ORDIN nr. 1.604 din 23 septembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 577 din 19 august 2008
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.604 din 23 septembrie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008    Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 7.668 din 23 septembrie 2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG/2.251 din 19 august 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1 de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavi cu diabet zaharat insulinodependent, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale."2. La capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Pe acelaşi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (sublista B - mai puţin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale, denumite în continuare DCI, prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C1 - mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor, prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin medicamentele prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant, HIV/SIDA şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică ( P6.5); secţiunea C3)."3. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.1. medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline şi derivaţi+teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare;".4. La capitolul I punctul 6, subpunctele 6.5 şi 6.5^1 se abrogă.5. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.6. medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate pe sublista B; medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB şi HCV - (G4), ciroză hepatică - (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29), boala cronică inflamatorie intestinală - G31a, poliartrita reumatoidă - (G31b), artropatia psoriazică - (G31c), spondilita ankilozantă - (G31d), artrita juvenilă - (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) - (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;".6. La capitolul I punctul 6, după subpunctul 6.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.9, cu următorul cuprins:"6.9. medicamente corespunzătoare DCI-urilor prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5)."7. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (v) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(v) se bifează "elev/ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;".8. La capitolul II punctul 6 litera a), subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravidă/lăuză; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate;".9. La capitolul II punctul 6 litera b), subpunctul (îi) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(îi) pentru prescripţiile care conţin şi medicamente din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului "cod boală" este obligatorie;".10. La capitolul II punctul 6 litera b), subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) pentru categoriile de asiguraţi de la pct. 2 lit. c) subpct. (iv), (v) şi (vi), se vor putea prescrie toate medicamentele din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;".11. La capitolul II punctul 6, litera e) se modifică şi se completează după cum urmează:"e) "Denumire comercială/FF/Concentraţie" - se completează cu denumirea comercială însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie corespunzătoare Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare şi cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere.Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent, se va specifică sintagma "teste de automonitorizare";".12. La capitolul II punctul 6, după litera e) se introduc două noi litere, literele e^1) şi e^2), cu următorul cuprins:"e^1) "Cantitate" - se va specifică în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, cu condiţia să nu depăşească numărul maxim de 110 teste/lună pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent sau numărul maxim de 50 de teste/lună pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent. Perioada pentru care se prescriu testele de automonitorizare trebuie să corespundă cu perioada pentru care bolnavul a primit şi tratamentul medicamentos (terapia cu insulină);e^2) "D.S" - se va specifică una dintre sintagmele "adult" sau "copil" (> de 18 ani), după caz;".13. La capitolul II punctul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) prescrierea medicamentelor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7. Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi), P1 - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratament postexpunere şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4) şi epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5)."14. La capitolul II, punctul 11 se modifică şi se completează după cum urmează:"11. "Taxare" - farmacistul va menţiona în rubrica "Denumire comercială" şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifică în cadrul acestei rubrici sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica "Valoare compensare" va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fără a depăşi costul mediu de 120 lei/lună pentru copil şi, respectiv, 48 lei/lună pentru adult. În rubrica "Total" din secţiunea "Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3."15. La capitolul II, punctul 14 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea----------