ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008    Luând în considerare importanţa Secretariatului General al Guvernului în sistemul administraţiei publice centrale, acesta având un rol definitoriu în asigurarea cadrului necesar sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului,ţinând seama de faptul că în ultimele 15 luni numărul de posturi al Secretariatului General al Guvernului a fost diminuat substanţial, prin efectul Hotărârii Guvernului nr. 406/2007 pentru aprobarea redistribuirii unui număr de 14 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene şi Oficiului Român pentru Adopţii, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, aprobată prin Legea nr. 55/2008, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, aprobată prin Legea nr. 56/2008, precum şi de faptul că Secretariatul General al Guvernului a trebuit să asigure crearea Compartimentului inspectorilor guvernamentali cu 20 de posturi, fără suplimentarea numărului de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului,având în vedere faptul că reducerea substanţială a numărului de posturi al Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile în care funcţiile şi atribuţiile instituţiei nu au fost diminuate, a avut un impact negativ care afectează desfăşurarea activităţii în condiţii optime,având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Guvernului, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor la nivelul Guvernului, este necesară suplimentarea numărului de posturi al aparatului de lucru al Guvernului cu 10 posturi, care urmează să fie alocate Compartimentului inspectorilor guvernamentali din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în prezent cele 20 de posturi existente fiind ocupate.Totodată, este necesară trecerea din cadrul Secretariatului General al Guvernului în cadrul Cancelariei Primului-Ministru a compartimentului specializat, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, având în vedere necesitatea funcţionării într-o singură instituţie a compartimentului de informatică şi a compartimentului pentru e-guvernare şi proiecte IT, pentru o coordonare unitară şi suport tehnic de specialitate centralizat al sistemului informatic, precum şi necesitatea dezvoltării coordonate a site-ului Guvernului şi a proiectelor de e-guvernare.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 854, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora."2. La articolul 25, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul II (1) Se redistribuie un post de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin diminuarea numărului de posturi aferent Cancelariei Primului-Ministru şi suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în bugetele celor două instituţii şi în anexele la acestea.  +  Articolul III (1) Compartimentul specializat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru va prelua din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe bază de protocol, posturile, personalul, dotările şi creditele bugetare aferente activităţii prevăzute la alin. (1). (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetele Cancelariei Primului-Ministru şi Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acestea, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 115.-------