HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 8 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIInstituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, în conformitate cu conţinutul prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.253.  +  Anexa IMOBILEaflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Economiei şi Finanţelorale căror valori de inventar se modifică
  *FONT 9*
   
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Denu- mire Des- criere teh- nică Veci- nătăţi Adresă Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală În admi- nis- trare/ conce- siune Tip bun
  145191 8.29.06 Clădire sediu central P+7 etaje Str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploieşti, judeţul Prahova 1984 3.380.800 HG 276/ 1999 În admi- nis- trare Imobil
  145192 8.29.06 Clădire micro- produc- ţie P+1 etaj Str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploieşti, judeţul Prahova 1981 22.000 HG 276/ 1999 În admi- nis- trare Imobil
  -----