HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 1 octombrie 2008privind schimbarea unităţii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea unităţii de administrare a 3 imobile aflate în domeniul public al statului, situate în judeţul Dâmboviţa, înregistrate la poziţiile M.E.F. nr. 101.191, 101.192 şi 101.193 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în comuna Gura Ocniţei, satul Ochiuri, judeţul Dâmboviţa, identificate potrivit anexei nr. 2. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.233.  +  Anexa 1
  *Font 9*
  Adresa imobilului Cod de clasifi- care Denumirea Ordonatorul terţiar de credite care a predat imobilul Ordonatorul terţiar de credite care a preluat imobilul Numărul de înregistrare al imobilului la M.E.F.
  Judeţul Dâmboviţa, localitatea Gura Ocniţei 8.29.10 45-254 U.M. 0705 Târgovişte U.M. 0930 Ochiuri 101.191
  Judeţul Dâmboviţa, localitatea Răzvad 8.29.10 45-256 U.M. 0705 Târgovişte U.M. 0930 Ochiuri 101.192
  Judeţul Dâmboviţa, localitatea Ocniţa 8.29.10 45-257 U.M. 0705 Târgovişte U.M. 0930 Ochiuri 101.193
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative care se transmit din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia
  Adresa Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiei Numărul atribuit de M.E.F.
  Judeţul Dâmboviţa, comuna Gura Ocniţei, satul Ochiuri Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Pavilion 27 - siloz Suprafaţa construită = 25,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 25,00 mp Valoarea contabilă = 2.564,00 lei Pavilion 34 - fânar Suprafaţa construită = 88,00 mp Suprafaţa desfăşurată = 88,00 mp Valoarea contabilă = 13.332,70 lei Pavilion 36 - seră Suprafaţa construită = 43,75 mp Suprafaţa desfăşurată = 43,75 mp Valoarea contabilă = 6.225,40 lei 101.191 (parţial) (45-254-27) (45-254-34) (45-254-36)
  --------