ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 (*actualizată*)
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
(actualizată până la data de 29 decembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009.
  Pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din tarile membre ale Uniunii Europene.
  Ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţa de urgenţă, ar conduce la dificultati în ceea ce priveste o functionare optima, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  **) Art. VII-art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009 prevăd:
  "Art. VII
  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează.
  Art. VIII
  (1) Personalul Cancelariei Primului-Ministru, în limita atribuţiilor transferate, se preia, potrivit pregătirii profesionale, în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi aparatului propriu de lucru al primului-ministru, care preiau atribuţii corespunzătoare celor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în limita numărului de posturi aprobat pentru acestea.
  (2) Pentru personalul Cancelariei Primului-Ministru care nu se încadrează în prevederile alin. (1) se aplică dispoziţiile legale în materia încetării raporturilor de muncă, respectiv de serviciu.

  Art. IX
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, deciziile primului-ministru se contrasemnează de conducătorul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare.
  (3) Gestionarea şi întreţinerea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se asigură de Secretariatul General al Guvernului.
  (4) Atribuţiile referitoare la asigurarea legăturii Guvernului cu autorităţile administraţiei publice centrale cu privire la situaţiile de urgenţă şi evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental se asigură de Secretariatul General al Guvernului.
  (5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională sau cu finanţare de la bugetul de stat se preiau şi se exercită de Secretariatul General al Guvernului.
  (6) Secretariatul General al Guvernului asigură activităţile referitoare la relaţiile internaţionale, înalţi reprezentanţi şi protocol.
  (7) Pentru asigurarea şi coordonarea producerii integrate şi unitare a mesajului public guvernamental şi coordonarea răspândirii informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în cadrul Secretariatului General al Guvernului funcţionează Departamentul de comunicare şi al purtătorului de cuvânt al Guvernului, condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru.
  (8) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin decizie a primului-ministru se aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului.

  Art. X
  (1) Secretariatul General al Guvernului preia, pe bază de protocol de predare-primire, activul şi pasivul, patrimoniul, arhiva, litigiile în curs, programele, proiectele şi contractele aflate în derulare, dotările şi creditele bugetare aferente activităţii fostei Cancelarii a Primului-Ministru.
  (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acesta modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi modificările ulterioare intervenite în structura de personal a aparatului de lucru al Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

  Art. XI
  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea "aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului", iar titulatura "şeful Cancelariei Primului-Ministru" cu titulatura "secretarul general al Guvernului"."
  ***) Conform literei ş) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă:
  ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 1*)

  (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează urmatoarele structuri:
  a) aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru;
  ------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009.
  b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului;
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 14 şi 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009 prevăd:
  "Art. 14
  (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului şi în directa subordonare a secretarului general al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul de control având ca atribuţii verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu activitatea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat", faţă de care Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.
  (3) În vederea organizării compartimentului prevăzut la alin. (1) numărul de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului se majorează cu 5 posturi.


  Articolul 15

  Numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului se majorează cu numărul de posturi necesare reîncadrării dispuse prin titluri executorii."
  c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef de departament, cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat; ministrul pentru relaţia cu Parlamentul participă la şedinţele Guvernului;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat şi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  d^1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  ------------
  Litera d^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;
  f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat.
  ------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  g) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  g^1) Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;
  ------------
  Litera g^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  g^2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;
  ------------
  Litera g^2) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.
  h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a caror înfiinţare şi/sau functionare se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru şi a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009.
  (3) Normele privind functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g), inclusiv atribuţiile acestora, se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  A se vedea art. VII şi VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 a fost respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.


  Articolul 2

  (1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entităţi:
  a) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  b) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
  e) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  f) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  g) Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  h) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Viceprim-ministrul coordonează:
  a) Departamentul pentru Afaceri Europene;
  b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  c) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009.


  Articolul 3

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 854, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.
  -----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de litera a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009.


  Articolul 4

  (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinteaza.
  (2) Conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurata de un presedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepresedinti, numiti şi revocati prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 5

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, care se desfiinteaza.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei.
  (3) Atribuţiile specifice în domeniul operarii la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei se preiau de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi se exercită prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale, care se infiinteaza ca institutie publică cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, finanţată integral din venituri proprii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007.
  -------------
  Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007.
  (5) Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale preia, conform protocolului de predare-preluare incheiat cu Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, o cota din disponibilitatile bugetare existente şi din veniturile ce urmeaza a se incasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe.
  -------------
  Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007.


  Articolul 6

  (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, structura fără personalitate juridica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinteaza.
  (2) Organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
  (4) Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor, infiintata potrivit alin. (1), va avea un numar de 177 de posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi oblibaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, şi 30 de posturi prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  ---------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.
  (5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structura de personal preluata, precum şi drepturile şi oblibaţiile prevăzute la alin. (4).
  (5^1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007 şi în anexele la acesta.
  ---------
  Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.
  (5^2) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi oblibaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prevăzut la alin. (4) şi (5), va fi incheiat după ce se vor înfiinţa efectiv departamentele tehnico-administrative aferente Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
  ----------
  Alin. (5^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.
  (6) Personalul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, infiintata potrivit alin. (1), îşi menţine nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare.
  (7) Prin decizie, vicepresedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judetene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. Hotărârile emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu intrunesc condiţiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivata a vicepresedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, şi transmise comisiilor judetene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifica hotărârile initiale, deciziile de invalidare şi cele prin care se solutioneaza contestaţiile se comunică beneficiarilor şi pot fi atacate în termen de 30 de zile la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătorești definitive, Directia economica din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor efectueaza plata compensatiilor banesti.
  (8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, şi ale Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizeaza Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea aplicarii acestor legi.
  (9) Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituita prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  (10) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum şi Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 7

  Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 8

  (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.
  (2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.


  Articolul 9

  (1) Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  (2) Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 10

  (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 11

  (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.
  (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (3) Bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apararii, cu reintregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea sustinerii activităţii oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.


  Articolul 12

  (1) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor funcţionează în continuare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  (2) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, conform legii.


  Articolul 13

  Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanţat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale.


  Articolul 14

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 15

  Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Solutionare a Contestatiilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 16

  (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare - UMP-PAL, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, îşi inceteaza activitatea.
  (2) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurala, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îşi inceteaza activitatea, atribuţiile şi personalul acestuia urmand a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru.
  (3) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 17

  (1) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate, institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
  (2) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.


  Articolul 18

  (1) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  (2) Agentia Nucleara este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 19

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale.


  Articolul 20

  Autoritatea Naţionala pentru Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei, cercetării şi tineretului.
  ------------
  Art. 20 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.


  Articolul 21

  Departamentul pentru Dialog Social, structura fără personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 22

  (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
  (2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 23

  (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008.
  (2) Finantarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi din alte surse, conform legii.


  Articolul 24

  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activităţile, posturile şi personalul aferente coordonarii procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementarii Strategiei de dezvoltare durabila.


  Articolul 25

  --------------
  Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008 prevede:
  "Art. III
  (1) Compartimentul specializat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru va prelua din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe bază de protocol, posturile, personalul, dotările şi creditele bugetare aferente activităţii prevăzute la alin. (1).
  (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetele Cancelariei Primului-Ministru şi Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acestea, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare."
  (2) Activitatea de relatii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului.


  Articolul 26

  Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se preia de la instituţiile ale caror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se desfiinteaza sau care îşi inceteaza activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare.


  Articolul 27

  (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi functionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau institutii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate până la data intrarii în vigore a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Unitatile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor desfiinţate, care îşi inceteaza activitatea sau ale caror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate.
  (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte institutii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi oblibaţiile institutiei desfiinţate sau care îşi inceteaza activitatea ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.


  Articolul 28

  (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 27.
  (3) Până la introducerea modificarilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi se aproba de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta.
  (5) Efectuarea modificarilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizarilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 29

  Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, finantate prin bugetul altor institutii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului, le revin toate oblibaţiile prevăzute de reglementarile în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.


  Articolul 30

  (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care se desfiinteaza, se reorganizeaza ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica în mod corespunzător.
  (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare:
  a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se inlocuieste cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului";
  b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei", în cazul atribuţiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
  c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei» se inlocuieste cu denumirea «Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale», în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).
  ----------
  Litera c) a alin. (2) al art. 30 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.


  Articolul 31

  (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizeaza şi funcţionează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1998
  privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001
  , cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1998
  , aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001
  , cu modificările ulterioare, pentru functia de ministru.
  (3) Secretarul general al Guvernului beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001
  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 717/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005
  pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupa functii de demnitate publică numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Art. 31 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009.


  Articolul 32

  Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifica după cum urmeaza:
  1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, Agentia Naţionala pentru Sport, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmacistilor din România."
  2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internationale la care România este parte şi pentru monitorizarea intregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fără personalitate juridica, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care îi asigura şi secretariatul tehnic."


  Articolul 33

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:
  1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structura fără personalitate juridica, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului."
  2. Articolul 2 se abroga.
  3. Articolul 3 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Departamentul de Control al Guvernului indeplineste urmatoarele atribuţii principale:
  a) exercita controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;
  b) verifica eficienta şi transparenta activităţii administraţiei publice locale;
  c) exercita controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcina de Guvern sau dispus de primul-ministru;
  d) urmareste implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;
  e) initiaza şi avizeaza proiecte de acte normative în domeniul controlului;
  f) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entitatilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene;
  g) coordonează şi controlează aplicarea de către entitatile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementeaza controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control;
  h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control;
  i) verifica sesizarile primite de la primul-ministru;
  j) propune măsuri de corectare a disfunctionalitatilor sesizate în activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;
  k) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
  (2) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia sa puna la dispoziţia reprezentantilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate.
  (3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentarile şi competentele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."
  4. Articolul 4 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectueaza controale directe, intocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informari sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare sefului Departamentului de Control al Guvernului.
  (2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Departamentului de Control al Guvernului masurile luate."
  5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, seful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru.
  (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul."
  6. Articolul 6 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF, denumit în continuare Departament, este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF şi asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente.
  (2) În indeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie functionala şi decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un sef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
  (3) Seful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la intocmirea actelor de control."
  7. Articolul 7 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - Departamentul are urmatoarele atribuţii principale:
  a) asigura coordonarea luptei antifrauda şi protejarea efectiva şi echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  b) efectueaza controlul obtinerii, derularii şi utilizarii fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea identificarii de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penala, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;
  b^1) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;
  ------------
  Litera b^1) de la pct. 7 (art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008.
  c) asigura şi faciliteaza cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Lupta Antifrauda şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
  d) initiaza şi avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  e) culege, analizeaza şi prelucreaza datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  f) elaboreaza şi coordonează programe de perfectionare, stagii de pregatire şi instruire în domeniul luptei antifrauda;
  g) indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."
  8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, precum şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia sa sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."
  9. Articolul 9 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - Actele de control se aproba de către seful Departamentului."
  10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu urmatorul cuprins:
  "(7) În cazul identificarii de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea luării masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor şi, după caz, recuperarea sumelor platite necuvenit.
  (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedeaza la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanta, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunitatilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinantarea aferenta.
  (9) Constatarile Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente.
  (10) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existentei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.
  (11) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."
  11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "(2) În scopul indeplinirii atributiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizarii corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competente în efectuarea urmaririi penale şi sanctionarea celor vinovati şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate."
  12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii."
  13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare."
  ------------
  Pct. 13 (art. 13^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. În consecinţă, modificările aduse de art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 18 aprilie 2007 asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 devin caduce.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 a fost respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009, astfel că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobate cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se repun în vigoare.


  Articolul 34

  Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
  "m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piaţa interna a României;".


  Articolul 35

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  a) art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Tinutul Herta, ca urmare a stării de razboi şi a aplicarii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 31^1 din secţiunea a 8-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare;
  c) art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul delegat
  pentru relaţia cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Seful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plangu
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Doina-Elena Dascalu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Bucureşti, 18 aprilie 2007.
  Nr. 25.
  _________