ORDIN nr. 1.352 din 31 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008    În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane."2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La eliberarea copiei conforme a licenţei de transport pentru un vehicul care deţine copie conformă a licenţei de transport valabilă pe numele altui operator de transport, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea."3. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, cu respectarea în mod cumulativ a condiţiilor prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 25 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, dacă autovehiculele utilizate la transportul de persoane sunt clasificate."5. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care deţine copie conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altei întreprinderi, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea."6. La articolul 38, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) să efectueze transporturile numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;".7. La articolul 40 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".8. La articolul 40, alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".9. La articolul 48, alineatul (1) se abrogă.10. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Programele de transport sunt: a) programul de transport judeţean; b) programul de transport interjudeţean."11. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu valabilitate de 5 ani. (2) Data până la care se pot depune solicitările în vederea modificării anuale a programului de transport interjudeţean se va stabili de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi va fi afişată la sediul agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R." (3) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudeţean poate fi modificat astfel: a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În cazul în care mai mult de 50% din lungimea traseului propus se suprapune peste unul sau mai multe trasee existente în programele de transport, acesta nu va fi considerat traseu nou şi nu va fi introdus în programul de transport; b) prin modificarea graficelor de circulaţie în următoarele cazuri:(i) dacă operatorul de transport rutier este singurul deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus nu conţine staţii care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune;(îi) dacă operatorul de transport rutier este singurul deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus conţine staţii care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/capetele de traseu comune;(iii) dacă pe traseul respectiv sunt mai mulţi operatori de transport rutier deţinători de licenţe de traseu, în condiţiile în care există un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/capetele de traseu comune; c) prin suplimentarea, la solicitarea administraţiei publice locale sau a operatorului de transport deţinător de licenţă de traseu pe acel traseu, cu noi curse pe traseele interjudeţene dintre municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov deja atribuite, dacă sunt constatate modificări semnificative ale fluxului de călători. (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor/curselor cu care au câştigat traseele/cursele pentru care au obţinut licenţe de traseu. (5) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisă numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit şi are cel puţin aceeaşi capacitate după notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu. (6) În perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenţa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioară."12. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Datele la care vor avea loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează: a) o şedinţă de atribuire cu 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii noului program de transport interjudeţean; b) o şedinţa de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport interjudeţean, în vederea atribuirii curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţa de atribuire prevăzută la lit. a); c) pentru un traseu/cursă cuprins/cuprinsă în programul de transport interjudeţean la care a renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas definitivă se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor/curselor respective pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; d) pentru un traseu/cursă nou-introdus/introdusă în programul de transport interjudeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate la o dată ce va fi stabilită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi care va fi afişată la sediul agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R."13. La articolul 54, litera e) se abrogă.14. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport judeţean se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport."15. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport interjudeţean se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport."16. La articolul 59 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."17. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Retragerea licenţei de traseu se face de către agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;(îi) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;(iii) când operatorul de transport rutier a înlocuit unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 50 alin. (5); c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:(i) în cazul transportului interjudeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă a se efectua într-o lună calendaristică;(îi) în cazul în care operatorul de transport rutier a fost sancţionat de mai mult de 3 ori pe cursa respectivă pentru nerespectarea prevederilor art. 34^2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licenţei de transport. (2) La transportul judeţean, pentru cazurile prevăzute la lit. a)-c), retragerea licenţei de traseu se face în baza solicitării motivate a administraţiei publice judeţene."18. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., fiind obligat să efectueze traseul sau cursa pe o perioadă de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene. (2) După retragerea licenţei de traseu, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va atribui cursa respectivă în cadrul următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c). (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă, conform art. 60, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire pentru atribuirea aceleiaşi curse. (4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarea şedinţa de atribuire a cursei respective."19. La articolul 64 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".20. La articolul 74 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".21. La articolul 75 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."22. Titlul capitolului III.2.1.2.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:"III.2.1.2.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean"23. La articolul 85 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".24. La articolul 87 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."25. La articolul 97 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".26. La articolul 98 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."27. La articolul 101 alineatul (7), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".28. La articolul 105 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."29. La articolul 109, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege, după caz: a) documentul prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene; b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state nemembre ale Uniunii Europene sau care tranzitează state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene; c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat; d) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS."30. La articolul 109 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".31. La articolul 110 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."32. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 112. - Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle, pe toată durata transportului, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport."33. La articolul 113 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".34. La articolul 114 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare."35. La articolul 116 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;".36. La articolul 117 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare."37. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 145. - În sensul prezentelor norme, inspecţia, controlul şi supravegherea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În cazul controalelor în trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.38. Articolul 147 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 147. - Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat-şef, director general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., şi se exercită prin inspectori de trafic şi inspectori împuterniciţi de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."39. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 148. - Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 57^2 şi 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză."40. La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 151. - (1) Inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, în baza legitimaţiilor de control."41. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 154. - În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sunt abilitaţi, inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor şi în punctele de trecere a frontierei de stat asupra tuturor vehiculelor care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, precum şi a autovehiculelor utilizate la pregătirea practică din cadrul şcolilor de conducători auto, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier şi la sediile şcolilor de conducători auto. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic."  +  Articolul IIÎn întreg cuprinsul capitolului III.2.1.2.1. sintagma "trafic naţional" se înlocuieşte cu sintagma "trafic interjudeţean".  +  Articolul IIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 31 octombrie 2008.Nr. 1.352.------