HOTĂRÂRE nr. 209 din 3 aprilie 2019pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 104 alin. (1^2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 29 septembrie 2014.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu

  București, 3 aprilie 2019.
  Nr. 209.

  ANEXĂ

  CADRU GENERAL
  privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică
  de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor,
  conținutul-cadru al caietului de sarcini