HOTĂRÂRE nr. 1.464 din 19 noiembrie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual şi educaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului a unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren şi construcţie, aflată în stadiul fizic de structură din beton armat executată în totalitate, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Transmiterea părţii din imobil prevăzute la art. 1 se efectuează în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual şi educaţional. (2) Finanţarea realizării centrului social-filantropic, cultural, spiritual şi educaţional se asigură de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Serviciului Român de Informaţii se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a părţii din imobil prevăzute la art. 1. (2) Valoarea imobilului înregistrat la poziţia nr. M.E.F. 105.661 din anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează ca urmare a punerii în aplicare a art. 1 cu valoarea de inventar a părţii din imobil prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,George-Viorel VoinescuMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 1.464.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii din imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Serviciului Român deInformaţii în domeniul privat al statului şi înadministrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
    Locul unde este situată partea din imobil Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil Persoana juridică la care se transmite partea din imobil Numărul de iden- tificare atribuit de Ministerul Economiei şi Fi- nanţelor Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil
    Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 55, judeţul Maramureş Statul român, Serviciul Român de Informaţii Statul român, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului 105.661 (parţial) Imobil compus din teren şi construcţie (corp A): - suprafaţa constru- ită = 1.494 mp - suprafaţa desfă- şurată = 4.569 mp - suprafaţa terenului = 3.104 mp - executat: stadiul fizic de structură din beton armat, executată în totalitate - valoarea de inven- tar = 752.992,14 lei - nr. cadastral 10.273, cartea funciară nr. 22.486 - Baia Mare
    --------