HOTĂRÂRE nr. 856 din 6 noiembrie 2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 12 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 2 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
  "3^1. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanţele din România ale organizaţiilor internaţionale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deţinute de M.A.E. în condiţiile legii, necesare pentru desfăşurarea activităţilor acestora, conform obligaţiilor asumate de România."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
  Nr. 856.
  ________