HOTĂRÎRE Nr. 801 din 17 septembrie 1996pentru aprobarea Normelor privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 25 septembrie 1996  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Refacerea oricăror lucrări executate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement omologate, altele decît cele privind amenajarea sau întreţinerea acestora, este în sarcina părţii care a angajat executarea acestor lucrări.  +  Articolul 3Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) funcţionarea pirtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate; b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase; c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceata, viscol sau în cazul pericolului de declansare a avalanselor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competitii sportive; d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decît cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate; e) utilizarea pentru pasunat a pirtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement omologate; f) neasigurarea postului de prim-ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate; g) nerespectarea de către persoanele fizice care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement a regulilor de conduita prevăzute la cap. 8 din norme.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a)-f) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. g), cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3 se face de către personalul împuternicit al Ministerului Turismului şi de către cel al autorităţii administraţiei publice locale şi al Poliţiei Române.  +  Articolul 6Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Dan Matei AgathonMinistrul tineretului şi sportului,Alexandru MironovMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  Anexa 1 NORMEprivind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement  +  Capitolul 1 Prevederi generale1.1. Pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor fi utilizate după omologarea acestora conform prevederilor prezentelor norme.1.2. Asigurarea securităţii schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement omologate constituie obligaţia administratorului acestora, iar schiorii trebuie să respecte regulile de conduita prevăzute în prezentele norme.  +  Capitolul 2 Domeniul schiabil, pârtii şi trasee schiabile2.1. Domeniul schiabil reprezintă teritoriul care oferă condiţiile adecvate practicării schiului pentru agrement. Domeniul schiabil se împarte în:- domeniul schiabil neamenajat;- domeniul schiabil amenajat.2.2. Pârtia de schi pentru agrement reprezintă acea parte a domeniului schiabil amenajat care este omologata conform prezentelor norme şi este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru schiori.Pârtiile de schi pentru agrement sunt destinate practicării schiului alpin şi de fond. Pârtiile de schi alpin şi de fond, ale căror caracteristici sunt prevăzute în cap. 6, se clasifica, în funcţie de gradul lor de dificultate, în următoarele categorii:- pârtie foarte uşoară, marcată pe panoul de orientare cu culoarea verde;- pârtie uşoară, marcată pe panoul de orientare cu culoarea albastra;- pârtie medie, marcată pe panoul de orientare cu culoarea roşie;- pârtie dificila, marcată pe panoul de orientare cu culoarea neagra.2.3. Traseul de schi reprezintă acea parte a domeniului schiabil amenajat, care face legătură între pârtiile de schi.  +  Capitolul 3 Administrarea pirtiilor şi a traseelor de schi3.1. Deţinătorul legal poate exploata pârtia sau traseul de schi pentru agrement prin forte proprii sau poate transmite administrarea acestora, potrivit prevederilor legale, unei terţe părţi. În cadrul acestor norme, cel care exploatează pârtiile sau traseele de schi va fi denumit administrator.3.2. Administratorul pirtiilor şi/sau al traseelor de schi pentru agrement are următoarele obligaţii: a) sa întocmească documentaţia în vederea omologării pirtiilor şi a traseelor de schi; b) sa amenajeze şi sa întreţină corespunzător pârtiile şi a traseele de schi, prin efectuarea lucrărilor specifice sezonului cald şi rece; c) sa instaleze indicatoarele de semnalizare şi balizele şi să le întreţină în mod corespunzător; d) sa monteze garduri sau plase de protecţie în locurile periculoase pentru schiori; e) sa protejeze, cu mijloace specifice, obstacolele de pe pârtii, care nu pot fi indepartate, precum şi pe cele din zonele limitrofe pirtiilor de schi; f) sa verifice protecţia pilonilor aparţinând instalaţiilor de transport pe cablu sau a altor obstacole existente pe pârtie; g) sa monteze panourile pirtiilor de schi în staţiile instalaţiilor de transport pe cablu şi panourile cu regulile de conduita a schiorilor pe pârtie; h) sa afiseze şi alte informaţii referitoare la utilizarea pirtiilor de schi, şi anume: portiunile impracticabile, locurile care sunt sau pot deveni periculoase în raport cu condiţiile atmosferice, precum şi programul zilnic al pirtiilor; i) sa afiseze principalele date meteorologice: temperatura, grosimea stratului de zapada, viteza vintului, gradul de vizibilitate; j) sa interzică, total sau parţial, accesul schiorilor pe pârtiile de schi, în caz de ceata, viscol sau în cazul utilizării acestora pentru antrenamente sau competitii sportive; k) să asigure controlul pirtiilor de schi; l) să asigure post de prim-ajutor pe pârtiile de schi; m) sa colaboreze cu echipa de Salvamont care deserveşte teritoriul pe care sunt amplasate pârtiile şi traseele de schi.  +  Capitolul 4 Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement4.1. Amenajarea pirtiilor şi a traseelor de schi4.1.1. La amenajarea pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement trebuie respectate criteriile minime prevăzute la cap. 6. În afară acestora, se vor mai avea în vedere următoarele:- partea terminala a pirtiilor de schi trebuie să aibă o largime corespunzătoare pentru a permite oprirea uşoară şi sigura a schiorilor;- traseul pirtiilor de schi trebuie să aibă o formă inelara care să permită reintoarcerea schiorilor la punctul de plecare. Pârtiile care nu asigura reintoarcerea vor fi special semnalizate;- se va evita dublul sens de mers pe pârtiile de schi fond, pentru a nu se produce incrucisarea schiorilor. Acesta poate fi admis pe porţiuni scurte de teren, cu semnalizarea corespunzătoare.4.1.2. Lucrările iniţiale de amenajare se vor stabili pe bază de studii şi proiecte, la cererea administratorului sau a deţinătorului legal al pârtiei şi/sau al traseului de schi, de către institute de proiectare de profil şi se vor executa de către agenţi comerciali specializaţi. Studiile şi proiectele elaborate pentru lucrări de amenajare a unor noi pârtii de schi sau de modificare a celor existente vor avea la baza acordul şi autorizaţia de mediu, care se vor obţine potrivit Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, însoţite de toate avizele prealabile necesare prevăzute în lege. Autorizarea lucrărilor de construcţii se face potrivit legii.4.1.3. Indicatoarele de semnalizare a circulaţiei schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement sunt cele prevăzute în cap. 7.Indicatoarele de informare vor fi amplasate la punctele de plecare ale pirtiilor şi traseelor de schi, iar cele de avertizare, orientare şi de reglementare pe părţile laterale ale acestora, în locuri vizibile pentru schiori şi fără sa constituie un pericol pentru aceştia.Panourile de orientare vor fi amplasate în principalele puncte de interes ale staţiunii sau ale localităţii montane.Este interzisă lipirea pe suporturile indicatoarelor sau pe placutele indicatoare a oricărui material publicitar.4.1.4. În scopul orientarii schiorilor, pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor fi balizate. Balizarea pirtiilor de schi alpin se face pe una sau pe ambele laturi. Dacă se balizeaza ambele laturi, balizele vor fi instalate alternativ. Balizele pentru pârtiile de schi alpin vor fi realizate din discuri cu diametru de 45 cm, fixate pe suporturi adecvate, şi vor fi vopsite în culoarea corespunzătoare gradului de dificultate a pârtiei, având înscrisă, pe mijloc, denumirea acesteia.Marcarea pirtiilor de schi fond se va realiza prin utilizarea de fanioane sau de benzi colorate, amplasate pe laturile direcţiei de mers a schiorilor.Traseele de schi vor fi balizate pe margine, cu balize de forma rombica, cu dimensiuni de 25x25 cm, fixate pe suporturi adecvate şi vopsite în culoare portocalie deschisă, de preferinta cu vopsea fluorescenta.Balizele vor fi numerotate începând cu cifra 1, pornind de la baza pârtiei sau a traseului de schi.4.2. Întreţinerea şi exploatarea pirtiilor de schi pentru agrement4.2.1. Pentru întreţinerea pirtiilor de schi pentru agrement se vor efectua, în mod obligatoriu, următoarele lucrări:- îndepărtarea obstacolelor naturale sau artificiale apărute pe pârtie şi semnalizarea acelora care nu pot fi inlaturate;- batatorirea mecanică a zapezii după fiecare ninsoare şi înlăturarea denivelarilor apărute pe parcursul utilizării pârtiei;- asigurarea zapezii în sectoarele pârtiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori: pasaje inguste, locul de schimbare a direcţiei, locul de incrucisare cu alte pârtii etc.;- refacerea sistemelor de protecţie de pe pârtie, a indicatoarelor de semnalizare şi a balizelor deteriorate sau căzute.4.2.2. Lucrările de întreţinere curenta a pirtiilor de schi pentru agrement se vor executa în afară programului de funcţionare a pirtiilor, care va fi acelaşi cu cel al instalaţiei de transport pe cablu aferente.4.2.3. În cazul în care maşinile de batatorit zapada vor fi utilizate în timpul programului de funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu, se vor lua, după caz, următoarele măsuri de protecţie pe tronsoanele inguste ale pârtiei de schi şi pe cele lipsite de vizibilitate:- se va închide temporar pârtia de schi sau tronsonul respectiv;- se va atenţiona schiorul de către echipa de control şi se va instala un indicator corespunzător de semnalizare. În timpul utilizării maşinilor de batatorit zapada se va acţiona semnalul luminos intermitent.4.2.4. Controlul zilnic al pârtiei de schi pentru agrement se va efectua atât înainte, cît şi după închiderea acesteia, şi se va urmări starea în care se afla balizele şi indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou-apărute, deteriorările lucrărilor de amenajare a pârtiei de schi şi ale sistemelor de protecţie, existenta pe pârtie a unor persoane ratacite sau care necesita acordarea de ajutor.4.2.5. În perioadele de extrasezon se vor verifica menţinerea integrităţii stratului vegetal, starea lucrărilor de amenajare, în special a celor de regularizare a scurgerii şi de corectare a torenţilor de pe suprafaţa pirtiilor şi a traseelor se schi, şi se vor reface lucrările deteriorate.4.2.6. În cazul organizării de antrenamente şi competitii sportive interne şi internaţionale pe pârtiile de schi pentru agrement se vor lua următoarele măsuri de protecţie a schiorilor amatori:- organizarea antrenamentelor şi a competiţiilor sportive se va face de comun acord cu administratorul pârtiei, iar pregătirea pirtiilor se va realiza de către Comitetul de organizare a competitiei şi de către administratorul pârtiei;- închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul în care desfăşurarea antrenamentelor sau a competiţiilor sportive poate pune în pericol securitatea acestora;- delimitarea prin corzi, benzi sau prin alte mijloace de avertizare a sectoarelor destinate desfăşurării antrenamentelor sau competiţiilor sportive.4.2.7. Pe pârtiile de schi pentru agrement, organizarea şi funcţionarea şcolilor de schi se realizează numai de către monitori de schi atestaţi.  +  Capitolul 5 Omologarea pirtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement5.1. Procedura de omologare5.1.1. În vederea omologării pirtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement, administratorul are obligaţia sa trimită Comisiei de omologare următoarea documentaţie:- cerere de omologare;- documentul de atestare a regimului juridic al terenului pe care se afla pârtia şi/sau traseul de schi;- documentul legal privind dreptul de administrare a pârtiei sau a traseului de schi, în cazul în care acestea sunt transmise în administrare;- fişa pârtiei sau a traseului de schi, care va cuprinde elementele prevăzute în criteriile minime de omologare;- schita pârtiei sau a traseului de schi cu detalii privind amplasarea instalaţiei de transport pe cablu, portiunile abrupte, pilcurile de copaci, curbele şi eventualele intersectii cu drumurile carosabile, cu traseele instalaţiilor de transport pe cablu şi cu alte pârtii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare şi a balizelor;- schita profilului pârtiei;- fotografia de ansamblu a pârtiei de schi alpin, cu dimensiunea de 18x24 cm, realizată, de preferinta, de pe versantul opus;- autorizaţia de mediu, obţinută în conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995.5.1.2. Comisia de omologare va verifica pe teren, în termen de 30 de zile, îndeplinirea criteriilor minime de omologare şi va emite certificatul de omologare.În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile minime de omologare, comisia va înştiinţa în scris pe administrator, cu precizarea motivelor.5.2. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de omologare5.2.1. Comisia de omologare se va numi prin ordin al ministrului turismului şi va fi compusa din reprezentanţi ai Ministerului Turismului, Ministerului Tineretului şi Sportului, consiliului local pe raza căruia se afla pârtiile şi traseele de schi supuse omologării şi din reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de profil.La lucrările comisiei poate fi atras şi reprezentantul agentului economic care exploatează instalaţiile de transport pe cablu.5.2.2. Comisia de omologare va funcţiona ca organism unic de omologare a pirtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement şi va tine evidenta tuturor pirtiilor şi a traseelor de schi omologate, prin secretariatul acesteia, cu sediul în Ministerul Turismului.  +  Capitolul 6 Criteriile minime de omologare a pirtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
                   
    Nr. crt.Criteriile de omologarePârtia de schialpin:Pârtia de schi fondTraseul de schi
    foarte uşoarăuşoarămediedificilă
    I. Caracteristici naturale
    1.Înclinarea medie a pantei (%)maximum 15maximum 25maximum 30maximum 40--
    2.Lungimea minimă (km)----3-
    3.Lăţimea minimă (m)303020204-
    4.Diferenţa de nivel (m)----10-75-
    5.Zonă fără pericolexxxxxx
    II. Amenajare
    1.Suprafaţa nivelatăxxxxxx
    2.Suprafaţa înierbatăxxxxxx
    3.Taluzele consolidatexxxxxx
    4.Şanţuri şi rigolexxxx--
    5.Drum de accesxxxxx-
    6.Instalaţie de transport pe cabluxxxx--
    7.Indicatoare de semnalizare            
      7.1. Îngustarea traseului--xx--
      7.2. Intersecţia cu un drum carosabilxxxxx-
      7.3. Intersecţia cu traseul instalaţiei de transport pe cabluxxxx--
      7.4. Intersecţia cu traseul altei pârtii de schixxxxx-
      7.5. Bifurcaţie--xxx-
      7.6. Curbă la stânga sau la dreapta--xx--
      7.7. Curbă strânsă--xx--
      7.8. Existenţa unor pericole--xx--
      7.9. Prezenţa în lucru a maşinii de bătătorit zăpadaxxxx--
      7.10. Pericol de avalanşexxxxxx
      7.11. Direcţie obligatoriexxxxx-
      7.12. Interzicerea accesului pe pârtiexxxxx-
      7.13. Identificarea pârtiei sau traseului de schixxxxxx
      7.14. Post de prim-ajutorxxxxx-
      7.15. Telefon S.O.S.--xx--
      7.16. Centru de închiriat echipament sportivxxxx--
      7.17. Panoul pârtieixxxxx-
      7.18. Panoul cu regulile de conduită a schiorilorxxxxx-
    8.Balizareaxxxxxx
    9.Mijloace de protecţie instalate în locurile şi l obstacolele periculoasea xxxx--
    III. Întreţinere şi exploatare
    1.Maşină de bătătorit zăpadaxxxx--
    2.Asigurarea personalului de întreţinere şi control al pârtiilorxxxxx-
  NOTĂ:Cu excepţia indicatoarelor 7.13, 7.14, 7.17 şi 7.18, a căror existenta este obligatorie pentru toate pârtiile de schi, celelalte indicatoare se vor instala în funcţie de situaţia existenta pe teren.
   +  Capitolul 7 Descrierea indicatoarelor de semnalizare utilizate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement
           
    Nr. crt.Tipul de indicatorForma şi dimensiuneaDescrierea
    A. Indicatoare de avertizare şi orientare
    1.Îngustarea pârtieiDreptunghi de 40 x 60 cmFondul de culoare galbenă, semn convenţional pe fond de culoare albă, încadrat într-un triunghi cu marginile de culoare roşie şi cu o lăţime de 25 mm
    2.Intersecţia cu un drum carosabilidemidem
    3.Intersecţia cu traseul instalaţiei de transport pe cabluidemidem
    4.Intersecţia cu traseul altei pârtii de schiidemidem
    5.Bifurcaţieidemidem
    6.Curbă la stânga sau la dreaptaidemidem
    7.Curbă strânsăidemidem
    8.Existenţa unor pericole naturale sau artificiale (conducte, stâlpi de telefon, piloni de linii electrice, de teleschiuri sau teleferice, trunchiuri de copaci, stânci etc.)idemidem
    9.Prezenţa în lucru a maşinii de bătătorit zăpadaidemidem
    10.Pericol de avalanşeDreptunghi de 40 x 60 cmFondul de culoare galbenă, cu text şi pătrate pe margine de culoare neagră
    B. Indicatoare de reglementare a circulaţiei schiorilor
    1.Direcţie obligatorieDreptunghi de 15 x 50 cmFondul de culoare corespunzător gradului de dificultate a pârtiei, cu o săgeată de culoare albă
    2.Interzicerea accesului pe pârtieDreptunghi de 40 x 60 cmFond de culoare galbenă, cu un cerc al cărui contur de culoare roşie are o lăţime de 25 mm
    Fanion de 25 x 25 cmÎn carouri de culoare galbenă şi neagră
    C . Indicatoare de informare
    1.Identificarea pârtiilor de schiSăgeată de 20 x 70 cmFondul de culoare corespunzător gradului de dificultate a pârtiei, având înscris numele pârtiei cu o culoare distinctă
    2.Identificarea traseului de schiidemFondul de culoare galbenă, având înscris numele traseului cu culoare neagră
    3.Post de prim-ajutorDreptunghi de 35 x 50 cmFondul de culoare albastră, cu semnul convenţional înscris într-un pătrat de culoare albă
    4.Telefon S.O.S.idemidem
    5.Centru de închiriat echipament de schiidemidem
    6.Panoul pârtieiDreptunghi de 90 x 125 cmFondul de culoare corespunzător gradului de dificultate a pârtiei, având înscrise denumirea, gradul de dificultate, lungimea, diferenţa de nivel, lăţimea minimă, înclinarea medie a pantei, numărul de balize şi traiectoria
    7.Panoul cu regulile de conduită a schiorilorDreptunghi de 100 x 200 cmFondul de culoare albă, având înscris textul cu litere de culoare neagră
    8.Panoul de orientareDreptunghi cu dimensiune opţionalăPanoul va cuprinde harta domeniului schiabil, pe care vor fi marcate cel puţin următoarele:
    ▪ pârtiile de schi omologate în culorile corespunzătoare gradului lor de dificultate;
    ▪ traseele de schi în culoare galbenă;
    ▪ instalaţiile de transport pe cablu trasate cu culoare neagră;
    ▪ orarul de funcţionare a instalaţiilor.
  Indicatoare de avertizare şi orientare Indicatoare de reglementare a circulaţiei schiorilor Marcarea pârtiilor şi rutelor de schi
   +  Capitolul 8 Regulile de conduita a schiorilor şi a altor persoane care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement8.1. Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi utilizatorii de snowboard sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de conduita stabilite de Federaţia Internationala de Schi: a) sa schieze în asa fel încât sa nu pună în pericol viaţa altui schior sau sa îi cauzeze acestuia un prejudiciu; b) să îşi adapteze viteza şi maniera proprie de a schia conform pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zapezii, gradului de dificultate a pârtiei, condiţiilor atmosferice şi densitatii traficului de pe pârtie; c) să îşi aleagă cu grija traiectoria pe care urmează sa coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval; d) să depăşească pe schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stinga, cu condiţia ca aceasta depasire să fie suficient de larga pentru a evita o eventuala evoluţie neasteptata a celui ce urmează să fie depăşit; e) să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, ca atât el, cît şi alţi schiori sunt în afară oricărui pericol cu ocazia traversarii unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe pârtie; f) sa evite staţionarea pe pârtie, mai ales pe portiunile inguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul caderii, sa elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil; g) sa utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat sa urce sau sa coboare pe jos; h) să respecte indicatoarele de semnalizare şi balizele de marcare instalate pe pârtiile şi traseele de schi; i) sa anunţe postul de prim-ajutor, în cazul accidentarii unui schior, şi sa acorde sprijin la transportarea acestuia; j) să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuşi accidentul.8.2. Persoanele care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement în alt scop decît cel al schiatului sunt obligate să respecte următoarele reguli: a) sa nu coboare pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement utilizînd sanii sau dispozitive improvizate; b) sa nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile şi balizele de marcare; c) sa nu circule pe pârtiile sau traseele de schi cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul; d) sa nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi; e) sa nu depoziteze materiale de orice natura sau deşeuri pe pârtiile şi traseele de schi; f) sa nu utilizeze pârtiile şi traseele de schi omologate pentru pasunat; g) sa nu lipeasca materiale publicitare pe suporturile sau pe placutele indicatoarelor de semnalizare. ------------