HOTĂRÎRE Nr. 799 din 17 septembrie 1996privind înfiinţarea Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 23 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica, organ consultativ şi de coordonare interministeriala cu sediul la Ministerul Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti. (2) Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica va asigura Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de autoritate publică în domeniu, suportul decizional şi procedural în prevenirea actelor ilicite îndreptate împotriva aviaţiei civile.  +  Articolul 2Scopul principal al Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica îl constituie asigurarea securităţii, regularitatii traficului şi eficientei aviaţiei civile naţionale şi internaţionale în spaţiul aerian şi terestru al tarii, în conformitate cu Programul Naţional de Securitate Aeronautica; elaborarea de reglementări, practici şi proceduri în vederea asigurării protecţiei operatorilor aerieni autohtoni şi străini împotriva actelor de intervenţie ilicită pe aeroporturile din România şi în spaţiul aerian naţional.  +  Articolul 3 (1) Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica este format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniu. (2) Preşedinte al Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica este un secretar de stat desemnat de ministrul transporturilor. (3) Sunt membri ai Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica:- inspectorul de stat şef al Aviaţiei Civile din Ministerul Transporturilor;- un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;- un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;- un reprezentant al Serviciului de Informaţii Externe;- un reprezentant al Serviciului de Protecţie şi Paza;- un reprezentant al Ministerului de Interne;- un reprezentant al Serviciului Roman de Informaţii;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Direcţia generală a vamilor;- un reprezentant al Ministerului Comunicaţiilor;- un reprezentant al Ministerului Industriilor;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4Atribuţiile Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica sunt următoarele: a) elaborează şi prezintă ministrului transporturilor Programul Naţional de Securitate Aeronautica în vederea promovării spre aprobare Guvernului; b) stabileşte responsabilităţile membrilor Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica, ale secretariatului acestuia şi le prezintă spre aprobare ministrului transporturilor; c) asigura cadrul consultativ şi de coordonare pentru implementarea măsurilor de securitate, în funcţie de evoluţia ameninţării la adresa aviaţiei civile şi de facilităţile existente; d) recomanda şi propune modificări ale Programului Naţional de Securitate Aeronautica în conformitate cu reglementările internaţionale şi obligaţiile statului român ca semnatar al convenţiilor bilaterale şi multilaterale pe linie de aviatie civilă; e) revizuieste permanent implementarea măsurilor şi aplicarea procedurilor, operind modificările care se impun; f) asigura, în situaţii de criza sau ca urmare a unor ameninţări, coordonarea între instituţiile şi agenţiile care răspund de serviciile de navigaţie şi control al traficului aerian, administraţiile aeroportuare şi operatorii aerieni; g) propune Ministerului Transporturilor avizarea sau neavizarea, după caz, a proiectelor pentru noi aeroporturi sau pentru extinderea facilităţilor aeroportuare din punct de vedere al asigurării condiţiilor necesare implementarii măsurilor de securitate potrivit standardelor stabilite la nivel naţional; h) stabileşte componenta şi responsabilităţile comitetelor de securitate ale aeroporturilor, conform reglementărilor în vigoare; i) analizează activitatea comitetelor de securitate ale aeroporturilor şi, când este necesar, stabileşte măsuri de imbunatatire a acesteia; j) analizează modul în care transportatorii aerieni naţionali şi străini se conformează reglementărilor naţionale şi normelor aeroportuare de securitate aeronautica; k) întocmeşte, pe baza rapoartelor primite din partea comitetelor de securitate ale aeroporturilor şi ale operatorilor aerieni, raportul anula asupra stadiului implementarii Programului Naţional de Securitate Aeronautica; l) stabileşte modalităţile de aprobare a problemelor specifice în relaţiile cu organismele internaţionale de aviatie civilă şi face propuneri de mandat pentru participarea la reuniuni de specialitate; m) întocmeşte instrucţiunile şi metodologia relaţiilor cu mass-media în situaţii deosebite; n) analizează şi recomanda ministrului transporturilor, spre aprobare, Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile; o) asigura elaborarea Planului naţional unic de acţiune în situaţii de criza sau de urgenta şi coordonează activitatea de pregătire a forţelor pentru punerea lui în aplicare pe variante; p) aproba planurile de acţiune în situaţii de criza ale aeroporturilor şi, cu avizul acestora, pe cele ale operatorilor aerieni şi agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul lor de securitate; r) planifica şi realizează activităţi de inspecţie, control şi testări în aeroporturi şi la operatorii aerieni; s) avizează operarea companiilor româneşti pe aeroporturi din străinătate, în funcţie de compatibilitatea standardului de securitate asigurat pe aceste aeroporturi cu standardul minim stabilit la nivel naţional.  +  Articolul 5 (1) Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica se întruneşte semestrial şi analizează stadiul implementarii, aplicării şi eficientei măsurilor şi procedurilor prevăzute în Programul Naţional de Securitate Aeronautica şi stabileşte măsuri de prevenire şi riposta în funcţie de nivelul ameninţării. (2) În situaţii de criza, Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica se întruneşte potrivit planificarii de urgenta şi preia conducerea acţiunilor de contracarare şi riposta. (3) La întrunirile Comitetului Naţional de Securitate Aeronautica pot fi invitaţi experţi din diferite domenii de activitate, în funcţie de necesitaţi.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Aviaţiei Civile asigura lucrările administrative şi de secretariat pentru Comitetul Naţional de Securitate Aeronautica. (2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul apărării naţionale,Gheorghe TincaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de interne,Doru Ioan Taracila---------------------