DECIZIE nr. 907 din 16 septembrie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Fido Dido" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.801/117/2007 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi de Societatea Comercială "Piaţa Vitan" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.973/3/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate.Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.038D/2008 la Dosarul nr. 1.023D/2008, care este primul înregistrat.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în acest sens, respectiv Decizia nr. 699/2007.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin Încheierea din 4 aprilie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 4.801/117/2007, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Fido Dido" - S.R.L. din Cluj-Napoca.Prin Încheierea din 7 februarie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 11.973/3/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, excepţie ridicată Societatea Comercială "Piaţa Vitan" - S.R.L. din Bucureşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că dreptul la un proces echitabil implică faptul că orice persoană care are calitatea de parte într-o procedură jurisdicţională, indiferent dacă este în materie civilă sau penală, trebuie să aibă posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta opinia în faţa tribunalului în condiţii care să nu o dezavantajeze faţă de celelalte părţi ale procesului.Egalitatea cetăţenilor în faţa legii presupune şi egalitatea de tratament juridic aplicabil părţilor dintr-un proces. Or, prin dispoziţiile derogatorii cuprinse în ordonanţa criticată, sub aspectul limitării accesului la mai multe grade de jurisdicţie, se aduce atingere liberului acces la justiţie pentru apărarea unui drept legitim şi principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor. Autorii mai arată că "restabilirea egalităţii de tratament juridic dintre părţi nu poate avea loc decât prin readucerea procedurii aprobării tacite pe făgaşul firesc, acela al dreptului procesual civil, respectiv prin supunerea procedurii de judecată dublului sau triplului grad de jurisdicţie".Mai mult, din analiza dispoziţiilor legale criticate se constată că această normă constituie o restrângere a drepturilor procesuale ale reclamantului, persoană fizică sau juridică, fără ca această limitare să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 53 alin. (1) din Constituţie.Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază excepţia ca fiind neîntemeiată, deoarece accesul la justiţie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură ca şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale. Principiul liberului acces la justiţie presupune posibilitate neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza procedurile în formele şi în modalităţile instituite de lege.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, îl constituie prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2003, dispoziţii care au următorul conţinut: "Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronunţare şi sunt irevocabile."În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11, 16, art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 53, precum şi dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 2 din Protocolul 7 la Convenţie şi ale art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţia legală criticată a mai format obiect al controlului de constituţionalitate, prin Decizia nr. 251/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005, şi prin Decizia nr. 480/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 octombrie 2005, instanţa constituţională respingând excepţia cu un atare obiect.Cu acele prilejuri, a reţinut că "prevederea criticată prin excepţia de neconstituţionalitate, potrivit căreia hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în această materie sunt irevocabile, nu încalcă prevederile Constituţiei sau pe cele ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Constituţia nu cuprinde prevederi care să stabilească căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, stabilind doar, în art. 129, că acestea se exercită «în condiţiile legii»."Soluţia pronunţată de Curtea Constituţională prin deciziile menţionate, precum şi considerentele care au stat la baza acestora îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, întrucât nu se invocă elemente noi, de natură a schimba această jurisprudenţă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Fido Dido" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 4.801/117/2007 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi de Societatea Comercială "Piaţa Vitan" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.973/3/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 septembrie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu------------