LEGE nr. 204 din 24 octombrie 2008privind protejarea exploataţiilor agricole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte păstrarea amplasamentelor exploataţiilor agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Beneficiază de prevederile prezentei legi următoarele categorii de unităţii agricole: a) fermele de cabaline; b) fermele de ovine şi caprine; c) fermele de taurine la îngrăşat; d) fermele de vaci cu lapte; e) fermele de păsări; f) complexele avicole industriale; g) fermele de porci; h) complexele de porci industriale; i) centrele pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală; j) abatoarele şi bazele de recepţie a animalelor; k) fermele zootehnice mixte sau pentru alte specii de animale; l) construcţiile şi amenajările anexe ale exploataţiilor agricole; m) fermele de pomi, de viţă de vie şi de cercetare.  +  Articolul 3 (1) În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale se interzic eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socioeconomice. (2) Zonele de protecţie sanitară şi distanţele minime de protecţie sunt definite şi stabilite la art. 13 din Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997.  +  Articolul 4În perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând exploataţii agricole sau anexe gospodăreşti ale acestora delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor de protecţie în care s-a instituit un regim de restricţii privind amplasarea de locuinţe sau obiective socioeconomice, solicitantul va obţine avizul conform al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Deţinătorii de exploataţii agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în perimetrul cărora s-au construit locuinţe sau alte obiective socioeconomice cu nerespectarea restricţiilor impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcţii neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni şi limita disconfortul şi riscurile sanitare.  +  Articolul 6Deţinătorii exploataţiilor agricole comerciale sau familiale amplasate în intravilanul localităţilor sau în afara acestora, care au fost înfiinţate şi funcţionează legal, cât şi ai celor organizate şi dimensionate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot accesa fonduri structurale în vederea modernizării şi restructurării fermelor agricole prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.  +  Articolul 7La intrarea în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 204.----------