ANEXE din 29 august 2014la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 bis din 4 septembrie 2014 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 4.432 din 29 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014.


  Anexa nr. 1

  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
  pentru anul școlar 2015-2016

  DATA LIMITĂ/PERIOADA

  EVENIMENTUL

  Pregătirea admiterii

  31 ianuarie 2015

  Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii

  1 martie 2015

  Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  1 mai 2015

  Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere

  7 mai 2015

  Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

  15 mai 2015

  Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită

  11 - 29 mai 2015

  Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

  17 iunie 2015

  Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați

  19 iunie 2015

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a

  2 iulie 2015

  Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene

  3 iulie 2015

  Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
  Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele /codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
  Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.

  6 iulie 2015

  Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ

  Probele de aptitudini

  21-22 mai 2015

  Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

  25-26 mai 2015

  Înscrierea pentru probele de aptitudini

  27-30 mai 2015

  Desfășurarea probelor de aptitudini
  Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

  2 iunie 2015

  Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
  Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini

  19 iunie 2015

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
  Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

  2 iulie 2015

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere

  3 iulie 2015

  Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă

  6 iulie 2015

  Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
  Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini

  Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  21-22 mai 2015

  Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  25-26 mai 2015

  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  27-30 mai 2015

  Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  2 iunie 2015

  Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
  Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  3-4 iunie 2015

  Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  9 iunie 2015

  Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

  10 iunie 2015

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe

  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

  15 mai 2015

  Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

  19 iunie 2015

  Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

  6-8 iulie 2015

  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

  9-11 iulie 2015

  Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

  Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016

  3 - 7 iulie 2015

  Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea

  3 - 7 iulie 2015

  Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere

  4 - 8 iulie 2015

  Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

  9 iulie 2015

  Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
  Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

  10 iulie 2015

  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere

  11 - 12 iulie 2015

  Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională

  13 iulie 2015

  Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor

  14 iulie 2015

  Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2015

  15 iulie 2015

  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

  15 iulie 2015

  Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate

  16 iulie-24 iulie 2015

  Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

  A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016

  15 iulie 2015

  Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  16-17 iulie 2015

  Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă

  18 iulie 2015

  Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

  15 - 20 iulie 2015

  Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii

  20 iulie 2015

  Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
  Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă

  15-21 iulie 2015

  Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori

  22 iulie 2015

  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere

  23 iulie 2015

  Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii

  23 iulie 2015

  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă

  23-24 iulie 2015

  Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua

  24 iulie 2015

  Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii

  27-30 iulie 2015

  Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

  A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016

  1 august 2015

  Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

  31 august 2015

  Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  1-2 septembrie 2015

  Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  3-4 septembrie 2015

  Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare

  7 septembrie 2015

  Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

  Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

  1 mai 2015

  Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016

  15 iulie 2015

  Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016

  21-22 iulie 2015

  Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016

  22-24 iulie 2015

  Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

  (la 15-04-2015, Tabelul din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.676 din 8 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )


  Anexa nr. 2

  Calculul mediei de admitere utilizate pentru
  admiterea în învățământul liceal pentru
  anul școlar 2015-20161. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
           ABS + 3EN
      MA = ─────────,
               4

  unde:
  MA = media de admitere;
  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
  EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a


  Anexa nr. 3

  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI
  STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU
  ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
  PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
  specializările
  Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură,
  Arte ambientale, Design, Conservare -
  restaurare bunuri culturaleI. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ
  Desen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.
  Note:
  (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
  (2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.
  Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune
  Timp de lucru: 5 ore.
  Criterii de apreciere:– Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)– Raportul dintre obiecte (proporții)– Forma, caracterul obiectelor– Redarea spațiului și a volumului– Raport valoric
  II. PROBĂ DE CREATIVITATE
  O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.
  a) CULOARE: compoziție cu personaje - tehnica, culori de apă.
  b) VOLUM: compoziție cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.

  Timp de lucru: 5 ore
  Criterii de apreciere:
  a) - unitatea compoziției și încadrarea în subiect;– expresivitatea cromatică;– notă personală, originalitate, creativitate.
  b) raportul între elemente, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor.

  Note:
  (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialității sau se înlocuiește cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidații vor descrie în maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, centrul orașului). Se recomandă ca lucrarea să conțină și schițe de detaliu sau ansamblu, a căror calitate va fi evaluată după criterii artistice.
  Criterii de apreciere:– cantitatea și calitatea informațiilor furnizate;– numărul detaliilor descrise;– claritatea exprimării și puterea de sugestie a textului;– realizarea plastică a schițelor pe care le conține lucrarea;

  (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se înlocuiește cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micșorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.
  Criterii de apreciere:– calitatea limbajului plastic utilizat;– fidelitatea reproducerii;– respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării.
  NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a,4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 din prezenta Notă, este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.

  PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ
  SECȚIA INSTRUMENTALĂ
  A. Instrumentele orchestrei simfonice1. Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
  b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;
  c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură.

  Studiile vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a
  Recital instrumental:
  a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;
  b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

  Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
  2. Instrumente de percuție
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;
  b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică și timpani;
  c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din șase studii pregătite de acesta, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a
  Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creația românească și universală (se admit și transcripții), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la corzi grave și suflători;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
  3. Pian, orgă clasică
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta, executat fără partitură.
  b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a
  Recital instrumental:
  a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură;
  b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca cel de la vioară;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
  Notă:
  Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probelor I și a II-a la pian.

  B. Instrumente populare - nai, țambal, taragot, acordeon
  Proba I
  Recital instrumental:
  a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de proveniență a acestuia, cu sau fără acompaniament;
  b) două piese, alese prin tragere la sorți, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu sau fără acompaniament;

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate ca acela de la corzi grave și suflători- percuție;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică ușoară1. Instrumente cu coarde și instrumente de suflat
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
  b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta;
  c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

  Proba a II-a
  Recital instrumental:
  a) două părți dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;
  b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu cel de la corzi grave și suflători-percuție;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție;
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
  2. Instrumente de percuție
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon;
  b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică și timpani;
  c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorți de candidat, din șase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a
  Recital instrumental:
  a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;
  b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:– latino american– ritm în măsură ternară– reggae– twist sau rock and roll
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la corzi grave și suflători.
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
  3. Pian
  Proba I
  Proba de instrument compusă din:
  a) un studiu, ales, prin tragere la sorți, de către candidat, din trei studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;
  b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;
  c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
  Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

  Proba a II-a
  Recital instrumental:
  a) o sonată clasică (două părți), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;
  b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la vioară;
  b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
  Canto clasic
  Canto jazz - muzică ușoară
  Canto tradițional românesc
  Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc:
  Testarea calităților vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru) piese1. Canto clasic
  Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din care: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
  2. Canto jazz - muzică ușoară
  Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament din care:
  a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat;
  b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.

  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
  3. Canto tradițional românesc
  Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:
  a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă și sârbă);
  b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc:
  Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:
  a) reproducerea de intervale melodice;
  b) reproducerea de fragmente ritmice;
  c) reproducerea de fragmente melodice;
  d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri);

  Notă:
  Probele a), b), c) și d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  SECȚIA TEORETICĂ
  Proba I
  a) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore și minore în poziție strânsă, toate stările.
  b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.

  Proba a II-a
  Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  Proba a III-a
  a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu și două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu;
  b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creația românească și universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.
  Notă:
  Probele a) și b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.

  NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.2. Proba a III a pentru secția instrumentală, secția artă vocală interpretativă, precum și probele 1 și 2 pentru secția teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori specialiști în teorie, solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, conținând subiecte cu același grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.3. Proba a III a pentru secția teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în funcție de instrumentul ales de candidat.4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I, II și III, respectiv la probele I și II.6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.9. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.10. Candidații care nu au fost admiși la secția instrumentală se pot prezenta la secția teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislației în vigoare.11. La probele de aptitudini nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic, pentru toate specializările la care această probă se susține. Pentru rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestații rămâne definitivă.

  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA COREGRAFIEI. PROBA DE DANS CLASIC, compusă din:
  a) o oră de studiu cuprinzând exerciții la bară, centru, sărituri, pointes - lecție pregătită din timp.
  b) o variație în stil clasic, din variațiile pregătite la clasă de candidat.
  Notă:
  Proba de dans clasic se apreciază de către fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).
  II. PROBA DE DANS ROMÂNESC
  Se folosește lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.
  Notă:
  Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

  NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Media minimă de promovare a examenului este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.7. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.

  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUII. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRII
  a) citirea unui text la prima vedere;
  b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4)
  c) povestirea unei întâmplări din viața candidatului.
  d) dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. Durata probei: max. 20'.
  Notă:
  Proba de aptitudini a specializării se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a), b), c) și d). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).
  II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
  a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului.
  b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice.
  Durata probei: max. 10'
  Notă:
  Proba de aptitudini muzicale se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b).
  Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).

  NOTĂ:1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al Municipiului București, sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitatea arta actorului sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită și un profesor specialist TSD2. Textele la prima vedere, temele de conversație vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.3. Subiectele de la punctul b) al probei de aptitudini muzicale vor fi elaborate de profesorul specialist TSD, membru al comisiei, cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.4. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, conținând subiecte cu același grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.5. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.6. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.7. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.

  PROFIL PEDAGOGIC
  SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE
  ȘI EDUCATOR - PUERICULTOR1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:
  a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I- VIII;
  b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

  Aptitudinile investigate sunt:
  > auzul muzical;
  > simțul ritmic;
  > memoria muzicală;
  > calitățile vocale.
  2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
  a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;
  b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
  c) alergare 600 m - fără cerință de timp (implică un efort moderat).

  Aptitudinile investigate sunt:
  > memorie motrică și coordonare;
  > starea funcțională a coloanei vertebrale;
  > funcție normală a sistemului cardio-respirator;
  3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
  Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
  Aptitudinile investigate sunt:
  > receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
  > încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
  4. INTERVIU
  Proba constă în:
  a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
  b) lectură expresivă la prima vedere;
  c) participare la o conversație candidat - comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

  Aptitudinile investigate sunt:
  > comunicarea;
  > dicția.

  NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători - educatoare, educator - puericultor.4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.5. Președintele comisiei este directorul/ directorul adjunct unității de învățământ.

  PROFIL PEDAGOGIC
  SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ȘI COORDONARE MOTRICĂ
  Proba constă în verificarea aptitudinilor muzicale și de coordonare motrică ale candidatului, prin una dintre următoarele forme:
  a) intonarea a 1 - 2 cântece prezentate de candidat;
  b) reproducerea unor fragmente ritmico - melodice după modele date de comisie;
  c) realizarea unor exerciții de mișcare, la indicațiile comisiei.

  Aptitudinile investigate sunt:
  > auzul muzical;
  > simțul ritmic;
  > memoria muzicală;
  > calitățile vocale;
  > condițiile generale fizico - estetice și de mișcare.

  Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică și un profesor de educație fizică.
  2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂȚII DE A COMUNICA ȘI A DICȚIEI
  Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:
  a) recitarea a 1 - 2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;
  b) citirea unui monolog/ text dialogat;
  c) interviu pe o temă la alegerea candidatului;

  Aptitudinile investigate sunt:
  > comunicarea;
  > pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;
  > argumentarea în susținerea unor idei;
  > expresivitatea.

  Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română
  NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una din probe, va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializarea instructor de educație extrașcolară.4. Președintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.

  PROFIL PEDAGOGIC
  SPECIALIZĂRILE: MEDIATOR ȘCOLAR,
  BIBLIOTECAR- DOCUMENTARIST, PEDAGOG ȘCOLAR1. PROBA DE INVESTIGARE A DICȚIEI
  Proba constă în verificarea aptitudinilor specifice prin una din următoarele forme:
  a) recitarea a 1 - 2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;
  b) citirea unui monolog/text dialogat;

  Aptitudinile investigate sunt:
  > comunicarea;
  > pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;
  > argumentarea în susținerea unor idei;
  > expresivitatea.

  Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română.
  2. PROBA DE INVESTIGARE A CAPACITĂȚII DE A COMUNICA - INTERVIUL
  Proba constă într-o conversație pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).
  Aptitudinile investigate sunt:
  > comunicarea;
  > dicția.

  NOTĂ:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu "admis" sau "respins".2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una din probe, va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: mediator școlar, bibliotecar-documentarist, pedagog școlar.4. Președintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ.

  PROFIL TEOLOGIC
  SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ, PATRIMONIU CULTURAL
  La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
  La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mânăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
  Înscrierile se fac la unitățile școlare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:1) certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;2) fișa medicală (original);3) fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;4) recomandarea Consiliului parohial;5) binecuvântarea Chiriarhului locului;
  Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:
  PROBA ORALĂ
  Proba orală constă în:
  a) verificarea dicției prin:– rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.
  b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;– intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Țara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu);– verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;– verificarea simțului ritmic.

  Notă:
  Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noțiunile teoretice.

  PROBA SCRISĂ
  Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.
  Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.
  II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele:
  a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;
  b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor - desen după natură;
  c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziție.
  Conținuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educație plastică pentru gimnaziu.
  Conținuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleași ca și cele pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.
  Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

  Conținuturi clasa a VII-a

  Conținuturi clasa a VIII-a

  1. Dumnezeu se descoperă oamenilor.
  Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție
  2. Crearea lumii
  3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea
  orbului din naștere
  4. Rugăciunea în viața creștinului
  5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu
  Hristos
  6. Legea cea nouă - Fericirile

  7. Crezul - sinteza învățăturii de
  credință.
  8. Pilda semănătorului - primire și
  împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
  9. Biserica, locaș de închinare
  10. Răbdare și încredere în Dumnezeu
  - Dreptul Iov
   
   

  NOTE:1. Conducerea seminarului propune componența comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul școlar.2. Până la sfârșitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afișează baremul de evaluare și notare.3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidații de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obțin calificativul respins, nu mai susțin proba scrisă și sunt declarați respinși la probele de aptitudini. Probele scrise și cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obținută la proba scrisă. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la cele trei probe de mai sus.5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.6. La medii egale, departajarea candidaților se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaților de la specializarea patrimoniu cultural se va face după nota obținută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.7. La probele orale și practice nu se admit contestații. La proba scrisă se admit contestații. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate și afișarea rezultatelor finale se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.8. Candidaților respinși la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele și vor fi îndrumați să se înscrie la alte licee.

  PROFIL TEOLOGIC
  LICEE TEOLOGICE CATOLICE,
  GRECO-CATOLICE, REFORMATE, UNITARIENE,
  PENTICOSTALE ȘI ADVENTISTE
  a) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale și adventiste absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare.
  b) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:– fișă de înscriere tip;– certificat de naștere în original și o copie xerox;– fișa medicală, în original;– declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al liceului și că sunt de acord să-l respecte.
  c) Probele de aptitudini sunt următoarele:
  > un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins;
  > o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.
  Candidații respinși la interviu/colocviu nu mai participă la proba scrisă și sunt declarați respinși la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini este nota obținută la proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.

  d) Conducerea liceului va stabili componența comisiei de examinare.
  e) Subiectul pentru proba scrisă la religie se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.
  f) Media finală de admitere se calculează astfel:
  (3 MA + APT): 4 = MFA unde:
  MA = media de admitere, obținută conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat
  APT = nota finală la probele de aptitudini
  MFA = media finală de admitere
  g) Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini, calculată conform punctului f) este 6.00. La medii egale, departajarea candidaților se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obținută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.
  h) Candidaților respinși la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele și vor fi îndrumați să se înscrie la alte licee.

  NOTA:1. Liceele baptiste și musulmane susțin în cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativ: admis/respins. Admiterea la aceste licee a candidaților care au obținut calificativul admis la interviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.2. Tematica pentru probele de aptitudini și bibliografia vor fi afișate de fiecare unitate școlară până la data de 20 ianuarie a anului școlar în cursul căruia se susține admiterea.

  PROFIL MILITAR
  COLEGII MILITARE LICEALE
  ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Ministerul Apărării Naționale organizează clase de liceu, în filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.I. RECRUTAREA CANDIDAȚILOR
  Tinerii care doresc să urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adresează, pentru informare și întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare județene/ de sector al municipiului București, pe tot parcursul anului școlar.
  II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR
  Activitatea de selecție se organizează și se desfășoară în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale, din localitățile Alba Iulia, Breaza și Câmpulung - Moldovenesc și constă în:
  a) testarea aptitudinilor fizice;
  b) testare psihologică;
  c) interviu de evaluare și orientare.

  Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS", pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.
  III. ÎNSCRIEREA ȘI EVALUAREA CANDIDAȚILOR LA COLEGIILE MILITARE LICEALE
  La înscrierea în colegiile militare liceale, participă candidații care au fost declarați "ADMIS" la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.
  În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, sub forma unui test tip grilă, cu durata de 3 ore, conform programelor pentru Evaluarea Națională a elevilor clasei a VIII-a la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.
  Subiectele pentru testul grilă se stabilesc de o comisie formată din cadre didactice din colegiile militare liceale, numită de șeful Direcției management resurse umane din Ministerul Apărării Naționale.
  Testul conține 18 itemi, 8 itemi pentru Limba și literatura română și 10 itemi pentru Matematică. Fiecare item are răspuns de tip "alegere multiplă", în care numai una dintre variantele oferite este corectă.
  Pentru răspunsul corect de la fiecare item, se acordă 0,5 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora.
  În fiecare colegiu militar se constituie o comisie de examinare și evaluare compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul adjunct al colegiu militar;– secretarul comisiei (fără drept de notare) - un profesor sau un ofițer;– membri (cu drept de notare) - profesori de specialitate numiți de președintele comisiei.
  Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezența candidatului, de către doi profesori, asistat de alți doi candidați.
  Media minimă de promovare a testului este 6.00.
  La testul tip grilă nu se admit contestații.
  Media finală de admitere se calculează astfel: (MA + NT): 2 = MFA unde:
  MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat;
  NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;
  MFA = media finală de admitere.
  La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se va face conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
  Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obținută la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor.
  Candidații sunt clasificați în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu militar.
  Candidaților care nu sunt admiși în colegiul militar, li se înapoiază dosarele și vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educației Naționale.

  LICEUL WALDORF
  SPECIALIZAREA FILOLOGIE
  PROBA I. Limba și literatura română
  Proba constă într-un interviu și se evaluează de o comisie formată din două cadre didactice de specialitate.
  În cadrul probei se verifică următoarele:
  > capacitatea de exprimare liberă;
  > diversitatea vocabularului;
  > capacitatea de argumentare;
  > receptivitatea față de temă și partenerul de discuție;

  Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

  PROBA II. La alegerea candidatului, una din probele:
  a) artă plastică
  Se verifică următoarele:
  > compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
  > rezolvarea problemei de culoare și compoziție;
  > compoziție (modelaj);
  > folosirea elementelor de limbaj specifice;
  > notă personală, originalitate.
  Durata: 2 ore

  b) muzică:
  Se verifică următoarele:
  > calități vocale - intonarea unui cântec la alegere;
  > simțul ritmic - reproducerea de fragmente ritmico-melodice;
  > cunoștințe elementare de scris - citit muzical;
  > interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ).

  Durata: 10-15 minute pentru un candidat

  c) artă dramatică:
  Se verifică următoarele:
  > dicție, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;
  > intonație în recitarea a două strofe dintr-o poezie cunoscută;
  > memorie și creativitate în povestirea unei fapte din viața elevului.

  Durata : 10-15 minute pentru un candidat.

  PROFIL SPORTIV
  Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de:
  > existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiție eliminatorie;
  > susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive .

  La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament corespunzător.
  Comisia de examinare și evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialități înrudite.
  Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase).
  Elevului care nu obține nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive și este declarat respins la probele de aptitudini.
  Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.
  Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte).
  Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive.
  Notă:
  La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele și normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul școlar de educație fizică împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.N./D.G.E.Î.T.P.V., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârșitul lunii martie, și vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.

  ATLETISM
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  TRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   

  Triatlon "A"
  (puncte)

  135
   

  145
   

  145
   

  155
   

  155
   

  165
   

  165
   

  175
   

  175
   

  185
   

  185
   

  195
   

  195
   

  205
   

  205
   

  215
   

  215
   

  225
   

  225
   

  235
   

  2.
   

  Triatlon "B"
  (puncte)

  125
   

  135
   

  135
   

  145
   

  145
   

  155
   

  155
   

  165
   

  165
   

  175
   

  175
   

  185
   

  185
   

  195
   

  195
   

  205
   

  205
   

  215
   

  215
   

  225
   

  NOTĂ:
  Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.
  Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanță
  Transformarea performanțelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare.

  B. PROBE SPECIFICE
  O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  100 m.p. (sec)

  15.0

  14.0

  14.8

  13.8

  14.6

  13.6

  14.4

  13.4

  14.2

  13.2

  14.0

  13.0

  13.8

  12.8

  13.6

  12.6

  13.4

  12.4

  13.2

  12.2

  2.

  200 m.p. (sec)

  29.8

  28.3

  29.5

  28.0

  29.2

  27.7

  28.9

  27.4

  28.6

  27.1

  28.3

  26.8

  28.0

  26.5

  27.7

  26.2

  27.4

  25.9

  27.1

  25.6

  3.

  400 m.p. (sec)

  66.5

  59.5

  66.0

  59.0

  65.5

  58.5

  65.0

  58.0

  64.5

  57.5

  64.0

  57.0

  63.5

  56.5

  63.0

  56.0

  62.5

  55.5

  62.0

  55.0

  4.

  800 m.p. (sec)

  2.42

  2.31

  2.40

  2.29

  2.38

  2.27

  2.36

  2.25

  2.34

  2.23

  2.32

  2.21

  2.30

  2.19

  2.28

  2.17

  2.26

  2.15

  2.24

  2.13

  5.
   

  3000 m.p.
  (min)

  11.20
   

  10.40
   

  11.15
   

  10.35
   

  11.10
   

  10.30
   

  11.05
   

  10.25
   

  11.00
   

  10.20
   

  10.55
   

  10.15
   

  10.50
   

  10.10
   

  10.45
   

  10.05
   

  10.40
   

  10.00
   

  10.35
   

  9.55
   

  6.
   
   

  100 m.g. F/
  110 m.g. B
  (min)

  17.4
   
   

  17.4
   
   

  17.3
   
   

  17.3
   
   

  17.2
   
   

  17.2
   
   

  17.1
   
   

  17.1
   
   

  17.0
   
   

  17.0
   
   

  16.9
   
   

  16.9
   
   

  16.8
   
   

  16.8
   
   

  16.7
   
   

  16.7
   
   

  16.6
   
   

  16.6
   
   

  16.5
   
   

  16.5
   
   

  7.
   

  400 m.g. F/ B
  (sec)

  1.25
   

  1.15
   

  1.24
   

  1.14
   

  1.23
   

  1.13
   

  1.22
   

  1.12
   

  1.21
   

  1.11
   

  1.20
   

  1.10
   

  1.19
   

  1.09
   

  1.18
   

  1.08
   

  1.17
   

  1.07
   

  1.16
   

  1.06
   

  8.
   

  2000 m. obst.
  (min)

  9.05
   

  8.05
   

  9.00
   

  8.00
   

  8.55
   

  7.55
   

  8.50
   

  7.05
   

  8.45
   

  7.45
   

  8.40
   

  7.40
   

  8.35
   

  7.35
   

  8.30
   

  7.30
   

  8.25
   

  7.25
   

  8.20
   

  7.20
   

  9.
   

  Marș 3 km. F /
  5 km. B (min)

  19.30
   

  31.00
   

  19.20
   

  30.50
   

  19.10
   

  30.40
   

  19.00
   

  30.30
   

  18.50
   

  30.20
   

  18.40
   

  30.10
   

  18.30
   

  30.00
   

  18.20
   

  29.50
   

  18.10
   

  29.40
   

  18.00
   

  29.30
   

  10.
   

  S. înălțime
  (m)

  1.23
   

  1.33
   

  1.26
   

  1.36
   

  1.29
   

  1.39
   

  1.32
   

  1.42
   

  1.35
   

  145
   

  1.38
   

  1.48
   

  1.41
   

  1.51
   

  1.44
   

  1.54
   

  1.47
   

  1.57
   

  1.50
   

  1.60
   

  11.

  S. lungime (m)

  4.10

  4.60

  420

  4.70

  4.30

  4.80

  4.40

  4.90

  4.50

  5.00

  4.60

  5.10

  4.70

  5.20

  4.80

  5.30

  4.90

  5.40

  5.00

  5.50

  12.

  S. prăjina (m)

  1.75

  1.90

  1.80

  2.00

  1.85

  2.10

  1.90

  2.20

  1.95

  2.30

  2.00

  2.40

  2.05

  2.50

  2.10

  2.60

  2.15

  2.70

  2.20

  2.80

  13.

  Ar.greutate(m)

  7.40

  8.40

  7.60

  8.60

  7.80

  8.80

  8.00

  9.00

  8.20

  9.20

  8.40

  9.40

  8.60

  9.60

  8.80

  9.80

  9.00

  10.00

  9.20

  10.20

  14.

  Ar. disc (m)

  17

  21

  18

  22

  19

  23

  20

  24

  21

  25

  22

  27

  23

  29

  24

  31

  25

  33

  26

  35

  15.

  Ar. suliță (m)

  16

  21

  17

  22

  18

  23

  19

  24

  20

  25

  22

  27

  24

  29

  26

  31

  28

  33

  30

  35

  16.

  Ar. ciocan (m)

  16

  21

  17

  22

  18

  23

  19

  24

  20

  25

  21

  26

  22

  27

  23

  28

  24

  29

  25

  30

  BADMINTON
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   

  Alergare de
  viteză pe 30 m
  cu start de
  sus (sec)

  6.1
   
   
   

  5.9
   
   
   

  6.0
   
   
   

  5.8
   
   
   

  5.9
   
   
   

  5.7
   
   
   

  5.8
   
   
   

  5.6
   
   
   

  5.7
   
   
   

  5.5
   
   
   

  5.6
   
   
   

  5.4
   
   
   

  5.5
   
   
   

  5.3
   
   
   

  5.4
   
   
   

  5.2
   
   
   

  5.3
   
   
   

  5.1
   
   
   

  5.2
   
   
   

  5.0
   
   
   

  2.
   

  Quadrasalt de
  pe loc (m)

  8.10
   

  9.10
   

  8.20
   

  9.20
   

  8.30
   

  9.30
   

  8.40
   

  9.40
   

  8.50
   

  9.50
   

  8.60
   

  9.60
   

  8.70
   

  9.70
   

  8.80
   

  9.80
   

  8.90
   

  9.90
   

  9.00
   

  10.00
   

  3.
   
   
   

  Aruncarea
  mingii de oină
  la distanță de
  pe loc (m)

  24
   
   
   

  27
   
   
   

  25
   
   
   

  29
   
   
   

  26
   
   
   

  31
   
   
   

  27
   
   
   

  33
   
   
   

  28
   
   
   

  35
   
   
   

  29
   
   
   

  37
   
   
   

  30
   
   
   

  39
   
   
   

  31
   
   
   

  41
   
   
   

  33
   
   
   

  43
   
   
   

  35
   
   
   

  45
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Structură tehnico-tactică:
  Serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lift pe diagonală - smach în lung de linie;
  2. Joc de simplu.
  Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.

  BASCHET
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   

  Săritura în
  lungime de pe
  loc (cm)

  170
   
   

  185
   
   

  173
   
   

  180
   
   

  175
   
   

  185
   
   

  178
   
   

  190
   
   

  180
   
   

  195
   
   

  183
   
   

  200
   
   

  185
   
   

  205
   
   

  188
   
   

  210
   
   

  190
   
   

  215
   
   

  195
   
   

  220
   
   

  2.
   

  Detentă de pe
  loc (cm)

  27
   

  30
   

  29
   

  32
   

  31
   

  34
   

  33
   

  36
   

  35
   

  38
   

  37
   

  40
   

  39
   

  42
   

  41
   

  44
   

  43
   

  46
   

  45
   

  48
   

  3.
   
   
   

  Alergare de
  viteză 30 m cu
  start de sus
  (sec)

  5.6
   
   
   

  5.3
   
   
   

  5.5
   
   
   

  5.2
   
   
   

  5.4
   
   
   

  5.1
   
   
   

  5.3
   
   
   

  5.0
   
   
   

  5.2
   
   
   

  4.9
   
   
   

  5.1
   
   
   

  4.8
   
   
   

  5.0
   
   
   

  4.7
   
   
   

  4.9
   
   
   

  4.6
   
   
   

  4.8
   
   
   

  4.5
   
   
   

  4.7
   
   
   

  4.4
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   

  Aruncări
  libere *)

   
  0

   
  0

   
  1

   
  1

   
  2

   
  2

   
  3

   
  3

   
  4

   
  4

   
  5

   
  5

   
  6

   
  6

   
  7

   
  7

   
  8

   
  8

   
  9

   
  9

  2.
   

  Complex tehnic
  **) (sec)

   
  29

   
  27

   
  28

   
  26

   
  27

   
  25

   
  26

   
  24

   
  25

   
  23

   
  24

   
  22

   
  23

   
  21

   
  22

   
  20

   
  21

   
  19

   
  20

   
  18

  3.
   
   

  Joc bilateral
  - 2 reprize de
  10 min.

  Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
   
   
  Notă
  *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări
  **) Micul maraton, după care executantul pornește în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coș din dribling, recuperează mingea, pornește în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coș, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.

  BASEBALL/SOFTBALL
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   

  Alergare de
  viteză 50 m cu
  start de sus
  (sec)

  8"6
   
   
   

  8.3
   
   
   

  8"5
   
   
   

  8.2
   
   
   

  8"4
   
   
   

  8.1
   
   
   

  8"3
   
   
   

  8.0
   
   
   

  8"2
   
   
   

  7.9
   
   
   

  8"1
   
   
   

  7.8
   
   
   

  8"0
   
   
   

  7.7
   
   
   

  7"9
   
   
   

  7.6
   
   
   

  7"8
   
   
   

  7.5
   
   
   

  7"7
   
   
   

  7.4
   
   
   

  2.
   
   

  Săritura în
  lungime de pe
  loc (cm)

  1.65
   
   

  1.75
   
   

  170
   
   

  180
   
   

  1.75
   
   

  185
   
   

  1.80
   
   

  190
   
   

  1.85
   
   

  195
   
   

  1.90
   
   

  200
   
   

  1.95
   
   

  205
   
   

  2.00
   
   

  210
   
   

  2.05
   
   

  215
   
   

  2.10
   
   

  220
   
   

  3.
   
   

  Alergare de
  rezistență
  1000 m (min)

  4.30
   
   

  4.20
   
   

  4.25
   
   

  4.15
   
   

  4.20
   
   

  4.10
   
   

  4.15
   
   

  4.05
   
   

  4.10
   
   

  4.00
   
   

  4.05
   
   

  3.55
   
   

  4.00
   
   

  3.50
   
   

  3.55
   
   

  3.45
   
   

  3.50
   
   

  3.40
   
   

  3.45
   
   

  3.35
   
   

  B. PROBE SPECIFICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   

  Naveta
  specifică *)
  (sec)

  16.0
   
   

  15.5
   
   

  15.9
   
   

  15.4
   
   

  15.8
   
   

  15.3
   
   

  15.7
   
   

  15.2
   
   

  15.6
   
   

  15.1
   
   

  15.5
   
   

  15.0
   
   

  15.4
   
   

  14.9
   
   

  15.3
   
   

  14.7
   
   

  15.2
   
   

  14.5
   
   

  15.1
   
   

  14.3
   
   

  2.
   
   
   
   

  Prinderea
  mingii și pasă
  în baza 1, 10
  execuții (nr.
  reușite)

  0

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  0,5 puncte pentru prinderea mingiei și 0,5 puncte pentru aruncare precisă
   
   

  3.
   
   
   

  Atacul (bătaia
  mingii), 10
  execuții (nr.
  reușite)

  0

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei și 0,5 puncte pentru forța lovirii mingiei
   

  4.
   
   

  Joc bilateral
  în condiții
  regulamentare

   
   
  Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  Notă
  *) Naveta specifică - pe distanța de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanța de 5 m una față de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m și revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcție elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.

  BOX
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   

  Flotări (nr.
  execuții)

  20
   

  25
   

  21
   

  26
   

  22
   

  27
   

  23
   

  28
   

  24
   

  29
   

  25
   

  30
   

  26
   

  31
   

  27
   

  32
   

  28
   

  33
   

  29
   

  34
   

  2.
   

  "Echer" (nr.
  execuții)

  14
   

  20
   

  16
   

  22
   

  18
   

  24
   

  20
   

  26
   

  22
   

  28
   

  24
   

  30
   

  26
   

  31
   

  27
   

  32
   

  28
   

  33
   

  29
   

  34
   

  3.
   
   
   

  Sărituri cu
  genunchii la
  piept (nr.
  execuții)

  32
   
   
   

  42
   
   
   

  34
   
   
   

  44
   
   
   

  36
   
   
   

  46
   
   
   

  38
   
   
   

  48
   
   
   

  40
   
   
   

  50
   
   
   

  42
   
   
   

  52
   
   
   

  44
   
   
   

  54
   
   
   

  46
   
   
   

  56
   
   
   

  48
   
   
   

  58
   
   
   

  50
   
   
   

  60
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Box cu umbra (2 minute)
  Procedee tehnice de bază:
  ● poziția de gardă și deplasarea în ring
  ● poziția corectă a mișcării brațelor în funcție de procedeele de lovire:– lovitura directă la cap și la corp– lovitura laterală cap-corp, alternativ– lovitura oblică de sus în jos– blocajul
  2. Box cu partener (2 minute) în condiții regulamentare.

  CANOTAJ
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   

  Genuflexiuni
  libere (nr. de
  repetări)/
  2 min

  40
   
   
   

  46
   
   
   

  42
   
   
   

  48
   
   
   

  44
   
   
   

  50
   
   
   

  46
   
   
   

  52
   
   
   

  48
   
   
   

  54
   
   
   

  50
   
   
   

  56
   
   
   

  52
   
   
   

  58
   
   
   

  54
   
   
   

  60
   
   
   

  56
   
   
   

  62
   
   
   

  58
   
   
   

  64
   
   
   

  2.
   
   

  Alergare de
  rezistență
  2000 m (min)

  10.45
   
   

  9.35
   
   

  10.40
   
   

  9.30
   
   

  10.35
   
   

  9.25
   
   

  10.30
   
   

  9.20
   
   

  10.25
   
   

  9.15
   
   

  10.20
   
   

  9.10
   
   

  10.15
   
   

  9.05
   
   

  10.10
   
   

  9.00
   
   

  10.05
   
   

  8.55
   
   

  10.00
   
   

  8.50
   
   

  3.
   
   
   
   

  Ramat
  orizontal
  15kg-fete;
  20kg- băieți/
  2 min

  46
   
   
   
   

  46
   
   
   
   

  48
   
   
   
   

  48
   
   
   
   

  50
   
   
   
   

  50
   
   
   
   

  52
   
   
   
   

  52
   
   
   
   

  54
   
   
   
   

  54
   
   
   
   

  56
   
   
   
   

  56
   
   
   
   

  58
   
   
   
   

  58
   
   
   
   

  60
   
   
   
   

  60
   
   
   
   

  62
   
   
   
   

  62
   
   
   
   

  64
   
   
   
   

  64
   
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadență de 20/22 lovituri/min. Distanța de 500 m.2. Vâslit pe apă, în ambarcațiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de brațe, brațe-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior și parcurgerea distanței de 1000 m, în cadență de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă.
  Comisia evaluează tehnica și ritmul de vâslire.
  Condiție de înscriere:– să înoate 50 m - procedeu la alegere

  CĂLĂRIE
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  EVALUAREA REZULTATELOR

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Flotări

  1

  2

  2

  4

  3

  6

  4

  8

  6

  10

  8

  12

  9

  14

  10

  16

  11

  18

  12

  20

  2.
   
   

  Săritură în
  lungime de pe
  loc (m)

  1,40
   
   

  1,75
   
   

  1,45
   
   

  1,80
   
   

  1,50
   
   

  1,85
   
   

  1,55
   
   

  1,90
   
   

  1,60
   
   

  1,95
   
   

  1,65
   
   

  2,00
   
   

  1,70
   
   

  2,05
   
   

  1,75
   
   

  2,10
   
   

  1,80
   
   

  2,15
   
   

  1,85
   
   

  2,20
   
   

  3.
   
   
   
   
   
   

  Ridicarea
  trunchiului
  din culcat
  dorsal cu
  picioarele
  sprijinite
  (30 sec)

  11
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   
   

  13
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   

  17
   
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   

  19
   
   
   
   
   
   

  17
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   

  21
   
   
   
   
   
   

  19
   
   
   
   
   
   

  22
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   

  24
   
   
   
   
   
   

  4.
   
   

  Traseu
  aplicativ *)
  (sec.)

  48"
   
   

  45"
   
   

  46"
   
   

  43"
   
   

  44"
   
   

  41"
   
   

  42"
   
   

  39"
   
   

  40"
   
   

  37"
   
   

  38"
   
   

  35"
   
   

  36"
   
   

  33"
   
   

  34"
   
   

  31"
   
   

  32"
   
   

  29"
   
   

  30"
   
   

  27"
   
   
  Notă
  *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, așezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingiei și alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.

  B. PROBE SPECIFICE1. Poziția în șa2. Conducerea calului în trap3. Conducerea calului în galop4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălțimea 0,80 m, dintre care 2 duble.
  Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziția în șa, tehnica conducerii calului în trap și galop și siguranța parcurgerii traseului cu obstacole.

  DANS SPORTIV
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   
   
   
   

  Mobilitate în
  articulațiile
  coxo-femurale
  (sfoară
  înainte cu
  piciorul drept
  - cm)

  +15
   
   
   
   
   
   

  +13
   
   
   
   
   
   

  +14
   
   
   
   
   
   

  +12
   
   
   
   
   
   

  +13
   
   
   
   
   
   

  +11
   
   
   
   
   
   

  +12
   
   
   
   
   
   

  +10
   
   
   
   
   
   

  +11
   
   
   
   
   
   

  +9
   
   
   
   
   
   

  +10
   
   
   
   
   
   

  +8
   
   
   
   
   
   

  +9
   
   
   
   
   
   

  +7
   
   
   
   
   
   

  +8
   
   
   
   
   
   

  +6
   
   
   
   
   
   

  +7
   
   
   
   
   
   

  +5
   
   
   
   
   
   

  +6
   
   
   
   
   
   

  +4
   
   
   
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   

  Mobilitate în
  articulațiile
  coxo- femurale
  (sfoară
  înainte cu
  piciorul stâng
  - cm)

  +15
   
   
   
   
   
   

  +13
   
   
   
   
   
   

  +14
   
   
   
   
   
   

  +12
   
   
   
   
   
   

  +13
   
   
   
   
   
   

  +11
   
   
   
   
   
   

  +12
   
   
   
   
   
   

  +10
   
   
   
   
   
   

  +11
   
   
   
   
   
   

  +9
   
   
   
   
   
   

  +10
   
   
   
   
   
   

  +8
   
   
   
   
   
   

  +9
   
   
   
   
   
   

  +7
   
   
   
   
   
   

  +8
   
   
   
   
   
   

  +6
   
   
   
   
   
   

  +7
   
   
   
   
   
   

  +5
   
   
   
   
   
   

  +6
   
   
   
   
   
   

  +4
   
   
   
   
   
   

  3.
   
   
   
   
   

  Din atârnat
  menținerea
  picioarelor
  întinse la
  orizontală
  (sec.)

  10
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   

  11
   
   
   
   
   

  13
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   

  13
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   

  17
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   

  17
   
   
   
   
   

  19
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   

  19
   
   
   
   
   

  21
   
   
   
   
   

  4.
   

  Flotări pe sol
  (nr. execuții)

  1
   

  2
   

  2
   

  4
   

  3
   

  6
   

  4
   

  8
   

  5
   

  10
   

  6
   

  12
   

  7
   

  14
   

  8
   

  16
   

  9
   

  18
   

  10
   

  20
   

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ridicări ale
  trunchiului
  din culcat
  dorsal, cu
  palmele la
  ceafă,
  atingând cu
  coatele
  genunchii
  îndoiți - în
  30 sec. (nr.
  execuții)

  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  24
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  6.
   
   
   
   
   
   
   

  Ridicări ale
  trunchiului
  din culcat
  facial cu
  palmele la
  ceafă, în 30
  sec. (nr.
  execuții)

  10
   
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   

  22
   
   
   
   
   
   
   

  22
   
   
   
   
   
   
   

  24
   
   
   
   
   
   
   

  24
   
   
   
   
   
   
   

  26
   
   
   
   
   
   
   

  26
   
   
   
   
   
   
   

  28
   
   
   
   
   
   
   

  28
   
   
   
   
   
   
   

  30
   
   
   
   
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Coregrafie pentru minim clasa "C", pentru două dansuri (un dans standard și un dans latino, la alegere).
  Evaluarea conținutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.

  FOTBAL
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   

  Alergare de
  viteză 50 m cu
  start de sus
  (sec.)

  8'2
   
   
   

  8'0
   
   
   

  8'1
   
   
   

  7'9
   
   
   

  8'0
   
   
   

  7'8
   
   
   

  7'9
   
   
   

  7'7
   
   
   

  7'8
   
   
   

  7'6
   
   
   

  7'7
   
   
   

  7'5
   
   
   

  7'6
   
   
   

  7'4
   
   
   

  7'5
   
   
   

  7'3
   
   
   

  7'4
   
   
   

  7'2
   
   
   

  7'3
   
   
   

  7'1
   
   
   

  2.
   
   

  Alergare de
  rezistență
  2000 m (min.)

  8'20
   
   

  8'10
   
   

  8'15
   
   

  8'05
   
   

  8'10
   
   

  8'00
   
   

  8'05
   
   

  7'55
   
   

  8'00
   
   

  7'50
   
   

  7'55
   
   

  7'45
   
   

  7'50
   
   

  7'40
   
   

  7'45
   
   

  7'35
   
   

  7'40
   
   

  7'30
   
   

  7'35
   
   

  7'25
   
   

  3.
   
   
   
   

  Forța
  musculaturii
  abdominale
  Nr. execuții
  în 30 sec.

  15
   
   
   
   

  17
   
   
   
   

  16
   
   
   
   

  18
   
   
   
   

  17
   
   
   
   

  19
   
   
   
   

  18
   
   
   
   

  20
   
   
   
   

  20
   
   
   
   

  22
   
   
   
   

  22
   
   
   
   

  24
   
   
   
   

  24
   
   
   
   

  26
   
   
   
   

  26
   
   
   
   

  28
   
   
   
   

  27
   
   
   
   

  29
   
   
   
   

  28
   
   
   
   

  30
   
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE

  Nr.
  crt
   
   
   

  Probe și norme
   
   
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.
   
   
   
   
   

  Șut la poartă
  de lângă minge
  statică
  10 execuții
  (nr.
  reușite)*)

  1
   
   
   
   
   

  1
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   

  4
   
   
   
   
   

  4
   
   
   
   
   

  5
   
   
   
   
   

  5
   
   
   
   
   

  6
   
   
   
   
   

  6
   
   
   
   
   

  7
   
   
   
   
   

  7
   
   
   
   
   

  8
   
   
   
   
   

  8
   
   
   
   
   

  9
   
   
   
   
   

  9
   
   
   
   
   

  10
   
   
   
   
   

  10
   
   
   
   
   

  2.
   
   

  Dribling
  printre 5
  jaloane **)

  12'8
   
   

  12'6
   
   

  12'6
   
   

  12'4
   
   

  12'4
   
   

  12'2
   
   

  12'2
   
   

  12'0
   
   

  12'0
   
   

  11'8
   
   

  11'8
   
   

  11'6
   
   

  11'6
   
   

  11'4
   
   

  11'4
   
   

  11'2
   
   

  11'2
   
   

  11'0
   
   

  11'0
   
   

  10'8
   
   

  3.
   

  Controlul
  balonului ***)

  10
   

  15
   

  20
   

  20
   

  25
   

  25
   

  30
   

  30
   

  40
   

  40
   

  50
   

  50
   

  60
   

  60
   

  70
   

  70
   

  80
   

  80
   

  85
   

  90
   

  3.
   
   

  Joc bilateral
  pe teren redus
  2 x 10 minute

  Se apreciază comportarea în joc.
   
   
  Notă
  *) Mingea trebuie să treacă printre barele porții regulamentare fără să atingă solul. Șutul se execută de la 16 m.
  **) Jaloanele sunt situate la 3 m unul față de celălalt. Elevul și mingea se află la distanța de un metru față de primul jalon. Traseul se parcurge dus-întors.
  ***) Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.

  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   

  Probe și norme
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  1.
   
   
   

  Tracțiuni din
  atârnat la
  bara fixă (nr.
  execuții)

  6
   
   
   

  7
   
   
   

  8
   
   
   

  9
   
   
   

  10
   
   
   

  11
   
   
   

  12
   
   
   

  13
   
   
   

  14
   
   
   

  15
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ridicarea
  picioarelor
  întinse din
  atârnat la
  scara fixă
  până la
  punctul de
  apucare (nr.
  execuții)

  7
   
   
   
   
   
   
   
   

  8
   
   
   
   
   
   
   
   

  9
   
   
   
   
   
   
   
   

  10
   
   
   
   
   
   
   
   

  11
   
   
   
   
   
   
   
   

  12
   
   
   
   
   
   
   
   

  13
   
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.
   
   

  Săritura în
  lungime de pe
  loc (cm)

  160
   
   

  163
   
   

  165
   
   

  168
   
   

  170
   
   

  173
   
   

  175
   
   

  178
   
   

  180
   
   

  185
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conținând elemente și cerințe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I).
  Evaluarea se face după codul de punctaj al Federației Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.

  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt.

  Probe și
  norme

  Nota 1
   

  Nota 2
   

  Nota 3
   

  Nota 4
   

  Nota 5
   

  Nota 6
   

  Nota 7
   

  Nota 8
   

  Nota 9
   

  Nota 10
   

  1.
   
   
   
   

  Tracțiuni în
  brațe din
  atârnat la
  bară (nr.
  execuții)

  9
   
   
   
   

  10
   
   
   
   

  11
   
   
   
   

  12
   
   
   
   

  13
   
   
   
   

  14
   
   
   
   

  15
   
   
   
   

  16
   
   
   
   

  17
   
   
   
   

  18
   
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   
   

  Ridicarea
  picioarelor
  întinse din
  atârnat până
  la punctul
  de apucare
  (nr.
  execuții)

  8
   
   
   
   
   
   
   

  9
   
   
   
   
   
   
   

  10
   
   
   
   
   
   
   

  14
   
   
   
   
   
   
   

  15
   
   
   
   
   
   
   

  16
   
   
   
   
   
   
   

  17
   
   
   
   
   
   
   

  18
   
   
   
   
   
   
   

  19
   
   
   
   
   
   
   

  20
   
   
   
   
   
   
   

  3.
   
   

  Săritura în
  lungime de
  pe loc (m)

  1,65
   
   

  1,70
   
   

  1,75
   
   

  1,80
   
   

  1,85
   
   

  1,90
   
   

  1.95
   
   

  2.00
   
   

  2.05
   
   

  2.10
   
   

  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales, la două aparate diferite, conținând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV.
  Evaluarea se face după codul de punctaj al Federația Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.

  Note

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  Punctaj
   

  Peste 24
  puncte

  20-24
  puncte

  16-19,950
  puncte

  12-15,950
  puncte

  10-14,950
  puncte

  Sub 10
  puncte

  GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ
  A. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE

  Nr.
  crt
   

  Probe și norme
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  1.
   
   
   
   
   
   

  Balansul
  piciorului
  activ peste
  orizontală și
  menținerea lui
  la nivel maxim
  (sec.)

  0
   
   
   
   
   
   

  1
   
   
   
   
   
   

  2
   
   
   
   
   
   

  3
   
   
   
   
   
   

  4
   
   
   
   
   
   

  5
   
   
   
   
   
   

  6
   
   
   
   
   
   

  7
   
   
   
   
   
   

  8
   
   
   
   
   
   

  9
   
   
   
   
   
   

  B. PROBE SPECIFICE

  Nr.
  crt
   

  Probe și norme
   
   

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1