HOTĂRÎRE Nr. 836 din 20 septembrie 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea centralei termice şi a reţelei termice din cartierul lt; lt;Cerbul gt; gt; din oraşul Toplita, judeţul Harghita"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 24 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea centralei termice şi a reţelei termice din cartierul lt; lt;Cerbul gt; gt; din oraşul Toplita, judeţul Harghita", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------