DECRET nr. 409 din 8 septembrie 1955privind reglementarea transmiterii bunurilor în proprietatea statului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 23 septembrie 1955     +  Articolul 1Transmiterea în administrare a bunurilor proprietatea statului între instituţiile centrale de stat, sfaturile populare şi unităţile tutelate de acestea, se face fără plata şi în conformitate cu următoarele prevederi: a) Transmiterea bunurilor între instituţiile centrale de stat, între acestea şi unităţile tutelate de ele, între instituţie centrala de stat şi o unitate tutelata de o alta instituţie centrala de stat, precum şi transmiterea bunurilor între unităţi de stat de orice fel tutelate de aceleaşi instituţii centrale de stat sau de instituţii centrale de stat diferite, se face prin ordinul conducătorului instituţiei centrale de stat deţinătoare a bunurilor sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a bunurilor respective; b) Transmiterea bunurilor între instituţiile centrale de stat şi sfaturile populare, între unităţile tutelate de acestea, precum şi între o instituţie centrala de stat şi o unitate tutelata de un sfat popular sau între un sfat popular şi o unitate tutelata de o instituţie centrala de stat, se face prin ordinul conducătorului instituţiei centrale de stat sau prin decizia comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei Republicii Populare Române, care deţine bunurile sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a acestor bunuri, ori în a cărui subordine este comitetul executiv al sfatului popular ce deţine bunurile sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a bunurilor; c) Transmiterea bunurilor între sfaturile populare regionale, sau între acestea şi sfatul popular al Capitalei R.P.R., precum şi între sfaturile populare subordonate acestora şi între unităţile tutelate de ele, se face prin decizia comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv al Capitalei R.P.R., care deţine bunurile sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a acestor bunuri, ori în a carei subordine este comitetul executiv al sfatului popular ce deţine bunurile sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a bunurilor; d) Transmiterea bunurilor între celelalte sfaturi populare regionale sau între unităţile tutelate de sfaturi populare diferite din cuprinsul aceleiaşi regiuni sau al Capitalei R.P.R., precum şi între un sfat popular şi o unitate tutelata de un sfat popular din cuprinsul aceleiaşi regiuni, se face prin decizia comitetului executiv al sfatului popular imediat superior sfatului popular deţinător al bunurilor sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a bunurilor; e) Transmiterea bunurilor între unităţile tutelate de acelaşi sfat popular şi între acesta şi unităţile tutelate, se face prin decizia comitetului executiv al sfatului popular respectiv.  +  Articolul 2Transmiterea bunurilor potrivit art. 1 lit. a, b şi c, se va putea face numai cu acceptarea instituţiei tutelare a unităţii la care urmează a se transmite bunurile respective.Transmiterea bunurilor potrivit art. 1 lit. d, se va face numai după consultarea comitetului executiv al sfatului popular deţinător al bunurilor sau care tuteleaza unitatea deţinătoare a bunurilor ce urmează a fi transmise.  +  Articolul 3Bunurile prevăzute mai jos se vor putea transmite potrivit art. 1 şi 2, numai cu îndeplinirea şi a următoarelor condiţii: a) Cu acordul Ministerului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale:- pentru clădirile ce fac parte din fondul întreprinderilor de gospodărie locativă, indiferent de suprafaţa lor locativă şi de destinaţia lor;- pentru clădirile din oraşe, staţiuni balneo-climaterice şi centre muncitoresti, cu o suprafaţa mai mare de 500 mp, indiferent în a cui administrare se afla;- pentru clădirile folosite ca locuinţe, din oraşe staţiuni balneo-climaterice şi centre muncitoresti, indiferent de suprafaţa locativă şi în administrarea cui se afla, dacă urmează sa li se schimbe destinaţia. b) Cu acordul comitetului executiv al sfatului popular al regiunii, respectiv al Capitalei R.P.R., pentru clădirile din oraşe, staţiuni balneo-climaterice şi centre muncitoresti, cu o suprafaţa locativă mai mica de 500 mp, indiferent în a cui administrare se afla. c) Cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii:- pentru grupuri electrogene mai mari de 200 kw, ce se transmit de la unităţi tutelate de sfaturi populare şi mai mari de 100 kw, ce se transmit de la unităţi tutelate de organe centrale de stat.Solicitarea acordului Comitetului de Stat al Planificarii pentru transmiterea grupurilor electrogene, va fi însoţită de avizul energetic dat în prealabil de Ministerul Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice, precum şi de avizul Ministerului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale, pentru grupurile electrogene mai mari de 200 kw, cînd acestea se transmit de la întreprinderi comunale.  +  Articolul 4Consiliul de Miniştri va putea modifica şi completa nomenclatorul bunurilor, proprietate de stat, a căror transmitere în administrare este condiţionată de avizul anumitor organe de stat.  +  Articolul 5Transmiterea în administrare a clădirilor sedii ale instituţiilor centrale de stat se face prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 6Transmiterea bunurilor proprietate de stat în proprietatea organizaţiilor obşteşti şi cooperatiste se va face cu plata şi în condiţiile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Se vor putea trece, pe durata determinata, bunuri proprietate de stat în folosinţă gratuita a organizaţiilor obşteşti, prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Pe toată durata folosinţei bunurilor, cotele de amortizare sau impozitele, în cazurile prevăzute de lege, vor fi vărsate de beneficiarii folosinţei.Terenurile fără construcţii pe ele vor putea fi transmise organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri, numai în folosinţă gratuita, fără termen sau pe durata determinata.Pentru cazurile de transmitere a unor bunuri imobile către unităţile cooperatiste, reglementate prin Decretul nr. 244/1955, se va urma conform acelui Decret.  +  Articolul 7Transmiterea de terenuri proprietate de stat, în folosinţă gratuita, fără termen sau pe durata determinata, către gospodăriile agricole colective, se va face prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Transmiterea oricăror altor bunuri, în folosinţă fără termen sau pe durata determinata, ori în proprietate, către gospodăriile agricole colective se poate face, cu sau fără plata, prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 8Bunurile intrate în proprietatea statului pe baza unor dispoziţii legale se atribuie instituţiilor centrale, sfaturilor populare şi unităţilor de stat cărora le sînt necesare, de către Ministerul Finanţelor cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii. Se exceptează cazurile cînd legea prevede altfel.  +  Articolul 9Consiliul de Miniştri va putea, oricînd va găsi necesar, să facă redistribuirea bunurilor proprietate de stat aflate în administrarea instituţiilor centrale de stat, a sfaturilor populare şi a unităţilor tutelate de acestea.  +  Articolul 10Pe baza prezentului Decret se abroga: art. 10 şi 11 alin. 1 din Decretul nr. 199, publicat în B. Of. al R.P.R. nr. 29 din 14 mai 1949, Decretul nr. 326 publicat în B. Of. al R.P.R. nr. 52 din 6 august 1949, art. 17 din Decretul nr. 133/1949, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicat într-o noua numerotare în B. Of. al R.P.R. nr. 74 din 5 iulie 1951, art. 14 din Decretul nr. 76, publicat în B. Of. al R.P.R. nr. 31 din 31 martie 1950 şi orice alte dispoziţii contrarii prezentului Decret.-------------------------