HOTĂRÂRE nr. 174 din 3 martie 2010 (*actualizată*)
privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
(actualizată până la data de 6 martie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 12 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 67 din 27 februarie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16^3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Permisul de mic trafic de frontieră se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră, definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.


  Articolul 1^1

  Permisele de mic trafic de frontieră conţin elementele biometrice de identificare ale titularului acestuia în conformitate cu prevederile art. 4a şi 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă specificaţiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2012.


  Articolul 2

  Forma şi conţinutul permiselor de mic trafic de frontieră sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 3 martie 2010.
  Nr. 174.


  Anexa
  PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ
  Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-I (document ICAO 9303, partea a treia).
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică a PERMISULUI DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, NR. 887 din 27 decembrie 2012, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).
  Rubrici faţa I:
  ---------------
  Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ
  Numărul documentului: element tactil format din 9 caractere alfanumerice.
  --------
  Al doilea alineat al secţiunii "Rubrici faţa I" din anexă a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 67 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 6 martie 2013.
  Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe maximum două rânduri
  Data eliberării
  Data expirării
  Autoritatea emitentă
  Valabil numai împreună cu paşaportul seria ... nr. ...: seria şi numărul paşaportului titularului
  Fotografia
  Semnătura titularului
  Rubrici faţa a II-a:
  --------------------
  --------------
  NOTĂ(CTCE)
  Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, NR. 887 din 27 decembrie 2012, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
  Data naşterii
  Adresa: se va introduce adresa completă pe maximum 3 rânduri.
  Cetăţenia (ţara)
  Sexul: simbolizat prin litera F sau M
  Observaţii
  Zona citibilă optic (MRZ): în conformitate cu standardul ICAO
  Elemente descriptive:
  ---------------------
  - Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elemente biometrice de identificare ale titularului.
  - Documentul este construit sub forma unui card format din straturi de policarbonat laminat.
  - Denumirile rubricilor se scriu în limba română, folosind diacritice.
  - Culoare: variabilă albastru-roşu-albastru
  - Pe fundalul feţei I, stema României în partea dreaptă
  - Elemente de securitate: grafică de securitate (guilloche în două tonuri, raster special personalizat, fundal de securitate, microtext variabil), cerneală variabilă optic (OVI), cerneală fluorescentă în spectrul UV, element holografic variabil optic, elemente de personalizare tactile
  - Tehnici de tipărire utilizate: tipar în tehnologie rainbow, tipar waterless, tipar serigrafic
  - Personalizarea: prin gravare laser
  Permisele care vor fi eliberate de România corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  ------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2012, conform pct. 1 al art. unic din acelaşi act normativ.
  __________