HOTĂRÂRE nr. 1.444 din 12 noiembrie 2008privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării construcţiilor existente şi realizării investiţiei "Bazin olimpic de înot", prin programul "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 2Partea din imobilul prevăzut la art. 1 se preia în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investiţiei "Bazin olimpic de înot", în condiţiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în condiţiile prevăzute de art. 5 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 4După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., terenul şi obiectivul de investiţii revin în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, fiind predate pe bază de protocol, în condiţiile prevăzute de art. 11 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007.  +  Articolul 5Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.444.  +  Anexa DATE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflate în administrarea MinisteruluiInternelor şi Reformei Administrative, care se transmite dindomeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului (suprafaţă) Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
    Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti 44-01-17 "Arenă de handbal" Tribune spectatori - suprafaţa construită = 433,68 mp - suprafaţa desfăşurată = 433,68 mp Vestiare sportivi - suprafaţa construită = 435,57 mp - suprafaţa desfăşurată = 435,57 mp Total suprafaţă construită = 869,25 mp Total suprafaţă desfăşurată = 869,25 mp Suprafaţa terenului = 3.868 mp Valoarea construcţiei = 773.718,38 lei Valoarea terenului = 343.683 lei 35.328 (parţial)
    ----------