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 02 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 02 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 02 04*alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumăX
    07 02 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 02 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 02 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 02 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 02 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 02 14*deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoaseX
    07 03 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 03 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 03 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 03 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 03 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 03 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 03 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 03 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 04 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 04 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 04 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 04 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 04 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 04 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 04 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 04 11*nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 04 13*deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoaseX
    07 05 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 05 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 05 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 05 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 05 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 05 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 05 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 05 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 05 13*deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoaseX
    07 06 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 06 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 06 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 06 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 06 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 06 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 06 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 06 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    07 07 01*lichide apoase de spălare şi soluţii mumăX
    07 07 03*solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 07 04*alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumăX
    07 07 07*reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţieX
    07 07 08*alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţieX
    07 07 09*turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţiX
    07 07 10*alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţiX
    07 07 11*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice
    08 01 11*deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 01 13*nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 01 15*nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 01 17*deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 01 19*suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase  
    08 01 21*deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilorX
    08 03 12*deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase  
    08 03 14*nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase  
    08 03 16*deşeuri de soluţii de gravare  
    08 03 17*deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoaseX
    08 03 19*ulei de dispersieX
    08 04 09*deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 04 11*nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 04 13*nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 04 15*deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoaseX
    08 04 17*ulei de colofoniuX
    08 05 01*deşeuri de izocianaţi  
      Deşeuri din industria fotografică  
    09 01 01*developanţi pe bază de apă şi soluţii de activareX
    09 01 02*soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offsetX
    09 01 03*soluţii de developare pe bază de solvenţiX
    09 01 04*soluţii de fixareX
    09 01 05*soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoareX
    09 01 06*deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incinta a deşeurilor fotograficeX
    09 01 11*camera de unică folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03X
    09 01 13*deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06  
      Deşeuri din procesele termice  
    10 01 04*cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan  
    10 01 09*acid sulfuric  
    10 01 13*cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil  
    10 01 14*cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 01 16*cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 01 18*deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 01 20*nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 01 22*nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 02 07*deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 02 11*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri  
    10 02 13*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 03 04*zguri de la topirea primară  
    10 03 08*zguri saline de la topirea secundară  
    10 03 09*scorii negre de la topirea secundară  
    10 03 15*cruste care sunt inflamabile sau emit în, contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase  
    10 03 17*deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilorX
    10 03 19*praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 03 21*alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 03 23*deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 03 25*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 03 27*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 03 29*deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 04 01*zguri de la topirea primară şi secundară  
    10 04 02*scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară  
    10 04 03*arseniat de calciu  
    10 04 04*praf din gazul de ardere  
    10 04 05*alte particule şi praf  
    10 04 06*deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    10 04 07*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 04 09*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 05 03*praf din gazul de ardere  
    10 05 05*deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    10 05 06*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 05 08*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 05 10*scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase  
    10 06 03*praf din gazul de ardere  
    10 06 06*deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    10 06 07*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    10 06 09*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 07 07*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 08 08*zgura salină de la topirea primară şi secundară  
    10 08 10*scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase  
    10 08 12*deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilorX
    10 08 15*praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 08 17*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 08 19*deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei  
    10 09 05*miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 09 07*miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 09 09*praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 09 11*alte particule care conţin substanţe periculoase  
    10 09 13*deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 09 15*deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 05*miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 07*miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 09*praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 11*alte particule cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 13*deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 10 15*deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 11 09*deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 11 11*deşeuri de sticlă sub formă de particule fine şi pudră de sticlă cu conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)  
    10 11 13*nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 11 15*deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 11 17*nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 11 19*deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 12 09*deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 12 11*deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele  
    10 13 09*deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest  
    10 13 12*deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase  
    10 14 01*deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur  
      Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă  
    11 01 05*acizi de decapare  
    11 01 06*acizi fără altă specificaţie  
    11 01 07*baze de decapare  
    11 01 08*nămoluri cu conţinut de fosfaţi  
    11 01 09*nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase  
    11 01 11*lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase  
    11 01 13*deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase  
    11 01 15*eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase  
    11 01 16*răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate  
    11 01 98*alte deşeuri conţinând substanţe periculoase  
    11 02 02*nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)  
    11 02 05*deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase  
    11 02 07*alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase  
    11 03 01*deşeuri cu conţinut de cianuri  
    11 03 02*alte deşeuri  
    11 05 03*deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    11 05 04*baie uzată  
      Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice  
    12 01 06*uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)X
    12 01 07*uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)X
    12 01 08*emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeniX
    12 01 09*emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeniX
    12 01 10*uleiuri sintetice de ungere uzateX
    12 01 12*ceruri şi grăsimi uzateX
    12 01 14*nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase  
    12 01 16*deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase  
    12 01 18*nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei  
    12 01 19*uleiuri de ungere uşor biodegradabileX
    12 01 20*piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase  
    12 03 01*lichide apoase de spălare  
    12 03 02*deşeuri de la degresarea cu abur  
      Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)  
    13 01 01*uleiuri hidraulice cu conţinut de PCBX
    13 01 04*emulsii clorurateX
    13 01 05*emulsii neclorurateX
    13 01 09*uleiuri hidraulice minerale clorinateX
    13 01 10*uleiuri minerale hidraulice neclorinateX
    13 01 11*uleiuri hidraulice sinteticeX
    13 01 12*uleiuri hidraulice uşor biodegradabileX
    13 01 13*alte uleiuri hidrauliceX
    13 02 04*uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungereX
    13 02 05*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungereX
    13 02 06*uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungereX
    13 02 07*uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabileX
    13 02 08*alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungereX
    13 03 01*uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCBX
    13 03 06*uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01X
    13 03 07*uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a călduriiX
    13 03 08*uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a călduriiX
    13 03 09*uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabileX
    13 03 10*alte uleiuri izolante şi de transmitere a călduriiX
    13 04 01*uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioareX
    13 04 02*uleiuri de santină din colectoarele de debarcaderX
    13 04 03*uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţieX
    13 05 01*solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apăX
    13 05 02*nămoluri de la separatoarele ulei/apăX
    13 05 03*nămoluri de intercepţieX
    13 05 06*ulei de la separatoarele ulei/apăX
    13 05 07*ape uleioase de la separatoarele ulei/apăX
    13 05 08*amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apăX
    13 07 01*ulei combustibil şi combustibil dieselX
    13 07 02*benzinăX
    13 07 03*alţi combustibili (inclusiv amestecuri)X
    13 08 01*nămoluri şi emulsii de la desalinizareX
    13 08 02*alte emulsiiX
    13 08 99*alte deşeuri nespecificateX
      Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)  
    14 06 01*clorofluorocarburi, HCFC, HFCX
    14 06 02*alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţiX
    14 06 03*alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţiX
    14 06 04*nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţiX
    14 06 05*nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţiX
      Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte  
    15 01 10*ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoaseX
    15 01 11*ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiuneX
    15 02 02*absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoaseX
      Deşeuri nespecificate în altă parte  
    16 01 07*filtre de uleiX
    16 01 08*componente cu conţinut de mercur  
    16 01 09*componente cu conţinut de PCBX
    16 01 10*componente explozive (de ex. perne de protecţie - air bags)  
    16 01 11*plăcuţe de frână cu conţinut de azbest  
    16 01 13*lichide de frână  
    16 01 14*fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 01 21*componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14  
    16 02 09*transformatori şi condensatori conţinând PCBX
    16 02 10*echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09X
    16 02 11*echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFCX
    16 02 12*echipamente casate cu conţinut de azbest liberX
    16 02 13*echipamente casate cu conţinut de componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12X
    16 02 15*componente periculoase demontate din echipamente casateX
    16 03 03*deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 03 05*deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 04 01*deşeuri de muniţie  
    16 04 02*deşeuri de artificii  
    16 04 03*alte deşeuri de explozivi  
    16 05 04*butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 05 06*substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator  
    16 05 07*substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase  
    16 05 08*substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase  
    16 06 01*baterii cu plumbX
    16 06 02*baterii cu Ni-CdX
    16 06 03*baterii cu conţinut de mercurX
    16 06 06*electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori  
    16 07 08*deşeuri cu conţinut de ţiţeiX
    16 07 09*deşeuri conţinând alte substanţe periculoaseX
    16 08 02*catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase 3 sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase  
    16 08 05*catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic  
    16 08 06*lichide uzate folosite drept catalizatori  
    16 08 07*catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase  
    16 09 01*permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu  
    16 09 02*cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu  
    16 09 03*peroxizi, de ex. apa oxigenată  
    16 09 04*substanţe oxidante, fără alte specificaţii  
    16 10 01*deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 10 03*concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 11 01*materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 11 03*alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase  
    16 11 05*materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)  
    17 01 06*amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase  
    17 02 04*sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase  
    17 03 01*asfalturi cu conţinut de gudron de huilăX
    17 03 03*gudron de huilă şi produse gudronateX
    17 04 09*deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase  
    17 04 10*cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoaseX
    17 05 03*pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase  
    17 05 05*deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase  
    17 05 07*resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase  
    17 06 01*materiale izolante cu conţinut de azbest  
    17 06 03*alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase  
    17 08 01*materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase  
    17 09 01*deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur  
    17 09 02*deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB)X
    17 09 03*alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)  
    18 01 03*deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilorX
    18 01 06*chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoaseX
    18 01 08*medicamente citotoxice şi citostaticeX
    18 01 10*deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologiceX
    18 02 02*deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilorX
    18 02 05*chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoaseX
    18 02 07*medicamente citotoxice şi citostaticeX
      Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial  
    19 01 05*turte de filtrare de la epurarea gazelor  
    19 01 06*deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase  
    19 01 07*deşeuri solide de la epurarea gazelor  
    19 01 10*cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardereX
    19 01 11*cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 01 13*cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 01 15*praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 01 17*deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 02 04*deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos  
    19 02 05*nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 02 07*ulei şi concentrate de la separareX
    19 02 08*deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoaseX
    19 02 09*deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoaseX
    19 02 11*alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 03 04*deşeuri încadrate ca periculoase, parţial stabilizate  
    19 03 06*deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate  
    19 04 02*cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere  
    19 04 03*faza solidă nevitrificată  
    19 07 02*levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 08 06*răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate  
    19 08 07*soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni  
    19 08 08*deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele  
    19 08 09*amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibileX
    19 08 10*amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09X
    19 08 11*nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale  
    19 08 13*nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale  
    19 10 03*fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase  
    19 10 05*alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 11 01*argile de filtrare epuizate  
    19 11 02*gudroane acideX
    19 11 03*deşeuri lichide apoaseX
    19 11 04*deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze  
    19 11 05*nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 11 07*deşeuri de la spălarea gazelor de ardere  
    19 12 06*lemn cu conţinut de substanţe periculoaseX
    19 12 11*alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 13 01*deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 13 03*nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 13 05*nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase  
    19 13 07*deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase  
      Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat  
    20 01 13*Solvenţi  
    20 01 14*Acizi  
    20 01 15*Baze  
    20 01 17*substanţe chimice fotografice  
    20 01 19*PesticideX
    20 01 21*tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur  
    20 01 23*echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)  
    20 01 26*uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25X
    20 01 27*vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoaseX
    20 01 29*detergenţi cu conţinut de substanţe periculoaseX
    20 01 31*medicamente citotoxice şi citostaticeX
    20 01 33*baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste bateriiX
    20 01 35*echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi  
    20 01 37*lemn cu conţinut de substanţe periculoaseX

  --------------