HOTĂRÂRE nr. 869 din 18 august 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în municipiul Craiova, str. Păltiniş, judeţul Dolj, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 18 august 2010.
  Nr. 869.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiei aflate în administrarea Ministerului
  Administraţiei şi Internelor care trece din domeniul
  public al statului în domeniul privat al statului
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr inventar M.F.P.
  Municipiul Craiova str. Păltiniş nr. 10, judeţul Dolj CF 57128 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj "Corp administrativ" 16-05-03 Suprafaţa construită= = 62 mý Suprafaţa desfăşurată= = 62 mý Valoarea contabilă = = 20.040,40 lei 114.604 - parţial -

  -------