ORDIN nr. 2.714/C din 20 octombrie 2008privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 octombrie 2008  În temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Capitolul I Durata şi periodicitatea vizitelor acordate persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate  +  Articolul 1 (1) Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul să primească vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice. (2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. (3) Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Refuzul directorului locului de deţinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris. (4) Împotriva actului prin care directorul locului de deţinere a refuzat vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane aceasta poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea măsurilor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 2 (1) În funcţie de regimul de executare a pedepsei şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel: a) cu dispozitive de separare, tip cabină; b) fără dispozitive de separare. (2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi regimul închis, persoanelor arestate preventiv şi persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei. (3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis. (4) În mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi persoanelor condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei, persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, precum şi arestaţilor preventiv, cu aprobarea directorului locului de deţinere, în condiţiile art. 38 alin. (4) din regulament. (5) Directorul locului de deţinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis şi regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când: a) există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ; b) vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru; c) împotriva persoanelor private de libertate s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violenţe. (6) Minorii sancţionaţi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare beneficiază numai de vizită fără dispozitiv de separare. (7) Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul vizită din cadrul penitenciarului, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în condiţiile prevăzute de art. 40 din regulament. (8) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită. (9) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din regulament. (10) Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore.  +  Articolul 3Persoanele private de libertate cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.  +  Articolul 4Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este: a) condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună; b) condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună; c) arestaţii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună; d) condamnaţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună; e) condamnaţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază de două vizite/lună; f) minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună; g) minorii sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare beneficiază de un număr nelimitat de vizite.  +  Articolul 5 (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi. (2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului. (3) Persoanele private de libertate de altă cetăţenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de deţinere, de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizitaţi. (4) Întrevederile cu persoanele menţionate la alin. (1)-(3) sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversaţiei purtate de persoana privată de libertate cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1)-(3). (5) Vizitele efectuate în condiţiile alin. (1)-(3) se acordă în afara drepturilor reglementate prin art. 4 din prezentul ordin, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.  +  Articolul 6Persoanele private de libertate internate în spitale din afara sistemului penitenciar pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de deţinere şi cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenţa unui lucrător al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.  +  Articolul 7 (1) Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt. (2) În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.  +  Articolul 8 (1) Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din regulament. (2) Accesul vizitatorilor implică măsuri de control care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise. (3) Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege. (4) Decizia prin care s-a interzis accesul la vizită, conform prevederilor alin. (3), cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanei în cauză. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul descoperirii de bunuri şi obiecte interzise în bagajele sau pachetele pe care vizitatorii le au asupra lor. (6) Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării percheziţiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, respectiv a percheziţiei corporale amănunţite pentru vizita fără dispozitiv de separare şi obligativitatea acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securităţii în penitenciare. (7) Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a percheziţiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.  +  Articolul 9Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de deţinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum şi persoanele implicate. În aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.  +  Articolul 10 (1) În situaţia naşterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie, directorul locului de deţinere poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor prevăzute de art. 4 din prezentul ordin. (2) Vizita prevăzută la alin. (1) se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea dispoziţiilor art. 38 din regulament.  +  Articolul 11 (1) Vizita intimă se poate acorda persoanelor private de libertate în condiţiile prevăzute de art. 43-45 din regulament. (2) Dispoziţiile art. 7-9 din prezentul ordin se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul II Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate  +  Articolul 12 (1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în anexă. (2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite este prevăzută în anexă. (3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.  +  Articolul 13 (1) Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare. (2) Pe lângă pachetele prevăzute la alin. (1), persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1), cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere. (3) Persoanele private de libertate pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alin. (1). (4) Pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) se primesc cu ocazia efectuării uneia dintre vizitele prevăzute la art. 4 din prezentul ordin. (5) Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate primi pachetele prevăzute la alin. (1)-(3) de la alte persoane, separat de vizitele la care are dreptul conform art. 4, dispoziţiile art. 41 din regulament aplicându-se în mod corespunzător. (6) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere. (7) Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alin. (1)-(3) destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere. (8) Persoanelor private de libertate le este interzisă: a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului; b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui; c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora. (9) Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, situaţie în care este informat organul competent.  +  Articolul 14 (1) Persoanele private de libertate pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic consultant, a unui medic specialist, cu avizul medicului unităţii, în baza unei prescripţii medicale, întocmită în două exemplare, un exemplar însoţind în mod obligatoriu medicamentele primite. (2) Persoanele private de libertate pot primi numai medicamente sub formă de comprimate sau drajeuri, în flacoane sigilate sau în cutii cu blistere ori folii. Primirea de medicamente sub formă de capsule, fiole, pulberi, prafuri sau unguente este interzisă. (3) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate. (4) Medicamentele primite sunt înregistrate la cabinetul medical şi se gestionează separat. (5) Persoanele private de libertate pot solicita penitenciarului în care se află să achiziţioneze medicamente pentru uzul personal, fără a afecta cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături. Directorul fiecărui loc de deţinere va desemna persoanele responsabile cu achiziţionarea medicamentelor solicitate de către persoanele private de libertate.  +  Articolul 15Preţurile produselor comercializate în incinta penitenciarelor vor fi controlate de autorităţile competente, limita maximă a acestora neputând-o depăşi pe cea a preţurilor practicate în localitatea în care se află penitenciarul.  +  Articolul 16 (1) În situaţia achiziţionării unor bunuri de folosinţă îndelungată, permise a fi păstrate sau folosite pe perioada executării pedepsei, directorul locului de deţinere poate aproba folosirea unei sume mai mari decât cea prevăzută de art. 56 alin. (1) din regulament. Aceste cheltuieli nu afectează cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături. (2) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1), precum şi pentru articolele de îmbrăcăminte, încălţăminte şi cazarmament se va întocmi bon de primire în păstrare.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător persoanelor reţinute, arestate preventiv, precum şi minorilor faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Prevederile art. 11 se aplică până la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 20 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2008. (2) Directorii locurilor de deţinere sunt obligaţi să ia măsuri de diversificare a gamei de bunuri ce pot fi cumpărate de către persoanele private de libertate de la punctele comerciale din incintă, inclusiv produse dintre cele prevăzute în anexă.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.042/C/2007 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.p. Ministrul justiţiei,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 20 octombrie 2008.Nr. 2.714/C.  +  Anexa BUNURILEcare pot fi primite, achiziţionate, păstrateşi folosite de persoanele private de libertate
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea bunurilor şi a obiectelor Cantitatea Primite prin sectorul vizită Achiziţionate Observaţii
  I. Articole de îmbrăcăminte (cu excepţia celor similare sau asemănătoare cu uniformele şi însemnele de identificare ale personalului penitenciarului) şi cazarmament
  1. Lenjerie de corp: maiouri chiloţi bluze de corp indispensabili 5 bucăţi 5 bucăţi 2 bucăţi 2 bucăţi Da Da
  2. Pijamale/cămăşi de noapte 2 bucăţi Da Da
  3. Pulovere 3 bucăţi Da Da
  4. Cojoc/palton 1 bucată Da Da
  5. Pardesiu 1 bucată Da Da
  6. Pantaloni scurţi 3 bucăţi Da Da
  7. Fular 1 bucată Da Da
  8. Ciorapi 10 perechi Da Da
  9. Încălţăminte 3 perechi Da Da
  10. Mănuşi 1 pereche Da Da
  11. Bretele sau curea pentru pantaloni 1 bucată Da Da
  12. Papuci 1 pereche Da Da
  13. Şapcă/pălărie/căciulă/ basc/fes 2 bucăţi Da Da
  14. Basma 3 bucăţi Da Da
  15. Lenjerie pentru pat Cearşafuri Feţe pernă 2 bucăţi 2 bucăţi Da Da
  16. Faţă de masă - pentru mesele din dotarea camerelor de deţinere 1 bucată Da Da
  17. Costum de haine/pantalon şi sacou 2 bucăţi Da Da
  18. Rochie 3 bucăţi Da Da
  19. Fustă/pantalon 3 bucăţi Da Da
  20. Bluză/tricou 5 bucăţi Da Da
  21. Cămăşi 3 bucăţi Da Da
  22. Cravată 2 bucăţi Da Da
  II. Articole pentru igienă
  1. Prosoape 4 bucăţi Da Da
  2. Batiste 5 bucăţi Da Da
  3. Pieptene sau perie pentru păr, cu excepţia celor din metal 1 bucată Nu Da
  4. Aparat de ras de unică folosinţă în raport de nevoi Nu Da
  5. Aparat de ras electric cu alimentare la baterie 1 bucată Da Da
  6. Oglindă de buzunar 1 bucată Nu Da
  7. Perie de dinţi 2 bucăţi Nu Da
  8. Aparat de uscat părul 1 bucată*) Da Da
  9. Unghieră fără cuţit 1 bucată Da Da
  10. Lighean din material plastic 1 bucată Nu Da
  11. Perii pentru haine şi încălţăminte 1 bucată din fiecare Nu Da
  12. Articole pentru igiena personală intimă pentru femei (absorbante) în raport de nevoi Da Da
  13. Produse cosmetice şi de întreţinere (săpun, detergenţi, şampon, pastă de dinţi, pastă de ras, deodorant solid etc.) în raport de nevoi Nu Da
  14. Produse de parfumerie fără alcool, ambalate în recipiente cu un volum maxim de 330 ml pulverizarea (parfum, loţiune după ras) 1 bucată din fiecare Nu Da
  III. Alte obiecte şi bunuri
  1. Brâu, corset 1 bucată **) Da Nu
  2. Ochelari de vedere în raport de nevoi **) Da Nu
  3. Proteze în raport de nevoi **) Da Nu
  4. Umeraşe în raport de nevoi Da Da
  5. Genţi sau sacoşe, cu excepţia celor care au căptuşeli, pereţi dubli sau care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului ori care deţin elemente metalice ce pot fi modificate pentru a se obţine obiecte contondente, tăioase sau ascuţite 2 bucăţi Da Da
  6. Ceas de mână 1 bucată Da Da
  7. Obiecte de podoabă (inele, cercei, lănţişoare etc.), cu excepţia celor din metale şi pietre preţioase maximum 3 bucăţi din fiecare Da Da
  8. Brichetă din material plastic transparent, pentru fumători 2 bucăţi Nu Da
  9. Ţigări pentru fumători în raport de nevoi Nu Da
  10. Pix, creion 5 bucăţi Nu Da
  11. Hârtie de xerox în raport de nevoi Da Da
  12. Hârtie de scris în raport de nevoi Da Da
  13. Plicuri şi timbre în raport de nevoi Da Da
  14. Ace pentru cusut 2 bucăţi Nu Da
  15. Aţă pentru cusut 2 papiote Nu Da
  16. Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor 1 bucată Da Da
  17. Farfurii/castroane din material plastic/metal câte 2 bucăţi Da Da
  18. Lingură, furculiţă, linguriţă câte 2 bucăţi Da Da
  19. Pahar, cană din material plastic/metal câte 2 bucăţi Da Da
  20. Fierbător 1 bucată*) Da Da
  21. Filtru de cafea 1 bucată*) Da Da
  22. Televizor cu diagonala de maximum 54 cm, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, fără mufe de conectare la memorii externe, fără opţiunea de comunicare prin porturi wireless cu aprobarea directo- rului, în funcţie de arhitectu- ra camerei şi de numărul de persoane- lor private de libertate *) Da Da
  23. Calculatoare şi echipamente informatice ale căror caracteristici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu aprobarea directo- rului, în spaţii special amenajate *)
  24. Aparate radio, playere video cu CD sau DVD cu ecran încorporat şi playere audio cu casete, CD sau DVD, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric 220V, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără opţiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căşti audio, cu dimensiuni cumulate (L + l + h) de maximum 30 cm 1 bucată*) Da Da
  25. Casete, CD-uri, DVD-uri, jocuri video (cu excepţia celor cu caracter neconstituţional, rasist, xenofob, pornografic, care atentează la libertatea religioasă sau ideologică, aduc atingere demnităţii umane sau reprezintă organizaţii teroriste ori incită la violenţă), care conţin filme, muzică şi care au conţinut educativ, cultural, religios, beletristic, ştiinţific, tehnic, sportiv ori de divertisment, dacă au licenţă şi sigiliul producătorului 10 bucăţi *) Da Da
  26. Jocuri video cu ecran încorporat, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric 220 V, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără opţiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless, în afară de mufe pentru căşti audio 1 bucată*) Da Da
  27. Prelungitor electric cu lungimea de maximum 5 metri 1 bucată pentru fiecare televizor *) Nu Da
  28. Baterii în raport de nevoi Nu Da
  29. Instrumente muzicale în raport de nevoi ***) Da Da
  30. Joc de şah, table, rummy, cărţi de joc etc. câte un set Da Da
  31. Costume pentru activităţi artistice în raport de nevoi ***) Da Da
  32. Echipament pentru practicarea activităţilor sportive, după cum urmează: trening, tricou, şort, pantofi de sport în raport de nevoi Da Da
  33. Materiale pentru practicarea activităţilor sportive, după cum urmează: mingi de volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete, fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare în raport de nevoi ***) Nu Da
  34. Fotografii, cu excepţia celor de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau a celor care, prin modificare, pot fi folosite pentru confecţionarea unui astfel de document în număr rezonabil Da Da
  35. Obiecte şi diferite materiale de uz personal cu semnificaţii religioase În număr rezonabil Da Da
  36. Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi ocupaţionale, cărţi, broşuri, reviste, ziare cu conţinut educativ, cultural, religios, beletristic, ştiinţific, tehnic, sportiv ori de divertisment în număr rezonabil ***) Da Da
  37. Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi de tip hobby şi ocupaţionale *) Da Da
  38. Cartele telefonice *) Nu Da
  39. Seringi, în condiţiile stabilite de medicul locului de deţinere şi aprobate de directorul locului de deţinere Distribuite de administraţia locului de deţinere
  IV. Produse alimentare
  1. Alimente Da Da
  2. Fructe Da Da
  3. Legume Da Da
  4. Apă minerală Da Da
  5. Băuturi răcoritoare Da Da
  6. Ceai Nu Da
  7. Cafea Nu Da
  8. Lapte Nu Da
  -----------
      *) Cu aprobarea directorului locului de deţinere.
      **) Cu recomandarea medicului.
      ***) Cu aprobarea directorului locului de deţinere, în raport de spaţiile de
      depozitare existente.
  ---------