DECRET nr. 244 din 17 iunie 1955privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietatea statului către unităţile cooperatiste
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 30 iunie 1955     +  Articolul 1Terenurile proprietatea statului, aflate în administrarea comitetelor executive ale sfaturilor populare, necesare pentru construcţii unităţilor cooperatiste, pot fi transmise fără plata şi fără termen în folosinţă acestora, prin decizia comitetului executiv al sfatului popular regional, respectiv a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, date la propunerea comitetului executiv al sfatului popular deţinător al terenului.Decizia va cuprinde denumirea unităţii ce primeşte terenul, dimensiunile şi aşezarea acestuia, felul şi dimensiunile clădirii ce urmează a se construi pe teren, precum şi termenul începerii şi terminării construcţiilor.Unitatea căreia i se atribuie terenul se va angaja în scris să respecte condiţiile prevăzute în decizie.Termenul de executare a construcţiilor poate fi prelungit de către organul care a dispus transmiterea terenului.  +  Articolul 2Transmiterea în folosinţă, fără termen, a terenurilor se va face pe baza planurilor anuale de atribuire de parcele, întocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare, în conformitate cu planurile de sistematizare, la propunerea unităţilor cooperatiste.Terenurile aflate în circuitul producţiei agricole vor fi transmise prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privitoare la scoaterea lor din circuitul agricol.  +  Articolul 3Dacă pe terenurile în cauza se găsesc şi construcţii, se va transmite către unităţile cooperatiste atît folosinţă fără termen cît şi proprietatea construcţiilor, prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Folosinţă fără termen a terenurilor se va transmite fără plata, iar proprietatea construcţiilor se va transmite cu plata, pe baza evaluării construcţiilor se va face potrivit instrucţiunilor Ministrului Finanţelor.Sumele respective se vor face venit la bugetul republican.  +  Articolul 4În cazul neîndeplinirii de către unitatea cooperatista a obligaţiilor ce-i revin din actul de transmitere în folosinţă a terenului, folosinţă fără termen încetează, iar terenul cu toate construcţiile de pe el, reintra în administrarea comitetului executiv al sfatului popular care l-a deţinut anterior, cu obligaţia pentru acesta de a restitui unităţii cooperatiste contravaloarea construcţiilor transmise cu plata, evaluate la momentul restituirii.În ce priveşte construcţiile ridicate de unitatea cooperatista comitetul executiv al sfatului popular le poate păstra, plătind contravaloarea lor. În cazul cînd comitetul executiv al sfatului popular nu este de acord sa păstreze construcţiile ridicate de unitatea cooperatista, aceasta va fi despagubita de cel care va prelua sau căruia i se va transmite construcţia.Toate îmbunătăţirile aduse construcţiilor transmise cu plata, urmează regimul construcţiilor executate de unitatea cooperatista.Încetarea folosinţei fără termen a terenului, în cazul prevăzut în acest articol, se hotărăşte motivat de către organul care a decis atribuirea.  +  Articolul 5Dispoziţiile contrarii cuprinse în art. 17 din Decretul nr. 133 din 1949 pentru organizarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicat într-o noua numerotare în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române nr. 74 din 5 iulie 1951, se abroga.------------------------