LEGE nr. 272 din 7 noiembrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Zilele de sâmbătă şi duminică, zilele de sărbători legale sau zilele declarate nelucrătoare potrivit legii, în care personalul din sistemul sanitar-veterinar îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră, în vederea asigurării continuităţii activităţii sanitar-veterinare, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de bază, care se aprobă de către ordonatorul principal de credite. (2) Munca prestată şi plătită în condiţiile alin. (1) nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.Art. 9^2. - În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Sănătăţii Publice.Art. 9^3. - Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru îndeplinirea unor atribuţii suplimentare funcţiei de bază."2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale."3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008, cu excepţia prevederilor art. 9^1 şi 9^2, care se aplică de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."4. La anexa nr. 3b, punctul A se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa 3b"A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
  minim maxim minim maxim
  de la 1.04.2008 de la 1.10.2008
  1. Stenodactilograf IA*) M 569 776 601 819
  2. Stenodactilograf I M 559 658 590 694
  3. Stenodactilograf II M 547 603 577 636
  4. Stenodactilograf debutant M 540 0 570 0
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 559 730 590 770
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 547 644 577 679
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 540 587 570 619
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 540 0 570 0
  9. Secretar, secretar- dactilograf; I**) M; G 547 619 577 653
  10. Secretar, secretar- dactilograf; II**) M; G 540 564 570 595
  11. Secretar, secretar- dactilograf; debutant**) M; G 540 0 570 0
  12. Administrator I M 559 784 590 827
  13. Administrator II M 547 713 577 753
  14. Administrator III M 540 644 570 679
  15. Şef depozit I M 547 707 577 746
  16. Şef depozit II M 540 644 570 679
  17. Casier, magaziner; I M 547 690 577 728
  18. Casier, magaziner; II M; G 540 619 570 653
  19. Casier, magaziner; debutant M; G 540 0 570 0
  20. Funcţionar, arhivar; I M 559 675 590 712
  21. Funcţionar, arhivar; II M 547 619 577 653
  22. Funcţionar, arhivar; III M 540 564 570 595
  23. Funcţionar, arhivar; debutant M 540 0 570 0
  24. Şef formaţie pază, pompieri 540 619 570 653
  25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 540 559 570 590
  26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 540 547 570 577
  27. Maistru I 547 762 577 804
  28. Maistru II 540 707 570 746
  29. Şofer***) 568 902 651 951
  30. Muncitor calificat I 590 745 623 786
  31. Muncitor calificat II 579 707 611 746
  32. Muncitor calificat III 569 658 601 694
  33. Muncitor calificat IV 559 619 590 653
  34. Muncitor calificat V 547 570 577 602
  35. Muncitor calificat VI 540 559 570 590
  36. Muncitor necalificat 540 547 570 577
  _________ Notă *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu."
   +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 14 alin. (1) lit. a) şi art. 15 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 7 noiembrie 2008.Nr. 272._________