HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 25 aprilie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual. Numărul maxim de posturi este de 75.2. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Pentru implementarea S.N.A.C.P. și realizarea activităților specifice de inspecții și control, gestiune economico-administrativă și activități interinstituționale, Autoritatea are în dotare un număr de 13 autovehicule.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 679 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia se suplimentează cu 30 de posturi contractuale, până la 31 august 2019, pentru aparatul propriu al ministerului, în vederea asigurării activităților de exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene.
  2. La articolul 17, partea introductivă și literele b), c) și e) vor aveaurmătorul cuprins:

  Articolul 17

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 148 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:
  ................................................................................................
  b) pentru desfășurarea activităților specifice de control, antifraudă, inspecții, gestiune economico-administrativă, juridică și resurse umane, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 20 de autovehicule de intervenție;
  c) pentru desfășurarea activităților specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură, politici și strategii agricole, politici în industrie alimentară și comerț, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 4 autovehicule;
  ................................................................................................
  e) pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr maxim de 83 de autovehicule;
  3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 3, numerelecurente 2 și 12 vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea unității

  TOTAL

  Din care:

  autoturisme pentru activități specifice

  autospeciale

  2.

  Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»

  125

  75

  50

  ………….............................................................................................................................................………………………………

  12.

  Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

  13

  10

  3


  Articolul III

  Aplicarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat

  București, 18 aprilie 2018.
  Nr. 231.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  Structuri care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale


  Nr. crt.

  Denumirea structurii

  I

  Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi, respectiv 6.368 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii până la 31 august 2019

  1

  Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“

  2

  Agenția Zonei Montane

  3

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

  4

  Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

  5

  Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

  6

  Agenția Domeniilor Statului

  II

  Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 7.318 de posturi

  1

  Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate

  2

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

  3

  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

  4

  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor

  5

  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

  6

  Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului

  7

  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

  8

  Autoritatea Națională Fitosanitară

  III

  Alte structuri finanțate din venituri proprii - 383 de posturi

  1

  Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură județene

  2

  Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole

  NOTĂ:
  Subordonarea instituțiilor menționate la pct. III.1, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic

  -----