ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 24 octombrie 1997
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 30 octombrie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general pentru reglementarea organizării, finanţării şi desfăşurării activităţii cinematografice.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Oficiul Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului Naţional al Cinematografiei, care se desfiinţează.


  Articolul 3

  (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei este instituţie publică cu personalitate juridică şi este condus de un preşedinte asimilat cu funcţia de secretar de stat, precum şi de un vicepreşedinte, asimilat cu funcţia de subsecretar de stat, numiţi în funcţie de primul-ministru.
  (2) În structura Oficiului Naţional al Cinematografiei va fi prevăzut şi postul de secretar general, numit în funcţie pe bază de concurs.
  (3) Funcţia de secretar general este asimilată aceleia de director general dintr-un minister.


  Articolul 4

  Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 5

  Oficiul Naţional al Cinematografiei coordonează activitatea cinematografica din România, administrand resursele financiare alocate în acest scop.


  Articolul 6

  Pentru realizarea responsabilităţilor ce-i revin potrivit prevederilor art. 5, Oficiul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) elaborează proiecte de hotărâri, ordonanţe şi legi privind măsurile organizatorice, tehnice, financiare şi juridice necesare pentru buna funcţionare a sistemului cinematografic naţional;
  b) face propuneri pentru asigurarea sincronizarii legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană în domeniu;
  c) emite, în îndeplinirea competentelor şi atribuţiilor ce-i revin prin prezenta ordonanţă de urgenţă, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;
  d) asigura participarea cinematografiei româneşti la toate formele europene sau internaţionale de sprijinire a producţiei, distribuţiei şi exploatării filmului, precum şi reprezentarea României în toate instituţiile şi organismele internaţionale de profil;
  e) înfiinţează Registrul cinematografiei în scopul stabilirii unitare a modului de înregistrare, evidenta şi autorizare a tuturor activităţilor din domeniu, precum şi de clasificare a operelor cinematografice;
  f) elaborează şi aproba normele de organizare şi funcţionare a Registrului cinematografiei, precum şi pe cele de clasificare a operelor cinematografice;
  g) sprijină organizarea unor festivaluri cinematografice în România, precum şi participarea unor producţii româneşti la festivaluri internaţionale;
  h) organizează activităţi de formare şi de perfecţionare a cadrelor tehnice de specialitate;
  i) solicita datele necesare de la instituţiile, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, elaborează şi transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica "statistica cinematografica";
  j) asigura controlul respectării reglementărilor în domeniul cinematografiei;
  k) participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, a acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale sau bilaterale în domeniul cinematografiei, precum şi a aderării la cele existente, conform prevederilor legale;
  l) participa la iniţierea, coordonarea şi urmărirea aplicării convenţiilor internaţionale în domeniul cinematografiei;
  m) editează publicaţii de specialitate şi de informare în domeniu;
  n) instituie Premiul Naţional al Cinematografiei, distincţie prin care se recompensează creatiile cinematografice de valoare deosebită, pentru fiecare dintre domeniile specifice.


  Articolul 7

  (1) Pe lângă Oficiul Naţional al Cinematografiei se înfiinţează Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei, organism de coordonare a activităţii acestuia. Secretariatul lucrărilor Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
  (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei este alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei şi din 11 membri.
  (3) În cadrul Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei un număr de 9 membri sunt numiţi de către preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei dintr-un număr de câte trei propuneri formulate de fiecare dintre persoanele juridice nominalizate mai jos, după cum urmează:
  - asociaţii şi uniuni de creatori din domeniul cinematografic: 3 membri;
  - societăţi comerciale cu activitate în domeniul producţiei de film: 2 membri;
  - societăţi comerciale cu activitate în domeniul distribuţiei de film: un membru;
  - Societatea Română de Televiziune: un membru;
  - posturi de televiziune particulare: un membru;
  - publicaţii cu specific cinematografic: un membru.
  (4) Ceilalţi 2 membri din componenta Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei vor fi desemnaţi de ministrul culturii şi, respectiv, ministrul finanţelor.


  Articolul 8

  (1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului pot fi realeşi pentru un nou mandat, fără a putea însă sa exercite, succesiv, mai mult de doua mandate.
  (2) Membrii Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei vor fi salarizaţi conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei are următoarele atribuţii:
  a) stimularea şi orientarea dezvoltării cinematografice, a industriei cinematografice şi a producţiei de film din România;
  b) sprijinirea producţiei şi exploatării, interne şi internaţionale, a filmului românesc;
  c) promovarea şi reprezentarea, pe plan internaţional, a intereselor cinematografiei naţionale;
  d) conceperea, iniţierea şi urmărirea desfăşurării programului naţional de cultura cinematografica prin sprijinirea filmului de scurt metraj, documentar, experimental şi a miscarii cinematografice de amatori;
  e) susţinerea activităţii de formare profesională în ţara şi peste hotare;
  f) susţinerea şi coordonarea activităţilor specifice Oficiului Naţional al Cinematografiei, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;
  g) acordarea Premiului Naţional al Cinematografiei, anual, pentru fiecare dintre domeniile specifice, în condiţiile stabilite de Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei;
  h) stabilirea cotelor alocate din Fondul cinematografic naţional pentru prima de proiect, prima de dezvoltare şi prima de difuzare, conform prevederilor art. 17.


  Articolul 10

  În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 9, Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei ia hotărâri cu majoritate simpla, în prezenta unui număr minim de 9 membri.


  Articolul 11

  (1) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei ia hotărâri privind stabilirea strategiei de organizare şi de finanţare a activităţii cinematografice, repartizarea sumelor ce vor fi alocate fiecărui domeniu de activitate al Oficiului Naţional al Cinematografiei, potrivit art. 6, precum şi pentru desemnarea juriului de acordare a sprijinului financiar pentru producţia şi distribuirea filmului românesc.
  (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei se reuneste trimestrial în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepreşedintelui.
  (3) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei poate fi reunit şi în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui ori, în absenta acestuia, a vicepreşedintelui, precum şi la cererea a cel puţin 6 membri ai acestuia.


  Articolul 12

  Pentru realizarea scopurilor şi atribuţiilor sale, stabilite potrivit art. 5 şi 6, la dispoziţia Oficiului Naţional al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic naţional, prin care se gestionează atât sumele alocate de la bugetul de stat, cu aceasta destinaţie cat şi sumele provenite din surse extrabugetare.


  Articolul 13

  (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic naţional se constituie din:
  a) organizarea unor manifestări culturale, studii, proiecte, precum şi exploatarea unor bunuri aflate în dotare şi alte activităţi realizate direct de către Oficiul Naţional al Cinematografiei;
  b) taxele percepute pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare, înregistrare şi autorizare, în cadrul Registrului cinematografiei;
  c) o contribuţie de 5% din vânzarea sau din închirierea casetelor video înregistrate;
  d) o contribuţie de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute de către Societatea Română de Televiziune şi care se adauga acestui preţ;
  e) o contribuţie de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute de către posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit şi care se adauga acestui preţ;
  f) o contribuţie din încasările provenite din difuzarea filmelor pe pelicula sau pe suport magnetic, în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate vizionarii cu public, în valoare de 10% pentru filmele de provenienţă străină şi de 20% pentru filmele care au interdicţie de vizionare pentru persoanele sub vârsta de 18 ani; filmele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) sunt scutite de aceasta taxa;
  g) o contribuţie din veniturile obţinute de agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale de alt profil în spaţiile destinate exploatării filmelor şi în anexele acestora; definirea acestor spaţii şi a cuantumului acestei contribuţii se va face de către Oficiul Naţional al Cinematografiei în termen de 60 de zile de la înfiinţare;
  h) sumele provenite din comercializarea drepturilor de exploatare a filmelor româneşti realizate cu finanţare integrală de stat, produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare.
  (2) Sumele provenite din contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g) reprezintă cheltuiala deductibilă la calculul profitului impozabil al agenţilor economici respectivi.


  Articolul 14

  (1) Contribuţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) şi e) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligaţia utilizării integrale a acestei reduceri de către acesta pentru achiziţionarea de noi filme destinate proiectării în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare de Oficiul Naţional al Cinematografiei, realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1), sau pentru participarea directa prin coproductii sau asocieri la realizarea acestora.
  (2) Cererile formulate în acest scop se vor depune la Oficiul Naţional al Cinematografiei până la 31 decembrie pentru anul ce urmează depunerii cererii. Suma rămasă neutilizata până la 31 decembrie a anului în curs se va vira către Oficiul Naţional al Cinematografiei, dar nu mai târziu de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care s-a solicitat reducerea.


  Articolul 15

  (1) Agenţii economici sunt obligaţi sa calculeze, sa retina şi sa vireze la Oficiul Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g) până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, cu excepţiile prevăzute la art. 14.
  (2) Veniturile extrabugetare rămase în Fondul cinematografic naţional la sfârşitul anului, după acoperirea cheltuielilor, se reportează în anul următor, pastrandu-şi aceeaşi destinaţie.


  Articolul 16

  Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenţii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalităţi în conformitate cu reglementările privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.


  Articolul 17

  (1) Sumele gestionate de către Oficiul Naţional al Cinematografiei prin Fondul cinematografic naţional, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi alocate, în principal, pentru acordarea de sprijin financiar, selectiv sau de drept, producătorilor şi distribuitorilor de film de toate categoriile: scurt şi lung metraj de ficţiune, documentar, film experimental sau de animatie, pe suport clasic sau magnetic, cu condiţia ca filmul să fie realizat cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1).
  (2) Sprijinul financiar selectiv se acordă exclusiv pe bază de concurs fie sub forma unei prime de proiect, fie sub forma unei prime de dezvoltare. Prima de proiect este destinată sprijinirii financiare a agenţilor economici, persoane fizice sau juridice române, pentru producerea şi distribuirea de filme, iar prima de dezvoltare este destinată sprijinirii financiare a agenţilor economici producători de film sau a autorilor de scenarii, persoane fizice, pentru pregătirea şi realizarea de scenarii cinematografice.
  (3) Sprijinul financiar de drept se acordă exclusiv agenţilor economici producători de film, sub forma unei prime de difuzare.
  (4) Prima de proiect, prima de dezvoltare şi prima de difuzare se acordă pe baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de Oficiul Naţional al Cinematografiei.
  (5) Prima de dezvoltare se acordă pe bază de concurs agenţilor economici producători de film sau autorilor de scenarii cinematografice, persoane fizice, la cerere, pe baza unui synopsis. Acordarea acestei prime de dezvoltare este condiţionată de o scrisoare de intenţie a unui agent economic producător de film, în care să se precizeze interesul acestuia pentru achiziţionarea dreptului de adaptare audiovizuala a scenariului scris cu sprijinul primei de dezvoltare solicitate, după terminarea acestuia, la un preţ cel puţin egal cu valoarea primei de dezvoltare solicitate.
  (6) Acordarea primei de proiect se face numai pe bază de concurs, organizat de doua ori pe an. Pentru organizarea concursului, Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei desemnează un juriu, diferit pentru fiecare sesiune, alcătuit din 5 persoane, specialişti cu reputaţie în domeniu.
  (7) Juriul îşi desfăşoară activitatea şi deliberează potrivit regulamentului şi criteriilor elaborate şi aprobate de Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
  (8) Desemnarea juriului se face de către Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei în maximum 3 zile după expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs. Hotărârile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor. În argumentarea hotărârii sale, juriul redactează o motivare scrisă.
  (9) Hotărârile juriului pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
  (10) Hotărârile Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei, luate în condiţiile prevăzute la art. 11, pot fi contestate la instanţa judecătorească competenţa.


  Articolul 18

  (1) Prima de proiect, acordată de către Oficiul Naţional al Cinematografiei producătorului şi distribuitorului de film, nu poate depăşi cota de 49% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de agentul economic care solicită sprijin financiar. Valoarea acestei prime nu poate depăşi pentru un film, de regula, 20% din valoarea totală a bugetului aprobat de către Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru primele de proiect, conform art. 9 lit. h).
  (2) Prima de proiect se acordă agentului economic care o solicita exclusiv pentru proiectul prezentat la concurs şi nu este transmisibila.


  Articolul 19

  (1) Persoanele fizice şi juridice române care solicită prime de proiect sau prime de difuzare din partea Oficiului Naţional al Cinematografiei, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să facă dovada unui aport direct la finanţarea proiectului, în numerar sau în natura, la preţul pieţei, în procent de minimum 5% din bugetul total al producţiei sau al distribuirii filmului.
  (2) Acest aport poate fi şi indirect, sub forma de credite, de scrisoare de garanţie bancară sau de garanţii echivalente.
  (3) Procentul minim poate fi reactualizat anual prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Persoanele fizice sau juridice române care solicită sprijin financiar selectiv sau de drept, conform prevederilor art. 17 alin. (1) - (5) şi ale art. 21 alin. (1), trebuie să facă dovada ca au obţinut prin cesionare atât dreptul de adaptare audiovizuala a operei literare, care sta la baza scenariului, obiect al solicitării, cat şi, în cazul agenţilor economici producători sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusiva a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toţi autorii implicaţi în realizarea acestuia, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare.
  (5) Dovada obţinerii acestor drepturi se face prin contracte individuale, încheiate între solicitant şi autorii respectivi, anterior depunerii cererii de sprijin.


  Articolul 20

  (1) Atât prima de proiect, cat şi prima de difuzare se acordă pe baza unui contract de credit încheiat între Oficiul Naţional al Cinematografiei şi agentul economic producător sau distribuitor al filmului. Contractul se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Oficiul Naţional al Cinematografiei. Dosarul trebuie să ateste faptul ca finanţarea integrală a proiectului, atât ca surse, cat şi ca termene, este pe deplin asigurata.
  (2) Prima de dezvoltare se atribuie pe bază de contract încheiat între Oficiul Naţional al Cinematografiei şi agentul economic producător de film sau autorul de scenarii cinematografice, persoana fizica.
  (3) Modul de derulare a contractului şi modalităţile de plată a sprijinului financiar acordat conform prevederilor art. 17 alin. (1) - (5) şi ale art. 21 alin. (1) se vor stabili de către Oficiul Naţional al Cinematografiei, în termen de 30 de zile de la înfiinţare.
  (4) Producţia unui film, realizat cu ajutorul primei de proiect sau al primei de difuzare, trebuie să înceapă în termen de cel mult un an de la acordarea acestor prime, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească, de regula, 2 ani de la data acordării acestora.
  (5) Termenul de predare a scenariului realizat cu ajutorul primei de dezvoltare este de un an de la data acordării acesteia.
  (6) În cazuri bine justificate, Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei poate prelungi termenele prevăzute la alin. (4).
  (7) Prima de proiect şi prima de difuzare se pot cumula în condiţiile respectării prevederilor art. 18 alin. (1).


  Articolul 21

  (1) Prima de difuzare se acordă agentului economic producător al filmului, luând în considerare numărul de spectatori care vizioneaza filmul respectiv în sălile de cinematograf sau în alte sali destinate unei vizionari cu public, definite şi autorizate ca atare de Oficiul Naţional al Cinematografiei.
  (2) Prima de difuzare se constituie prin alocarea unei sume fixe pentru fiecare spectator care a vizionat filmul respectiv. Cuantumul acestei sume se stabileşte anual de către Oficiul Naţional al Cinematografiei.
  (3) Prima de difuzare trebuie să fie utilizata în exclusivitate pentru producerea unui nou film, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1).
  (4) În cazul în care cota din Fondul cinematografic naţional, repartizata pentru anul respectiv, nu este suficienta pentru acoperirea cuantumului primei de difuzare cuvenite unui film cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), sumele neacoperite vor fi încasate de agentul economic din fondurile Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru anul următor.


  Articolul 22

  Oficiul Naţional al Cinematografiei poate lua în considerare, cu avizul Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei, şi alte forme de sprijin financiar, din sursele extrabugetare, pentru realizarea scopurilor sale conform art. 5.


  Articolul 23

  (1) Sumele primite de către agenţii economici sau de către autorii de scenarii cinematografice, persoane fizice, conform prevederilor art. 17 alin. (1) - (5) şi ale art. 21 alin. (1), constituie credite fără dobânda acordate acestora şi se rambursează către Oficiul Naţional al Cinematografiei, pe măsura obţinerii de venituri din comercializarea drepturilor de exploatare a scenariului sau a filmului, după caz, realizat cu aceste sume.
  (2) Creditul acordat sub forma primei de proiect se garantează de către agentul economic prin cesionarea către Oficiul Naţional al Cinematografiei a cotei corespunzătoare participării acestuia la bugetul de cheltuieli aprobat, aplicată asupra veniturilor provenite din exploatarea filmului realizat cu ajutorul acestei prime, conform prevederilor art. 27 alin. (1) şi (2).
  (3) Creditul acordat sub forma primei de dezvoltare se garantează prin cesionarea unei sume egale ca valoare cu prima de dezvoltare acordată din veniturile obţinute prin vânzarea drepturilor asupra scenariului realizat cu ajutorul acestei prime.
  (4) Obligaţia de rambursare se stinge după trecerea a 10 ani de la începerea comercializării scenariului sau a filmului. Suma rămasă nerambursata după această dată se ia în calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiază de acest credit.


  Articolul 24

  (1) Rambursarea către Oficiul Naţional al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (1) se face prin aplicarea, asupra venitului realizat, a cotei de participare a Oficiului Naţional al Cinematografiei la bugetul de cheltuieli al filmului.
  (2) Rambursarea către Oficiul Naţional al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (5) se face integral din veniturile obţinute şi cesionate de către autorul de scenarii cinematografice, persoana fizica, sau de către agentul economic beneficiar al primei de dezvoltare.
  (3) Rambursarea se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.


  Articolul 25

  (1) Proprietatea negativului, precum şi toate drepturile de exploatare a filmului revin agentului economic producător, inclusiv în situaţia în care acesta a beneficiat de sprijin financiar în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi la art. 21 alin. (1).
  (2) În termen de 30 de zile de la terminarea copiei standard, negativul filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional al Cinematografiei se va depune în custodie la acesta şi va fi restituit numai după rambursarea integrală a sumelor acordate.
  (3) Agentul economic producător al filmului este definit conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare, ca fiind persoana fizica sau juridică care îşi asuma responsabilitatea producerii filmului şi, în aceasta calitate, organizează realizarea filmului şi furnizează mijloacele tehnice şi financiare pentru realizarea acestuia.
  (4) Oficiul Naţional al Cinematografiei colaborează cu organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, sustinand, conform legii, interesele acestora pe teritoriul României şi în străinătate.


  Articolul 26

  Nu pot beneficia de primele de proiect, de primele de dezvoltare sau de primele de difuzare, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, membrii juriilor pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnaţi, precum şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Oficiului Naţional al Cinematografiei.


  Articolul 27

  (1) Prin venituri, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor încasate de agentul economic producător al filmului din comercializarea de exploatare obţinute în condiţiile art. 19 alin. (4), pe plan intern şi internaţional, pentru exploatarea în cinematografe sau în alte sali destinate vizionarii cu public, prin vânzări la televiziunea terestra sau prin satelit, televiziunea prin cablu, televiziunea cu plata, cu transmisie codata, precum şi din drepturile de exploatare anexe, în măsura în care o parte dintre sumele enumerate mai sus nu au fost folosite la finanţarea producţiei filmului.
  (2) Drepturile de exploatare anexe sunt drepturile de exploatare pentru muzica, coloana sonora, melodii distincte, carte, tiparituri, imagini, obiecte, jocuri, CD, casete audio şi altele asemenea, care folosesc ca sursa filmul respectiv şi ale căror drepturi de exploatare au fost obţinute de agentul economic producător, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare.
  (3) Agentul economic care produce sau care distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional al Cinematografiei este obligat să evidenţieze separat în contabilitatea sa veniturile şi cheltuielile pentru acest film şi să raporteze periodic veniturile realizate din comercializarea acestuia.
  (4) Raportarea se va face, în primul an de exploatare, lunar, până la 25 a lunii curente pentru luna anterioară, apoi trimestrial, până la trecerea termenului de 3 ani, şi apoi anual, până la trecerea termenului de 10 ani, conform prevederilor art. 23 alin. (4).
  (5) Nerespectarea de către agentul economic producător a prevederilor art. 23 şi 24, privind rambursarea sprijinului acordat conform prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage după sine rezilierea contractului de creditare şi obligarea la restituirea, în termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar, rămase nerambursate la data rezilierii.


  Articolul 28

  (1) Pot beneficia de sprijin financiar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, agenţii economici, persoane fizice sau juridice române, care prezintă proiecte de film ce îndeplinesc cel puţin două dintre următoarele condiţii:
  a) cel puţin doi dintre principalii realizatori: regizorul, scenaristul sau unul dintre interpreţii principali să fie cetăţeni români sau de naţionalitate română;
  b) filmarile să aibă loc în proporţie de două treimi în România, în afară cazului în care subiectul filmului impune altfel. În acest caz, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate în România, cum sunt: montaj, sonorizare, laborator etc. În cazul în care proiectul necesita filmari în studio, acestea trebuie efectuate integral în România;
  c) în cazul coproductiilor, partea română trebuie să aibă o cota de minimum 51% din bugetul filmului, fără a include în acesta costurile pentru scenariu, muzica, regie, producător şi pentru interpreţii principali. Excepţie fac productiile realizate în programele Comunităţii Europene.
  (2) Detalierea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
  (3) Sunt excluse de la sprijinul financiar acordat de Oficiul Naţional al Cinematografiei următoarele filme:
  a) care glorifica sau minimalizeaza violenta;
  b) care incita la ura de rasa sau propaganda forme de discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex;
  c) care lezeaza demnitatea individului;
  d) care au interdicţie de vizionare pentru persoane sub vârsta de 18 ani.


  Articolul 29

  Agenţii economici care beneficiază de sprijin financiar din partea Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligaţia de a preda o copie de pe acesta, în limba română, pe suportul pe care a fost realizată versiunea originala, Arhivei Naţionale de Filme, în termen de 60 de zile de la data executării copiei standard.


  Articolul 30

  Nepredarea copiei de pe film la Arhiva Naţionala de Filme în termenul prevăzut la art. 29 se sancţionează cu plata unei penalităţi, reprezentând 0,5% din valoarea bugetului aprobat filmului.


  Articolul 31

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin personalul cinematografic se înţelege persoanele care participa, sub o formă artistică sau tehnica, la organizarea producţiei cinematografice, precum şi personalul laboratoarelor cinematografice.


  Articolul 32

  Agenţii economici români sau străini care produc, comercializează în sali de cinematograf sau în alte sali destinate vizionarii cu public, definite ca atare şi autorizate de către Oficiul Naţional al Cinematografiei, filme pe suport clasic sau magnetic sau care desfăşoară orice alte activităţi în domeniul cinematografiei au obligaţia să se înregistreze la Registrul cinematografiei şi să obţină autorizaţie de funcţionare.


  Articolul 33

  (1) Desfăşurarea unor activităţi de natura celor prevăzute la art. 32 fără autorizaţie de funcţionare eliberata de Registrul cinematografiei se sancţionează cu suspendarea activităţii şi cu plata unei penalităţi cuprinse între 5 milioane lei şi 25 milioane lei.
  (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) agentul economic nemulţumit se poate adresa cu plângere la judecătoria în a carei raza teritorială îşi are sediul.


  Articolul 34

  (1) Agenţii economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe suport clasic sau magnetic, în sali de cinematograf sau în alte sali destinate vizionarii cu public, au obligaţia sa difuzeze filme produse cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1), în proporţie de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiectie.
  (2) La propunerea Oficiului Naţional al Cinematografiei, Guvernul poate modifica procentul prevăzut la alin. (1).
  (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) se sancţionează cu plata unei penalităţi de 5 milioane lei pentru fiecare ora de proiectie nedifuzata.
  (4) Constatarea nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către împuterniciţi ai Oficiului Naţional al Cinematografiei, care aplica şi penalităţile.
  (5) Cu privire la constatările şi penalităţile aplicate, agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) se pot adresa cu plângere la judecătoria în a carei raza teritorială îşi are sediul agentul economic respectiv.


  Articolul 35

  (1) Sumele provenite din aplicarea penalitatilor se fac venit la bugetul Oficiului Naţional al Cinematografiei şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Cuantumul şi procentele de aplicare a penalitatilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi actualizate, la propunerea Oficiului Naţional al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 36

  În scopul dezvoltării cinematografiei româneşti, consiliile locale şi alte autorităţi publice sprijină, în limitele competentei lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri, acordarea de facilităţi fiscale sau prin închirierea ori concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice sau fizice române sau străine care doresc să investească în acest domeniu.


  Articolul 37

  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Centrul Naţional al Cinematografiei, care se desfiinţează, va asigura predarea-preluarea patrimoniului şi a întregii activităţi de către Oficiul Naţional al Cinematografiei.
  (2) Personalul de specialitate existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei va fi preluat, prin transfer, de către Oficiul Naţional al Cinematografiei.


  Articolul 38

  (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Arhiva Naţionala de Filme trece în subordinea Ministerului Culturii.
  (2) Reorganizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme se vor face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului culturii.


  Articolul 39

  (1) Agenţii economici care realizează filme conform prevederilor art. 28 alin. (1), cu sprijin financiar selectiv sau de drept, sunt obligaţi, în conformitate cu prevederile art. 29, să depună la Arhiva Naţionala de Filme o copie de pe filmul realizat.
  (2) Pentru agenţii economici care realizează filme finanţate cu capital integral privat, depunerea unei copii la Arhiva Naţionala de Filme este voluntara.


  Articolul 40

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia.


  Articolul 41

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional al Cinematografiei va prezenta Guvernului propuneri pentru reorganizarea activităţii regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat din domeniul producţiei, distribuţiei, difuzării filmului şi al prelucrării peliculei.


  Articolul 42

  (1) În scopul integrării europene, Oficiul Naţional al Cinematografiei va face, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, demersurile necesare includerii României în programele specializate ale Uniunii Europene.
  (2) Taxele de înscriere şi plata cotizaţiilor aferente se vor asigura din bugetul de stat, prin Oficiul Naţional al Cinematografiei.


  Articolul 43

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  p. ministrul justiţiei,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  ---------------