HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 septembrie 1996pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 17 septembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1 - În sensul prezentei hotărâri, prin produse de folosinţă îndelungată se înţelege produsele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, care îşi păstrează caracteristicile calitative prescrise şi/sau declarate, pe durata medie de utilizare, precum şi piesele de schimb aferente bunurilor respective, a căror listă producătorul produsului final este obligat să o stabilească."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2 - Producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată şi ai pieselor de schimb aferente sunt obligaţi să acorde cel puţin termenele de garanţie minime pe grupe de produse, în conformitate cu lista prevăzută în anexă."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5 - Producătorii au obligaţia de a asigura, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după încetarea acesteia, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimului lot de produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată."4. La articolul 6, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6 - Producătorii pieselor de schimb, precum şi unităţile service care execută reparaţii în termen de garanţie pentru produsele de folosinţă îndelungată sunt obligaţi să obţină abilitarea de la producătorul produsului final."5. La articolul 6, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Piesele de schimb vor fi fabricate şi omologate numai după documentaţia tehnică a fabricantului produsului de folosinţă îndelungată sau care a fost avizată de acesta."6. La articolul 9, înaintea primului alineat, se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:"Art. 9 - Producătorii nu vor lansa pe piaţă bunuri de folosinţă îndelungată, înainte de a încheia contracte cu unităţile service, în vederea asigurării remedierii deficienţelor în perioada de garanţie şi stabilirii modalităţilor de decontare a cheltuielilor."7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10 - Vânzătorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor de folosinţă îndelungată, după expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzător, care le va recupera de la producător, potrivit clauzelor stipulate în contractul încheiat cu acesta."8. La articolul 18 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Pentru produsele de folosinţă îndelungată, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane fizice, consignatarul va acorda un termen de garanţie de cel puţin 30 de zile, în care acesta va suporta cheltuielile de remediere a defectelor necauzate de consumator sau va restitui contravaloarea produsului defect."9. La articolul 19, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19 - Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de întreţinere sau reparare a produselor de folosinţă îndelungată, numai pe bază de contract, care trebuie să cuprindă toate elementele de identificare şi caracterizare necesare derulării corecte a acestor activităţi, cu precizarea duratei de garanţie a reparaţiei respective."10. După articolul 24, se introduce articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru produsele cumpărate pentru nevoi proprii de către instituţii şi organizaţii, persoane juridice (cămine, creşe, grădiniţe, şcoli, spitale, cluburi, unităţi militare, sindicate, asociaţii de locatari), care reprezintă interesul unor colectivităţi de consumatori, de persoane fizice, precum şi de către agenţi economici care procură produsele prevăzute în anexă pentru nevoi proprii."11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26 - Constituie contravenţii nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 4, 7, 8 şi 19, cu amendă de la 150.000 lei la 300.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 şi 22, cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei; c) încălcarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. 1 şi art. 20, cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei.Amenda este aplicabilă numai persoanelor fizice."  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 394/1995, modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriilor,Constantin Dicu,secretar de statMinistrul comerţului,Dan Ioan PopescuOficiul pentru Protecţia Consumatorilor,Gheorghe Ţiplica,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 1996.Nr. 786.  +  Anexa LISTAproduselor de folosinţă îndelungată destinateconsumatorilor, a căror comercializare se va face cu acordareaobligatorie a termenelor minime de garanţie, stabilite pe grupe de produse
         
    Nr. crt.Denumirea produselorDurata minimă a perioadei de garanţie
    1.Autovehicule (autoturisme, autocamioane, autobuze, microbuze, motociclete, motorete, scutere, biciclete şi fotolii rulante cu motor, bărci cu motor, tractoare şi alte maşini agricole, maşini de tuns iarba etc.)18 luni
    2.Vehicule fără motor (rulote şi remorci, vehicule hipo, biciclete, fotolii rulante)18 luni
    3.Aparate electrice sau mecanice de uz casnic:  
    - maşini de spălat rufe sau vase, maşini de cusut sau de tricotat, aspiratoare de praf, aparate de climatizare sau de încălzire, boilere, electropompe, ventilatoare, uscătoare de păr, aparate de ras sau de tuns, fiare de călcat, maşini de gătit, cuptoare cu microunde, prăjitoare, hote de bucătărie, roboţi de bucătărie, râşniţe de cafea, aparate de masaj sau de îngrijire a pielii, scule electromecanice gospodăreşti, maşini de scris, cântare, aparate de fotografiat şi de mărit, aparate de filmat şi de proiecţie, ceasornice etc.12 luni
    - frigidere, congelatoare şi lăzi frigorifice24 luni
    4.Aparate audio, video şi muzicale (aparate de radio, televizoare, radiocasetofoane, magnetofoane, aparate video de redare şi înregistrare, camere video, pick-up-uri, combine audio şi video, aparate de redare CD, instrumente muzicale clasice, electrice sau electronice, amplificatoare şi egalizatoare de sunet etc.)12 luni
    5.Tehnică de calcul şi aparatură pentru comunicaţii (calculatoare electronice, imprimante, teletext, videotext, telefoane, radiotelefoane, aparate telex sau fax, antene de satelit, dispozitive antifurt etc.)12 luni
    6.Aparate de încălzit şi de gătit cu combustibili gazoşi, lichizi sau solizi (maşini de încălzit şi/sau de gătit, cazane sau boilere de încălzit apa, radiatoare etc.)12 luni
    7.Aparate medicale pentru uz personal12 luni
    8.Mobilier, articole sportive şi de agrement, din lemn12 luni
    9.Anvelope auto, moto, velo şi acumulatori auto, moto6 luni
    10.Ascensoare12 luni
    11.Subansambluri şi piese de schimb aferente produselor de folosinţă îndelungată menţionate în prezenta anexăcorespunzător grupei de produse cărora le sunt destinate
  ------