HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 1 octombrie 2008privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Piteşti, în domeniul public al municipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Piteşti, în domeniul public al municipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Piteşti este obligat să menţină destinaţia imobilului prevăzut la art. 1 pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport. (2) Consiliul Local al Municipiului Piteşti are obligaţia să respecte programul de desfăşurare a acţiunilor prevăzute în calendarul competiţiilor interne şi internaţionale şi în programul de pregătire sportivă şi să asigure folosirea pistei de atletism şi a anexelor aferente de către Clubul Sportiv Municipal Piteşti, cu titlu gratuit, pentru desfăşurarea acţiunilor prevăzute în prezentul alineat. (3) Consiliul Local al Municipiului Piteşti are obligaţia de a efectua lucrări de modernizare a imobilului prevăzut la art. 1, nu mai târziu de 2 ani de la data preluării. (4) În situaţia în care scopul pentru care a fost preluat imobilul prevăzut la art. 1 de către Consiliul Local al Municipiului Piteşti nu va fi realizat, terenul va fi predat prin protocol de predare-primire în patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu aceeaşi destinaţie şi în aceeaşi categorie de folosinţă din care a fost preluat.  +  Articolul 4Agenţia Naţională pentru Sport, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Argeş, este împuternicită să verifice respectarea dispoziţiilor art. 3 şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Sport,Octavian Ioan Atanase Bellup. Ministrul internelor şireformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.236.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite în domeniul public almunicipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Localal Municipiului Piteşti, judeţul Argeş
  *Font 7*
   
  Nr. M.E.F. Cod de clasificare Adresa şi denumirea imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  101416 8.29.13 Pistă de atletism (stadion de atletism) Municipiul Piteşti, Str. Stadionului nr. 15, judeţul Argeş (în incinta Stadionului "Nicolae Dobrin") Statul român şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Piteşti Municipiul Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş Imobil în suprafaţă totală de 4.700 mp, din care 276 mp construcţii, format din: - pistă de atletism - sală de forţă - vestiare - cabină cronometraj - instalaţie termică
  ----------