LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani.(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii este de 40 lei lunar și se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.3. La articolul I punctul 3, alineatul (2^1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, alocația de stat pentru copii se plătește numai în cont personal.4. La articolul I, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc șapte noi alineate, alineatele (4)-(10), cu următorul cuprins:(4) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), plata alocației de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Alocația de stat pentru copiii prevăzuți la alin. (2^1) se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceștia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocația de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviințarea conducătorului direcției generale, sau, în funcție de opțiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani.(6) Alocația de stat plătită în condițiile prevăzute la alin. (5) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.(7) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (2^1) sumele cu titlu de alocație de stat plătite conform alin. (5) se fac venit la bugetul de stat.(8) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (2^1) măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 încetează sau se modifică, alocația de stat se va acorda potrivit situației în care se află copilul.(9) În situația în care copiii prevăzuți la alin. (8) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocație de stat capitalizată în condițiile alin. (5) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.(10) După împlinirea de către copiii prevăzuți la alin. (2^1) a vârstei de 18 ani, aceștia beneficiază de alocație de stat pentru copii în aceleași condiții ca tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3).5. La articolul I punctul 5, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică direcției de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, situația privind copiii care au decedat.(2) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite direcțiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.(3) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar direcțiilor teritoriale situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii.(4) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (2) și (3).6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.7. Articolul V se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 10 octombrie 2008.Nr. 174.-------