HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 24 septembrie 2008privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, este instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Agenţia este autoritate de management al Programului operaţional pentru pescuit. (3) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti şi este asigurat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte-director general şi un vicepreşedinte-director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. (2) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate. (3) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 181. (2) Personalul din cadrul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. (3) Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei se face potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenţia exercită următoarele funcţii: a) de elaborare şi implementare a strategiei naţionale şi a reglementărilor privind: organizarea şi administrarea sectorului pescăresc, protejarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, acvacultura, procesarea şi piaţa produselor pescăreşti; b) de autoritate de management al Programului operaţional pentru pescuit; c) de control şi inspecţie; d) de reprezentare, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; e) de realizare a măsurilor din domeniul specific, precum şi a măsurilor în executarea regulamentelor Uniunii Europene, potrivit legii.  +  Capitolul II Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură  +  Articolul 5Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii fără personalitate juridică.  +  Articolul 7Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii.  +  Capitolul III Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură  +  Articolul 8În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 4, Agenţia are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul administrării şi exploatării resurselor acvatice vii: a) stabileşte măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit; b) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial, cu respectarea legislaţiei comunitare; c) elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/ sportiv; d) elaborează, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare, norme privind caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime interioare şi în apele continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil; e) elaborează măsuri naţionale de protecţie şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin aplicarea reglementărilor comunitare privind stabilirea anuală a capturii totale admisibile (TAC) şi a cotelor de pescuit, prin stabilirea perioadelor de prohibiţie, a zonelor de protecţie şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare; f) propune dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic, pe baza studiilor elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare; g) propune măsuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate în vederea emiterii unor reglementări specifice; h) sprijină şi participă la acţiuni de populare/repopulare a apelor din domeniul public al statului, precum şi la acţiuni de salvare a resurselor acvatice vii aflate în declin; i) dispune distribuirea drepturilor de pescuit între nave/ambarcaţiuni sau grupuri de nave/ambarcaţiuni care activează într-o zonă de pescuit, cu respectarea legislaţiei comunitare; j) elaborează proceduri de planificare a activităţii de pescuit; k) stabileşte măsuri de adaptare a capacităţii flotei la starea resurselor acvatice vii, de stabilire şi schimbare a porturilor de bază, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei comunitare; l) monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoaşterea în timp real a intrărilor şi ieşirilor din port, staţionărilor navelor/ambarcaţiunilor în zonele de pescuit, capturile sau alte circumstanţe; m) organizează şi actualizează Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi stabileşte modul de marcare a acestora, precum şi a navelor/ambarcaţiunilor auxiliare de pescuit; n) autorizează construirea, modernizarea şi reconversia navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depăşească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcaţiunilor radiate din fişier; o) eliberează licenţele de construcţie a navelor de pescuit, în condiţiile legii; p) propune condiţii pentru stabilirea şi schimbarea porturilor de bază; q) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescăreşti pe teritoriul naţional unde descarcă navele/ambarcaţiunile de pescuit; r) stabileşte şi autorizează locurile în care se realizează prima vânzare a produselor obţinute din pescuit, cu respectarea legislaţiei comunitare; s) eliberează permise/licenţe/autorizaţii, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi comunitare; t) stabileşte modelul permiselor/licenţelor/autorizaţiilor, după caz, cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute de legislaţia comunitară.B. În domeniul acvaculturii: a) stabileşte măsuri pentru valorificarea superioară a potenţialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase; b) stabileşte măsuri pentru creşterea calităţii produselor din acvacultură; c) adoptă măsuri pentru asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră; d) stabileşte măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale; e) stabileşte măsuri pentru modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice, corelate cu normele de protecţie a mediului; f) stabileşte măsuri pentru folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole; g) încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere şi creştere pentru specii cu valoare economică ridicată şi promovarea produselor pescăreşti organice; h) încurajează construirea de amenajări şi instalaţii moderne şi eficiente pentru practicarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale; i) sprijină dezvoltarea acvaculturii în zonele dependente de pescuit, în condiţiile legii; j) organizează şi actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite licenţele de acvacultură; k) stabileşte alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii.C. În domeniul organizării pieţei produselor pescăreşti: a) adoptă măsuri de sprijinire a organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative; b) asigură respectarea criteriilor de recunoaştere şi de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislaţia comunitară.1. La comercializare: a) organizează şi actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură; b) solicită elaborarea de studii de piaţă, finanţate din Programul operaţional pentru pescuit; c) elaborează reglementări privind descărcarea şi prima vânzare a produselor pescăreşti, obţinute din pescuitul intern, cu respectarea legislaţiei comunitare; d) înregistrează şi/sau autorizează cumpărătorul produselor pescăreşti de la o navă/ambarcaţiune de pescuit aflată la prima vânzare; e) stabileşte documentele care trebuie să însoţească produsele obţinute din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara punctului/portului de debarcare şi care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, în conformitate cu legislaţia comunitară; f) propune şi elaborează strategii pentru creşterea consumului de peşte în România.2. La procesare: a) încurajează şi sprijină procesarea produselor pescăreşti; b) propune măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi promovarea produselor pescăreşti; c) organizează şi actualizează Registrul unităţilor de procesare şi eliberează licenţele de fabricaţie.D. În domeniul Programului operaţional pentru pescuit: a) elaborează strategia naţională sectorială şi Programul operaţional pentru pescuit, indicând priorităţile şi contribuţiile financiare ale Fondului European pentru Pescuit şi alte resurse financiare; b) asigură organizarea şi conducerea Comitetului de monitorizare al Programului operaţional pentru pescuit; c) elaborează şi actualizează manualele de proceduri pentru gestionarea Fondului European pentru Pescuit şi pentru implementarea Programului operaţional pentru pescuit; d) colaborează cu Autoritatea de Management pentru Dezvoltare Rurală şi cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi cu alte instituţii implicate în derularea Programului operaţional pentru pescuit; e) colaborează cu celelalte instituţii implicate în derularea, evaluarea şi monitorizarea Programului operaţional pentru pescuit; f) coordonează implementarea Programului operaţional pentru pescuit; g) asigură implementarea tehnică a măsurilor, realizând: primirea cererilor de finanţare, evaluarea şi selecţia proiectelor, contractarea, verificarea dosarelor de achiziţii publice, conform legislaţiei comunitare şi naţionale specifice; h) asigură informarea beneficiarilor, promovarea şi publicitatea Programului operaţional pentru pescuit.E. În domeniul cercetării ştiinţifice: a) pe baza identificării necesităţilor colaborează cu instituţiile de cercetare de profil în realizarea obiectivelor; b) solicită studii pentru cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii ecosistemelor acvatice şi a interacţiunilor specifice, finanţate din Programul operaţional pentru pescuit; c) solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine şi a apelor continentale de către activităţile de pescuit şi acvacultură şi a altor activităţi antropice, finanţate din Programul operaţional pentru pescuit; d) solicită studii pentru dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii, finanţate din Programul operaţional pentru pescuit; e) propune condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific; f) eliberează autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific.F. În domeniul relaţiilor internaţionale: a) elaborează proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind evaluarea impactului activităţilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier; b) organizează şi participă la manifestările şi întâlnirile internaţionale organizate de organisme şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul pescuitului şi/sau acvaculturii, potrivit legii.G. În domeniul activităţii de control şi inspecţie piscicolă: a) organizează şi desfăşoară activităţi permanente de control şi inspecţie piscicolă privind respectarea legislaţiei în domeniu; b) verifică modul de executare a atribuţiilor de pază şi protecţie a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit; c) verifică respectarea condiţiilor impuse prin licenţe/autorizaţii/permise de pescuit; d) elaborează planurile anuale şi lunare de inspecţie şi control; e) verifică veridicitatea datelor înscrise în documentele pentru circulaţia peştelui de la punctul de descărcare până la prima vânzare, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură; f) încheie protocoale cu instituţiile publice implicate în activitatea de control şi inspecţie privind sectorul pescăresc; g) monitorizează aplicarea sancţiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a măsurilor dispuse prin notele de control; h) stabileşte sistemele de control şi de inspecţie ale activităţilor de pescuit; i) reţine/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor şi propunerilor organelor de control proprii, permisul/ licenţa/autorizaţia, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; j) asigură funcţionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare.H. În alte domenii: a) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi acvacultură prin organizarea şi administrarea centrelor de primă vânzare, a porturilor pescăreşti şi a punctelor pescăreşti; b) încurajează dezvoltarea industriilor adiacente pentru producerea de utilaje şi instalaţii, precum şi furaje specifice, folosite în acvacultură, în condiţiile legii; c) organizează şi întreţine baza de date din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi asigură transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar; d) organizează activităţi de instruire a personalului conform planului propriu de instruire; e) încheie contracte şi finanţează realizarea de buletine informative, ghiduri, broşuri, afişe, postere, bannere pentru diseminarea informaţiilor referitoare la sectorul pescăresc, finanţate din Programul operaţional pentru pescuit; f) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organismele internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultură; g) participă la elaborarea planului comun de acţiune în vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central; h) întocmeşte anual raportul de activitate şi îl supune spre aprobare ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; i) adoptă măsuri destinate perfecţionării persoanelor care activează în sectorul piscicol.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile de control şi inspecţie piscicolă se exercită de către personalul propriu cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei, nominalizat prin decizie a preşedintelui Agenţiei. (2) Competenţele personalului cu drept de control şi procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu drept de inspecţie şi control verifică documentele care stau la baza activităţii persoanei controlate şi, după caz: a) propune măsuri administrative; b) constată infracţiunile prevăzute la art. 64 şi 65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008; c) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008.  +  Articolul 11 (1) Personalul cu drept de inspecţie şi control, în baza constatărilor făcute, reţine şi suspendă permisul, licenţa sau autorizaţia, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008. (2) Personalul cu drept de inspecţie şi control, în baza constatărilor făcute, propune anularea permisului, licenţei sau autorizaţiei şi retrage documentele anulate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008.  +  Articolul 12 (1) Personalul cu drept de inspecţie şi control se legitimează la fiecare control efectuat, cu legitimaţia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Documentele întocmite de personalul cu drept de inspecţie şi control vor fi semnate şi ştampilate cu ştampila al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la normele de pescuit şi de protecţie a resurselor acvatice vii şi înştiinţarea de plată se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Echipamente şi mijloace de control  +  Articolul 13 (1) Dotarea Agenţiei cu mijloace de transport pe apă şi pe uscat şi cu mijloace de comunicare este stabilită conform anexei nr. 4. (2) Navele şi ambarcaţiunile destinate inspecţiei şi controlului se identifică prin arborarea fanionului specific pe catargul principal şi/sau prin sigla existentă pe bordul acestora, după caz. (3) Modelele fanionului şi al siglei navelor şi ambarcaţiunilor destinate inspecţiei şi controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 14 (1) În executarea atribuţiilor, personalul cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei este obligat să poarte uniformă şi echipament. (2) Tipul, numărul şi durata de serviciu a uniformelor şi echipamentelor se propun de către Agenţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Uniformele şi echipamentele sunt asigurate de către Agenţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 15Este interzisă folosirea mijloacelor de transport destinate controlului şi inspecţiei piscicole pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 16Pe navele/ambarcaţiunile destinate controlului şi inspecţiei piscicole se ţine un jurnal de bord, în care se înscriu toate deplasările efectuate, conform anexei nr. 5.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 17Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 18Agenţia realizează investiţii prin Programul operaţional pentru pescuit, pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, porturilor/punctelor/adăposturilor pescăreşti şi punctelor de debarcare.  +  Articolul 19Anexle nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Valer Bindea,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.194.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură    Total posturi: 181, inclusiv posturile din filialele regionale,    cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat    Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale                          ┌────────────────────────┐                          │ PREŞEDINTE │                          └────────────┬───────────┘                                       │                                       │                          ┌────────────┴───────────┐                          │ VICEPREŞEDINTE │                          └────────────┬───────────┘                                       │                                       │               ┌───────────────────────┼───────────────────┐               │ │ │ ┌─────────────┴────────────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐ │Direcţia implementare tehnica │ │ │ Direcţia inspecţii │ └──────────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                       │                                       │                                       │                          ┌────────────┴───────────┐                          │ Filiale regionale*) │                          └────────────────────────┘----------    *) Filiale regionale - structuri fără personalitate juridică.  +  Anexa 21. Modelul legitimaţiei personalului cu drept de inspecţie şi control Modelul legitimaţiei personalului cu drept de inspecţie şi control se găseşte în Monitorul oficial, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, pag. 14 (a se vedea imaginea asociată).2. Modelul ştampilei personalului cu drept de inspecţie şi control
  M.A.D.R AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ DREPT DE INSPECŢIE ŞI CONTROL MARCA NR. .......................
   +  Anexa 3Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţieiSERIA IP nr. XXXXXAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂFiliala .....................................Localitatea/Judeţul .........................Str. .......................... nr. .........Telefon/Fax: ................................PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiei la normele depescuit şi de protecţie a resurselor acvatice viinr. ................. din ................................În temeiul prevederilor ...................., subsemnatul, ..............., funcţia ................................la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala .............., nr. de marcă .........., în urma controluluiefectuat la*) ..................... în zona .............. la data de ......., ora ........., am constatat următoarele:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................de care se face vinovat*) .........................., născut în anul ............., luna .............., ziua .........,domiciliat în .............., str. .................... nr. ....., bloc ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............,posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......., eliberat de .............. la data de .................., codnumeric personal: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, ocupaţia ............, locul de muncă ......................., fapte careconstituie contravenţie: 1) ................................................................; 2) ............................................. Faptele comise sunt sancţionate de art. ........... din ....................., cu amendă de la ................. pânăla .................................. Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni: A. Contravenientul ................................... se amendează cu 1) .............................. lei, conformart. ...... din ............; 2) ..............., conform art. .... din ..............., precum şi ....................;contravaloarea amenzii va fi achitată în termen de 15 zile la Trezoreria Finanţelor Publice ...........................,în contul ................., urmând ca în acelaşi interval să se remită chitanţa şi copia de pe procesul-verbal AgenţieiNaţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala ............................ Contravenientul declară: "Mă angajez/Nu mă angajez" să achit în termen de 48 de ore, la centrele special amenajateale direcţiei taxe şi impozite ale primăriilor, în contul nr. ..........................., jumătate din minimul amenzii,adică suma de ............ lei, iar chitanţa de plată a amenzii şi copia procesului-verbal să le remit unităţii emitenteîn termenul menţionat. Se reţin în vederea confiscării următoarele bunuri aflate asupra numitului/numiţilor în momentul constatării şi careau servit la comiterea faptei:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Menţiuni ale contravenientului: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal, fapt atestat demartorul .............., domiciliat în ................., str. .............. nr. ......, bl. ...., judeţul ..........,BI/CI seria .......... nr. ................, emis/emisă de ..................., CNP .................................... Nu a fost de faţă niciun martor deoarece .................................................................................................................................................................................................... Contestaţia se poate depune în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, însoţită de copiade pe acesta, la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala .................., sau la judecătoria în acărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Constatator, Martor, Contravenient, L.S. Am luat cunoştinţă. ................... .......................... ..........................ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂAmenda se achită la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finanţelor Publice, după care chitanţa şi copia procesuluiverbal vor fi remise în termen de 15 zile de la comunicare unităţii emitente.În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executare silită.
       
    Constatator, ......................Am primit copia procesului-verbal şi înştiinţarea de plată.
    Contravenient, .............................
   +  Anexa 4LISTAcuprinzând mijloacele de transport peapă şi pe uscat şi mijloacele de comunicare   - Şalupă maritimă de control 2 bucăţi  - Şalupă fluvială de control 10 bucăţi  - Autoturism pentru activităţi specifice 30 bucăţi  - Autospeciale 8 bucăţi  - Microbuz transport persoane - 1+8 locuri 1 bucată  - Staţie de emisie-recepţie fixă 6 bucăţi  - Staţie de emisie-recepţie mobilă 15 bucăţi  - Telefon mobil 70 bucăţi  - Barcă pescărească din fibră de sticlă (motor şi periodic) 12 bucăţi  - Autolaborator 1 bucatăConsumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură:I. Consum de carburanţi aprobat pentru autoturisme: 400 litri/lună/autoturismII. Consum de carburanţi aprobat pentru ambarcaţiuni:- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 10 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;- 10 şalupe fluviale de control: 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;- două şalupe maritime de control: 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună.III. Consum de carburanţi pentru autospeciale şi autolaborator: 600 litri/lună.NOTĂ :1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.  +  Anexa 5Modelul jurnalului de bord
       
    DATALA
                     
    SITUAŢIA COMBUSTIBILULUIOre funcţionare motor
    SpecificaţieSoldPrimiriTOTALConsumatRămasÎn 24 de oreLunarAnual
    MOTORINĂ                
    BENZINĂ           Verificat pregătirea navei/ambarcaţiunii pentru misiune Comandant, ..................
    ULEI          
    VASELINĂ          
    ORDINUL DE MISIUNE
    Şef filială, .....................
    Ore/MinuteACTIVITATEA NAVEI/AMBARCAŢIUNII
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Comandantul ambarcaţiunii,...............................------------