HOTĂRÂRE nr. 568 din 5 iunie 2002 (*actualizată*)
privind iodarea universala a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară
(actualizată până la data de 28 martie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 12 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 473 din 1 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Conform alin. (2) al art. II din acelaşi act normativ, cantităţile de sare iodată aflate în stoc sau contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se pot comercializa cu parametrii iniţiali şi cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, dar nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează condiţiile referitoare la iodarea universala a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentara, în scopul prevenirii tulburarilor prin carenta de iod.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
  a) tulburarile prin deficit de iod sunt starile patologice, manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;
  b) prevenirea tulburarilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;
  c) iodarea universala a sării reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentara;
  d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compoziţie predomina clorura de sodiu (NaCl), obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar;
  e) sarea iodata este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentara, la care s-a adăugat iod, sub forma de iodat sau iodura de potasiu.


  Capitolul II Condiţii de calitate şi de securitate


  Articolul 3

  (1) În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată.
  (2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu excepţia fabricării pâinii şi a produselor de panificaţie.
  -----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 473 din 1 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 21 aprilie 2004.


  Articolul 4

  (1) Condiţiile de calitate şi de securitate pentru sarea utilizata ca suport în vederea obţinerii sării iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Conţinutul de NaCl din sarea utilizata pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%.
  (2) Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 5

  Metoda de iodare a sării, calitatea şi securitatea, concentraţia de iod, metodele de control aplicate în procesul de iodare şi păstrarea până în momentul consumului/utilizării a concentraţiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Procesele de producţie - purificare, recristalizare, iodare -, de ambalare şi etichetare, precum şi activităţile de transport, depozitare, comercializare a sării trebuie să se desfăşoare cu respectarea stricta a normelor de igiena în vigoare privind siguranţa alimentelor, evitându-se orice risc de contaminare.
  (2) Normele privind siguranţa alimentelor se aplică şi pentru sarea iodata importata.


  Articolul 7

  Pentru sarea iodata se folosesc ambalaje care menţin calitatea sării şi concentraţia de iod stabilite, până la data de durabilitate minimala stabilită de producător.


  Articolul 8

  Autorităţile/instituţiile cu atribuţii de control în domeniul siguranţei alimentelor au obligaţia sa identifice/determine prezenta iodului/concentraţia de iod din sarea iodata.


  Articolul 9

  Etichetarea sării iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este "Sare iodata".


  Articolul 10

  (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, atât pentru uzul personal, cât şi pentru utilizarea în alimentaţia publică şi colectivă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reţeaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste şi farmacii, în segmentul produselor care nu necesită reţete pentru achiziţionare, ambalată în cantităţi ce nu depăşesc 0,5 kg.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 473 din 1 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 21 aprilie 2004.


  Capitolul III Inspecţia şi controlul sării iodate


  Articolul 11

  Inspecţia şi controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.


  Capitolul IV Sancţiuni


  Articolul 12

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, cu un conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2);
  b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2);
  c) nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi comercializare a sării iodate, stabilite de producător în conformitate cu prevederile legale;
  d) utilizarea sării neiodate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
  (3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni complementare:
  a) confiscarea sării neiodate folosite la comercializarea cu amănuntul, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă;
  b) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă data durabilităţii minimale depăşită;
  c) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă conţinutul de iod în afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2);
  d) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce nu prezintă elementele de identificare şi caracterizare în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 13

  Săvârşirea faptelor prevăzute la art. 12 se sancţionează, pe lângă amenda, şi cu suspendarea activităţii agentului economic, potrivit reglementărilor specifice ale autorităţilor prevăzute la art. 11.


  Articolul 14

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorităţilor competente prevăzute la art. 11, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 15

  (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.
  (2) Contravenienţii pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 12, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  -----------
  Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.904 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor au obligaţia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.


  Articolul 17

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizata în industria alimentara şi pentru sarea utilizata pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu excepţia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 18

  Pe data de 31 decembrie 2002 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, şi lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Autoritatea Naţionala
  pentru Protecţia Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  -----------