NORME din 14 octombrie 2003 pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 4 noiembrie 2003     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentelor norme, termenii folosiți se definesc după cum urmează:a) A.N.R.M. - Agenția Naționala pentru Resurse Minerale;b) date și informații - date și informații cu privire la resursele/rezervele minerale;c) documentații tehnico-economice reprezintă, în cazul licențelor de exploatare, următoarele:– studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale și protecția zacamantului, inclusiv planul inițial de încetare a activității;– planul de dezvoltare a exploatării;– studiul de impact asupra mediului și bilanțul de mediu, după caz;– planul de refacere a mediului și proiectul tehnic;– studiul de evaluare a impactului social și planul de atenuare a impactului social;d) F.G.N. - Fondul geologic național;e) F.N.R/R. - Fondul național de resurse/rezerve minerale;f) informații clasificate - informațiile, datele și documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu în sensul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;g) Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003;h) ministerul de resort - Ministerul Economiei și Comerțului;i) ofertant - persoana juridică română sau străină care a depus o ofertă în cadrul concursului public de oferta pentru desfășurarea de activități miniere;j) oferta alternativa - situația depunerii de către un ofertant a doua sau mai multe oferte pentru unul și același perimetru.  +  Capitolul II Datele și informațiile privind resursele/rezervele minerale  +  Secţiunea 1 Accesul la date și informații  +  Articolul 2Datele și informațiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale românești situate pe teritoriul și în subsolul tarii și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagra aparțin statului român.  +  Articolul 3Datele și informațiile obținute din activități miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.  +  Articolul 4Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidențiate și înregistrate de către A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii constituie F.N.R/R.  +  Articolul 5A.N.R.M. organizează, gestionează și valorifica F.G.N. și F.N.R/R.  +  Articolul 6Datele și informațiile care constituie F.G.N. și F.N.R/R. au caracter de informații clasificate sau de informații de interes public, după caz.  +  Articolul 7(1) Clasificarea datelor și informațiilor din F.G.N. și din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.(2) Clasificarea datelor și informațiilor din F.G.N. și din F.N.R/R., cu caracter de informații clasificate, se face conform listei informațiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.  +  Articolul 8Protecția, păstrarea, gestionarea și circulația datelor și informațiilor din F.G.N. și din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 9Protecția datelor și informațiilor clasificate din F.G.N. și din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, instituțiilor implicate, agenților economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.  +  Articolul 10(1) Datele și informațiile din F.G.N. și din F.N.R/R. se păstrează, se depozitează și li se asigura protecția fizica în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agenților economici ori ale autorităților/instituțiilor publice care le-au elaborat sau la care se afla în păstrare.(2) Datele și informațiile din F.G.N. și din F.N.R/R., care au caracter de informații clasificate, se păstrează și se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale instituțiilor implicate, cu respectarea normelor de protecție fizica, conform legii.  +  Articolul 11(1) Accesul la date și informații se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare și achiziționare a datelor și informațiilor, stabilite de către A.N.R.M.(2) Solicitarea de acces la date și informații se poate adresa în scopul elaborării documentațiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 12(1) În vederea păstrării, depozitarii și asigurării protecției datelor și informațiilor, existente sau care intra ulterior în arhivele agenților economici ori ale autorităților/instituțiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu aceștia contracte de păstrare, depozitare și paza a datelor și informațiilor respective. Datele și informațiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situația în care datele și informațiile au caracter de informații clasificate, contractele de păstrare, depozitare și paza vor respecta și prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.(2) Agenții economici sau autoritățile/instituțiile publice care au în păstrare, dețin sau care solicită accesul la date și informații clasificate vor obține și acordul autorității competente în domeniul protecției informațiilor clasificate.  +  Articolul 13Deținătorii arhivelor au obligația de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare și paza a unor date și informații clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de reținere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu excepția celor cauzate din culpa A.N.R.M.  +  Articolul 14(1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare și protecție a datelor și informațiilor, precum și modul de utilizare a acestora de către deținătorii arhivelor.(2) A.N.R.M. are drept de acces la date și informații, indiferent de locul de depozitare, în mod liber și neingradit.  +  Articolul 15Datele și informațiile deținute în arhivele agenților economici sau ale autorităților/instituțiilor publice sunt confidențiale și nu vor fi divulgate fără acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.  +  Secţiunea a 2-a Regimul de raportare a datelor și informațiilor privind resursele/rezervele minerale  +  Articolul 16Datele și informațiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completează de către concesionarii/administratorii de activități miniere și se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.  +  Articolul 17(1) Concesionarii/administratorii de activități miniere au obligația să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta și mișcarea resurselor/rezervelor minerale.(2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însoțite de o nota explicativă, ale căror modele și mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instrucțiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentarii resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârșitul perioadei de referința și miscarii acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.(3) Raportarea se face pentru toate zacamintele aferente activităților miniere ale concesionarilor/administratorilor.(4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 1 martie a anului următor celui la care se referă.  +  Articolul 18A.N.R.M. va întocmi anual situații centralizate la nivel național privind resursele/rezervele minerale.  +  Articolul 19(1) Titularii au obligația de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale și finale privind activitatea desfășurata, precum și cheltuielile aferente acesteia.(2) Rapoartele semestriale, anuale și finale, inclusiv rapoartele aferente activităților de prospecțiune, împreună cu datele și informațiile referitoare la resursele/rezervele minerale obținute anterior prezentelor norme, în urma desfășurării activităților miniere, fac parte din F.G.N.  +  Articolul 20Rapoartele semestriale și anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspecție teritorială, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspecție teritorială și la sediul A.N.R.M., însoțite de nota de constatare a compartimentelor de inspecție teritorială respective.  +  Articolul 21Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrării miniere la sediul A.N.R.M., însoțit de nota de constatare a compartimentelor de inspecție teritorială în a căror rază de activitate se afla perimetrul la care se referă raportarea.  +  Articolul 22Conținutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale și finale va fi stabilit prin instrucțiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Capitolul III Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale  +  Articolul 23(1) Perimetrele de prospecțiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 și se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune.(2) Delimitarea și fundamentarea perimetrelor de prospecțiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentații al căror conținut va fi stabilit prin instrucțiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Articolul 24(1) Actele de dare în administrare sau în concesiune prevăzute de Legea minelor, în funcție de felul operațiunilor ce urmează să fie executate, sunt, în principal, următoarele:a) permisul de prospecțiune;b) licența de dare în administrare pentru explorare;c) licența de concesiune pentru explorare;d) licența de dare în administrare pentru exploatare;e) licența de concesiune pentru exploatare;f) permisul de exploatare;g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării activităților miniere concesionate/date în administrare;h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licențe de concesiune de explorare sau de exploatare către altă persoană juridică.(2) A.N.R.M. stabilește clauzele și condițiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.  +  Articolul 25Pe baza permisului de prospecțiune pot fi executate studii de evaluare și interpretare a informațiilor preexistente și lucrări de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavații de suprafața, determinări de laborator, cercetări tehnologice de preparare în faza de laborator și alte lucrări pentru stabilirea condițiilor generale favorabile acumulării resurselor minerale.  +  Articolul 26Lucrările de prospecțiune se executa într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospecțiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor stabilite prin instrucțiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Articolul 27(1) Titularul permisului de prospecțiune care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicita inițierea unui concurs public de oferte pentru obținerea unei licențe de explorare are obligația să prezinte, o dată cu cererea de inițiere a concursului, și un raport cuprinzând metodele de investigatie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum și rezultatele obținute, numai pentru perimetrul pentru care solicită licența de explorare.(2) Titularul permisului de prospecțiune care solicită obținerea unei licențe de explorare în cadrul perimetrului de prospecțiune beneficiază de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).(3) Titularul permisului de prospecțiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicita obținerea unei licențe de explorare în cadrul perimetrului de prospecțiune sau care îl include pe acesta ori care nu participa la un concurs public de oferta inițiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiază de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.  +  Articolul 28(1) Pe baza licenței de explorare pot fi executate studii și lucrări specifice necesare identificarii zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ și calitativ a acestora și pentru determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.(2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zacamantului, de a furniza datele necesare proiectării și executării lucrărilor de deschidere, pregătire și exploatare, cu menținerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării.(3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologica, lucrări miniere (santuri, cariere, abataje, puțuri miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafața și din subteran), documentații corespunzătoare acestora, studii și cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot și semiindustrială, precum și de exploatare experimentală.  +  Articolul 29(1) Prin licența de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrări, incluzând și măsurile de protecție a mediului care vor fi aplicate, etapizarea și ritmul de execuție a lucrărilor, documentațiile necesare, drepturile și obligațiile titularului, în condițiile legii.(2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrări pe parcursul desfășurării activităților miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licența.(3) Programul fizic de lucrări de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.(4) Executarea programului de lucrări stabilit prin licența este obligatoriu, inclusiv etapizarile convenite cu A.N.R.M.(5) Titularul licenței de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea către A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicita obținerea directa a licenței de exploatare nu mai beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.  +  Articolul 30Pe baza licenței de exploatare pot fi executate lucrări necesare realizării minelor și carierelor: construirea și montarea instalațiilor, echipamentelor și ale altor utilități specifice necesare extracției, prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor miniere, a sterilului și produselor reziduale, lucrări la suprafața și/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea și livrarea acestora în forme specifice, precum și lucrări de cercetare pentru creșterea gradului de cunoaștere a resurselor/rezervelor minerale.  +  Articolul 31Prin licența de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată, tipurile de produse miniere, obligațiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatării și a planului de refacere a mediului, precum și alte obligații și drepturi ale titularului prevăzute de lege.  +  Articolul 32(1) Titularul licenței de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentațiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.(2) În cazul în care titularul licenței de exploatare face dovada extinderii zacamantului de substanțe minerale utile care face obiectul licenței dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licența, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai după expirarea duratei inițiale de valabilitate a licenței sau după epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat inițial, în condițiile în care extinderea nu se suprapune peste o alta concesiune/dare în administrare.(3) Titularul licenței de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzător perioadei inițiale de valabilitate a licenței, însoțit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitată, în condițiile executării integrale a programului de explorare convenit prin licența și cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.(4) Solicitarea prelungirilor licențelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirării duratei licenței, sub sancțiunea încetării concesiunii/dării în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.  +  Capitolul IV Condițiile de organizare și desfășurare a concursului public de oferta pentru concesionarea de activități miniere  +  Secţiunea 1 Organizarea și desfășurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de explorare  +  Articolul 33Principiile care stau la baza organizării și desfășurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităților de explorare sunt:a) valorificarea eficienta a resurselor minerale, proprietate publică a statului;b) transparenta organizării și desfășurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităților de explorare;c) egalitatea ofertanților, indiferent de naționalitatea acestora sau de originea capitalului;d) concurenta în obținerea concesionarii activităților de explorare;e) confidențialitatea datelor și informațiilor cunoscute sau aduse la cunoștința cu ocazia desfășurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităților de explorare.  +  Articolul 34În scopul evidentei documentelor și informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public de oferta pentru concesionarea activităților de explorare, A.N.R.M. organizează, completează și păstrează următoarele instrumente de evidenta:a) registrul privind cererile de concesionare de activități miniere;b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activități miniere;c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea și evaluarea ofertelor și negocierea licențelor de concesiune a activităților miniere;d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare sau în legătură cu concursul public de oferta.  +  Articolul 35Concesionarea activităților de explorare poate fi initiata de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.  +  Articolul 36(1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot iniția concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activități de explorare către A.N.R.M., care va fi însoțită de fișa perimetrului, întocmită în conformitate cu instrucțiunile tehnice emise de A.N.R.M.(2) Cererile de concesionare se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. a).  +  Articolul 37(1) A.N.R.M. verifica și stabilește suprafața perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia și decide asupra oportunității concesionarii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesionare.(2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului.  +  Articolul 38În cazul în care în cuprinsul suprafeței propuse pentru desfășurarea de activități de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreună cu autoritățile competente în domeniu, analizează oportunitatea concesionarii acestor activități și decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, a exceptării, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.  +  Articolul 39A.N.R.M. propune concesionarea de activități de explorare prin identificarea topogeodezica a perimetrelor și inițiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind exceptarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, după caz.  +  Articolul 40Lista perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare se aproba prin ordin al conducătorului A.N.R.M. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:a) denumirea și sediul A.N.R.M.;b) categoria de activități miniere ce urmează să fie concesionate;c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate activitățile miniere, cu menționarea coordonatelor topogeodezice și a resursei minerale;d) termenul și locul de depunere a ofertelor;e) documentele și informațiile solicitate ofertanților;f) data, ora și locul deschiderii ofertelor;g) alte date și informații considerate necesare.  +  Articolul 42(1) Ofertele sunt redactate în limba română și vor fi depuse în doua exemplare, respectiv original și copie.(2) Ofertele în copie nu se returnează ofertanților, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.  +  Articolul 43(1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singura oferta.(2) Ofertele alternative nu sunt admise.  +  Articolul 44(1) Oferta cuprinde un plic exterior și unul interior, conținând mențiunile și documentele prevăzute de prezentele norme.(2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum și menționarea datei stabilite pentru desfășurarea ședinței de deschidere. Acesta va trebui sa conțină următoarele:a) declarație de participare, semnată și stampilata de ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din lista prevăzută la art. 41 și coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum și asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din oferta;b) date și informații privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv și certificatul de înregistrare ale ofertantului;d) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, în termen de valabilitate;e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date și informații publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare;g) documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) și la art. 63.(3) Plicul exterior conține, în cazul ofertanților persoane juridice străine, următoarele:a) declarația de participare, conform alin. (2) lit. a);b) datele și informațiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);c) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);d) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare, conform alin. (2) lit. f);e) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuți la art. 59 alin. (1);f) raportul anual auditat;g) documentele prevăzute la art. 63.(4) Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.  +  Articolul 45Plicul interior, pe care se vor menționa denumirea și sediul ofertantului, conține oferta propriu-zisa, respectiv programul de explorare propus și proiectul de refacere a mediului.  +  Articolul 46(1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. și vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. b).(2) Ofertele pot fi transmise și prin posta.(3) Ofertanții sunt răspunzători de integritatea ofertelor și de depunerea acestora în condițiile stabilite la art. 41 lit. d).  +  Articolul 47Până la desfășurarea ședinței publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidențialității.  +  Articolul 48Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistrează în registrul prevăzut la art. 34 lit. b) și sunt înapoiate ofertanților fără a fi deschise.  +  Articolul 49Deschiderea și evaluarea ofertelor, precum și negocierea condițiilor și clauzelor licențelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare și a proiectului de refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare și negociere numita prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta, denumita în continuare comisia.  +  Articolul 50(1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri și 2 membri supleanți, reprezentanți ai A.N.R.M.(2) Conducerea comisiei este asigurata de un președinte numit de către conducătorul A.N.R.M.  +  Articolul 51(1) Analiza ofertelor este realizată, în funcție de resursa minerala, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnați de conducătorul acesteia, în condițiile stabilite la art. 49.(2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.  +  Articolul 52(1) Consemnarea activității comisiei este asigurata de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.(2) Secretarul comisiei este desemnat în condițiile stabilite la art. 49.  +  Articolul 53(1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt soț/sotie, ruda sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociații, acționarii care dețin poziții de control în structurile ofertanților ori administratorii sau cenzorii acestora.(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de ședința publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei și evaluatorii vor da o declarație pe propria răspundere privind compatibilitatea.(3) Dacă situația de incompatibilitate intervine după data ședinței de deschidere a ofertelor, persoanele în cauza vor înștiința de îndată președintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.(4) Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate președintelui comisiei și de către oricare persoana interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 54(1) Comisia are următoarele atribuții principale:a) deschiderea și desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;c) desemnarea ofertei câștigătoare;d) negocierea clauzelor și a condițiilor concesionarii, inclusiv a programului de explorare și a proiectului de refacere a mediului;e) întocmirea actelor prevăzute de lege și de prezentele norme;f) alte atribuții stabilite de conducătorul A.N.R.M.(2) Atribuțiile comisiei, inclusiv ale președintelui acesteia, precum și cele ale evaluatorilor și ale secretarului acesteia se stabilesc de conducătorul A.N.R.M., în condițiile prevederilor art. 49, o dată cu numirea comisiei.  +  Articolul 55(1) Comisia se considera legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor săi.(2) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majorității membrilor săi. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.  +  Articolul 56Activitatea comisiei este consemnată în procese-verbale de ședința, semnate de toți membrii acesteia și de către secretar.  +  Articolul 57Membrii comisiei, evaluatorii și secretarul acesteia sunt obligați sa păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor cuprinse în oferte.  +  Articolul 58Comisia realizează evaluarea având în vedere capacitatea financiară și capacitatea tehnica a ofertanților, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum și rapoartele prospectiunii, dacă ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospecțiune în perimetrul pe cuprinsul căruia urmează a fi concesionate activitățile de explorare.  +  Articolul 59(1) Evaluarea capacității financiare are în vedere bonitatea financiară, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut și rentabilitatea financiară a ofertantului, precum și disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situației executării de către ofertant a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetele locale.(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 60(1) În vederea evaluării capacității financiare, ofertanții vor depune în plicul exterior următoarele documente:a) scrisoare de bonitate, cuprinzând situația indicatorilor prevăzuți la art. 59 alin. (1);b) certificate constatatoare/adeverințe emise de autoritățile/instituțiile publice care administrează bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1).(2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, după expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fără deschiderea plicului interior.  +  Articolul 61Punctajul corespunzător capacității financiare include punctajele privind bonitatea financiară a ofertantului, sub aspectul lichidității globale, al solvabilității patrimoniale, al ratei profitului brut și al rentabilitatii financiare, precum și disciplina financiar-fiscală a acestuia, sub aspectul situației executării obligațiilor către bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).  +  Articolul 62(1) Evaluarea capacității tehnice are în vedere dotarea tehnica a ofertantului, sub aspectul utilajelor și al personalului de specialitate, specifice activității miniere, și experiența acestuia în desfășurarea de asemenea activități.(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).(3) Ofertanții specializați și atestați de către A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfășurarea de activități miniere se considera ca având dotare tehnica și primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacității tehnice.(4) Ofertanții cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum și ofertanții fără capacitate tehnica proprie vor fi evaluați în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la art. 69 alin. (1).(5) Ofertanții fără capacitate tehnica proprie pot executa activități miniere numai cu persoane juridice specializate și atestate de A.N.R.M., în condițiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activități miniere.  +  Articolul 63În vederea evaluării capacității tehnice, ofertanții depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:a) certificat de atestare privind capacitatea tehnica și memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de A.N.R.M.;b) documentație privind dotarea tehnica a ofertantului și memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M.;c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnica al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și stampilata pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația ferma de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnica proprie.  +  Articolul 64Memoriul cuprinzând prezentarea activităților miniere cuprinde cel puțin următoarele informații privind ofertantul sau, după caz, persoana juridică specializată și atestata cu care s-a convenit executarea:a) activitățile miniere executate sau în curs de executare;b) perimetrele în care au fost sau sunt executate activitățile miniere;c) resursa minerala la care se referă activitățile miniere.  +  Articolul 65Documentația privind dotarea tehnica a ofertantului, întocmită pe propria răspundere, va cuprinde cel puțin informații privind:a) instalațiile și utilajele specifice activității miniere deținute de ofertant și titlul deținerii acestora;b) personalul ofertantului, pe categorii de competente profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activităților miniere, pentru care se depun și copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.  +  Articolul 66Punctajul corespunzător capacității tehnice include punctajele privind dotarea tehnica a ofertantului și experiența acestuia în executarea de activități miniere.  +  Articolul 67(1) Evaluarea programului de explorare propus are în vedere următoarele elemente:a) volumele fizice de lucrări de explorare și eșalonarea acestora pe ani;b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;c) durata acestuia.(2) Punctajul corespunzător programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrări de explorare și eșalonarea acestora pe ani, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale și durata acestuia.  +  Articolul 68(1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere următoarele elemente:a) lucrările necesare pentru protecția și refacerea/reabilitarea mediului;b) fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecția și refacerea/reabilitarea mediului;c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.(2) Punctajul corespunzător proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrările necesare pentru protecția și refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecția și refacerea/reabilitarea mediului și pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.  +  Articolul 69(1) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum și modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertanții persoane juridice străine, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.(2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospecțiune în cuprinsul perimetrului din care urmează a fi concesionată activitatea de explorare, în baza unui permis de prospecțiune emis de A.N.R.M., beneficiază, cu ocazia evaluării ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.  +  Articolul 70(1) Evaluarea rapoartelor prospectiunii are în vedere următoarele elemente:a) volumele fizice și valorice ale lucrărilor de prospecțiune executate;b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;c) rezultatele activității de prospecțiune.(2) Punctajul corespunzător rapoartelor prospectiunii include punctajele privind volumele fizice și valorice ale lucrărilor de prospecțiune executate, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale și rezultatele activității de prospecțiune.(3) Rapoartele prospectiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu până la data publicării listei potrivit art. 40.  +  Articolul 71Formularea ofertei prin utilizarea de date și informații incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare și utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.  +  Articolul 72(1) Ședința de deschidere a ofertelor este publică.(2) Ofertele închise și sigilate vor fi predate comisiei la data, ora și locul fixate conform art. 41 lit. f).(3) La deschiderea plicului exterior comisia verifica existenta documentelor solicitate și consemnează situația constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei și de secretar, precum și de reprezentanții ofertantului.(4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.(5) Deschiderea plicului interior și verificarea existenței documentelor solicitate se consemnează într-un proces-verbal semnat în condițiile alin. (3).(6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.(7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.(8) În cazul lipsei reprezentanților ofertantului sau dacă aceștia refuza semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei și 2 martori dintre persoanele care participa la ședința publică de deschidere, altele decât reprezentanții A.N.R.M.(9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi menționat în cuprinsul acestora, urmând ca aceasta împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei și de secretarul acesteia.(10) Procesele-verbale, aprobate de conducătorul A.N.R.M., se înmânează în copie, sub semnătura de primire, reprezentanților ofertanților sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de doua zile lucrătoare de la data ședinței publice de deschidere.  +  Articolul 73(1) Analiza ofertelor de către evaluatori este anterioară și distinctă față de evaluarea ofertelor de către comisie.(2) Analiza ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile și elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 74(1) Pe baza analizării ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde:a) denumirea și coordonatele topogeodezice ale perimetrului din lista, precum și resursa minerala la care se referă analiza;b) elementele esențiale ale ofertei analizate;c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu și element de evaluare;d) motivele care au condus la punctajele propuse;e) alte mențiuni stabilite de conducătorul A.N.R.M.(2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabilește prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(3) Dacă analiza ofertei este realizată de către mai mulți evaluatori, punctajele propuse și motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator.(4) Raportul se înaintează comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme.(5) Termenele de realizare a analizării și de inaintare a raportului către comisie se stabilesc, în funcție de resursa minerala, de către conducătorul A.N.R.M., în condițiile art. 49.  +  Articolul 75(1) Evaluarea ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile și elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum și raportul prevăzut la art. 74.(2) Lipsa mentionarii situației executării de către ofertant a vreuneia dintre obligațiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1) sau a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacității tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.(3) Depunctarea se propune de către evaluator și se hotărăște de către comisie.  +  Articolul 76(1) Evaluarea programului de explorare și punctarea acestuia cu mai puțin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condițiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului.(2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului și punctarea acestuia cu mai puțin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condițiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.(3) Ofertele descalificate se transmit ofertanților după împlinirea termenului de evaluare și declarare a castigatorului concursului public de oferta.(4) În cazul unor punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, este declarat câștigător ofertantul care a obținut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.  +  Articolul 77(1) Pe baza evaluării, comisia întocmește un raport de evaluare și desemnare a castigatorului concursului public de oferta.(2) Structura-cadru a raportului de evaluare și desemnare a castigatorului concursului public de oferta se stabilește prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(3) Raportul de evaluare și desemnare a castigatorului concursului public de oferta este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.(4) Termenele de realizare a evaluării și de inaintare a raportului comisiei, menționat la alin. (1), în vederea aprobării se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M., în condițiile art. 49.  +  Articolul 78Rezultatul concursului public de oferta se comunică de către A.N.R.M. tuturor ofertanților, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare și desemnare a castigatorului.  +  Articolul 79Actele emise de către evaluatori și de comisie se înregistrează și se păstrează în condițiile art. 34 lit. c) și d).  +  Articolul 80Ofertanții pot formula contestații privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursului public de oferta, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cat și cu privire la faza de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 81În cazul contestațiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertanții pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului public de oferta, o copie de pe raportul de analiza prevăzut la art. 74 și raportul de evaluare prevăzut la art. 77.  +  Articolul 82(1) Contestațiile cu privire la faza de deschidere se formulează în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării actelor prevăzute la art. 72 alin. (10).(2) Contestațiile cu privire la faza de evaluare și desemnare a castigatorului se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea actelor prevăzute la art. 74 și 77.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestației, A.N.R.M. este obligată să soluționeze contestația și sa comunice răspunsul sau către ofertantul contestatar.  +  Articolul 83(1) Contestațiile sunt soluționate de o comisie de contestații formată din 3 membri reprezentanți ai A.N.R.M.(2) Membrii comisiei de contestații sunt desemnați prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestații persoanele care sunt soț/sotie, ruda sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociații, acționarii care dețin poziții de control în structurile ofertanților ori administratorii sau cenzorii acestora, precum și cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare și negociere.(4) Imediat după formularea eventualelor contestații, membrii comisiei vor da, pe propria răspundere, o declarație de compatibilitate.(5) Dacă situația de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluționare a contestației, membrii comisiei în cauza vor înștiința, de îndată, conducătorul A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.(6) Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. și de către oricare persoana interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 84(1) Comisia de contestații analizează toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare și negociere și de evaluatori, după caz și verifica respectarea normelor privind concursul public de oferta pentru concesionarea de activități miniere.(2) În cazul în care comisia de contestații apreciază contestația ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestațiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotărârii de desemnare a castigatorului și organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activități miniere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestațiilor formulate în faza de evaluare.(3) Comisia de contestații nu reevalueaza ofertele.(4) Soluția de admitere a contestației se comunică tuturor ofertanților care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.(5) În cazul respingerii contestației, ofertantul poate recurge la instanța judecătorească competența potrivit legii.(6) Contestarea, inclusiv în fața instanței, suspenda procedura de concesionare a activităților miniere, până la soluționarea definitivă și irevocabilă.  +  Articolul 85În cazul admiterii contestației cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizează în condițiile art. 72, care se aplică corespunzător.  +  Articolul 86(1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea și desfășurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activități miniere, comisia de contestații întocmește un raport prin care propune modul de soluționare a contestației.(2) Raportul comisiei de contestații este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).(3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestații se stabilește prin ordin al conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 87Exemplarele originale ale ofertelor se returnează ofertanților, cu excepția ofertantului declarat câștigător.  +  Articolul 88(1) Comisia prevăzută la art. 49 negociază cu ofertantul declarat câștigător condițiile și clauzele licenței de concesiune, inclusiv programul de explorare și proiectul de refacere a mediului.(2) Elementele din cuprinsul documentațiilor tehnico-economice, prevăzute de alineatul precedent, care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(3) Condițiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusa pentru participarea la concursul public de oferta.(4) Programul de explorare convenit se executa integral, etapizat, până la expirarea duratei licenței de concesiune.  +  Articolul 89Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar și de ofertant și care este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 90Ofertantul declarat câștigător va elabora și va transmite la A.N.R.M. documentațiile tehnico-economice prevăzute de Legea minelor pentru acordarea licenței într-un termen convenit cu aceasta.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare  +  Articolul 91Dispozițiile privind organizarea și desfășurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de explorare se aplică corespunzător și concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare, în măsura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei secțiuni.  +  Articolul 92(1) Lista perimetrelor scoase la licitație prin concurs public de oferta, în care se propun activități miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captările acestora, precum și cele din albiile minore și cuvetele lacurilor, se supun analizei autorității competente în domeniul gospodăririi apelor, care trebuie să își dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.(2) Acest accept nu exclude obligativitatea obținerii ulterioare a avizului și a autorizației de gospodărire a apelor, conform legislației în domeniul apelor.  +  Articolul 93(1) Plicul interior, pe care se vor menționa denumirea și sediul ofertantului, conține oferta propriu-zisa, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.(2) Programul de dezvoltare - exploatarea resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru următorii parametri ai exploatării viitoare:a) cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată;b) durata propusă a concesionarii;c) capacitatea de producție preconizata pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale;d) perioada de atingere a capacității maxime de producție;e) volumele fizice și valorice ale investițiilor;f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;g) produsele miniere ce vor fi realizate;h) volumul lucrărilor de cercetare geologica pentru creșterea gradului de cunoaștere a resurselor/rezervelor minerale;i) volumele fizice și valorice ale lucrărilor de refacere a mediului înconjurător;j) volumul și valoarea lucrărilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere și postinchidere;k) alți parametri stabiliți prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(3) Propunerile corespunzătoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime și obligatorii pentru ofertantul declarat câștigător.(4) Dispozițiile subsecțiunii 4 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția prevederilor art. 45.  +  Articolul 94(1) Deschiderea și evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare, precum și negocierea clauzelor și condițiilor licențelor de concesiune, inclusiv documentațiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând și planul inițial de încetare a activității, planul de dezvoltare a exploatării, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic și planul de atenuare a impactului social se realizează de către o comisie numita prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.(2) Dispozițiile subsecțiunii 6 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția prevederilor art. 54 lit. d).  +  Articolul 95(1) Comisia realizează evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare, având în vedere capacitatea financiară și capacitatea tehnica a ofertanților, precum și programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.(2) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum și modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.(3) Dispozițiile subsecțiunii 7 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția prevederilor art. 58 și ale art. 67-70.  +  Articolul 96(1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile făcute de ofertant, corespunzătoare parametrilor stabiliți la art. 93 alin. (2).(2) Punctajul corespunzător programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzătoare fiecărui parametru.  +  Articolul 97(1) Lipsa mentionarii situației executării de către ofertant a vreuneia dintre obligațiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacității tehnice sau a oricărei propuneri corespunzătoare parametrilor stabiliți potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea.(2) Depunctarea se propune de către evaluator și se hotărăște de către comisie.  +  Articolul 98(1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale și punctarea acestuia cu mai puțin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condițiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei și transmiterea acesteia ofertantului, după împlinirea termenului de evaluare și declarare a castigatorului concursului public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare.(2) În cazul unor punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, este declarat câștigător ofertantul care a obținut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.(3) Dispozițiile subsecțiunii 9 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția celor prevăzute la art. 75 alin. (2) și la art. 76.  +  Articolul 99(1) Comisia prevăzută la art. 94 alin. (1) negociază cu ofertantul declarat câștigător condițiile și clauzele licenței de concesiune, inclusiv documentațiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1).(2) Documentațiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim și obligatoriu al propunerilor făcute de ofertantul declarat câștigător, corespunzător parametrilor stabiliți la art. 93 alin. (2).(3) Documentațiile tehnico-economice refăcute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câștigător, în termenul convenit cu A.N.R.M.(4) Termenele de negociere și de refacere a documentațiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducătorului A.N.R.M., sub sancțiunea descalificarii.(5) Imposibilitatea finalizarii negocierii din culpa ofertantului declarat câștigător atrage descalificarea acestuia și organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activități de exploatare.(6) Descalificarea propusă de comisie și aprobată de conducătorul A.N.R.M. se comunică de îndată ofertantului.(7) Decizia de descalificare poate fi contestată în condițiile subsecțiunii 10 din secțiunea 1, care se aplică corespunzător.  +  Articolul 100(1) Elementele din cuprinsul documentațiilor tehnico-economice prevăzute la art. 93 alin. (1), care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(2) Dispozițiile subsecțiunii 11 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția celor prevăzute la art. 88 alin. (2) și (4).  +  Articolul 101Licența de concesiune a activităților de exploatare se încheie la cererea scrisă a ofertantului declarat câștigător, adresată A.N.R.M., însoțită de documentațiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refăcute conform art. 99.  +  Capitolul V Documentațiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale  +  Articolul 102Documentațiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor și ale prezentelor norme.  +  Articolul 103(1) Studiul de fezabilitate va cuprinde:a) prezentarea generală a agentului economic;b) situația resurselor/rezervelor minerale, inclusiv mișcarea acestora;c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregătirea și exploatarea resurselor/rezervelor minerale;d) capacitățile de producție și structura acestora;e) situația personalului și cheltuielile cu munca vie;f) analiza produselor și a pieței;g) analiza de risc;h) organizarea și managementul;i) planul inițial de încetare a activității miniere, care va cuprinde și programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere;j) planul de management al reziduurilor miniere;k) finanțarea investiției;l) devizul general estimativ al investiției;m) anexele:I. documentația cu calculul resurselor/rezervelor minerale;II. documentația tehnica cu delimitarea perimetrului de exploatare.(2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea și depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activităților miniere pe durata licenței și în faza de închidere și postinchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului și comunităților umane.(3) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la baza instrucțiuni tehnice emise de A.N.R.M.(4) Pentru executarea, punerea în funcțiune și exploatarea obiectivelor de investiții aferente valorificării resurselor/rezervelor minerale se vor obține avizele și acordurile necesare, conform legii.  +  Articolul 104(1) Planul de dezvoltare a exploatării va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspecție teritorială ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite.(2) Planul de dezvoltare și programele anuale de exploatare se întocmesc conform instrucțiunilor tehnice emise de către A.N.R.M.  +  Articolul 105Studiul de impact asupra mediului și bilanțul de mediu, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului.  +  Articolul 106Expertizarea documentațiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instrucțiunilor tehnice elaborate de aceasta.  +  Articolul 107(1) În vederea autorizării începerii activităților miniere prevăzute în licența, titularul prezintă A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenței, documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.(2) A.N.R.M. autorizează începerea activităților miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1).(3) Titularul începe activitățile miniere autorizate în condițiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării.(4) Titularul trebuie să prezinte, în vederea obținerii autorizării începerii activităților miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafețele necesare executării activităților miniere în primul an de activitate, în concordanta cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situație (întocmit în sistemul de coordonate Stereo '70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obținute, vizate de instituțiile de la care se preiau terenurile, și copii de pe contractele de concesionare. Când deținătorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpărării, închirierii terenului sau orice alte modalități de dobândire a folosirii terenului.  +  Articolul 108Protecția și exploatarea în siguranța a zăcămintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instrucțiunile tehnice emise de A.N.R.M.  +  Capitolul VI Transferul licențelor de concesiune  +  Articolul 109(1) Titularul licenței de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.(2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.  +  Articolul 110Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:a) licența de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situațiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;--------------Litera a) a art. 110 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 431 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 aprilie 2004.b) persoana către care urmează să fie transferata licența de concesiune sa nu înregistreze debite restante la bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. b);c) obligațiile asumate de către titular prin licența de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze sa preia și obligațiile neexecutate;d) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnica și capacitatea financiară necesare preluării obligațiilor stabilite prin licența de concesiune;e) prin transfer să se mențină condițiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licența;f) persoana către care urmează să fie transferata licența de concesiune să fie specializată pentru executarea de activități miniere și atestata de către A.N.R.M.  +  Articolul 111(1) Transferul se solicita, în scris, de către titular împreună cu persoana juridică către care urmează a fi transferata licența de concesiune.(2) Cererea, semnată și stampilata de reprezentanții legali ai celor două persoane juridice, este însoțită de următoarele documente:a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind persoana juridică către care urmează a fi transferata licența de concesiune;b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenței de concesiune;c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aproba transferul licenței de concesiune;d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv și de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferata licența de concesiune;e) acte privind capacitatea tehnica și capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferata licența de concesiune;f) raport privind activitatea miniera desfășurata de titular, până la momentul solicitării aprobării transferului, cu menționarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin licența și rezultatele obținute;g) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se afla vreuna dintre persoanele juridice.  +  Articolul 112A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului licenței de concesiune și hotărăște modul de soluționare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevăzute de art. 110 și 111.  +  Articolul 113Transferul licenței de concesiune se aproba de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.  +  Articolul 114(1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licența, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act adițional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând și drepturile și obligațiile convenite prin licența de concesiune. Licența acordată se modifică numai în sensul evidențierii societății care a preluat calitatea de concesionar și al desemnării acesteia de către reprezentanții legali ai celor două părți, condițiile din licență rămânând nemodificate.--------------Alin. (1) al art. 114 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 431 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 aprilie 2004.(2) Pentru acordarea licenței de concesiune în condițiile alin. (1) persoana juridică succesoare notifica A.N.R.M. despre efectuarea operațiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului și solicita expres acordarea licenței.(3) Solicitarea va fi însoțită de copii de pe actele juridice privind operațiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.  +  Articolul 115A.N.R.M. analizează solicitarea și hotărăște modul de soluționare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 116Documentațiile care au stat la baza aprobării transferului ori acordării licenței de concesiune se arhivează și se păstrează pentru fiecare operațiune.  +  Capitolul VII Regimul taxelor, redevențelor, tarifelor și al garanției financiare pentru refacerea mediului  +  Articolul 117(1) Titularii de licențe/permise sunt obligați la plata către bugetul de stat a taxelor anuale prevăzute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate după cum urmează:a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proporțional cu numărul de luni rămase până la sfârșitul anului;b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.(2) Taxele anuale datorate până la data intrării în vigoare a Legii minelor nu se modifica.(3) Taxele anuale se aplică la suprafața perimetrelor de prospecțiune, de explorare sau de exploatare, înscrisă în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare și a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.  +  Articolul 118Titularii licențelor/permiselor, care realizează producție miniera, sunt supuși la plata către bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizării producției.  +  Articolul 119(1) Baza de calcul al redeventei miniere o constituie valoarea producției miniere realizate, stabilită în conformitate cu prețurile practicate și cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculează, fără valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.(2) Modul de raportare și de calcul al valorii producției și redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabilește prin instrucțiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(3) Sumele reprezentând taxa anuală și redeventa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declara de către plătitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor și aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern, valoarea producției miniere care sta la baza calculului redeventei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul 120Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospecțiune/explorare prevăzute prin permisul de prospecțiune/licența de explorare, scadente la data renunțării la concesiunea miniera sau darea în administrare miniera și neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.  +  Articolul 121Produsele miniere realizate de către titular, în funcție de rezerva minerala exploatată, se nominalizeaza în actele de dare în administrare sau în concesiune și se actualizează prin acte adiționale însușite de către titular și de către A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 122Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligați la plata redeventei miniere, au obligația sa calculeze și sa înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea producției miniere, cheltuielile de prelucrare și valoarea redeventei și sa o achite trimestrial, cu scadența până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor pentru care trebuie plătită redeventa, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.  +  Articolul 123Obligația de plată a redeventei miniere revine și titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizează producție miniera prin exploatare experimentală, în condițiile legii și ale prezentelor norme.  +  Articolul 124Titularii licențelor/permiselor sunt obligați ca în termen de 15 zile de la data eliberării documentelor de concesiune/administrare să depună la organul fiscal de care aparțin declarația de înregistrare ca plătitori de redevențe miniere, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 125(1) Verificarea datelor pe baza cărora se calculează taxele și redevențele miniere, precum și a sumelor acestora și a scadentelor de plată se face de către A.N.R.M. și de către organele administrației publice cu atribuții în domeniul controlului financiar.(2) Titularii au obligația de a transmite A.N.R.M. datele și informațiile pe baza cărora a fost calculată redeventa miniera cuvenită conform legii, în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).  +  Articolul 126Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al președintelui A.N.R.M. se sancționează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informații eronate privind valoarea producției miniere și valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care sta la baza stabilirii contravalorii redeventei datorate, se sancționează conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.  +  Articolul 127Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare și/sau a redeventei miniere se datorează dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările privind colectarea creanțelor bugetare, și se sancționează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.  +  Articolul 128(1) Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate și utilizate de către A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.(2) Disponibilitățile existente în soldul contului la sfârșitul anului se reportează ca venituri în anul următor, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.(3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) și cheltuielile aferente acestora se aproba prin anexa la legea bugetului de stat.(4) Detalierea cheltuielilor care se finanțează din veniturile prevăzute la alin. (1) pentru destinațiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducătorului A.N.R.M.(5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de până la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atribuțiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.(6) Constituirea și utilizarea fondului destinat stimulării personalului se realizează conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale ordinului conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 129Sumele aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale, prevăzute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., și vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. și numai cu acordul titularului de licența privind destinația lor, pentru următoarele categorii de acțiuni:a) achiziție de echipamente și servicii necesare desfășurării activității proprii;b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizica, minerit), mediu, legislație, negocieri etc.;c) schimb de experiența și participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme și organizații internaționale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;d) transfer de know-how.  +  Articolul 130Garanția financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenței de explorare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se referă, și se stabilește în licența, astfel încât sa acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.  +  Articolul 131Garanția financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenței de exploatare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se referă, și se stabilește în licența, astfel încât sa acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului și în proiectul tehnic.  +  Articolul 132În cazul permisului de exploatare, garanția financiară pentru refacerea mediului se constituie la data eliberării și se stabilește prin acesta, astfel încât sa acopere lucrările de refacere a mediului prevăzute în programul de exploatare pe perioada respectiva.  +  Articolul 133(1) Garanția financiară pentru refacerea mediului anuală nu poate fi mai mica decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente anului respectiv.(2) Garanția financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenței de explorare/exploatare și a permisului de exploatare poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară irevocabilă sau alte modalități prevăzute de lege. Depozitul bancar ce constituie garanția financiară pentru refacerea mediului va fi depus la o banca agreată de A.N.R.M.(3) A.N.R.M. elaborează instrucțiuni tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere.  +  Articolul 134Titularul licenței/permisului nu este răspunzător de deteriorarea mediului înconjurător prin activități miniere anterioare acordării concesiunii/administrării, a căror remediere revine făptuitorului.  +  Capitolul VIII Închiderea minelor  +  Articolul 135Dependintele și anexele tehnice ale exploatării, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevăzute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instrucțiunilor tehnice emise de A.N.R.M. și de ministerul de resort.  +  Articolul 136Titularul licenței de exploatare anulate rămâne răspunzător de integritatea dependințelor și anexelor tehnice ale exploatării, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, prevăzut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.  +  Articolul 137Dependintele și anexele tehnice ale exploatarilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrării, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:a) darea lor în folosința, ca utilități integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licența de exploatare obținută conform legii. În acest caz aceste dependințe și anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexa la licența;b) conservare, prin grija agentului economic, și cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societăților miniere naționale, la minele și carierele pentru care s-a decis încetarea temporară a activității de exploatare și conservarea acestora.  +  Articolul 138Încetarea activității miniere se face conform instrucțiunilor tehnice elaborate de Agenția Naționala pentru Resurse Minerale și de ministerul de resort.  +  Articolul 139Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispoziție A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instrucțiunilor tehnice elaborate în condițiile art. 138.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 140Clasificarea internaționala a resurselor/rezervelor minerale și constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificări se aplică experimental până la data de 31 decembrie 2005. Până la această dată se mențin, în paralel, evidenta și mișcarea rezervelor conform clasificării utilizate până la data intrării în vigoare a Legii minelor.  +  Articolul 141(1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic național și, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finanțarea acestuia și din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologica, precum și regimul acestora se vor conformă prevederilor Legii minelor.(2) Până la data intrării în vigoare a licențelor de exploatare și/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora își vor desfășura activitatea miniera pe baza avizelor la programele anuale de exploatare și/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente.  +  Articolul 142Sunt considerate licențe de exploatare în curs de aprobare de către Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licențe încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice și neintrate în vigoare.  +  Articolul 143Titularii licențelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora și vor transmite la A.N.R.M. documentațiile tehnico-economice, după cum urmează:a) planul inițial de încetare a activității, parte a studiului de fezabilitate;b) proiectul tehnic de refacere a mediului;c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere;d) studiul de evaluare a impactului social și planul de atenuare a impactului social.  +  Articolul 144Instrucțiunile tehnice prevăzute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 și 138 se vor emite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. și se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------