HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu- Pitești" - secțiunea 1 Sibiu- Boița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“ și ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu - Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu - Boița, prevăzut în anexa nr. 1^*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
  ^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu-Boița, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3
  (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu-Boița, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Șelimbăr, Tălmaciu și Boița din județul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 4

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 august 2019.
  Nr. 581.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“, secțiunea 1,
  situate pe raza localităților Șelimbăr, Boița, Tălmaciu, din județul Sibiu,
  proprietarii sau alți titulari de drepturi reale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ-teritorială

  Numele și prenumele/Denumirea proprietarului

  TP

  Tarlaua

  Parcela

  Numărul cadastral

  Numărul topo

  Numărul cărții funciare

  Categoria de folosință

  Intravilan/ Extravilan

  Suprafață totală (mp)

  Suprafață de expropriat (mp)

  Suprafață construcții de expropriat (mp)

  Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1

  SIBIU

  BOIȚA

  HOADREA PARASCHIVA

  4489, 4490/1

  58

  A

  intravilan

  879,00

  52,00

  281,32

  2

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA NICOLAE, CIMPIAN PARASCHIVA

  4489, 4490/2

  1786

  A

  intravilan

  2.185,00

  186,00

  1.006,26

  3

  SIBIU

  BOIȚA

  NEGHINA IOAN

  4424

  879

  A

  extravilan

  227,00

  68,00

  46,92

  4

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR MIKLOS

  4420, 4423

  1895

  A

  extravilan

  814,00

  274,00

  189,06

  5

  SIBIU

  BOIȚA

  OANCEA MIKLOS

  4419

  703

  A

  extravilan

  1.080,00

  628,00

  433,32

  6

  SIBIU

  BOIȚA

  MARTIN PETRU ROMAN MARIA

  101030

  4418

  101030

  A

  extravilan

  3.269,00

  897,00

  618,93

  7

  SIBIU

  BOIȚA

  OANCEA NICOLAE

  101037

  4417

  101037

  A

  extravilan

  680,00

  503,00

  347,07

  8

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBESIU IOAN

  4416

  992

  A

  extravilan

  677,00

  609,00

  420,21

  9

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN IOAN

  4415

  868

  A

  extravilan

  677,00

  674,00

  465,06

  10

  SIBIU

  BOIȚA

  NICOLAE VASIU

  100069

  4414

  100069

  A

  extravilan

  946,00

  946,00

  652,74

  11

  SIBIU

  BOIȚA

  NICOLAE VASIU

  100069

  4414

  100069

  0,00

  0,00

  40,00

  3.312,00

  12

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBESCU ARITON

  4413/2

  1818

  A

  extravilan

  1.890,00

  1.890,00

  1.304,10

  13

  SIBIU

  BOIȚA

  BADILA MARIA

  100670

  4413/1

  100670

  A

  extravilan

  1.890,00

  1.389,00

  958,41

  14

  SIBIU

  BOIȚA

  RUSU NICOLAE

  4366

  2291

  A

  extravilan

  810,00

  40,00

  27,60

  15

  SIBIU

  BOIȚA

  CURTEAN NICOLAE

  4367

  1277

  A

  extravilan

  799,00

  747,00

  515,43

  16

  SIBIU

  BOIȚA

  MARIN IOAN

  4370

  2722

  A

  extravilan

  540,00

  540,00

  372,60

  17

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR IOAN

  4371

  1348

  A

  extravilan

  540,00

  540,00

  372,60

  18

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN MARIA

  4376

  696

  A

  extravilan

  1.350,00

  1.350,00

  931,50

  19

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN MARIA

  4376

  696

  0,00

  0,00

  19,00

  1.573,20

  20

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBESIU ELENA

  4373

  302

  A

  extravilan

  540,00

  540,00

  372,60

  21

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN SPIRIDON

  4411

  1354

  A

  extravilan

  810,00

  3,00

  2,07

  22

  SIBIU

  BOIȚA

  DANCU VASILE

  4412

  2272

  A

  extravilan

  810,00

  21,00

  14,49

  23

  SIBIU

  BOIȚA

  POPA IOAN

  4389

  1840

  A

  extravilan

  864,00

  46,00

  31,74

  24

  SIBIU

  BOIȚA

  BANCU IOAN

  4388

  2012

  A

  extravilan

  1.217,00

  121,00

  83,49

  25

  SIBIU

  BOIȚA

  MARIN IOAN

  4387

  1108

  A

  extravilan

  587,00

  77,00

  53,13

  26

  SIBIU

  BOIȚA

  RADOIU PARASCHIVA

  4386

  753

  A

  extravilan

  947,00

  145,00

  100,05

  27

  SIBIU

  BOIȚA

  RADOIU PARASCHIVA

  4385

  2676

  F

  extravilan

  864,00

  141,00

  49,35

  28

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU IOAN

  4384

  92

  F

  extravilan

  252,00

  74,00

  25,90

  29

  SIBIU

  BOIȚA

  MOHOR ILIE

  4383

  90

  A

  extravilan

  252,00

  125,00

  86,25

  30

  SIBIU

  BOIȚA

  HALMAGIU VASILE

  4382

  15

  F

  extravilan

  504,00

  234,00

  81,90

  31

  SIBIU

  BOIȚA

  BALEA MARIA

  4381

  931

  A

  extravilan

  810,00

  407,00

  280,83

  32

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBEICA GHEORGHE

  4369

  2332

  A

  extravilan

  540,00

  23,00

  15,87

  33

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBESIU ELENA

  4372, 4374, 4375

  302

  A

  extravilan

  2.293,00

  1.742,00

  1.201,98

  34

  SIBIU

  BOIȚA

  NEGHINA TOMA

  4378/1

  2144

  A

  extravilan

  943,00

  943,00

  650,67

  35

  SIBIU

  BOIȚA

  OLARIU ELENA

  4378/2

  1335

  A

  extravilan

  947,00

  947,00

  653,43

  36

  SIBIU

  BOIȚA

  BOTESCU NICOLAE

  4380

  2728

  F

  extravilan

  2.444,00

  1.254,00

  438,90

  37

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIOIU ANA

  4379/2

  1324

  A

  extravilan

  720,00

  445,00

  307,05

  38

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIOIU ANA

  4379/3

  599

  A

  extravilan

  720,00

  473,00

  326,37

  39

  SIBIU

  BOIȚA

  RADOIU MIHAIU

  4379/1

  2457

  F

  extravilan

  720,00

  450,00

  157,50

  40

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4329

  DE

  extravilan

  556,00

  127,88

  41

  SIBIU

  BOIȚA

  COCOSIU MARIA

  4116

  461

  A

  extravilan

  1.080,00

  22,00

  15,18

  42

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA ANA

  4117, 4118

  2653

  A

  extravilan

  2.700,00

  376,00

  259,44

  43

  SIBIU

  BOIȚA

  MORARIU PARASCHIVA, BOTA PETRU, NEDELCU PARASCHIVA

  4272

  2387

  A

  extravilan

  1.890,00

  858,00

  592,02

  44

  SIBIU

  BOIȚA

  POPA CRISTINA

  4273

  1767

  A

  extravilan

  497,00

  384,00

  264,96

  45

  SIBIU

  BOIȚA

  STROILA IOAN

  4274

  2629

  A

  extravilan

  583,00

  528,00

  364,32

  46

  SIBIU

  BOIȚA

  STROILA NICOLAE

  4277

  871

  A

  extravilan

  677,00

  669,00

  461,61

  47

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA ILIE

  4278

  2005

  A

  extravilan

  943,00

  943,00

  650,67

  48

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEANU IOAN, CIMPEANU FLOAREA

  4279

  476

  A

  extravilan

  943,00

  943,00

  650,67

  49

  SIBIU

  BOIȚA

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  4284

  A

  extravilan

  4.406,00

  3.040,14

  50

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA IOAN, ZOLTAN GHEORGHE

  4287

  3204

  A

  extravilan

  942,00

  154,00

  106,26

  51

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA ILIE

  4280

  1656

  A

  extravilan

  1.080,00

  829,00

  572,01

  52

  SIBIU

  BOIȚA

  GAVRILA IOAN

  4282

  1634

  A

  extravilan

  540,00

  133,00

  91,77

  53

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  4283

  1482

  A

  extravilan

  810,00

  175,00

  120,75

  54

  SIBIU

  BOIȚA

  LEU IOAN JUNIOR

  4259

  3316

  A

  extravilan

  1.217,00

  1.088,00

  750,72

  55

  SIBIU

  BOIȚA

  MARTIN PETRU

  4260

  101081

  A

  extravilan

  1.212,00

  1.059,00

  730,71

  56

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  4285

  3344

  A

  extravilan

  943,00

  88,00

  60,72

  57

  SIBIU

  BOIȚA

  MORARIU SABINA

  4257, 4258

  2458

  A

  extravilan

  2.293,00

  2.017,00

  1.391,73

  58

  SIBIU

  BOIȚA

  RUSSU IOAN, NEGHINA ANA

  4256

  1211

  A

  extravilan

  1.080,00

  635,00

  438,15

  59

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  4255

  396

  A

  extravilan

  1.080,00

  539,00

  371,91

  60

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIU ANA

  4246, 4247

  3439

  A

  extravilan

  2.145,00

  795,00

  548,55

  61

  SIBIU

  BOIȚA

  FINTINA TOMA

  4288

  713

  A

  extravilan

  943,00

  422,00

  291,18

  62

  SIBIU

  BOIȚA

  NEGHINA ANA

  4289

  220

  A

  extravilan

  810,00

  90,00

  62,10

  63

  SIBIU

  BOIȚA

  CARPATOREA NICOLAE

  4290

  1664

  A

  extravilan

  810,00

  123,00

  84,87

  64

  SIBIU

  BOIȚA

  TATARU IOAN

  4291/1

  1053

  A

  extravilan

  673,00

  374,00

  258,06

  65

  SIBIU

  BOIȚA

  HALANGIU IOAN

  4293

  1343

  A

  extravilan

  540,00

  140,00

  96,60

  66

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIU NICOLAU

  4294

  1375

  A

  extravilan

  810,00

  226,00

  155,94

  67

  SIBIU

  BOIȚA

  GRAJDEAN ELENA

  4295

  1291

  A

  extravilan

  673,00

  77,00

  53,13

  68

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR NICOLAE

  4296

  1652

  A

  extravilan

  673,00

  229,00

  158,01

  69

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIU IANOS

  4306

  1221

  A

  extravilan

  1.601,00

  1.132,00

  781,08

  70

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU ANA

  4322, 4325

  2292

  A

  extravilan

  1.357,00

  286,00

  197,34

  71

  SIBIU

  BOIȚA

  TOTOROAGA ILIE

  4245

  2419

  A

  extravilan

  2.063,00

  1.422,00

  981,18

  72

  SIBIU

  BOIȚA

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  4254

  A

  extravilan

  2.870,00

  1.980,30

  73

  SIBIU

  BOIȚA

  BALABAN ANA

  4244

  1261

  A

  extravilan

  795,00

  21,00

  14,49

  74

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU IOAN

  4243

  1857

  A

  extravilan

  796,00

  532,00

  367,08

  75

  SIBIU

  BOIȚA

  CIOROGARIU DUMITRU

  4198, 4199

  2440

  A

  extravilan

  1.080,00

  1.039,00

  716,91

  76

  SIBIU

  BOIȚA

  BADEA LINA

  4200

  88

  A

  extravilan

  540,00

  445,00

  307,05

  77

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN ANA

  4201

  3387

  A

  extravilan

  540,00

  413,00

  284,97

  78

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN FLOAREA, CIMPEAN IOAN

  4202

  474

  A

  extravilan

  1.080,00

  779,00

  537,51

  79

  SIBIU

  BOIȚA

  HOADREA MARIA

  4203

  1370

  A

  extravilan

  810,00

  583,00

  402,27

  80

  SIBIU

  BOIȚA

  VOICU FLOAREA, VOICU FLOARE, ALBU ILANA, VOICU MARIA, VOICU IOAN, VOICU TOMA

  4196

  288

  A

  extravilan

  1.080,00

  138,00

  95,22

  81

  SIBIU

  BOIȚA

  STOICA IOAN

  4195

  1161

  A

  extravilan

  856,00

  136,00

  93,84

  82

  SIBIU

  BOIȚA

  PATAREU PARASCHIVA

  4190, 4191

  1185

  A

  extravilan

  774,00

  143,00

  98,67

  83

  SIBIU

  BOIȚA

  FIRTONEA NICOLAE

  4188, 4189

  3454

  A

  extravilan

  1.648,00

  379,00

  261,51

  84

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPIAN VOICU, CIMPIAN MARIA, CIMPIAN ANA

  4205

  696

  A

  extravilan

  810,00

  308,00

  212,52

  85

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR IOAN

  4271

  1361

  A

  extravilan

  810,00

  14,00

  9,66

  86

  SIBIU

  BOIȚA

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  4273

  A

  extravilan

  158,00

  109,02

  87

  SIBIU

  BOIȚA

  FIRTONEA MARIA

  4204

  2304

  A

  extravilan

  540,00

  174,00

  120,06

  88

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  4206/2

  1482

  A

  extravilan

  1.080,00

  439,00

  302,91

  89

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  4206/1

  117

  A

  extravilan

  1.080,00

  527,00

  363,63

  90

  SIBIU

  BOIȚA

  DOEA NICOLAE

  4207

  2224

  A

  extravilan

  1.080,00

  634,00

  437,46

  91

  SIBIU

  BOIȚA

  POPA PETRU, POPA MARIA, RADOIU ANA, RADOIU DUMITRU

  4208, 4209

  1892

  A

  extravilan

  2.930,00

  1.290,00

  890,10

  92

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU NICOLAE

  4210/1

  160

  A

  extravilan

  540,00

  359,00

  247,71

  93

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU NICOLAE

  4210/2

  1435

  A

  extravilan

  648,00

  648,00

  447,12

  94

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU ANA

  4212/1

  2474

  A

  extravilan

  1.170,00

  776,00

  535,44

  95

  SIBIU

  BOIȚA

  PATARAU MARIA

  4211

  1101

  A

  extravilan

  796,00

  561,00

  387,09

  96

  SIBIU

  BOIȚA

  BASARABA IANOS

  4242/1

  1618

  A

  extravilan

  317,00

  317,00

  218,73

  97

  SIBIU

  BOIȚA

  BASARABA IANOS

  4242/2

  A

  extravilan

  900,00

  447,00

  308,43

  98

  SIBIU

  BOIȚA

  LUPESCU STEFAN, STOICA PARASCHIVA

  4221

  814

  A

  extravilan

  497,00

  474,00

  327,06

  99

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  4224/1

  2428

  A

  extravilan

  874,00

  596,00

  411,24

  100

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBEICA IOAN

  4224/2

  481

  A

  extravilan

  2.695,00

  1.836,00

  1.266,84

  101

  SIBIU

  BOIȚA

  SERBU IOAN

  4241/1

  704

  A

  extravilan

  810,00

  282,00

  194,58

  102

  SIBIU

  BOIȚA

  POENARU NICOLAE

  4240

  1249

  A

  extravilan

  810,00

  90,00

  62,10

  103

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBU MIHALACHE

  4239

  2077

  A

  extravilan

  810,00

  111,00

  76,59

  104

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR VASILE

  4238

  2590

  A

  extravilan

  407,00

  45,00

  31,05

  105

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR MARIA, DRAGOMIR LENA, DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR NICOLAE, DRAGOMIR VASILE

  4237

  226

  A

  extravilan

  406,00

  76,00

  52,44

  106

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBESIU ELENA

  4236

  302

  A

  extravilan

  673,00

  112,00

  77,28

  107

  SIBIU

  BOIȚA

  BADILA CONSTANTIN

  4235

  48

  A

  extravilan

  677,00

  122,00

  84,18

  108

  SIBIU

  BOIȚA

  STOICA ILONA

  4233

  1043

  A

  extravilan

  810,00

  118,00

  81,42

  109

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEANU FLOAREA, CIMPEANU IOAN

  4232

  476

  A

  extravilan

  403,00

  76,00

  52,44

  110

  SIBIU

  BOIȚA

  CALARAS DUMITRU, CALARAS MARIA

  4153

  2219

  A

  extravilan

  1.080,00

  196,00

  135,24

  111

  SIBIU

  BOIȚA

  STOICA MIKLOS

  4227/1

  840

  A

  extravilan

  540,00

  403,00

  278,07

  112

  SIBIU

  BOIȚA

  STOICA ELENA

  4227/2

  413

  A

  extravilan

  540,00

  471,00

  324,99

  113

  SIBIU

  BOIȚA

  ROTARIU DUMITRU

  4227/3

  2413

  A

  extravilan

  540,00

  443,00

  305,67

  114

  SIBIU

  BOIȚA

  STROILA NICOLAE

  4231/2

  871

  A

  extravilan

  677,00

  136,00

  93,84

  115

  SIBIU

  BOIȚA

  CIOROGAR IOAN

  4231/1

  200

  A

  extravilan

  673,00

  215,00

  148,35

  116

  SIBIU

  BOIȚA

  MIHAI PARASCHIVA

  4230

  186

  A

  extravilan

  270,00

  96,00

  66,24

  117

  SIBIU

  BOIȚA

  DONEA NICOLAE

  4229

  3298

  A

  extravilan

  270,00

  86,00

  59,34

  118

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR IOAN

  4228

  278

  A

  extravilan

  943,00

  343,00

  236,67

  119

  SIBIU

  BOIȚA

  LUP IOAN

  4171

  2644

  A

  extravilan

  407,00

  407,00

  280,83

  120

  SIBIU

  BOIȚA

  BALEA IOAN

  4170

  3340

  A

  extravilan

  990,00

  990,00

  683,10

  121

  SIBIU

  BOIȚA

  BUCSA ANDREI, BUCSA SILVIU

  4169

  3451

  A

  extravilan

  403,00

  403,00

  278,07

  122

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIU ANA

  4168

  964

  A

  extravilan

  360,00

  360,00

  248,40

  123

  SIBIU

  BOIȚA

  FILIP IOAN

  4167

  248

  A

  extravilan

  360,00

  360,00

  248,40

  124

  SIBIU

  BOIȚA

  ANTON MARIA

  4166

  435

  F

  extravilan

  360,00

  360,00

  126,00

  125

  SIBIU

  BOIȚA

  MUNTIU IOAN

  4152

  2280

  A

  extravilan

  1.080,00

  111,00

  76,59

  126

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBESCU NICOLAE

  4151

  26

  A

  extravilan

  1.350,00

  140,00

  96,60

  127

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBESCU IOAN

  4149, 4150

  96

  A

  extravilan

  1.710,00

  324,00

  223,56

  128

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU STEFAN

  4165

  319

  A

  extravilan

  1.350,00

  1.350,00

  931,50

  129

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBESCU ELENA

  4154

  1013

  A

  extravilan

  810,00

  198,00

  136,62

  130

  SIBIU

  BOIȚA

  ALDEA IOAN

  4164

  2349

  A

  extravilan

  1.350,00

  355,00

  244,95

  131

  SIBIU

  BOIȚA

  RUSU PETRU

  4157

  318

  A

  extravilan

  1.350,00

  972,00

  670,68

  132

  SIBIU

  BOIȚA

  BALUT GHEORGHE

  4158, 4159

  3287

  A

  extravilan

  1.494,00

  862,00

  594,78

  133

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR PARASCHIVA

  3950, 3951

  100975

  A

  extravilan

  912,00

  823,00

  567,87

  134

  SIBIU

  BOIȚA

  NEACSU ELENA

  3951/2

  3466

  A

  extravilan

  544,00

  544,00

  375,36

  135

  SIBIU

  BOIȚA

  ALBU MARCU

  3952

  1539

  A

  extravilan

  907,00

  611,00

  421,59

  136

  SIBIU

  BOIȚA

  LUCA NICOLAE

  3947, 3953, 3954

  100779

  LV

  extravilan

  533,00

  480,00

  412,80

  137

  SIBIU

  BOIȚA

  POPA ANA, PASTIU MARIA

  3948, 3949

  2650

  F

  extravilan

  302,00

  78,00

  27,30

  138

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBES IOAN

  3931, 3932

  1162

  A

  extravilan

  1.577,00

  11,00

  7,59

  139

  SIBIU

  BOIȚA

  NEGHINA MIHAIL

  3945

  533

  A

  extravilan

  360,00

  351,00

  242,19

  140

  SIBIU

  BOIȚA

  MAEREAN IOAN, MAEREAN ELENA

  3944

  3635

  A

  extravilan

  809,00

  621,00

  428,49

  141

  SIBIU

  BOIȚA

  STOILA NICOLAE

  3943

  3413

  A

  extravilan

  810,00

  552,00

  380,88

  142

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN ELENA

  3942

  2194

  A

  extravilan

  1.303,00

  1.004,00

  692,76

  143

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBES ELENA

  3941

  524

  A

  extravilan

  587,00

  423,00

  291,87

  144

  SIBIU

  BOIȚA

  GAVRILA ANA, CHERA ANA MARIA, CHERA NICOLAE

  3971, 3972

  3369

  A

  extravilan

  1.598,00

  173,00

  119,37

  145

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN MARIA

  3940/1

  696

  A

  extravilan

  414,00

  309,00

  213,21

  146

  SIBIU

  BOIȚA

  MAEREAN TOMA

  3969

  352

  A

  intravilan

  498,00

  350,00

  1.893,50

  147

  SIBIU

  BOIȚA

  POPONEA IOAN

  3970

  1296

  A

  intravilan

  418,00

  285,00

  1.541,85

  148

  SIBIU

  BOIȚA

  BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

  3982

  305

  F

  intravilan

  756,00

  512,00

  2.769,92

  149

  SIBIU

  BOIȚA

  VOICU CONSTANTIN

  3983, 3984

  3361

  A

  intravilan

  1.127,00

  767,00

  4.149,47

  150

  SIBIU

  BOIȚA

  BRANEA VIOREL

  3973, 3974, 3975

  100862

  A

  intravilan

  1.758,00

  380,00

  2.055,80

  151

  SIBIU

  BOIȚA

  LEU NICOLAE

  3976

  2107

  A

  intravilan

  946,00

  348,00

  1.882,68

  152

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBEICA MIKLOS

  3977

  1668

  A

  intravilan

  947,00

  779,00

  4.214,39

  153

  SIBIU

  BOIȚA

  PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

  3908

  498

  A

  intravilan

  1.080,00

  761,00

  4.117,01

  154

  SIBIU

  BOIȚA

  FINTINA TOMA

  3907

  721

  A

  intravilan

  497,00

  497,00

  2.688,77

  155

  SIBIU

  BOIȚA

  COSTEA CONSTANTIN

  3909/1

  1042

  A

  intravilan

  540,00

  267,00

  1.444,47

  156

  SIBIU

  BOIȚA

  COSTEA IOAN, HALMAGIU ANA

  3909/2

  261

  F

  intravilan

  457,00

  420,00

  2.272,20

  157

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  3898

  1489

  A

  intravilan

  810,00

  810,00

  4.382,10

  158

  SIBIU

  BOIȚA

  BASARABA IOAN

  3897

  180

  A

  extravilan

  540,00

  540,00

  372,60

  159

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA ANA, COCA NICOLAE, COCA JANOSNE

  3901/2

  222

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  160

  SIBIU

  BOIȚA

  POENARIU MARIA

  3901/1

  346

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  161

  SIBIU

  BOIȚA

  CARPATOREA IOAN, CARPATOREA MARIA, SAVU STEFAN, SAVU PARASCHIVA

  3891, 3892

  2754

  A

  intravilan

  627,00

  627,00

  3.392,07

  162

  SIBIU

  BOIȚA

  JANTEA IOAN

  3978

  3267

  A

  intravilan

  406,00

  406,00

  2.196,46

  163

  SIBIU

  BOIȚA

  VOICU MARIA

  3979

  100102

  A

  intravilan

  406,00

  406,00

  2.196,46

  164

  SIBIU

  BOIȚA

  COSTEA ANA, DRAGOMIR ELENA, COSTEA MARIA, LUP PARASCHIVA

  3981

  100096

  A

  intravilan

  457,00

  457,00

  2.472,37

  165

  SIBIU

  BOIȚA

  HALMAGIU MARIA

  3980

  2158

  A

  intravilan

  407,00

  407,00

  2.201,87

  166

  SIBIU

  BOIȚA

  BRATILESCU NICOLAE

  3994, 3995, 3996, 3997

  37

  A

  intravilan

  1.411,00

  1.411,00

  7.633,51

  167

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  3998

  452

  A

  intravilan

  1.080,00

  1.080,00

  5.842,80

  168

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4009/2

  3292

  A

  intravilan

  540,00

  146,00

  789,86

  169

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4009/1

  100275

  A

  intravilan

  540,00

  159,00

  860,19

  170

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4010

  100146

  A

  intravilan

  1.053,00

  298,00

  1.612,18

  171

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4011/1

  100143

  A

  intravilan

  1.080,00

  359,00

  1.942,19

  172

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4011/2

  242

  A

  intravilan

  741,00

  265,00

  1.433,65

  173

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4012

  2144

  A

  intravilan

  1.080,00

  416,00

  2.250,56

  174

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4013

  100274

  A

  intravilan

  676,00

  279,00

  1.509,39

  175

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4014

  100273

  A

  intravilan

  676,00

  294,00

  1.590,54

  176

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4015

  100214

  A

  intravilan

  496,00

  244,00

  1.320,04

  177

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4016

  100212

  A

  intravilan

  496,00

  422,00

  2.283,02

  178

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4017

  100209

  A

  intravilan

  946,00

  886,00

  4.793,26

  179

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4007

  100277

  A

  intravilan

  483,00

  483,00

  2.613,03

  180

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4006

  100091

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  181

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4005

  100211

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  182

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4004

  100826

  A

  intravilan

  945,00

  945,00

  5.112,45

  183

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4003

  100823

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  184

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4002

  100248

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  185

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4001

  100783

  A

  intravilan

  540,00

  540,00

  2.921,40

  186

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4000

  100210

  A

  intravilan

  1.080,00

  597,00

  3.229,77

  187

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  3999/2

  100982

  A

  intravilan

  320,00

  320,00

  1.731,20

  188

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  3199/1/1

  100986

  A

  intravilan

  252,00

  230,00

  1.244,30

  189

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  3199/1/2

  100987

  A

  intravilan

  288,00

  238,00

  1.287,58

  190

  SIBIU

  BOIȚA

  MOHOR NICOLAE

  4023/2

  1791

  A

  intravilan

  403,00

  295,00

  1.595,95

  191

  SIBIU

  BOIȚA

  BADILA IOAN, BADILA ELENA, BADILA GHEORGHE

  4027

  3360

  F

  intravilan

  945,00

  945,00

  5.112,45

  192

  SIBIU

  BOIȚA

  HALMAGIU NICOLAE

  4025/1

  100641

  A

  intravilan

  942,00

  204,00

  1.103,64

  193

  SIBIU

  BOIȚA

  NICULESCU PARASCHIVA

  4025/2

  100101

  A

  intravilan

  947,00

  875,00

  4.733,75

  194

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGUS IOAN

  4026

  100642

  A

  intravilan

  2.158,00

  2.082,00

  11.263,62

  195

  SIBIU

  BOIȚA

  TICHIREL LIVIA

  4028

  100203

  A

  intravilan

  1.080,00

  1.057,00

  5.718,37

  196

  SIBIU

  BOIȚA

  NEGHINA MIKLOS

  4029

  1705

  A

  intravilan

  1.307,00

  1.280,00

  6.924,80

  197

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU PARASCHIVA

  4030

  161

  A

  intravilan

  563,00

  552,00

  2.986,32

  198

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA

  4031/1

  2016

  A

  intravilan

  475,00

  466,00

  2.521,06

  199

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA

  4031/2

  2016

  A

  intravilan

  472,00

  463,00

  2.504,83

  200

  SIBIU

  BOIȚA

  TATOIU TOMA

  4032/1

  3892

  A

  intravilan

  540,00

  530,00

  2.867,30

  201

  SIBIU

  BOIȚA

  TATOIU TOMA

  4032/2

  160

  A

  intravilan

  540,00

  530,00

  2.867,30

  202

  SIBIU

  BOIȚA

  BOBES STOIA

  4033, 4034

  838

  A

  intravilan

  450,00

  442,00

  2.391,22

  203

  SIBIU

  BOIȚA

  PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

  4035

  498

  A

  intravilan

  1.080,00

  1.062,00

  5.745,42

  204

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  4036

  161

  A

  intravilan

  2.016,00

  1.984,00

  10.733,44

  205

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA MARIA

  4037

  2786

  A

  intravilan

  810,00

  798,00

  4.317,18

  206

  SIBIU

  BOIȚA

  BALEA MARIA, BALEA PARASCHIVA

  4038

  100095

  A

  intravilan

  810,00

  798,00

  4.317,18

  207

  SIBIU

  BOIȚA

  MARIN IOAN, MORARIU PARASCHIVA

  4039

  2199

  A

  intravilan

  1.303,00

  1.285,00

  6.951,85

  208

  SIBIU

  BOIȚA

  HINSEA GRIGORE

  4040

  2592

  A

  intravilan

  630,00

  621,00

  3.359,61

  209

  SIBIU

  BOIȚA

  RACAU MARIA

  4041

  1104

  A

  intravilan

  837,00

  837,00

  4.528,17

  210

  SIBIU

  BOIȚA

  CIMPEAN IANOS

  4042

  1256

  A

  intravilan

  540,00

  502,00

  2.715,82

  211

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA IOAN

  4043, 4044

  1410

  A

  intravilan

  1.620,00

  1.401,00

  7.579,41

  212

  SIBIU

  BOIȚA

  BRATILESCU ANA

  4045

  60

  A

  intravilan

  540,00

  424,00

  2.293,84

  213

  SIBIU

  BOIȚA

  VOICU CONSTANTIN

  4046

  1931

  A

  intravilan

  1.260,00

  718,00

  3.884,38

  214

  SIBIU

  BOIȚA

  PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

  4047

  498

  A

  intravilan

  3.656,00

  1.485,00

  8.033,85

  215

  SIBIU

  BOIȚA

  COCA NICOLAE

  3985, 3986, 3987, 3988, 3989

  1251

  A

  intravilan

  3.575,00

  3.574,00

  19.335,34

  216

  SIBIU

  BOIȚA

  HINSA GLIGOR

  3895, 3896

  53

  A

  extravilan

  1.204,00

  1.204,00

  830,76

  217

  SIBIU

  BOIȚA

  RALEA IOAN, RALEA MARIA

  3899, 3900

  3295

  A

  intravilan

  1.080,00

  887,00

  4.798,67

  218

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR MIKLOSNE

  3902

  1895

  A

  intravilan

  540,00

  317,00

  1.714,97

  219

  SIBIU

  BOIȚA

  DRAGOMIR VASILE, VASIU ANA

  3894

  1072

  A

  extravilan

  673,00

  254,00

  175,26

  220

  SIBIU

  BOIȚA

  VASIOIU ANA

  4212/2

  1324

  A

  extravilan

  1.170,00

  205,00

  141,45

  221

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  4334

  1237

  A

  extravilan

  1.213,00

  5,00

  836,97

  222

  SIBIU

  BOIȚA

  BALEA MARIA

  4381

  931

  A

  extravilan

  810,00

  5,00

  558,90

  223

  SIBIU

  BOIȚA

  COMUNA BOIȚA

  4329

  DR

  extravilan

  -

  24,00

  5,52

  224

  SIBIU

  BOIȚA

  LUPESCU NICOLAE

  2610

  4339

  A

  extravilan

  1.213,00

  10,00

  12,30

  225

  SIBIU

  BOIȚA

  CHIDU ANA

  2136

  4338

  A

  extravilan

  583,00

  11,00

  24,53

  226

  SIBIU

  BOIȚA

  BASARABA ELENA, LEU CONSTANTIN

  1073

  4337

  A

  extravilan

  810,00

  16,00

  51,68

  227

  SIBIU

  BOIȚA

  IUGA ELENA

  850

  4336

  A

  extravilan

  421,00

  23,00

  97,29

  228

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLDOR NICOLAE

  1237

  4334

  A

  extravilan

  1.213,00

  28,00

  146,44

  229

  SIBIU

  BOIȚA

  FREGA ELENA

  850

  4333

  A

  extravilan

  421,00

  29,00

  180,67

  230

  SIBIU

  BOIȚA

  RUSU SIMION

  2539

  4332

  A

  extravilan

  406,00

  37,00

  267,51

  231

  SIBIU

  BOIȚA

  JANTEA ANA

  1278

  4363, 4364

  A

  extravilan

  954,00

  21,00

  172,83

  232

  SIBIU

  BOIȚA

  CALARAS JANOSAS, BARZA JANKA

  2096

  4330

  A

  extravilan

  810,00

  61,00

  563,03

  233

  SIBIU

  BOIȚA

  RELEA ANA

  1929

  4365

  A

  extravilan

  677,00

  8,00

  81,84

  234

  SIBIU

  BOIȚA

  RUSU NICOLAE

  2291

  4366

  A

  extravilan

  810,00

  18,00

  202,14

  235

  SIBIU

  BOIȚA

  CURTEAN NICOLAE

  1277

  4367

  A

  extravilan

  810,00

  3,00

  36,69

  236

  SIBIU

  BOIȚA

  HALMAGIU VASILE

  15

  4382

  A

  extravilan

  504,00

  18,00

  238,14

  237

  SIBIU

  BOIȚA

  MOLNAR ILIE

  90

  4383

  A

  extravilan

  252,00

  8,00

  113,84

  238

  SIBIU

  BOIȚA

  SAVU IOAN

  92

  4384

  A

  extravilan

  252,00

  8,00

  121,84

  239

  SIBIU

  BOIȚA

  RADOIU PARASCHIVA

  2676

  4385

  A

  extravilan

  864,00

  21,00

  340,83

  240

  SIBIU

  BOIȚA

  RADOIU PARASCHIVA

  755

  4386

  A

  extravilan

  947,00

  23,00

  396,29

  241

  SIBIU

  BOIȚA

  MARIN IOAN

  1108

  4387

  A

  extravilan

  587,00

  2,00

  36,46

  242

  SIBIU

  TĂLMACIU

  REZERVĂ LA DISPOZIȚIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEȚUL SIBIU**)

  24

  485/6

  A

  extravilan

  3.100,00

  1.137,00

  841,38

  243

  SIBIU

  TĂLMACIU

  REZERVĂ LA DISPOZIȚIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEȚUL SIBIU**)

  24

  485/7

  A

  extravilan

  5.600,00

  3.399,00

  2.515,26

  244

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BISERICA ORTODOXĂ TĂLMACIU

  24

  485/8

  101058

  101058

  A

  extravilan

  31.261,00

  29.200,00

  21.608,00

  245

  SIBIU

  TĂLMACIU

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  24

  546

  A

  extravilan

  2.652,00

  2.652,00

  1.962,48

  246

  SIBIU

  TĂLMACIU

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  24

  547

  A

  extravilan

  190,00

  190,00

  140,60

  247

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RÂNJĂU DUMITRU

  24

  549

  A

  extravilan

  567,00

  567,00

  419,58

  248

  SIBIU

  TĂLMACIU

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  24

  548

  A

  extravilan

  965,00

  965,00

  714,10

  249

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RADOI MIHAI

  24

  553

  A

  extravilan

  3.160,00

  427,00

  315,98

  250

  SIBIU

  TĂLMACIU

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

  24

  554

  A

  extravilan

  966,00

  966,00

  714,84

  251

  SIBIU

  TĂLMACIU

  OANCEA ELENA

  24

  555

  A

  extravilan

  2.000,00

  1.356,00

  1.003,44

  252

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STEFAN MARTIN

  24

  557

  A

  extravilan

  623,00

  623,00

  461,02

  253

  SIBIU

  TĂLMACIU

  FETAN NICOLAE

  24

  559

  A

  extravilan

  6.700,00

  1.233,00

  912,42

  254

  SIBIU

  TĂLMACIU

  GRIGORE OPRICA

  347/58

  24

  461/5

  A

  extravilan

  11.000,00

  2.986,00

  2.209,64

  255

  SIBIU

  TĂLMACIU

  POPESCU GHEORGHE

  345/58

  24

  461/6

  A

  extravilan

  5.600,00

  5.600,00

  4.144,00

  256

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BARBOSA NICOLAE

  24

  463

  A

  extravilan

  4.724,00

  4.724,00

  3.495,76

  257

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BLUES MARTIN

  312/58

  24

  454/88

  A

  extravilan

  10.000,00

  4.590,00

  3.396,60

  258

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ROTH ECATERINA DRAGOMIR MARIA

  342/58

  24

  454/87

  A

  extravilan

  7.000,00

  2.752,00

  2.036,48

  259

  SIBIU

  TĂLMACIU

  FAKESCH IOAN

  318/58

  24

  454/86

  A

  extravilan

  9.000,00

  3.074,00

  2.274,76

  260

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SCHUNN MIHAI

  332/58

  24

  454/85

  A

  extravilan

  5.000,00

  1.578,00

  1.167,72

  261

  SIBIU

  TĂLMACIU

  LECA MARIA

  280/58

  24

  454/84

  A

  extravilan

  15.000,00

  2.908,00

  2.151,92

  262

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SCHUNN MARIA

  311/58

  24

  454/83

  A

  extravilan

  6.800,00

  493,00

  364,82

  263

  SIBIU

  TĂLMACIU

  KASTNER ANA

  314/58

  24

  454/82

  A

  extravilan

  6.000,00

  5,00

  3,70

  264

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CORNEA KATARINA

  2033/58

  25

  465/2

  A

  extravilan

  2.800,00

  1.011,00

  748,14

  265

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ENGBER ALBERT

  2003/58

  25

  465/3

  A

  extravilan

  18.900,00

  114,00

  84,36

  266

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SCHWARZ MARGARETA

  2004/58

  25

  465/4

  A

  extravilan

  11.000,00

  22,00

  16,28

  267

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SCHNEIDER HANI

  2013/58

  25

  465/5

  A

  extravilan

  15.200,00

  22,00

  16,28

  268

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/2

  CF

  CN

  extravilan

  1.200,00

  46,00

  11,50

  269

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/6

  CF

  CN

  extravilan

  2.127,00

  218,00

  54,50

  270

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/5

  CF

  A

  extravilan

  91.302,00

  13.330,00

  9.864,20

  271

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/4

  CF

  DE

  extravilan

  1.600,00

  433,00

  108,25

  272

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/3

  CF

  A

  extravilan

  184.024,00

  43.587,00

  32.254,38

  273

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/1

  CF

  F

  extravilan

  6.000,00

  1.116,00

  412,92

  274

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT

  3766/1/1

  CF

  F

  extravilan

  6.000,00

  139,00

  51,43

  275

  SIBIU

  TĂLMACIU

  OPINCARIU CONSTANTIN, ROMAN MARIA

  212/58

  20

  407/13

  A

  extravilan

  2.700,00

  195,00

  144,30

  276

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BARBOSA ANA

  275/58

  20

  407/12

  101348

  101348

  A

  extravilan

  2.642,00

  532,00

  393,68

  277

  SIBIU

  TĂLMACIU

  TOTOROAGA NICOLAE

  249/58

  20

  407/11

  A

  extravilan

  2.300,00

  471,00

  348,54

  278

  SIBIU

  TĂLMACIU

  OANCEA MARIA

  240/58

  20

  407/10

  A

  extravilan

  2.300,00

  380,00

  281,20

  279

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BIRZA NICOLAE

  269/58

  20

  407/9

  A

  extravilan

  2.600,00

  422,00

  312,28

  280

  SIBIU

  TĂLMACIU

  NEGREA SIMION

  252/58

  20

  407/8

  A

  extravilan

  2.300,00

  423,00

  313,02

  281

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RADOI NICOLAE

  177/58

  20

  407/7

  A

  extravilan

  2.400,00

  490,00

  362,60

  282

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SERBU ANDREI

  207/58

  20

  407/6

  100996

  100996

  A

  extravilan

  2.936,00

  668,00

  494,32

  283

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RINJEU NICOLAE

  195/58

  20

  407/5

  A

  extravilan

  2.500,00

  622,00

  460,28

  284

  SIBIU

  TĂLMACIU

  VLASIE MIHAI

  271/58

  20

  407/4/2

  102925

  102925

  A

  extravilan

  1.650,00

  430,00

  318,20

  285

  SIBIU

  TĂLMACIU

  VLASIE GHEORGHE

  20

  407/4/1

  102924

  102924

  A

  extravilan

  1.650,00

  426,00

  315,24

  286

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ROTAR IOAN

  228/58

  20

  407/3

  A

  extravilan

  1.200,00

  307,00

  227,18

  287

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CĂLĂRAȘ IOAN

  210/58

  20

  407/2

  A

  extravilan

  2.700,00

  685,00

  506,90

  288

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RÎNJEU DAMIAN

  246/58

  20

  407/1

  A

  extravilan

  1.200,00

  354,00

  261,96

  289

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CRACIUN NICOLAE

  263/58

  20

  414/2

  A

  extravilan

  11.000,00

  887,00

  656,38

  290

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RINJEU GAVRILA

  250/58

  20

  414/3

  A

  extravilan

  1.500,00

  118,00

  87,32

  291

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RODEAN MARIA

  234/58

  20

  414/4

  102761

  102761

  A

  extravilan

  2.000,00

  160,00

  118,40

  292

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ANDREIU IOAN

  268/58

  20

  414/5

  A

  extravilan

  2.500,00

  190,00

  140,60

  293

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CALARAS IOAN

  178/58

  20

  414/6

  A

  extravilan

  2.500,00

  155,00

  114,70

  294

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RADOIU MIHAI

  201/58

  20

  414/7

  A

  extravilan

  2.500,00

  156,00

  115,44

  295

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MITREA SIMION

  152/58

  20

  414/8

  A

  extravilan

  1.200,00

  81,00

  59,94

  296

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BIRZA IOAN

  157/58

  20

  414/9

  A

  extravilan

  2.700,00

  200,00

  148,00

  297

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SBERA ELENA

  276/58

  20

  414/10

  A

  extravilan

  2.500,00

  351,00

  259,74

  298

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RÎNJEU NICOLAE

  164/58

  20

  414/18

  A

  extravilan

  3000

  1.116,00

  825,84

  299

  SIBIU

  TĂLMACIU

  HAMBASAN GHEORGHE

  154/58

  20

  414/17

  102013

  102013

  A

  extravilan

  2.600,00

  1.682,00

  1.244,68

  300

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RĂDOI DUMITRU

  156/58

  20

  414/16

  102733

  102733

  A

  extravilan

  800,00

  680,00

  503,20

  301

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CLOAJE ANA

  242/58

  20

  414/15

  A

  extravilan

  1.500,00

  1.480,00

  1.095,20

  302

  SIBIU

  TĂLMACIU

  DANCU IOAN

  258/58

  20

  414/14

  A

  extravilan

  2.500,00

  2.500,00

  1.850,00

  303

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CIOROGAR SUSANA

  232/58

  20

  414/13

  A

  extravilan

  2.700,00

  2.700,00

  1.998,00

  304

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ISAC SUSANA

  214/58

  20

  414/12

  102815

  102815

  A

  extravilan

  2.500,00

  2.343,00

  1.733,82

  305

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SBERA IUSTINA

  169/58

  20

  414/11

  A

  extravilan

  2.400,00

  1.161,00

  859,14

  306

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RADOI MARIA

  160/58

  20

  414/23

  A

  extravilan

  2.500,00

  40,00

  29,60

  307

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RINJEU NICOLAE

  165/58

  20

  414/24

  A

  extravilan

  2.600,00

  262,00

  193,88

  308

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RĂDOI DUMITRU

  156/58

  20

  414/25

  102814

  102814

  A

  extravilan

  3.000,00

  984,00

  728,16

  309

  SIBIU

  TĂLMACIU

  DRAGHICI MARIA

  267/58

  20

  414/26

  102676

  102676

  A

  extravilan

  2.500,00

  1.399,00

  1.035,26

  310

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STROILĂ DUMITRU

  260/58

  20

  414/27

  A

  extravilan

  1.100,00

  857,00

  634,18

  311

  SIBIU

  TĂLMACIU

  TOTOROGA MĂCINICA

  167/58

  20

  414/28

  A

  extravilan

  2.700,00

  2.607,00

  1.929,18

  312

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ROMAN DUMITRU

  205/58

  20

  414/29

  A

  extravilan

  2.400,00

  2.391,00

  1.769,34

  313

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RUSU ELENA

  181/58

  20

  414/30

  A

  extravilan

  2.800,00

  2.466,00

  1.824,84

  314

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ANDREIU ANA

  245/58

  20

  414/31

  A

  extravilan

  2.700,00

  1.636,00

  1.210,64

  315

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CIOROGAR IOAN

  272/58

  20

  414/32

  A

  extravilan

  3.000,00

  969,00

  717,06

  316

  SIBIU

  TĂLMACIU

  OANCEA IOAN

  270/58

  20

  414/33

  A

  extravilan

  2.700,00

  209,00

  154,66

  317

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BRATILESCU IOAN

  220/58

  20

  414/34

  A

  extravilan

  2.700,00

  5,00

  3,70

  318

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STROE NICOLAE

  276/58

  20

  418/13

  A

  extravilan

  6.000,00

  884,00

  654,16

  319

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SCHELL ERICH

  391/58

  139

  4869/4

  F

  extravilan

  3.000,00

  161,00

  59,57

  320

  SIBIU

  TĂLMACIU

  GIURESCU OPREANA, CIOROGARU FLOAREA

  39/58

  139

  4869/2

  F

  extravilan

  9.400,00

  8.632,00

  3.193,84

  321

  SIBIU

  TĂLMACIU

  IONUS ANA

  139

  4869/1

  101286

  101286

  F

  extravilan

  1.000,00

  461,00

  170,57

  322

  SIBIU

  TĂLMACIU

  TOCANEL IOAN

  44/58

  139

  4869/5

  F

  extravilan

  9.400,00

  3.722,00

  1.377,14

  323

  SIBIU

  TĂLMACIU

  PATARAU IOAN, URIAN MARIA, ALBU ELENA, PATARAU GHEORGHE

  74/58

  139

  4869/14

  F

  extravilan

  4.800,00

  144,00

  53,28

  324

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RAFA VIOREL, ENACHE ANA, MERISAN ELENA

  77/58

  139

  4869/13

  F

  extravilan

  5.400,00

  3.349,00

  1.239,13

  325

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA VASILE NICOLAE, STOICA GHEORGHE, CIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA, STOICA ILINCA

  42/58

  139

  101347

  101347

  F

  intravilan

  590,00

  590,00

  12.502,10

  326

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA VASILE NICOLAE

  139

  4869/12/1

  101337

  101337

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  327

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA GHEORGHE

  139

  4869/12/2

  101338

  101338

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  328

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA DUMITRU

  139

  4869/12/3

  101339

  101339

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  329

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA DUMITRU

  139

  4869/12/3

  101339

  101339

  F

  intravilan

  54,00

  41.742,00

  330

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA

  139

  4869/12/4

  101340

  101340

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  331

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA ILINCA

  139

  4869/12/5

  101341

  101341

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  332

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA ILINCA

  139

  4869/12/6

  101342

  101342

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  333

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ALBU ELENA CRISTINA

  139

  4869/12/7

  101343

  101343

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  334

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COJOCARU LIANA DANIELA

  139

  4869/12/8

  101344

  101344

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  335

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MUNTEAN SUSANA

  139

  4869/12/9

  101345

  101345

  F

  intravilan

  891,00

  891,00

  18.880,29

  336

  SIBIU

  TĂLMACIU

  STOICA ILINCA

  139

  4869/12/10

  101346

  101346

  F

  intravilan

  891,00

  887,00

  18.795,53

  337

  SIBIU

  TĂLMACIU

  DANCANET LIVIUTA

  139

  4869/11/2

  101858

  101858

  F

  intravilan

  3.356,00

  3.004,00

  63.654,76

  338

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SANDRU MARIA

  139

  4869/11/1

  101857

  101857

  F

  intravilan

  4.656,00

  2.368,00

  50.177,92

  339

  SIBIU

  TĂLMACIU

  GIURGIU PETRU, IONESCU FILOFTEIA, DENGHEL MARIA

  385/58

  139

  4869/10

  F

  intravilan

  5.000,00

  500,00

  10.595,00

  340

  SIBIU

  TĂLMACIU

  HANEA SUSANA

  303/58

  139

  4869/9

  F

  intravilan

  9.000,00

  159,00

  3.369,21

  341

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CHILOM STEFAN DANIEL

  139

  4865/1

  CAD 1088

  102693

  F

  extravilan

  3.000,00

  828,00

  306,36

  342

  SIBIU

  TĂLMACIU

  TERTECI SIMONA ELENA

  139

  4865/2/2

  1048/2

  F

  extravilan

  2.028,00

  39,00

  14,43

  343

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL

  4865/13/1

  102245

  102245

  F

  intravilan

  2.598,00

  860,00

  18.223,40

  344

  SIBIU

  TĂLMACIU

  ION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL

  4865/13/2

  102246

  102246

  F

  intravilan

  409,00

  409,00

  8.666,71

  345

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SOIMU DAN MARIUS

  4865/13/3

  102247

  102247

  F

  intravilan

  410,00

  410,00

  8.687,90

  346

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SOIMU PETRU IULIAN

  4865/13/4

  102248

  102248

  F

  intravilan

  507,00

  507,00

  10.743,33

  347

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SOIMU PETRU IULIAN

  4865/13/4

  102248

  102248

  F

  intravilan

  20,00

  15.460,00

  348

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COSMA MARIA

  69/58

  139

  4865/12

  F

  intravilan

  9.400,00

  2.900,00

  61.451,00

  349

  SIBIU

  TĂLMACIU

  COSMA VICTORIA

  70/58

  139

  4865/11

  F

  intravilan

  9.400,00

  2.364,00

  50.093,16

  350

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MORARIU VIORICA

  38/58

  139

  4865/10/1/1

  1588/1/1

  F

  intravilan

  667,00

  371,00

  7.861,49

  351

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MORARIU VIORICA

  139

  4865/10/2/1

  1588/2/1

  F

  intravilan

  627,00

  331,00

  7.013,89

  352

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MORARIU VIORICA

  139

  4865/10/3/1

  1588/3/1

  F

  intravilan

  586,00

  291,00

  6.166,29

  353

  SIBIU

  TĂLMACIU

  GUSAN VIORICA MARIA

  139

  4865/10/4

  100284

  1588/4

  100284

  F

  intravilan

  1.644,00

  455,00

  9.641,45

  354

  SIBIU

  TĂLMACIU

  SAVU NICOLAE, SAVU MARIA

  139

  4865/10/5

  100270

  1588/5

  100270

  F

  intravilan

  1.644,00

  473,00

  10.022,87

  355

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MOLDOVAN ILARIAN

  4865/10/1/2/1

  1588/1/2/1

  F

  intravilan

  685,00

  142,00

  3.008,98

  356

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MOLDOVAN ILARIAN

  4865/10/2/2/1

  1588/2/2/1

  F

  intravilan

  685,00

  176,00

  3.729,44

  357

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MOLDOVAN ILARIAN

  4865/10/3/2/1

  1588/3/2/1

  F

  intravilan

  685,00

  211,00

  4.471,09

  358

  SIBIU

  TĂLMACIU

  LUCA ILIE, DRAGOMIR PARASCHIVA, GIURCULET MARIA

  58/58

  139

  4865/9

  F

  intravilan

  6.300,00

  1.692,00

  35.853,48

  359

  SIBIU

  TĂLMACIU

  BOTĂREL ELISABETA

  373C/58

  139

  4865/8

  F

  intravilan

  10.000,00

  4.786,00

  101.415,34

  360

  SIBIU

  TĂLMACIU

  RUSU ANA

  55/58

  139

  4865/7

  F

  intravilan

  9.400,00

  7.390,00

  156.594,10

  361

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CAROLEA SIMION VIOREL

  36/58

  139

  4865/6

  100948

  100948

  F

  intravilan

  6.500,00

  6.496,00

  137.650,24

  362

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MUNTEANU NICOLAE

  48/58

  139

  4865/5

  F

  extravilan

  5.200,00

  1.586,00

  586,82

  363

  SIBIU

  TĂLMACIU

  HANEA ANA

  68/58

  139

  4865/23

  103152

  103152

  F

  intravilan

  9.400,00

  1.608,00

  34.073,52

  364

  SIBIU

  TĂLMACIU

  MERISAN CONSTANTIN, MERISAN ALEXANDRU

  50/58

  139

  4865/24

  F

  extravilan

  9.100,00

  23,00

  8,51

  365

  SIBIU

  TĂLMACIU

  NEDELCU MARIA

  3123/58

  58

  1270

  A

  extravilan

  1.115,00

  1.115,00

  825,10

  366

  SIBIU

  TĂLMACIU

  CAPATINA CONSTANTIN

  3044/58

  58

  1271

  A

  extravilan

  1.376,00

  283,00

  209,42

  367

  SIBIU

  TĂLMACIU

  JOITA MIHAELA

  3108/58

  58

  1265

  A