ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007  În vederea stabilirii în regim de urgenţă a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii finanţate din fonduri de preaderare, având în vedere că, începând cu data aderării, pentru aceste operaţiuni nu se mai aplică scutirea de TVA, iar beneficiarii din sectorul public al fondurilor de preaderare trebuie să suporte şi alte costuri, neeligibile, din contribuţia financiară nerambursabilă a Uniunii Europene, întrucât neadoptarea acestor măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate la sfârşitul anului 2006, precum şi a semnării contractelor finanţate prin fonduri de preaderare, se impune promovarea prezentului act normativ.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5 alineatul (1^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) sume pentru acoperirea plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică cu personalitate juridică ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională Căile Ferate din România «C.F.R.» S.A."
  2. Articolul 7 se abrogă.


  Articolul II

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice elaborează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 februarie 2007.
  Nr. 11.
  ----