ORDIN nr. 1.019 din 23 noiembrie 2007
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 5 decembrie 2007  Având în vedere:
  - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale;
  - Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La capitolul A secţiunea I, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare Declaraţia nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4.
  Obligaţia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuţia de asigurări sociale, denumită în continuare contribuţie.
  În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor nominale, indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomeri au obligaţia să depună o declaraţie rectificativă privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare declaraţie rectificativă, la casa teritorială de pensii unde a fost depusă şi declaraţia nominală pe care o modifică.
  Declaraţia nominală şi declaraţia rectificativă au regimul juridic al unor declaraţii pe propria răspundere.
  Pentru perioadele ulterioare datei de 1 august 2007, se pot depune declaraţii rectificative numai în următoarele situaţii:
  a) au intervenit modificări cu privire la elementele de identificare a asiguratului: nume, prenume, cod numeric personal;
  b) au intervenit modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, cum ar fi: numărul zilelor lucrate în cadrul lunii de referinţă; numărul zilelor de indemnizaţii;
  c) a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi;
  d) asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări.
  Pentru situaţiile în care au intervenit modificări cu privire la veniturile înscrise în declaraţia nominală, prin acordarea retroactivă a unor drepturi băneşti asupra cărora se datorează contribuţie, nu se depune declaraţie rectificativă. Aceste venituri se includ în baza de calcul a lunii în care aceste drepturi se achită. Fac excepţie situaţiile în care drepturile băneşti în cauză au fost acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, cazuri pentru care se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.
  La depunerea la casa teritorială de pensii a declaraţiilor rectificative, acestea vor fi însoţite de o notă justificativă întocmită de angajator, semnată de conducătorul unităţii, prin care se motivează necesitatea efectuării rectificărilor, şi de copia documentului legal care stă la baza acestora."
  2. La capitolul A secţiunea I punctul 5 rubrica E, al doilea paragraf, referitor la baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia, se abrogă.
  3. La capitolul A secţiunea I, titlul subsecvent punctului 5 va avea următorul cuprins:
  "Declaraţia pe propria răspundere a persoanelor care se află în una dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege şi care desfăşoară şi alte activităţi decât cele care decurg din aceste calităţi".
  4. La capitolul A secţiunea I, punctul 6 va avea următorul cuprins:
  "6. Persoanele care la data de 1 ianuarie 2008 realizează venituri brute care nu sunt încasate ca urmare a încadrării în una dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege au obligaţia ca până la data de 1 februarie 2008 să declare unităţii de la care obţin astfel de venituri dacă, în acelaşi timp, la altă unitate, se află şi în una dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din lege.
  Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 2.
  Persoanele care după data de 1 ianuarie 2008 vor obţine astfel de venituri fac această declaraţie la începutul derulării respectivei activităţi.
  În situaţia în care se constată că declarantul nu se află în niciuna dintre situaţiile enumerate, unitatea de la care se obţin veniturile nu calculează contribuţia de asigurări sociale, deoarece aceasta nu se datorează."
  5. La capitolul A secţiunea I, punctul 7 va avea următorul cuprins:
  "7. În sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare socială, persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat şi care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III din lege, respectiv:
  a) desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă;
  b) sunt funcţionari publici;
  c) desfăşoară activitate într-o funcţie electivă;
  d) sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti;
  e) sunt membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
  f) beneficiază de drepturi băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  De asemenea, în sistemul public de pensii se pot asigura, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile legii, orice alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activităţi profesionale."
  6. La capitolul A secţiunea I, punctul 8 va avea următorul cuprins:
  "8. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate.
  Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
  Asiguraţii pe bază de declaraţie de asigurare care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuţie de asigurări sociale pentru perioada respectivă. Anul fiscal este anul calendaristic. Dovedirea nerealizării veniturilor se face de către asiguraţi cu documentele contabile prevăzute de legislaţia în materie sau cu adeverinţe eliberate de organele fiscale competente. În situaţia în care s-au achitat contribuţii de asigurări sociale pentru perioade în care nu au fost realizate venituri, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.
  Declaraţia şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.
  Colectarea contribuţiilor de asigurări sociale datorate în baza declaraţiei sau a contractului de asigurare socială, precum şi evidenţa asiguraţilor pe baza acestor documente se fac de către casele teritoriale de pensii în evidenţa cărora aceştia se află.
  Venitul asigurat înscris în declaraţia sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
  Actul adiţional la declaraţia sau contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii."
  7. La capitolul A secţiunea I punctul 10, primul paragraf va avea următorul cuprins:
  "10. Sunt obligate să depună declaraţie de asigurare persoanele care realizează venituri ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual."
  8. La capitolul A secţiunea a II-a, titlul subsecvent punctului 17 va avea următorul cuprins:
  "Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale a asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege".
  9. La capitolul A secţiunea a II-a, punctul 18 va avea următorul cuprins:
  "18. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut realizat lunar de către asiguraţii care se regăsesc în situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege. Constituie bază lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale şi veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în aceste situaţii, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au deţinut una din calităţile de la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege.
  În cazul persoanelor care se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. III din lege, pentru care legea dispune că se datorează contribuţie de asigurări sociale, baza de calcul al acesteia o constituie respectivele drepturi băneşti achitate din bugetul asigurărilor pentru şomaj."
  10. La capitolul A secţiunea a II-a, punctul 19 va avea următorul cuprins:
  "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege totalitatea veniturilor în bani sau în natură, indiferent de fondurile din care acestea se achită, realizate de asiguraţii care se află în una sau mai multe dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege. În venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse şi acele venituri în bani sau în natură care sunt obţinute ca urmare a desfăşurării unor activităţi remunerate, în folosul unor entităţi, altele decât angajatorul/angajatorii la care se derulează activitatea de bază."
  11. La capitolul A secţiunea a II-a, punctul 20 va avea următorul cuprins:
  "20. Potrivit art. 26 din lege, contribuţia de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând:
  a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturi de autor;
  c) participarea salariaţilor la profit."
  12. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 23 noiembrie 2007,
  Nr. 1.019.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 2 la norme)
  ----------------------
  DECLARAŢIE
  conform Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
  de asigurări sociale, cu modificările şi completările
  ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii
  şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, astfel cum a fost
  modificat prin Ordinul ministrului muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse nr. 1.019/2007
          ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
      Nr. └─┴─┴─┴─┴─┘ , din ziua └─┴─┘ , luna └─┴─┘ , anul └─┴─┴─┴─┘ ,

      1. Numele şi prenumele asiguratului: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

      2. Codul numeric personal: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  3. Adresa:
                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      Domiciliat în Localitatea: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      Strada: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
      Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Bloc └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Scara └─┴─┴─┴─┘ Etaj └─┴─┘

                                                                       ┌─┬─┬─┬─┐
                                                                Apart. └─┴─┴─┴─┘

                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
      Judeţ: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Sector └─┴─┘

                                                  ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      4. Actul de identitate: Seria └─┴─┴─┘ Nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  5. Declar pe propria răspundere că sunt [] / nu sunt [] , la altă unitate, în una sau mai multe din următoarele situaţii:
  [] Desfăşor activitate pe bază de contract individual de muncă;
  [] Funcţionar public;
  [] Desfăşor activitate în funcţie electivă;
  [] Sunt numit în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti;
  [] Membru cooperator.
  6. Mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele de mai sus.
  Semnătura asiguratului,
  .......................
  ----------