HOTĂRÂRE nr. 1.463 din 12 noiembrie 2008privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (3) şi al art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, persoană juridică română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prin reorganizarea Societăţii Comerciale "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti, care se desfiinţează. (2) Institutul naţional are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6.  +  Articolul 2Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Institutul naţional are, în principal, ca obiect de activitate: a) cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică, în domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale; b) producţie în legătură cu domeniile de cercetare abordate şi valorificare a rezultatelor cercetării; c) elaborare de studii, strategii şi prognoze privind dezvoltarea ştiinţelor aeronautice şi spaţiale; elaborare de reglementări tehnice şi economice, de interes public şi naţional, care privesc asigurarea cerinţelor fundamentale impuse sistemelor aerospaţiale şi aerodinamice; d) acordare de asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate, în domeniul propriu de activitate; e) formare şi specializare de personal în domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale.  +  Articolul 4 (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate de institutul naţional se realizează din surse proprii şi din alte surse atrase conform legii. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de organ coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea pentru institutul naţional.  +  Articolul 5Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Conducerea institutului naţional revine consiliului de administraţie, format din 7 membri, consiliului de direcţie şi directorului general. (2) Membrii consiliului de administraţie al institutului naţional sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (4) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul institutului naţional se constituie prin preluarea activului şi pasivului Societăţii Comerciale "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti, conform datelor din situaţiile financiare la data de 30 iunie 2008, actualizat potrivit reglementărilor legale. La 30 iunie 2008 valoarea patrimoniului era în valoare de 11.063.737 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 8.949.752 lei. (2) Activul şi pasivul Societăţii Comerciale "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti se preiau de către institutul naţional, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Institutul naţional preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Societăţii Comerciale "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti, potrivit reglementărilor legale sau clauzelor contractuale.  +  Articolul 8 (1) Bunurile aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti trec în patrimoniul institutului naţional. (2) Bunurile proprietate publică a statului care trec în administrarea institutului naţional, precum şi bunurile proprii sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Personalul institutului naţional se preia prin transfer de la Societatea Comercială "Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S." - S.A. Bucureşti şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numerele curente 1 şi 3 din anexa nr. 1 "Lista societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990" la Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul cercetării-proiectării de aviaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 15 mai 1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12În anexa nr. 3 "Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică" la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, după numărul curent 18 se introduce numărul curent 19, cu următorul cuprins:"19. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti - venituri proprii".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton Antonp. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Emil BenţanMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.463.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţionalde Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" -I.N.C.A.S. Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română aflată în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare organ coordonator. (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul aeronautic şi ştiinţelor spaţiale. (2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului propriu de activitate şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - cod CAEN 7219:1. În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: a) cercetare fundamentală de bază şi orientată, în scopul creşterii nivelului de cunoştinţe în următoarele domenii ale ştiinţelor aeronautice şi spaţiale: aerodinamică, dinamica zborului şi sistemelor, spaţiu, structuri aerospaţiale, aeroelasticitate şi rezistenţa materialelor, programe aerospaţiale de interes naţional şi de apărare, materiale şi tehnologii aerospaţiale, echipamente electronice, mecano-hidraulice şi pneumatice, sisteme de propulsie aerospaţiale; b) cercetare aplicativă, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri şi instalaţii experimentale, platforme şi staţii-pilot, precum şi tehnologii generice cu rol suport pentru cercetările aplicative, atât în domeniul aerospaţial, cât şi în alte ramuri ale economiei naţionale; c) elaborarea de studii, strategii şi prognoze privind dezvoltarea ştiinţelor aeronautice şi spaţiale; d) elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării şi modernizării întreprinderilor care activează în domeniul aeronautic şi spaţial; e) elaborarea de standarde, norme şi regulamente de calcul şi exploatare în industria aeronautică.2. Alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:- cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea problemelor din domeniile aeronautic şi spaţial.3. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu.4. Activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare tehnologică, desfăşurate în domeniul propriu de activitate - cod CAEN 77120: a) asistenţă tehnică, consultanţă, furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi; b) testare pe instalaţiile experimentale proprii (atestate de Autoritatea Aeronautică Română) a produselor industriei aeronautice şi spaţiale; c) soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi execuţie de aparatură de laborator, scule şi dispozitive; d) expertize de specialitate în domeniul aeronautic şi spaţial; e) studii de fezabilitate, evaluări de aeronave şi aparatură ambarcată, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru proiectare, execuţie, modernizare şi expertizare în domeniile aeronautic şi spaţial; f) proiecte pentru execuţia aeronavelor şi echipamentelor aferente, precum şi a instalaţiilor experimentale necesare domeniului de activitate; g) certificate de calitate în urma testelor efectuate, în condiţiile legii.C. Formarea şi specializarea de personal în domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale: învăţământ superior non-universitar - cod CAEN 8541; învăţământ superior universitar - cod CAEN 8542; alte forme de învăţământ - cod CAEN 8559: a) desfăşurarea unor activităţi de specializare şi perfecţionare în vederea formării de specialişti în domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrări teoretice şi experimentale, lucrări de diplomă, doctorantură, cursuri şi şcoli naţionale şi internaţionale; b) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu specific aerospaţial; c) organizarea şi/sau participarea la centre educaţionale cu profil de ştiinţe aeronautice şi spaţiale atât cu personal, cât şi cu dotări.D. Valorificarea rezultatelor cercetării - cod CAEN 2899; cod CAEN 3320:- producţie de serie mică rezultată prin omologarea produselor şi a tehnologiilor elaborate, precum şi realizarea de instalaţii şi aparate pentru laborator (prototipuri).E. Alte activităţi de editare - cod CAEN 5819;Activităţi de editare a cărţilor - cod CAEN 5811.F. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă, marketing şi servicii în domeniul de profil - cod CAEN 7320; cod CAEN 7022; cod CAEN 7490.G. Activitatea de susţinere a cercetării şi dezvoltării tehnologice prin: expoziţii de profil, simpozioane, comunicări ştiinţifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetării (tehnologii, produse, studii), rapoarte şi sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 8230; cod CAEN 8560.H. Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale - cod CAEN 3030;Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale - cod CAEN 3316.I. Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei - cod CAEN 6202.J. Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei - cod CAEN 6209.K. Activităţi de arhitectură - cod CAEN 7111;Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea - cod CAEN 7112.L. Activităţi de realizare a soft-ului de comandă (software orientat spre client) - cod CAEN 6201;Activităţi de editare a altor produse software - cod CAEN 5829.M. Activităţi ale organizaţiilor profesionale - cod CAEN 9412.N. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene în cadrul contractelor la nivel guvernamental şi departamental.O. Distribuţia energiei electrice - cod CAEN 3513;Comercializarea energiei electrice - cod CAEN 3514.P. Furnizarea de aburi şi aer condiţionat - cod CAEN 3530.Q. Captarea, tratarea şi distribuţia apei - cod CAEN 3600.R. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN 6820.Activităţile menţionate la lit. A-M pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe sau programe. (2) Institutul naţional poate efectua şi activităţi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii. (3) În cadrul obiectului său de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea organului coordonator.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2008, este în valoare de 11.063.737 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 8.949.752 lei. (2) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi alte bunuri proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului, precum şi cele dobândite ori realizate din venituri proprii se află în administrarea sau proprietatea institutului naţional, după caz, şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. (4) Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea organului coordonator.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 6 (1) Institutul naţional are în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, la propunerea directorului general, cu avizul consiliului de administraţie, şi cuprinde, pe lângă structurile organizatorice prevăzute la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.  +  Articolul 7În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 8Conducerea institutului este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general.  +  Articolul 9Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Secţiunea 1 Consiliul de administraţie  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al organului coordonator; d) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (3) Ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul de activitate al institutului naţional, propuşi de organul coordonator. (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 11 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de organul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. În situaţia în care nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 16La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 18 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat, în scris, despre aceasta organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund pentru daunele provocate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 19În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 20Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Secţiunea a 2-a Comitetul de direcţie  +  Articolul 21 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 22Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii.  +  Articolul 23Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.  +  Secţiunea a 3-a Directorul general  +  Articolul 24 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 25Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor, departamentelor şi compartimentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimente proprii specializate; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.  +  Secţiunea a 4-a Consiliul ştiinţific  +  Articolul 26 (1) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri, reprezentând principalele compartimente care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi direcţii de cercetare din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 28 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi reglementărilor legale în vigoare. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către organul coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de organul coordonator şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 30Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 31 (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 32 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 33 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii. (2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea pentru institutul naţional. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 34 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 35Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar intern, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 36Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 37 (1) Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 38Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic, prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate a institutului naţional.  +  Anexa 2 BUNURILEproprietate publică a statului care trec în administrareaInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială"Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti, precum şi bunurile propriiA. Bunuri proprietate publică a statului
  *Font 8*
   
  ┌───────────────┬───────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────┬───────┬─────────┐ │ │ │ │ │ │Situa- │ │ │ Denumirea │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia │ţia ju-│ │ │ │ │ Anul │ │ juridică │ridică │ │ │ │ │dobân-│Valoarea │ │actuală│ Tipul │ │ ├───────────────┬──────┬────────────┤dirii/│ de ├──────┬────────┼───────┤ bunului │ │ │ Descrierea │ Veci-│ Adresa │dării │inventar │ Baza │ În │Conce- │ │ │ │ tehnică │nătăţi│ │ în │ │legală│adminis-│siune/ │ │ │ │ (pe scurt) │(după │ │folo- │ │ │ trare/ │închi- │ │ │ │ │ caz, │ │sinţă │ │ │ conce- │riat/ │ │ │ │ │ pe │ │ │ │ │ siune │dat cu │ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit│ │ ├───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤ │Laborator de │Instalaţie │ │Ţara: │ 2004 │1.708.067│Hotă- │În │ │Insta- │ │experimentări │experimentări │ │România, │ │ │rârea │admini- │ │laţie de │ │aerodinamice │în regim │ │Bucureşti, │ │ │Guver-│strare │ │interes │ │la viteze mari │supersonic şi │ │bd. Iuliu │ │ │nului │ │ │naţional │ │- suflerie │staţie de aer │ │Maniu nr. │ │ │nr. │ │ │ │ │trisonică şi │aflată în │ │220, │ │ │1.428/│ │ │ │ │staţie de aer │clădire corp │ │sectorul 6 │ │ │2004 │ │ │ │ │ │G+H. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construită la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sol = 2.368 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤ │Laborator de │Instalaţii tub │ │Ţara: │ 2004 │ 3.219│Hotă- │În │ │Insta- │ │experimentări │Ludwig şi şoc │ │România, │ │ │rârea │adminis-│ │laţie de │ │aerodinamice │aflate în │ │Bucureşti, │ │ │Guver-│trare │ │interes │ │la viteze mari │clădire corp L │ │bd. Iuliu │ │ │nului │ │ │naţional │ │- tub Ludwig │- Laborator II.│ │Maniu │ │ │nr. │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │nr. 220, │ │ │1.428/│ │ │ │ │ │construită la │ │sectorul 6 │ │ │2004 │ │ │ │ │ │sol = 425 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤ │Laborator de │Instalaţie │ │Ţara: │ 2004 │ 337.166│Hotă- │În │ │Insta- │ │experimentări │experimentări │ │România, │ │ │rârea │adminis-│ │laţie de │ │aerodinamice │în regim │ │Bucureşti, │ │ │Guver-│trare │ │interes │ │la viteze mici │subsonic aflată│ │bd. Iuliu │ │ │nului │ │ │naţional │ │- suflerie │în clădire │ │Maniu nr. │ │ │nr. │ │ │ │ │subsonică │Laborator 3. │ │220, │ │ │1.428/│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │sectorul 6 │ │ │2004 │ │ │ │ │ │construită la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sol = 214 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────┴──────┴────────────┴──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL A │ │2.048.452│ │ │ │ │ └───────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┘Bunuri proprii aflate în proprietatea InstitutuluiNaţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" -I.N.C.A.S. BucureştiB1. Bunuri imobile dobândite în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
  Nr. crt. Denumirea bunului Tipul bunu- lui Descrierea tehnică Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar (lei) Baza legală Situaţia juridică
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Teren Imobil Suprafaţa = 54.261,691 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 2.482.600 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Certificat M03 nr. 4.168/1998 În proprie- tate
  2. Teren Imobil Suprafaţa = 43.830,288 mp Măneciu, judeţul Prahova 1991 566.700 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Certificat M03 nr. 3.595/1996 În proprie- tate
  3. Clădire pavi- lion adminis- trativ şi laboratoare Imobil Clădire cu parter şi două nivele Suprafaţa desfăşurată = 5.632 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 2.376.148 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  4. Clădire pavilion poartă Imobil Clădire parter Suprafaţa desfăşurată = 239 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 187.312 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  5. Clădire remiza PSI Imobil Clădire parter Suprafaţa desfăşurată = 444 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 157.580 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  6. Clădire staţie pompare hidrofoare Imobil Clădire parter Suprafaţa desfăşurată = 160 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 43.962 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  7. Clădire corp E Imobil Clădire cu parter şi un nivel Suprafaţa desfăşurată = 1.230 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 550.952 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  8. Clădire staţie electrică de conexiuni Imobil Clădire cu parter Suprafaţa desfăşurată = 540 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 200.415 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  9. Clădire staţie pompare apă recirculată Imobil Clădire cu parter Suprafaţa desfăşurată = 45 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 21.637 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  10. Clădire turn răcire TR 300 Imobil Clădire cu parter Suprafaţa desfăşurată = 45 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 8.479 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  11. Clădire Imobil Clădire cu parter Suprafaţa desfăşurată = 178,134 mp Măneciu, judeţul Prahova 1991 156.393 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  12. Clădire corp G+H - suflerie trisonică şi staţie aer Imobil Clădire cu parter şi un nivel Suprafaţa construita desfăşurată = 2.756 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 1.405.398 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  13. Clădire corp L - Laborator II Aerodinamica Imobil Clădire laborator Suprafaţa desfăşurată = 425 mp Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6 1991 205.893 Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029 În proprie- tate
  TOTAL B1 8.363.469
  B2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport şi obiecte de inventar
  Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
  0 1 2 3 4
  1. 2 Echipamente tehnologice 583.176 În proprietate
  2. 3 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 1.797.275 În proprietate
  3. 4 Mijloace de transport 3.469 În proprietate
  4. 6 Mobilier, aparatură de birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 4.353 În proprietate
  5. 7 Obiecte de inventar în folosinţă 149.388 În proprietate
  6. Fond bibliotecă 17.322 În proprietate
  7. Brevete invenţii şi inovaţii 8.013 În proprietate
  TOTAL B2 2.562.996
  TOTAL B (B1+B2) 10.926.465
  ----------