ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008    Având în vedere obligativitatea îndeplinirii imediate şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate de statul român în calitate de parte la Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997,luând în considerare recomandarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la eliminarea tratamentului discriminatoriu determinat de condiţia deţinerii în exclusivitate a cetăţeniei române pentru accesul la profesia de notar public,văzând şi importanţa preîntâmpinării unor litigii în această materie,ţinând cont de necesitatea asigurării unui cadru legal conform reglementărilor legale naţionale şi internaţionale în materie, necesar organizării concursurilor privind admiterea în profesia de notar,dat fiind faptul că, prin perpetuarea situaţiei reglementate de prevederile art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, statul român riscă să fie sancţionat pentru neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor asumate ca parte la Convenţia europeană asupra cetăţeniei, precum şi faptul că legislaţia internă trebuie, în mod obligatoriu, corelată cu dispoziţiile Legii fundamentale,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 16, litera a) va avea următorul cuprins:"a) are cetăţenia română şi domiciliul în România şi are capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile;".  +  Articolul IIConcursul de admitere în profesia de notar aflat în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămâne supus dispoziţiilor în vigoare la data anunţării acestuia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul justiţiei,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 166.----------