ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 10 septembrie 2008privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008  Având în vedere faptul că economia locală a municipiului Oradea este bazată în principal pe sectorul de comerţ şi servicii, ceea ce face ca economia să aibă un grad ridicat de vulnerabilitate, fiind expusă în permanenţă riscului migrării investitorilor, precum şi a forţei de muncă superior calificate,luând în considerare faptul că, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal menite să conducă la dezvoltarea economică a municipiului Oradea, a fost identificată o suprafaţă de teren de 121,29 ha disponibilă, situată în municipiul Oradea, Şos. Borşului, care se află în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,având în vedere solicitarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, formulată prin Hotărârea nr. 648 din 28 august 2008, de a i se atribui respectiva suprafaţă de teren împreună cu clădirile aflate pe aceasta, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal,în acest context, proiectele de interes public de natura parcurilor industriale reprezintă o soluţie pentru prezent şi de perspectivă, atât pentru municipiul Oradea, cât şi pentru România, în vederea susţinerii dezvoltării economice locale, precum şi pentru relocarea industrială necesară pentru transferul activităţilor industriale din zonele industriale vechi în zone industriale moderne adaptate la cerinţele de mediu şi de conservare energetică.Parcurile industriale reprezintă o soluţie care a fost identificată pentru susţinerea economiilor locale atât în Europa Centrală, cât şi în Europa de Est, odată cu trecerea de la economia planificată la economia bazată pe regulile pieţei.Impactul asupra economiilor locale prin înfiinţarea parcurilor industriale este extrem de diversificat, aici încadrându-se:- diversitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei. Din această perspectivă, produsele şi serviciile obţinute în parcurile industriale satisfac o gamă destul de diversificată de nevoi ale consumatorilor, fiind adaptate la cerinţele de progres tehnic;- valoarea adăugată mare pe care o conţin produsele şi serviciile obţinute în parcurile industriale. Valoarea adăugată are impact asupra tuturor stakeholderilor mediului de afaceri de la salariaţi, creditori, furnizori, acţionari şi, nu în ultimul rând, asupra veniturilor bugetare suplimentare care se încasează la bugetul consolidat al României;- flexibilitatea activităţii companiilor din parcurile industriale. Conglomeratul de companii din interiorul parcurilor industriale determină o diversitate de activităţi ale acestora, care se pot adapta la cerinţele consumatorilor şi la particularităţile consumului dintr-o anumită zonă geografică;- reducerea riscurilor de colaps în economia locală. Parcurile industriale, din această perspectivă, polarizează activitatea mai multor companii, care prezintă avantajul mobilităţii continue. Dacă una dintre companii a dat faliment, o altă companie îi va lua locul, aşa încât economia locală nu este expusă riscurilor de blocare a activităţii economiei în totalitate, determinată de falimentul în serie al companiilor;- diversitatea locurilor de muncă, grupate după nivelul de remunerare şi de calificare profesională. Impactul asupra nivelului de trai al populaţiei din acest punct de vedere este, de asemenea, mare. Locurile de muncă din interiorul parcurilor industriale au asigurate o remunerare ce se încadrează între nivelul salariului minim pe economie şi salariul mediu pe economie la nivel naţional. De asemenea, locurile de muncă sunt diversificate şi din perspectiva calificărilor profesionale. Parcurile industriale oferă locuri de muncă cu pregătire generală şi medie, precum şi locuri de muncă cu înaltă calificare.Ţinând seama de faptul că trecerea respectivei suprafeţe de teren în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nu poate fi realizată decât printr-un act normativ cu forţă juridică de lege, întrucât aceasta se găseşte în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare faptul că impactul estimat vizează interesul public local, iar nevoia de investiţii în municipiul Oradea constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prin derogare de la dispoziţiile art. 22^3 şi 22^4 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea unei suprafeţe de teren de 121,29 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi a construcţiilor aflate pe această suprafaţă de teren, din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal.  +  Articolul 2Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Suprafaţa de teren care rămâne în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului se diminuează cu suprafaţa de teren transmisă potrivit art. 1. (2) Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 105.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
  *Font 9*
                                                                                   - ha -
  Tarla Parcelă Total Arabil Fn.Ps. Pepin.Lv. Total agr. Dr. Cc. Ape HCN Czi. Total neagr.
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  F.8 121,29 26,14 85,28 111,4 4,00 2,41 3,46 9,87
  197 2754 17,14 17,14 17,14
  197 2755 0,26 0,26 0,26
  197 2756 0,24 0,24 0,24
  198 2757/1 5,73 5,73 5,73
  198 2757/2 3,75 3,75 3,75
  198 2758 0,15 0,15 0,15
  199 2759 0,28 0,28 0,28
  199 2760 0,15 0,15 0,15
  199 2763 11,67 11,67 11,67
  199 2764 0,11 0,11 0,11
  199 2765 0,99 0,99 0,99
  199 2766 0,99 0,99 0,99
  200 2768 3,00 3,00 3,00
  200 2769 10,70 10,70 10,70
  200 2771 0,07 0,07 0,07
  201 2773 1,17 1,17 1,17
  201 2772 3,40 3,40 3,40
  202 2779 2,60 2,60 2,60
  202 2781 0,17 0,17 0,17
  202 2782 0,27 0,27 0,27
  203 2794 11,71 11,71 11,71
  203 2795 0,13 0,13 0,13
  203 2796 0,21 0,21 0,21
  204 2806 10,46 10,46 10,46
  205 2809 0,45 0,45 0,45
  205 2810 2,63 2,63 2,63
  205 2815 12,37 12,37 12,37
  205 2807 0,39 0,39 0,39
  205 2808 0,10 0,10 0,10
  205 2817 2,63 2,63 2,63
  205 2818 0,34 0,34 0,34
  205 2819 0,37 0,37 0,37
  206 2820 5,25 3,95 1,30 5,25
  206 2821 0,50 0,50 0,50
  206 2822 0,69 0,69 0,69
  207 2823 0,66 0,66 0,66
  208 2841 6,10 6,10 6,10
  208 2850 2,00 2,00 2,00
  596/2 1,46 1,46 1,46
  TOTAL SCDP BIHOR MUNICIPIUL ORADEA
  121,29* 26,14 85,28 111,4 4,00 2,41 3,46 9,87
  Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Economiei şi Finanţelor cu nr. MF 116509 (parţial).Index de termeni, cuprinzând simbolurile categoriilor şi subcategoriilor de folosinţăFn.Ps. - fâneţe, păşuniPepin.Lv. - pepinieră pomicolă, livadăTotal Agr. - total agricolDr.- drumuri de exploatareCc. - clădiri, construcţii şi curţiApe HCN - ape şi stuf, canaleCzi - construcţii, zone de întoarcereTotal Negr. - total neagricol
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
  *Font 9*
  ┌───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐│Locul unde │ Persoana │ Persoana │Poziţia din inventarul│ Caracteristicile││este situat│ juridică │ juridică │bunurilor aparţinând │ tehnice ale ││ imobilul │ de la care se │ la care se │domeniului public al │ imobilelor care││ │ transmite │ transmite │statului, conform │ se transmit ││ │ imobilul │ imobilul │H.G. nr. 1.705/2006 │ │├───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│Municipiul │Statul român, din│Municipiul Oradea,│nr. M.F. 1164 02 │Şopron, cărămidă, ││Oradea, │administrarea │în administrarea │ │acoperiş ţiglă, ││judeţul │Ministerului │Consiliului Local │ │624 mp ││Bihor │Agriculturii şi │al Municipiului ├──────────────────────┼──────────────────┤│ │Dezvoltării │Oradea │nr. M.F. 116438 │Staţie pompare, ││ │Rurale, Academia │ │ │cărămidă, 20 mp ││ │de Ştiinţe │ ├──────────────────────┼──────────────────┤│ │Agricole şi │ │nr. M.F. 116443 │Dormitor comun, ││ │Silvice "Gheorghe│ │ │107 paturi ││ │Ionescu-Şişeşti",│ ├──────────────────────┼──────────────────┤│ │Staţiunea de │ │nr. M.F. 116449 │Sediu fermă pepini││ │Cercetare- │ │ │eră, cărămidă, ││ │Dezvoltare │ │ │296 mp ││ │Pomicolă Oradea │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘___________