HOTĂRÎRE nr. 231 din 7 martie 1990privind acordarea unor drepturi personalului silvic şi obligaţiile ce decurg din acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 2 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:1. Personalul silvic de teren (padurari, brigadieri şi şefi de districte), care asigura gospodărirea şi paza pădurilor, a fondurilor de vinatoare şi de pescuit în apele de munte, primeşte pentru folosinţă, în mod gratuit, sedii de cantoane silvice, proprietate de stat, aflate în administrarea Departamentului Pădurilor. Personalul respectiv este obligat sa întreţină corespunzător aceste sedii - inclusiv anexele gospodăreşti (grajduri, magazii şi altele), precum şi spaţiile afectate acestora.În cazurile în care personalul silvic de teren foloseşte locuinţe închiriate, ca sedii de cantoane, brigazi şi districte silvice, chiria pentru acestea va fi suportată de ocoalele silvice, conform tarifelor legale în vigoare.2. Ocoalele silvice vor asigura, anual, în mod gratuit, pentru încălzirea fiecărui sediu de canton, brigada şi district, cantitatea de 3 mc lemn de foc, provenit din lucrări de igienizare a pădurilor.3. Pentru nevoile proprii ale personalului silvic de teren, se acordă spre folosinţă agricolă terenuri situate în fondul forestier, în suprafaţa de pînă la 2.500 mp ce vor fi cultivate şi întreţinute corespunzător. În cazul în care se constata lipsa de preocupare faţă de aceste terenuri, se vor lua măsuri de retragere a acestora şi respectiv, de redistribuire a lor, altor salariaţi din categoriile menţionate.Personalului silvic de teren, dotat cu cal de serviciu, i se atribuie suplimentar 2.500 mp, suprafaţa care va fi cultivată numai în scopul furajarii acestui animal. Caii din dotare se vor folosi atît în acţiunile de paza a pădurilor, cît şi în executarea de lucrări specifice din raza cantonului, stabilite de ocoale.4. Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare începînd cu data de 15 martie 1990.5. Începînd cu data de 15 martie 1990, orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri îşi încetează aplicabilitatea.6. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător, prin Departamentul Pădurilor, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN---------------------