LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 octombrie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera f), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. seria și numărul atestatului de producător;2. La articolul 14, alineatul (3), partea introductivă și litera b) ale alineatului (4) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, pusă la dispoziție de administratorii piețelor, care conține informațiile prevăzute la art. 2 lit. f). Administratorii piețelor au obligația de a informa organele competente pentru verificarea activității de comercializare cu produse agricole despre neafișarea la locul de vânzare, de către producătorii agricoli, a etichetei de produs.(4) Producătorii agricoli au obligația să dețină la locul de vânzare următoarele documente:
  (...)
  b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
  (5) Supravegherea afișării documentelor prevăzute la alin. (3) și verificarea deținerii documentelor prevăzute la alin. (4) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA

  București, 3 octombrie 2019.
  Nr. 166.
  -----