HOTĂRÂRE nr. 690 din 6 noiembrie 1997privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Denumirea ministerului este Ministerul Educației Naționale.


  Articolul 2

  Ministerul Educației Naționale este organul administrației publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării și politica Guvernului în domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.


  Articolul 3
  (1) Ministerul Educației Naționale conduce sistemul național de învățământ, exercitând atribuțiile stabilite prin Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și prin Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997.(2) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structura aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Municipiului București au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestuia și unități pentru activitatea extrașcolară.


  Articolul 4

  Ministerul Educației Naționale, pe lângă atribuțiile cuprinse în art. 3, îndeplinește și orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 5
  (1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate numai servicii și birouri.(3) Ministerul Educației Naționale va constitui structuri organizatorice necesare realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.


  Articolul 6
  (1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale se sprijină pe următoarele organisme consultative de nivel național, alcătuite - în temeiul art. 140 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pe criterii de prestigiu profesional și moral:– Consiliul Național pentru Reforma Învățământului;– Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;– Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior;– Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior;– Consiliul Național al Bibliotecilor;– Consiliul Național al Rectorilor;– Consiliul Național pentru Formare și Educație Continua.(2) Componenta acestor consilii este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Atribuțiile consiliilor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform reglementărilor legale.(4) Consiliile naționale au câte un secretariat propriu, format din 1-3 persoane încadrate în minister, care ajuta la elaborarea lucrărilor. Fiecare consiliu național poate folosi în activitatea sa un corp de experți, remunerat din fondurile programelor de dezvoltare a învățământului și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.(5) Activitatea consiliilor naționale este coordonata de ministrul educației naționale sau de un secretar de stat, desemnat de acesta.(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afară ministerului, pot fi remunerați în condițiile legii.


  Articolul 7
  (1) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este de 285, exclusiv demnitarii.(2) Întreaga activitate a Ministerului Educației Naționale este condusă de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(3) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului educației naționale.(4) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat și ale secretarului general sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. Funcția de secretar general este asimilată, din punct de vedere al salarizarii, celei de director general.(5) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 8

  Din taxele de la studenții și cursanții străini - în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației naționale, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută, pentru situații speciale și neprevăzute.


  Articolul 9
  (1) Instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute înanexa nr. 2.(2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea Ministerului Educației Naționale este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.


  Articolul 10
  (1) Inspectoratele școlare județene și al municipiului București asigura activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara, prevăzute la alin. (1), pot fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația editării, tipăririi și difuzării manualelor școlare sau pot fi virate direct de către Ministerul Educației Naționale în cazul în care, prin contractul cu acești agenți economici, s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.(3) Cheltuielile activității extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfășurării acestei activități.(4) Dispozițiile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).


  Articolul 11

  În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul educației naționale emite ordine și instrucțiuni.


  Articolul 12

  Ministerul Educației Naționale va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Educației Naționale va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.


  Articolul 13

  Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ în aparatul propriu al Ministerului Educației Naționale sau în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic la instituția sau la unitatea de unde provine.


  Articolul 14

  Ministerul Educației Naționale este abilitat sa stabilească măsurile tranzitorii care decurg ca urmare a noii sale denumiri (ștampile, firme, acte de studii etc.).


  Articolul 15

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Virgil Petrescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  p. Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat


  Anexa nr. 1

                                               MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

                                                                                       Numărul maxim de posturi = 285
                                                                                           (exclusiv demnitarii)
  ┌- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --┐
  | ┌───────────────┐ ┌─────────-┐|
  | │ CONSILII │──────────────────────────┐ ┌────────────────────────+CONTENCIOS│|
  | │ NATIONALE │ │ │ └─────────-┘|
  | └───────────────┘ ┌──┴──────┴──┐ |
  | │ MINISTRU ├─────────────────────────────────|─────────-┬──────--┐
  | ┌───────────────┐ └──┬───┬──┬──┘ ┌─────────-┐| │ │
  | │ CORPUL │ │ │ │ │ DIRECȚIA │| │ │
  | │ CONSILIERILOR │──────────────────────────┘ │ └────────────────────────┤ RELAȚII │| │ │
  | └───────────────┘ │ │ PUBLICE │| │ │
  | │ └─────────-┘| │ │
  | ┌───────────────────────────-┴──┬────────────────────────-┐ | │ │
  | ┌───┴───-┐ ┌───┴───-┐ ┌───┴───-┐ | │ │
  | │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ | │ │
  | │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT │ | │ ┌─────+───-┐
  | └───┬────┘ └───┬────┘ └───┬────┘ | │ │ SECRETAR │
  └ - - - - - - - - -│- - - - - -- - - - - - - - - - │ - - - - - - -- - - - - -+- - - - --┘ │ │ GENERAL │
                      │──────────────────────────────-┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──└─────────-┘
                      └──────────────┐ └─────────┐ └──────-┐ └────────────-┐
        ┌───────────────────────────┐│ ┌─────────────────────-┐│ ┌────────────────────┐│ ┌───────────────────────┐│
        │ STRUCTURI ALE ││ │ PROGRAME BANCA ││ │DIRECȚIA FACILITĂȚI ││ │DIRECȚIA INFORMATIZAREA││
        │ PROIECTULUI DE REFORMA*) ├┤ │ MONDIALĂ*) ├┤ │ EDUCAȚIONALE ├┤ │ ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ├┤
        └───────────────────────────┘│ └─────────────────────-┘│ └────────────────────┘│ └───────────────────────┘│
        ┌───────────────────────────┐│ ┌─────────────────────-┐│ ┌────────────────────┐│ ┌───────────────────────┐│
  ┌─────┤ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││
  │ │ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ├┼┬-┤ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI││┌┤ ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ├┤┌-┤RELAȚII INTERNAȚIONALE ├┤
  │ └───────────────────────────┘││ │CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ├┤││MINORITĂȚI NAȚIONALE│││ │ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ ││
  │ ┌───────────────────────────┐││ │ UNIVERSITARĂ │││└────────────────────┘││ └───────────────────────┘│
  │ ┌───+DIRECȚIA GENERALĂ PROGNOZE,│││ └─────────────────────-┘││┌────────────────────┐││ ┌───────────────────────┐│
  │ │ │ PROIECTARE, EVALUARE ├┤│ ┌─────────────────────-┐│││ DIRECȚIA │││ │ DIRECȚIA GENERALĂ ││
  │ │ └───────────────────────────┘││ │ PROGRAME PHARE*) ├┤││ ADMINISTRATIVA ├┤│ │ DE FINANȚE ├┤
  │ │ ┌───────────────────────────┐││ └─────────────────────-┘││└────────────────────┘││ └───────────────────────┘│
  │ │ ┌-┤ DIRECȚIA GENERALĂ │││ ┌─────────────────────-┐││┌────────────────────┐││ ┌───────────────────────┐│
  │ │ │ │ RESURSE UMANE ├┘│┌┤ DIRECȚIA GENERALĂ ││││DIRECȚIA RECONVERSIE│││┌┤ DIRECȚIA GENERALĂ ││
  │ │ │ └───────────────────────────┘ │││ A PATRIMONIULUI ├┤││ ȘI INTEGRARE ├┘│││ DE CONTROL ├┘
  │ │ │ ││└─────────────────────-┘│││ PROFESIONALĂ │ ││└───────────────────────┘
  │ │ │ ││┌─────────────────────-┐││└────────────────────┘ ││
  │ │ │ │││ PROGRAM REABILITARE │││ ││
  │ │ │ │││ ȘCOLI*) ├┘│ ││
  │ │ │ ││└─────────────────────-┘ │ ││
  │ │ │ ┌───────────────────────────┐ ││┌─────────────────────-┐ │┌────────────────────┐ ││┌───────────────────────┐
  ├-┼-┼-┤ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ ├├┤ DIRECȚIA STRATEGIE │ ││DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ │││ DIRECȚIA STRUCTURI │
  │ │ │ │ PREȘCOLAR ȘI OBLIGATORIU │ │││ ȘI REFORMĂ │ ├┤ÎN LIMBA GERMANĂ ȘI │ ├├┤ PROGRAME │
  │ │ │ └───────────────────────────┘ ││└─────────────────────-┘ ││ ÎN ALTE LIMBI │ ││└───────────────────────┘
  │ │ │ ┌───────────────────────────┐ ││┌─────────────────────-┐ │└────────────────────┘ ││┌───────────────────────┐
  ├-┼-┼-┤DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL │ └┼┤ DIRECȚIA MANAGEMENT │ │┌────────────────────┐ │││ DIRECȚIA RELAȚII │
  │ │ │ └───────────────────────────┘ ││ UNIVERSITAR │ └┤DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ ├├┤ INTERNAȚIONALE │
  │ │ │ ┌───────────────────────────┐ │└─────────────────────-┘ │ ÎN LIMBA MAGHIARĂ │ ││└───────────────────────┘
  └-┼-┼-┤ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ └────────────────────┘ ││┌───────────────────────┐
    │ │ │ PROFESIONAL ȘI POSTLICEAL │ │┌─────────────────────-┐ │││ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT │
    │ │ └───────────────────────────┘ ├┤ DIRECȚIA BIBLIOTECI │ └├┤ PENTRU ROMÂNII DIN │
    │ │ ┌───────────────────────────┐ │└─────────────────────-┘ ││ AFARA TARII │
    ├-┼-┤ DIRECȚIA PROGNOZE ȘI │ │┌─────────────────────-┐ │└───────────────────────┘
    │ │ │ PROIECTARE │ └┤ DIRECȚIA TEHNICĂ │ │┌───────────────────────┐
    │ │ └───────────────────────────┘ └─────────────────────-┘ ││ DIRECȚIA CONTROL │
    │ │ ┌───────────────────────────┐ ├┤ ORGANIZATORIC ȘI │
    └-┼-┤ DIRECȚIA EVALUARE │ ││ ADMINISTRATIV │
      │ └───────────────────────────┘ │└───────────────────────┘
      │ ┌───────────────────────────┐ │┌───────────────────────┐
      │ │ DIRECȚIA MANAGEMENT │ └┤ DIRECȚIA DE │
      ├-┤ EDUCAȚIONAL ȘI │ │ CONTROL FINANCIAR │
      │ │ ADMINISTRATIV │ └───────────────────────┘
      │ └───────────────────────────┘
      │ ┌───────────────────────────┐
      └-┤ DIRECȚIA FORMAREA │
        │ FORMATORILOR │
        └───────────────────────────┘
  ----------------------
  Notă *) La nivel de direcție.


  Anexa nr. 2

  INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale

  Nr. crt.

  Denumirea unității

  Sursa de finanțare

   

  A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate

   

   

  I. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București

   

   

  - servicii publice descentralizate ale Ministerului Educației Naționale, în subordinea cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar

  Bugetul de stat

   

  II. Instituțiile de învățământ superior de stat:

   

  1.

  Universitatea "Politehnica" din București

  Bugetul de stat

  2.

  Universitatea Tehnică de Construcții din București

  Bugetul de stat

  3.

  Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București

  Bugetul de stat

  4.

  Universitatea din București

  Bugetul de stat

  5.

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

  Bugetul de stat

  6.

  Academia de Studii Economice din București

  Bugetul de stat

  7.

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București

  Bugetul de stat

  8.

  Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București

  Bugetul de stat

  9.

  Universitatea de Muzică din București

  Bugetul de stat

  10.

  Universitatea de Arte din București

  Bugetul de stat

  11.

  Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București

  Bugetul de stat

  12.

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

  Bugetul de stat

  13.

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  14.

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  15.

  Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  16.

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  17.

  Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  18.

  Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  19.

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  Bugetul de stat

  20.

  Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

  Bugetul de stat

  21.

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  Bugetul de stat

  22.

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

  Bugetul de stat

  23.

  Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași

  Bugetul de stat

  24.

  Universitatea "Politehnica" din Timișoara

  Bugetul de stat

  25.

  Universitatea de Vest din Timișoara

  Bugetul de stat

  26.

  Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

  Bugetul de stat

  27.

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara

  Bugetul de stat

  28.

  Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș

  Bugetul de stat

  29.

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

  Bugetul de stat

  30.

  Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș

  Bugetul de stat

  31.

  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia

  Bugetul de stat

  32.

  Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

  Bugetul de stat

  33.

  Universitatea de Nord din Baia Mare

  Bugetul de stat

  34.

  Universitatea din Bacău

  Bugetul de stat

  35.

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  Bugetul de stat

  36.

  Universitatea "Ovidius" din Constanța

  Bugetul de stat

  37.

  Institutul de Marină Civilă din Constanța

  Bugetul de stat

  38.

  Universitatea din Craiova

  Bugetul de stat

  39.

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  Bugetul de stat

  40.

  Universitatea din Pitești

  Bugetul de stat

  41.

  Universitatea din Oradea

  Bugetul de stat

  42.

  Universitatea din Petroșani

  Bugetul de stat

  43.

  Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești

  Bugetul de stat

  44.

  Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

  Bugetul de stat

  45.

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Bugetul de stat

  46.

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  Bugetul de stat

  47.

  Universitatea "Valachia" din Târgoviște

  Bugetul de stat

  48.

  Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

  Bugetul de stat

   

  III. Institutul de Științe ale Educației

  Bugetul de stat

   

  IV. Biblioteci centrale universitare:

  Bugetul de stat

  1.

  Biblioteca Centrală Universitară din București

  Bugetul de stat

  2.

  Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași

  Bugetul de stat

  3.

  Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

  Bugetul de stat

  4.

  Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara

  Bugetul de stat

   

  V. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București

  Bugetul de stat

   

  VI. Palatul Național al Copiilor din București

  Bugetul de stat

   

  VII. Institutul Național Român de Tracologie din București

  Bugetul de stat

   

  VIII. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

  Bugetul de stat

   

  IX. Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

   

  X. Corul Național de Cameră "Madrigal"

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

   

  XI. Casele de cultură studențești:

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  1.

  Casa de Cultură Studențească din București

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  2.

  Casa de Cultură Studențească din Cluj-Napoca

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  3.

  Casa de Cultură Studențească din Iași

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  4.

  Casa de Cultură Studențească din Timișoara

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  5.

  Casa de Cultură Studențească din Craiova

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  6.

  Casa de Cultură Studențească din Brașov

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  7.

  Casa de Cultură Studențească din Galați

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  8.

  Casa de Cultură Studențească din Petroșani

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  9.

  Casa de Cultură Studențească din Târgu Mureș

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  10.

  Casa de Cultură Studențească din Ploiești

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  11.

  Casa de Cultură Studențească din Pitești

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  12.

  Casa de Cultură Studențească din Alba Iulia

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  13.

  Casa de Cultură Studențească din Sibiu

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

   

  XII. Cluburi sportive studențești:

   

  1.

  Clubul "Sportul Studențesc" București

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  2.

  Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" București

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  3.

  Clubul Sportiv "Universitatea" Timișoara

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  4.

  Clubul Sportiv "Politehnica" Iași

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  5.

  Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-Napoca

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  6.

  Clubul Sportiv "Universitatea" Craiova

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  7.

  Clubul Sportiv "Universitatea" Galați

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  8.

  Clubul Sportiv "Universitatea" Brașov

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  9.

  Clubul Sportiv "Știința" Bacău

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  10.

  Clubul Sportiv "Știința" Petroșani

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  11.

  Clubul Sportiv "Știința" Constanța

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  12.

  Clubul Sportiv "Știința" Baia Mare

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  13.

  Clubul Sportiv Universitar Sibiu

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  14.

  Clubul Sportiv Universitar Ploiești

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  15.

  Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  16.

  Clubul Sportiv Universitar Oradea

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  17.

  Clubul Sportiv Universitar Pitești

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

  18.

  Fotbal Club "Sportul Studențesc" București

  Venituri extrabugetare

  19.

  Fotbal Club "Politehnica" Timișoara

  Venituri extrabugetare

  20.

  Fotbal Club "Politehnica" Iași

  Venituri extrabugetare

  21.

  Fotbal Club "Universitatea" Cluj-Napoca

  Venituri extrabugetare

  22.

  Fotbal Club "Universitatea" Craiova

  Venituri extrabugetare

   

  XIII. Casele universitarilor:

   

  1.

  Casa Universitarilor din București

  Venituri extrabugetare

  2.

  Casa Universitarilor din Cluj-Napoca

  Venituri extrabugetare

  3.

  Casa Universitarilor din Iași

  Venituri extrabugetare

  4.

  Casa Universitarilor din Timișoara

  Venituri extrabugetare

  5.

  Casa Universitarilor din Brașov

  Venituri extrabugetare

  6.

  Casa Universitarilor din Craiova

  Venituri extrabugetare

   

  XIV. Complexul Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" București

  Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat

   

  XV. Regii autonome

   

  1.

  Editura Didactică și Pedagogică - R.A.

   

   

  XVI. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Conversie Profesională a Adulților București

  Venituri extrabugetare

   

  B. Alte unități finanțate prin Ministerul

  Educației Naționale

  1.

  Centrul European UNESCO pentru Învățământul

  Superior (CEPES)

  2.

  Comisia Națională a României pentru UNESCO

   

  3.

  Oficiul Român TEMPUS

   

   

  C. Numărul mediu de personal în unitățile bugetare,

  435.846

   

  din care:

   

   

  - unități de învățământ

  434.749

   

  - unități de cercetare

  236

   

  - unități de cultură și artă

  861

   

  D. Numărul mediu de personal în unitățile subvenționate,

  806

   

  din care:

   

   

  - unități de învățământ

  435

   

  - unități de cultură

  117

   

  - unități de sport

  254

   

  E. Numărul mediu de personal la alte unități finanțate prin Ministerul Educației Naționale

  44

  ------------