HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 24 septembrie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea a două construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situate în localitatea Singureni, DJ 411, judeţul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.172.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor care trec din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative în domeniul privat al statuluişi în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative, în vederea scoateriidin funcţiune şi demolării acestora
    Adresa construc- ţiilor Persoana juridică care administrează construcţiile Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Număr atribuit de M.E.F.
    Comuna Singureni, judeţul Giurgiu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Pavilion nr. 01 - post de poliţie şi locuinţă Suprafaţa construită = 139 mp Valoare de inventar = 97.073,19 lei Pavilion nr. 02 - cabină de pază Suprafaţa construită = 5 mp Valoare de inventar = 941,04 lei 108.524 (parţial)
    ----------