INSTRUCȚIUNI din 23 iunie 2016de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 Notă
  *) Aprobate prin Ordinul nr. 1.099 din 23 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016.


  Articolul 1
  (1) În aplicarea prevederilor art. III din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, denumită în continuare ordonanța de urgență, beneficiază de prelungirea sau, după caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiază pentru acesta/aceștia de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în baza art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, înainte de modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), prelungirea, respectiv reluarea concediului și plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului se fac pe bază de cerere însoțită de acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului. Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.(3) Pentru persoanele care se află în concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de 1 an și plata indemnizației lunare aferente, pentru prelungirea acordării drepturilor, cererea prevăzută la alin. (2) se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016.(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, se află în plata stimulentului de inserție, în concediul fără plată prevăzut de art. 6 din ordonanța de urgență sau în una dintre situațiile prevăzute de art. 11 alin. (2) din același act normativ, reluarea drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului se face începând cu drepturile lunii iulie 2016, dacă cererea prevăzută la alin. (2) se depune până la data de 1 august 2016 inclusiv.(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) ai căror copii împlinesc vârsta de 1 an în cursul lunii iulie 2016, prelungirea/reluarea drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului se face începând cu data la care copilul împlinește vârsta de 1 an, dacă cererea prevăzută la alin. (2) se depune până la data de 1 august 2016 inclusiv.(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) cărora, în cursul lunii iulie 2016 le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență, pot opta pe baza cererii prevăzute la alin. (2) care se depune până în ziua anterioară celei în care copilul împlinește vârsta de 1 an, pentru:
  a) prelungirea concediului și aplicarea ulterioară a prevederilor art. 11 din ordonanța de urgență până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
  b) aplicarea prevederilor art. 11 din ordonanța de urgență și reluarea concediului, după această perioadă, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.


  Articolul 2
  (1) În situația în care cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) este depusă după termenele prevăzute la art. 1 alin. (3) - (5), plata indemnizației pentru creșterea copilului se face începând cu data depunerii cererii, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.(2) În situația prevăzută la art. 1 alin. (6), dacă cererea este depusă peste termenul menționat, plata indemnizației pentru creșterea copilului se face începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap și se consideră că a fost îndeplinită condiția prevăzută la art. 11 din ordonanța de urgență.(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care sunt în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) va fi însoțită, după caz, de unul dintre următoarele documente:
  a) adeverința eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, în condițiile legii, în situația desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă, prin care se atestă faptul că raportul de muncă al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
  b) adeverință eliberată de angajatorul cu care persoana a avut stabilit raportul de muncă sau, după caz, de serviciu, prin care se atestă că raportul de muncă sau, după caz, de serviciu al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
  c) adeverință eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, prin care se atestă că persoana este înregistrată în evidența acestei agenții ca șomer și beneficiază, după caz, de indemnizație de șomaj.
  (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (3) și alin. (6) cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului se acordă astfel:
  a) la nivelul cuantumului acordat anterior în cazul în care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 3.400 lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016;
  b) în cuantum recalculat prin eliminarea plafonului în cazul în care nivelul indemnizației stabilit anterior a fost de 3.400 de lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.


  Articolul 3
  (1) Acordarea drepturilor în condițiile prevăzute la art. 1 și 2 se face prin decizie a directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială.(2) Cererea completată și semnată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și actele doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (3) se depun la agenția teritorială care a plătit dreptul, după cum urmează:
  a) prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale;
  b) prin serviciile poștale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația "prelungire/reluare drepturi ICC";
  c) prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agențiile teritoriale.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), la solicitarea agențiilor teritoriale, autoritățile administrației publice locale pot oferi sprijin în preluarea și transmiterea cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2).


  Articolul 4
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), persoanele care la data de 1 iulie 2016 se află în plata stimulentului de inserție și care nu au solicitat concediul pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă pot solicita acest drept după data de 1 iulie 2016, pe baza cererii prevăzute la art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documentele doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (5)-(7) și (9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care au stat la baza stabilirii dreptului la stimulentul de inserție. Cererea și documentele doveditoare se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) se iau în calcul veniturile din salarii, din activități independente, din activități agricole supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate timp de 12 luni în ultimul an înainte de nașterea copilului, sau producerea uneia dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.(4) Dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului se face prin decizia directorului executiv al agenției teritoriale, în condițiile art. 14 din ordonanța de urgență.


  Articolul 5
  (1) Pentru persoanele prevăzute la art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 66/2016, modificarea cuantumului indemnizației lunare se face în baza informațiilor existente la nivelul agențiilor teritoriale prin aplicarea procentului de 85% asupra bazei de calcul avute în vedere la stabilirea dreptului înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 66/2016, astfel:
  a) la nivelul cuantumului acordat anterior în cazul în care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 1.200 lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016;
  b) în cuantum recalculat prin eliminarea plafonului în cazul în care nivelul indemnizației stabilit anterior a fost de 1.200 de lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.
  (2) Nivelul minim al indemnizației pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (2), precum și nivelurile drepturilor prevăzute de art. 5, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016, se acordă din oficiu începând cu drepturile aferente lunii iulie 2016.(3) Pentru persoanele care înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016 au născut ori s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență și solicită indemnizația pentru creșterea copilului cu respectarea termenelor prevăzute de art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanța de urgență, după data de 1 iulie 2016, cuantumul indemnizației se stabilește, luându-se în calcul perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență înainte de modificările prevăzute de Legea nr. 66/2016, după cum urmează:
  a) pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 3.400 lei;
  b) începând cu data de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate.


  Articolul 6
  (1) În situația persoanelor care la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 au stabilit dreptul la stimulentul de inserție potrivit prevederilor ordonanței de urgență până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu, dacă nu se înregistrează o cerere de reluare a concediului de creștere a copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.(2) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 66/2016, se consideră îndeplinite, acestea fiind îndreptățite să beneficieze de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție până la 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, dacă până la împlinirea de către copil a vârstei de 1, 2 sau 3 ani acestea depun cererea de solicitare a stimulentului de inserție, conform prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență.(3) În situația persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap potrivit prevederilor ordonanței de urgență la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, acordarea stimulentului de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap se face cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 66/2016.


  Anexă

  la instrucțiuni

                                       CERERE
                     pentru prelungirea/reluarea concediului de
                 creștere a copilului și plata indemnizației lunare

                      Doamnă/Domnule director al A.J.P.I.S.

      Subsemnatul/a
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI │
  │───────────────────────────────────── │
  │Nume│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │Prenume│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │Cetățenie [ ]Română sau [ ](țara)....................... │
  │ │
  │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Act │ │ │ │ │Seria│ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ ││
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ identitate*└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
  │ │
  │eliberat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ la data de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ z z l l a a │
  │┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│
  ││(*) Pentru cetățenii români: │(*) Pentru cetățenii străini sau ││
  ││BI-buletin de identitate P-pașaport │apatrizi: ││
  ││CI-carte de identitate CIP-carte de│PST-permis de ședere DI-document de ││
  ││ identitate │ temporară identitate ││
  ││ provizorie │PSTL-permis de CR-carte de ││
  ││ │ședere pe termen rezidență ││
  ││ │lung CRP-carte de ││
  ││ │ rezidență ││
  ││ │ permanentă ││
  │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI: │
  │────────────────────────────────────────────────────────── │
  │ │
  │Strada│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │Nr. │ │ │ │ │ Bl. │ │ │ │ │ Sc. │ │ │ │ │ Apart. │ │ │ │ │ Sector │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └───────┘ │
  │ │
  │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Județ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │A3. SOLICITANTUL ARE REȘEDINȚA (locul de ședere obișnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: │
  │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
  │ [ ] NU [ ]DA, în localitatea _______________ țara____________________ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │A4. ADRESA DE REȘEDINȚĂ SAU CORESPONDENȚĂ A SOLICITANTULUI: │
  │─────────────────────────────────────────────────────────── │
  │ │
  │Strada│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ │
  │Nr. │ │ │ │ │ Bl. │ │ │ │ │ Sc. │ │ │ │ │ Apart. │ │ │ │ │ Sector │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └───────┘ │
  │ │
  │Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Județ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │A5. DATE DE CONTACT: Telefon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │Mobil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Fax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │E-mail│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Vă rog să aprobați:
    [ ] Prelungirea concediului de creștere a copilului și a plății indemnizației
        aferente
    [ ] Reluarea concediului de creștere a copilului și a plății indemnizației
        aferente
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │B. MODALITATEA DE PLATĂ │
  │─────────────────────── │
  │< > Mandat poștal │
  │ Nume titular cont │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │< > În cont │
  │ bancar Număr cont bancar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │ Deschis la banca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │< > Altele............................................................ │
  │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

           Data Semnătura solicitantului
      ────────────── ────────────────────────────