PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016 (*actualizate*)
de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi*)
(actualizate până la data de 24 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate prin Ordinul nr. 1.494/846/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 682 din 2 septembrie 2016.

  ──────────


  Articolul 1

  Reprezentanţii autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 au dreptul să îşi desfăşoare activitatea numai dacă au obţinut şi deţin licenţă, potrivit prezentei proceduri.


  Articolul 2

  Acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 se face de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Comisiei, după avizul/aprobarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniu din cadrul aceleiaşi instituţii potrivit prevederilor prezentei proceduri. Acordarea şi revizuirea licenţei se fac în baza depunerii dosarului complet de acordare a licenţei, potrivit prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  (1) Reprezentanţii autorizaţi, prevăzuţi la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, sunt asimilaţi producătorilor de echipamente electrice şi electronice, cu excepţia situaţiei în care o organizaţie colectivă autorizată a acceptat să îndeplinească acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene. Reprezentanţii autorizaţi trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile, după caz.
  (2) În situaţia în care reprezentantul autorizat este asimilat producătorului atunci urmează procedura de la art. 4 şi 8.
  (3) În situaţia în care organizaţia colectivă autorizată îndeplineşte acest rol pentru un producător stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene atunci aceasta depune la Comisie, în copie legalizată, contractul de desemnare a producătorului respectiv. În contractul de desemnare trebuie să se specifice clar că organizaţia colectivă va îndeplini toate obligaţiile legale pentru producătorul în cauză.


  Articolul 4

  (1) Dosarul de acordare a licenţei trebuie să cuprindă următoarele documente:
  a) cerere-tip de acordare a licenţei, potrivit anexei nr. 3a;
  b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;
  c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei ori fundaţiei în cauză, în copie conformă cu originalul;
  d) certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, conform Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, certificatul detaliat eliberat de Ministerul Justiţiei, privind datele care figurează în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
  e) cazierul fiscal valabil la data depunerii, din care să rezulte faptul că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale şi nici fapte care privesc disciplina financiară;
  f) cel puţin un contract de desemnare din partea unui producător prevăzut la lit. g) pct. (iv) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
  g) declaraţie pe propria răspundere pentru fiecare producător reprezentat, în care se precizează modul prin care îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 25 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, individual sau prin transferarea responsabilităţilor îndeplinirii obiectivelor, pe bază de contract, către o organizaţie colectivă;
  h) în situaţia în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor în mod individual, reprezentantul autorizat va depune documentaţia de aprobare a planului de operare potrivit art. 3 din anexa nr. 2 la ordin, separat pentru fiecare producător pentru care preia obligaţiile stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015;
  (i) în situaţia în care se optează pentru îndeplinirea obiectivelor prin transferarea responsabilităţilor îndeplinirii obiectivelor către o organizaţie colectivă, va prezenta o copie legalizată după contractul dintre producător şi respectiva organizaţie colectivă, valabil pentru cel puţin un an.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) vor fi însoţite de un opis al acestora.


  Articolul 5

  Dosarul de acordare a licenţei prevăzut la art. 4 se depune de către solicitant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în atenţia direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, în trei exemplare, atât în format letric, cât şi în format electronic. Fiecare pagină din dosarul de acordare a licenţei este numerotată şi certificată pentru conformitate. Documentele obligatorii din cadrul dosarului de acordare a licenţei vor avea ordinea prezentată la art. 4.


  Articolul 6

  În cazul în care dosarul de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, în formatul şi conţinutul solicitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet se emite licenţa, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.


  Articolul 7

  (1) În cazul în care dosarul de acordare a licenţei reprezentantului autorizat nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 4, Comisia informează solicitantul cu privire la deficienţele constatate.
  (2) În situaţia în care, în care în termen de 30 de zile de la primirea informării menţionate la alin. (1) solicitantul nu remediază aceste deficienţe, dosarul este respins.
  (3) Respingerea dosarului de acordare a licenţei se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.
  (4) Solicitantul poate ataca decizia de respingere, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Anexele nr. 3a şi 3b fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa 3a

  la procedură
  Antet solicitant
  Nr. ...../.....
  CERERE
  de acordare a licenţei
  - Model -
  Subscrisa, ........., cu sediul social în ........, str. ...... nr. ....., bl. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......., înregistrată la ........... cu nr. ......, cod unic de înregistrare nr. ...../...., cont bancar nr. ........, deschis la .........., sucursala ........, telefon ........., fax ........., e-mail ......., prin ........, în calitate de reprezentant legal, solicită autorizarea în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzuţi la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii*) de echipamente electrice şi electronice ................. . Notă

  ──────────

  *) Se vor specifica categoriile din anexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (în perioada până la 14 august 2018 inclusiv), respectiv categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 (după 15 august 2018).

  ──────────

  Anexăm documentele specifice prevăzute în procedură.
  Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
       Data ..................... Reprezentant legal,
                                               .......................
      .................................
       (numele, prenumele şi semnătura)


  Anexa 3b

  la procedură
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  LICENŢĂ
  - Model -
  Nr. ........ din ..........
  Se autorizează în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice prevăzuţi la lit. g) pct. IV din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, pentru următoarele categorii de echipamente electrice şi electronice ........... pentru ........, cu sediul social în ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, înregistrată la .......... cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ............/........... .
  Data emiterii: ................
  Valabilă până la: ..............
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  ..........................................

  ----