NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2000 (*actualizate*)pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996(actualizate până la data de 24 septembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Primării, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia sa verifice şi sa consemneze, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege. (2) Exigenţele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe sociale. (3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel încât acestea sa satisfacă cerinţele de siguranţă, de confort şi de economicitate, pentru a asigura cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege. (4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate.  +  Articolul 2 (1) Terenurile care se concesioneaza pentru construirea de locuinţe vor fi situate în zonele cu aceasta destinaţie, stabilite prin planurile urbanistice. (2) Concesionarea unor terenuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale în vederea construirii de locuinţe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.  +  Articolul 3 (1) În vederea soluţionării cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinţe, consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop consiliile locale vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Solicitarile vor fi înregistrate în ordinea primirii şi vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziţii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de soluţionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitărilor analizate. (4) Hotărârile consiliilor locale vor fi afişate în locuri accesibile publicului. (5) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Consiliile locale răspund de pregătirea şi de asigurarea terenurilor, conform documentaţiei urbanistice, cu utilităţi şi dotări edilitare necesare pentru dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în corelare cu programul aprobat. (2) Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe se finanţează conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege. (3) Primării vor aduce la cunoştinţa publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuinţe în scopul vânzării sau închirierii, precizând condiţiile de concesionare, precum şi nivelul taxelor şi al redevenţelor, după caz.  +  Capitolul II Dezvoltarea construcţiei de locuinţeLocuinţe proprietate personală realizate cu sprijin financiar de la bugetul de stat  +  Articolul 5 (1) În aplicarea prevederilor art. 62 din lege, lista cuprinzând blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie este cea stabilită de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza propunerilor consiliilor locale, până la data de 21 octombrie 1996. (2) Lista cuprinzând blocurile de locuinţe pe fiecare comuna, oraş, municipiu şi pe sectoarele municipiului Bucureşti, cu prezentarea stadiilor fizice şi a valorii lucrărilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, precum şi lista cuprinzând blocurile de locuinţe a căror execuţie se realizează în continuare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea întocmirii programelor anuale de construcţie şi, respectiv, de finalizare a locuinţelor. În lista întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 se înscriu toate blocurile de locuinţe care se realizează cu finanţare conform art. 7-9 din lege, indiferent de sursele de finanţare utilizate.---------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (3) Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 160/1999, se aplică în continuare pentru finalizarea lucrărilor la locuinţele care se realizează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994. (4) Blocurile de locuinţe necuprinse în programul întocmit în baza normelor metodologice prevăzute la alin. (3) se pot finaliza în condiţiile prevăzute la art. 7 sau 38 din lege.  +  Articolul 6 (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe în baza prevederilor art. 7 din lege, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale vor prevedea pentru fiecare dintre construcţiile respective sumele aferente, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesare să fie alocate în completare de la bugetul de stat. (2) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, consiliile locale vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.  +  Articolul 7 (1) Sursele de finanţare prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi d) din lege se evidenţiază la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale, după caz.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. (2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) şi d) din lege, în vederea finanţării construcţiilor de locuinţe, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», subcapitolul 70.11.03 «Locuinţe».------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. (3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale vor urmări transferarea în conturile special constituite a sumelor rezultate din vânzarea locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţa din blocurile de locuinţe, precum şi a sumelor realizate în condiţiile prevederilor art. 7 din lege. (4) Contribuţia de la bugetul local pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidenţiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», respectiv la subcapitolul «Locuinţe».------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Articolul 8 (1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedează astfel: a) solicita lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2. Anexa nr. 2 se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate şi însuşite de diriginţi şi avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din cadrul inspecţiilor de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;---------------Litera a) alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". b) în vederea fundamentarii sumelor necesare să fie alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminata a producţiei respective, conform anexei nr. 3; c) după analiza şi aprobare Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor*) alocaţii bugetare cu aceasta destinaţie, conform anexei nr. 4;---------------Litera c) alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".*) Litera c) alin. (1) al art. 8 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerului Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;------------Litera d) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. e) la primirea sumelor în cont, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, şi vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe» în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.------------Litera e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008. (2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidenţiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică».------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Articolul 9 (1) Consiliile locale vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la trezoreria statului. (2) Listele cuprinzând construcţiile de locuinţe, în care se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora, vor fi afişate la sediul primăriei.  +  Articolul 10 (1) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost data urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plati convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. (2) Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţa a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări şi vor controla pe parcursul executării lucrărilor finalizarea contractării tuturor locuinţelor aflate în execuţie. Încredinţarea contractelor de proiectare şi, respectiv, de execuţie a lucrărilor se va face prin licitaţie publică, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Deschiderea finanţării lucrărilor se efectuează numai dacă sunt contractate cu viitorii beneficiari 70% din numărul de locuinţe pe fiecare obiectiv de investiţie. (2) Contractele de execuţie vor conţine clauze speciale care vor prevedea ca influentele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului limita de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv. (3) Locuinţele necontractate până la finalizare, dar nu mai mult de 30% din numărul acestora pe fiecare obiectiv de investiţie, se constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale, aparţinând domeniului privat al acesteia. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, fără schimbarea destinaţiei date prin autorizaţia de construcţie. Vânzarea locuinţelor nerepartizate sau necontractate până la finalizarea acestora se poate efectua prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Alocarea sumelor constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare construcţie de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract. (2) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar şi diriginţii nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost data derularea investiţiei. (3) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 13 (1) În vederea soluţionării cererilor privind construirea sau cumpărarea unor locuinţe din cele care se realizează în condiţiile art. 7 din lege, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsuri pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitărilor primite din partea cetăţenilor. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziţii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de soluţionare a solicitărilor primite, respectând ordinea de prioritate prevăzută la art. 7 din lege. (4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. d) din lege, în funcţie de condiţiile specifice locale şi în ordinea de prioritate pentru care optează, consiliile locale pot avea în vedere categorii de persoane cum ar fi: a) persoane rămase fără adapost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii ca urmare a unor calamitaţi naturale sau dezastre; b) persoane evacuate din locuinţele ce fac obiectul unor legi de restituire a imobilelor trecute în proprietatea statului; c) persoane care locuiesc în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele etc.; d) persoane cu handicap; e) chiriaşi din imobilele naţionalizate restituite în natura foştilor proprietari; f) alte persoane a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, grava. (5) În cadrul fiecărei categorii de persoane care beneficiază de prioritate se va tine seama şi de: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul; c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei. (6) Listele cuprinzând solicitarile şi modul de soluţionare a acestora vor fi afişate la sediul primăriei. (7) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la priorităţile stabilite se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Administratorii delegaţi de autoritatea administraţiei publice locale sau unităţile specializate în a căror responsabilitate a fost încredinţată derularea investiţiei vor încheia cu persoanele fizice cărora le-a fost aprobată construirea sau cumpărarea unei locuinţe, în ordinea stabilită prin lista definitivă de prioritate aprobată, contracte de construire a unei locuinţe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, pentru construcţiile ale căror lucrări urmează să fie începute, sau de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, pentru construcţiile începute şi ale căror lucrări se finalizează conform art. 7 din lege. (2) Contractele de construire a unei locuinţe cu credit sau contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate se vor încheia la preţurile corespunzătoare valorii de deviz a locuinţei la data contractării, valoarea definitivă urmând să se stabilească la terminarea lucrărilor şi darea în folosinţa a locuinţei.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat de lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002.--------------Alin. (5) al art. 14 a fost abrogat de lit. b) a art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 950 din 5 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 18 septembrie 2002.  +  Articolul 15În vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 7 din lege solicitanţii vor prezenta consiliului local următoarele documente: a) dovada că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţa sau, după caz, dovada ca se încadrează în prevederile art. 10 din lege; b) adeverinţa de venit net lunar pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri; c) acte doveditoare ca se încadrează în una dintre următoarele categorii stabilite de lege:- tineri căsătoriţi, fiecare în vârsta de până la 35 de ani;- persoane care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau la construirea unei locuinţe potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare;- persoane calificate din agricultura, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural; d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta în baza prevederilor art. 13 alin. (4) şi (5).  +  Articolul 16 (1) Persoanele fizice care pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune, o dată cu cererea pentru construirea sau, după caz, cumpărarea unei locuinţe, solicitarea acordării subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite în acest scop prin hotărâre a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse în listele de prioritati stabilite şi rămase definitive conform art. 13, iar după verificare şi însuşire se vor înscrie în tabele nominale care vor fi supuse spre aprobare consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfinţesc dreptul la subvenţie al solicitanţilor şi vor fi comunicate administratorilor delegaţi în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe. (2) Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitării de către ordonatorul principal de credite a subvenţiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie. (3) Pe măsura încheierii contractelor prevăzute la art. 11 administratorii delegaţi pentru derularea investiţiilor vor calcula cuantumul subvenţiilor prevăzute la art. 7 alin. 2 din lege, potrivit normelor aprobate de Guvern în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din lege, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, şi în funcţie de valoarea de contractare a locuinţei. Cuantumurile de subvenţie se vor înscrie în tabele nominale şi se vor prezenta consiliului local, însoţite de acte justificative. (4) În baza tabelelor nominale astfel întocmite şi avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentând subvenţiile prevăzute la art. 7 din lege. Subvenţiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de către consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare.---------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (5) Cererea de subvenţii se va face conform modelului prezentat în anexa nr. 7 şi se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele respectivilor beneficiari de subvenţie.---------------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (6) Cererea de subvenţii, prezentată conform modelului din anexa nr. 7, se va reactualiza la data punerii în funcţiune a locuinţelor, după stabilirea valorii finale a acestora, şi se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea alocării subvenţiilor cuvenite.---------------Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, din creditele bugetare deschise în acest scop, va aloca consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat.---------------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor". (8) Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii se vor confirma de autorităţile administraţiei publice locale administratorilor delegaţi sau unităţilor specializate în a căror răspundere a fost data derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe, urmând ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuinţele construite, după scăderea din valoarea locuinţei a avansului minim plătit potrivit legii. (9) Întreaga subvenţie, primită şi dedusă din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinţe, va fi virata în conturile speciale deschise conform prevederilor art. 7, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinţe.  +  Articolul 17 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi care au preluat obligaţia vânzării locuinţelor, vor urmări încasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel: a) sumele plătite ca avans sau ca plata integrală la nivelul preţului iniţial al locuinţei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinţe cu credit; b) sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din preţul final al locuinţei, rezultat la terminarea lucrărilor şi darea în folosinţa a locuinţelor, a sumelor plătite ca avans şi rate scadente, precum şi, după caz, a subvenţiilor de care beneficiază acestea. (2) Administratorii delegaţi cu derularea investiţiilor în a căror răspundere au fost date evidenta, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la acestea vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operaţiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare încasare care se face în contul locuinţei vândute cu plata integrală ori în rate, exclusiv dobânda.  +  Articolul 18 (1) În situaţiile în care pe terenul proprietate a persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinţe, construirea acestora se va face pe baza unui contract încheiat, potrivit prevederilor Codului civil, între consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investiţiei, şi persoana fizica proprietara a terenului. (2) Pentru dobândirea unei locuinţe construite în condiţiile prevăzute la alin. (1) persoana fizica proprietara a terenului poate încheia un contract de construire a unei locuinţe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 19 (1) Acordarea creditelor pentru construcţia de locuinţe conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu încadrarea în nivelul subventiei aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru diferenţa dintre 15%, cat suporta beneficiarul creditului, şi nivelul dobânzii practicate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile la termen ale populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale. (2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili metodologia şi instrucţiunile corespunzătoare privind evidenta, raportarea şi calculul dobânzii subvenţionate la creditele acordate în baza legii, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subvenţionate se va face pe baza declaraţiei autentificate a solicitantului, data pe propria răspundere, din care să rezulte ca îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din lege. (4) În toate cazurile în care beneficiarii acestor credite au prezentat declaraţii nesincere, au folosit sumele primite în alte scopuri sau cu încălcarea prevederilor legale, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va sista creditarea şi îi va obliga pe beneficiari sa restituie integral sumele primite şi sa plătească dobânzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale. (5) Modalitatea de fundamentare şi de derulare a creditelor bugetare, prevăzute anual în bugetul de stat conform dispoziţiilor art. 20 din lege şi destinate acoperirii dobânzilor subvenţionate la creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, se stabileşte prin convenţii încheiate de ordonatorii principali de credite cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor*).---------------*) Alin. (5) al art. 19 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 386 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerului Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".Locuinţa socială şi locuinţa de necesitate  +  Articolul 20 (1) În cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinţe consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuinţe sociale şi de necesitate, necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local. (2) Construirea locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se face pe terenurile aparţinând unităţilor administrativteritoriale, în zonele şi pe amplasamentele prevăzute în documentaţiile de urbanism legal aprobate şi în condiţiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor şi a normativelor din domeniul investiţiilor şi construcţiilor. (3) Locuinţele sociale şi cele de necesitate se administrează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 21 (1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiza a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 42 şi 43 din lege. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora; d) vechimea cererilor. (2) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţii sa primească în anul următor o locuinţa socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor. (3) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 22În limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile locale vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista de prioritati rămasă definitivă. Repartizarea locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de consiliile locale conform legii.  +  Articolul 23În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuinţe sociale sau de necesitate, beneficiarii de repartiţii vor prezenta următoarele documente: a) repartiţia emisă de consiliul local; b) buletinul/cartea de identitate; c) declaraţie şi adeverinţa de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri; d) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinţei.  +  Articolul 24Contractul de închiriere pentru locuinţe sociale sau de necesitate se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 şi prevederilor art. 44, respectiv 55, din lege.  +  Articolul 25 (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 şi 32 din lege, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subventiei. (2) Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartiţiei pentru o locuinţa socială sau de necesitate se stabileşte o dată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 şi, respectiv, 55 din lege. Chiria astfel stabilită se va recalcula o dată cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit alin. (1) şi prevederilor art. 45 din lege. (3) Pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei dintre chiria nominală a locuinţei şi cea plătită de beneficiarul repartiţiei, unităţile care administrează fondul locuinţelor sociale sau al celor de necesitate, după caz, vor depune la consiliile locale situaţia privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 9. Pentru cuprinderea în programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de acordare a subventiei de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 10.  +  Articolul 26 (1) Finanţarea construirii locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (2) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat. (3) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract. (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv. (5) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi diriginţii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei. (6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de finanţare a locuinţelor. (7) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi. (8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti deschid la unităţile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinaţie specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesităţilor şi în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat. (9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor analiza şi vor efectua prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate propuse a se realiza şi vor corecta în mod corespunzător programul de finanţare prevăzut la alin. (6). (10) Alocarea sumelor pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiţii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Articolul 27 (1) Finanţarea construcţiilor de locuinţe, a locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se efectuează prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreria statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice. (2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, conform prevederilor programelor de investiţii, sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Articolul 27^1 (1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procedează după cum urmează: a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor; b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 3bis; c) după analiză şi aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 4; d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. (2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului. (3) În listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora.-------------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Articolul 28Pentru construcţiile noi de locuinţe sociale şi de necesitate abaterile suprafeţelor construite, prevăzute în cap. B din anexa nr. 1 la lege, nu au influenţa asupra suprafeţelor utile decât în sens pozitiv.Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie  +  Articolul 29 (1) Locuinţele de serviciu şi cele de intervenţie fac parte din patrimoniul agenţilor economici sau al instituţiilor publice centrale ori locale şi se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaţilor proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă. (2) Condiţiile de administrare şi de închiriere a acestor locuinţe se stabilesc de către conducerile agenţilor economici sau ale instituţiilor deţinătoare, cu respectarea prevederilor legale. (3) Locuinţele de serviciu construite sau achiziţionate cu fonduri de stat se pot vinde numai în condiţiile în care, datorită restrângerii sau încetării activităţii care a generat realizarea acestora, nu mai pot fi utilizate conform prevederilor alin. (1). (4) Vânzarea locuinţelor de serviciu prevăzute la alin. (3) şi modalitatea specifică de realizare a acesteia se supun spre aprobare Guvernului, potrivit legii.  +  Capitolul III Închirierea locuinţelor  +  Articolul 30 (1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenta a solicitărilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează asemenea locuinţe. (2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate în rezolvarea acestora vor fi următoarele: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul; c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei; d) venitul mediu net lunar pe membru de familie; e) vechimea cererii. (3) Vor avea prioritate în cadrul fiecărui criteriu familiile de tineri şi cele cărora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuaţi din locuinţa în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi de comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire socială, locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţa în exploatare, funcţionari publici transferaţi în interes de serviciu. (4) Criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, avute în vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de către consiliile locale şi alte criterii, în funcţie de situaţiile specifice existente pe plan local. (5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se vor face în condiţii similare celor prevăzute la art. 21.  +  Articolul 31Contractul de închiriere, încheiat în baza prevederilor art. 21 din lege şi conform modelului prezentat în anexa nr. 12, va fi înregistrat la organele fiscale teritoriale prin grija proprietarului.  +  Articolul 32 (1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă determinata. (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării contractului de închiriere proprietarul poate face cunoscut chiriaşului, în scris, că nu are intenţia sa prelungească contractul de închiriere în aceleaşi condiţii, comunicându-i şi eventualele modificări ale clauzelor acestuia. Dacă proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul de închiriere se considera menţinut în continuare în aceleaşi condiţii. (3) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata încetarea contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntrerupta a locuinţei, proprietarul, prin unitatea care are în administrare fondul locativ de stat, trebuie să aibă dovada ca titularul contractului de închiriere nu mai locuieşte în spaţiul locativ închiriat prin: a) părăsirea domiciliului; b) deces; c) nefolosire neîntrerupta a locuinţei timp de 2 ani, fără a fi detaşat în interes de serviciu în alta localitate. Dovada faptului ca titularul contractului de închiriere nu mai locuieşte se face prin:- relaţii luate de la asociaţiile de chiriaşi sau de proprietari;- extrase de pe listele de întreţinere;- relaţii luate de la serviciul de evidenta a populaţiei din sectorul în care este situata locuinţa, prin care se constata dacă titularul contractului de închiriere a solicitat o alta adresa de domiciliu. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă persoanele rămase în locuinţa nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-c) din lege, întreprinderea care administrează fondul locativ va evacua acele persoane care ocupa spaţiul respectiv fără forme legale, pe baza hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor.  +  Articolul 33 (1) Proprietarul locuinţei poate verifica în prezenta chiriaşului modul în care acesta respecta obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi la întreţinerea locuinţei. (2) Verificarea locuinţei de către proprietar se face numai în zile lucrătoare, între orele 7,00-20,00, şi va fi comunicată în prealabil, în scris, chiriaşului. În timpul verificării locuinţei închiriate proprietarul poate fi însoţit de un reprezentant al asociaţiei de chiriaşi sau de alt chiriaş din imobil, după caz. (3) Constatările făcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chiriaş şi de un reprezentant al asociaţiei de chiriaşi, după caz.  +  Articolul 34Pentru toate stricăciunile aduse locuinţei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinţa titularul contractului de închiriere răspunde faţă de proprietar, potrivit legii.  +  Articolul 35 (1) Degradările produse la părţile comune ale imobilului din vina chiriaşilor se vor suporta: a) de chiriaşul din vina căruia s-a produs degradarea, în cazul în care acesta a fost identificat; b) de toţi cei care au acces şi folosesc în comun bunul degradat, în situaţia în care nu s-a identificat persoana din vina căreia s-a produs degradarea. (2) În situaţiile în care degradarea produsă nu este reparată într-un interval de 15 zile de la producere şi periclitează buna funcţionare a imobilului, proprietarul este în drept sa stabilească măsurile pentru efectuarea reparaţiilor şi recuperarea cheltuielilor.  +  Articolul 36 (1) În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea imobilului deţinut în proprietate, chiriaşii vor putea cere în scris acestuia, în baza prevederilor art. 28 şi 30 din lege, sa treacă la efectuarea lucrărilor necesare. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea sesizării scrise a chiriaşilor proprietarul nu a răspuns şi nici nu a luat măsuri de executare a lucrărilor necesare, chiriaşii vor putea trece la executarea lucrărilor în contul acestuia, comunicând aceasta hotărâre proprietarului. În acest caz cheltuielile aferente lucrărilor efectuate de chiriaşi se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua în una sau mai multe transe, în raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, până la acoperirea întregii sume.  +  Articolul 37Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.  +  Capitolul IVAbrogat.--------------Cap. IV a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 38 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 39 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 40 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 41 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 42 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 43 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 44 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 45 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 46 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 47 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 48 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 49 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 50 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 51 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 52 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 53 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 54 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 55 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 56 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 57 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 58 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 59 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 60 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 61 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 62 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 63 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 64 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 65 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 66 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 67 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.  +  Capitolul VAbrogat.--------------Cap. V a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 68 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 69 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Litera A din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 70 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 71 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 72 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 73 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 74 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 75 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 76 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Litera B din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 77 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 78 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 79 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 80 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 81 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Litera C din Cap. V a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 82 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 83 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 84 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 85 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 86 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 87 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 88 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.--------------Art. 89 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. HOTĂRÂREA nr. 400 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2008.  +  Articolul 90Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)LISTAcuprinzând locuinţele propuse să fie finanţate conform art. 7-9 din Legea locuinţei nr. 114/1996 în anul ...............───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        Termenul Sumele Sumele Surse Denumirea Numar Regimul Stadiul de punere necesare solicitate propriilocalităţii, de de fizic în în de la prevăzute  blocul aparta- înălţime funcţiune vederea bugetul pentru              mente (luna, an) finali- de stat anul ...*)                                                    zării pentru (mii lei)                                                  (mii lei) anul ...                                                            (mii lei)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiective noi de investiţii Localitatea  Bloc  Bloc  Totallocalitate  Totalobiective  noiObiective de investiţiiîn continuare Localitatea  Bloc  Bloc  Totallocalitate  Totalobiectiveîn continuare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL GENERAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Preşedinte                            (Primar general),                           ...................-------------*) Se înscrie totalul sumelor care sunt cuprinse în listele de investiţii ale bugetului local, fără transferuri de la bugetul de stat.NOTĂ:Anexa nr. 1 se completează în baza datelor transmise de consiliile locale.  +  Anexa 2-------la normele metodologice------------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind producţia realizată în anul ............ până la finele lunii .......... pentru darea în folosinţa a locuinţelor .............*) aflate în diferite stadii de execuţie                                                               - milioane lei -                                                               ---------------- I. Producţia realizată de la începutul anului ....... .........II. Producţia decontată cumulat de la începutul anului ......, .........  din care:    Consiliul local - bugetul de stat .........                    - surse proprii .........III. Producţia realizată şi nedecontata la finele lunii .....,  din care:                                Suma solicitată la plata Suma care se va plati                                  de la bugetul de stat din surse proprii                                    - milioane lei - - milioane lei -                                    ---------------- ----------------Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. .................Consiliul Local ................ ................. .................     TOTAL: ................ .................    Raspundem pentru realitatea datelor.              Preşedinte Director buget-finanţe,           (Primar general), .......................          ..................-----------------*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinţe sociale şi de necesitate.  +  Anexa 2bis-------la normele metodologice------------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind producţia realizată în anul ........până la finele lunii ................ pentrudarea în folosinţă a locuinţelor .........*)aflate în diferite stadii de execuţie-----------*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.*Font 9*                                                                             - mii lei -┌───────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea lucrărilor │ Valoarea lucrărilor ││ obiectivului │ lucrărilor │ realizate şi decontate, │ realizate şi nedecontate ││ de investiţii │ executate │cumulat de la începutul anului│ la finele lunii ....... ││ │ de la ├─────┬────────────────────────┼─────┬────────────────────────┤│ │ începutul │Total│ Din care │Total│ la care plata se face ││ │ anului │ ├──────────┬─────────────┤ ├──────────┬─────────────┤│ │până la ....│ │Din bugete│De la bugetul│ │Din bugete│De la bugetul││ │ │ │ proprii │ de stat │ │ proprii │ de stat │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv 1 ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ ............. │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv n ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────┴─────┴──────────┴─────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanţe,(Primar general), .....................................--------------Anexa 2bis a introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, având cuprinsul prevăzut în anexa 1 la acest act normativ.  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind sumele preliminate pentru luna ........................necesare în vederea realizării locuinţelor*) ..................                                                           - milioane lei -                                                           ----------------    Producţia preliminata pentru luna..........., ..............    din care:                                        Bugetul de stat Surse proprii                                        - milioane lei - - milioane lei -                                        ---------------- ----------------  Consiliul Local .................... .............. ................  Consiliul Local .................... .............. ................  Consiliul Local .................... .............. ................        TOTAL: .............. ...............    Raspundem pentru realitatea datelor.                   Preşedinte Director buget-finanţe,                (Primar general), .........................               ..................-----------------*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinţe sociale şi de necesitate.  +  Anexa 3bis-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind sumele preliminate pentru luna .........necesare în vederea realizării locuinţelor*) ...........------------*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.                                                          - mii lei -┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Denumirea obiectivului│ Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor ││ de investiţii │ preliminate pe luna în curs ││ ├─────┬─────────────────────────────────────────┤│ │ │ Din care │├──────────────────────┤Total├───────────────────┬─────────────────────┤│ │ │Din bugetul propriu│De la bugetul de stat│├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv 1 .......... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ ................... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv n ...........│ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanţe,(Primar general), ......................................--------------Anexa 3bis a introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, având cuprinsul prevăzut în anexa 2 la acest act normativ.  +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICEŞI LOCUINŢELOR---------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".NOTA DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii nr. 114/1996, pe luna ................ pentru locuinţe ..........*)                                                                  - milioane lei -                                                               ----------------1. Program pentru anul .............                            ..............2. Valoarea lucrărilor executate de laînceputul anului până la .....................                      ..............3. Valoarea lucrărilor decontate cumulatde la începutul anului .......................,                     ..............din care: - de la bugetul de stat                                  ..............- din surse proprii                                                  ..............4. Valoarea lucrărilor realizate şinedecontate până la finele lunii .............,                   ..............din care: - suma solicitată de la bugetul de statde consiliile judeţene pentru decontareaproducţiei executate şi nedecontate                             ..............- suma ce se va plati din surse proprii                         ..............5. Suma aprobată la plata de la bugetul de stat pentrudecontarea producţiei executate şi nedecontatepână la finele lunii .................                             ...............6. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentrudecontarea producţiei preliminate a lunii în curs                ...............Ordonator principal de credite,...............................-----------------*) Se va completa pentru locuinţele care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege şi, separat, pentru locuinţele sociale şi de necesitate, conform art. 50 din lege.  +  Anexa 4bis-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELORDe acordMinistru,...........FUNDAMENTAREAsumelor necesare de la bugetul de stat pentrufinanţarea construcţiilor de locuinţe conformLegii locuinţei nr. 114/1996,pe luna ........ anul ......, pentru locuinţe ........*Font 7*                                                                                                                            - mii lei -┌────────────────────┬────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────┐│ Denumirea │Suma │Alocaţii pentru │Valoarea │Valoarea lucrărilor │Valoarea lucrărilor │ Alocaţii necesare │ Sume │ Total ││ obiectivului │necesară│plata lucrărilor│lucră- │realizate şi deco- │realizate şi nedecon-│pentru plata lucră- │exis- │ alo- ││ de investiţii │finali- │în anul în curs │rilor │tate, cumulat de la │tate la finele lunii │ rilor preliminate │tente │ caţii ││ │zării │ │executate│începutul anului │............ │ pe luna în curs │ în │ care ││ │obiec- ├───────┬────────┤de la ├─────┬───────────────┼─────┬───────────────┼─────┬───────────────┤cont │ se ││ │tivului │Din │ De la │începutul│Total│ Din care │Total│ Din care │Total│ Din care │ şi │ soli- ││ │de în- │bugete │bugetul │anului │ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ne- │ cită ││ │vesti- │proprii│de stat │până la │ │Din │De la │ │Din │De la │ │Din │De la │chel- │ de la ││ │ţii │ │ │ ..... │ │bugete │bugetul│ │bugete │bugetul│ │bugete │bugetul│tuite │bugetul││ │ │ │ │ │ │proprii│de stat│ │proprii│de stat│ │proprii│de stat│ │de stat│├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│Judeţul I ........................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul local 1 ................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Obiectiv 1 .........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Obiectiv 2 .........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu local 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│................................................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul local n ................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Obiectiv 1 ........ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Obiectiv 2......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu local n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total Judeţ I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│............................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţul n ............................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Total Judeţ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┘Secretar de stat,.......................Direcţia economică          Direcţia coordonatoare programDirector,                                Director,............... .......................--------------Anexa 4bis a introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, având cuprinsul prevăzut în anexa 3 la acest act normativ.  +  Anexa 5-------la normele metodologice-----------------------Înregistrat la ...................Nr. ......... din ................CONTRACTde construire a unei locuinţe cu creditnr. ...........Între subscrişii: Consiliul Local al ........ (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ...........*), reprezentat prin director ............. şi contabil-şef ..................., în calitate de contractant, pe de o parte, şi ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ................... nr. ........, bl. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberata de........... la data de............, denumit/denumita beneficiar, pe de altă parte, în baza art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, a intervenit următorul contract de construire şi de creditare a unei locuinţe proprietate, în baza cererii nr. ....../......... şi a poziţiei din lista de prioritati nr. ......./.........-----------------*) Agentul economic specializat pentru a derula investiţia - construcţia de locuinţe.I. Contractantul se obliga: a) să asigure beneficiarului construirea unei locuinţe proprietate potrivit proiectului de execuţie nr. ....... din ............, acceptat de beneficiar, locuinţa ce va fi situata în localitatea ..........., str. ............ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ......., sectorul/judeţul .........., compusă din ......... camere şi dependinţe, în suprafaţa construită de .......... mp în proprietate exclusiva şi o cota-parte de ........% din proprietatea comuna.Valoarea locuinţei la data prezentului contract este de ............... lei, din care preţul garajului ............. lei şi al boxei ................ lei.Preţul definitiv al locuinţei se stabileşte la terminarea construcţiei, iar pentru diferenţa dintre acesta şi preţul locuinţei la data contractării se încheie cu beneficiarul un act adiţional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele şi modalităţile de plată a acesteia; b) sa invite beneficiarul sa participe la recepţia locuinţei; c) sa predea beneficiarului la data de........... locuinţa contractată, în clădirea complet terminată, pe baza unui proces-verbal de predare-preluare. În cazul în care la predarea-preluarea locuinţei de către beneficiar se va constata ca locuinţa nu corespunde condiţiilor legale în vigoare sau prezintă unele defecţiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refacă lucrările respective în termenele prevăzute în procesul-verbal de recepţie. Contractantul se obliga să asigure remedierea deficienţelor sau a viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de beneficiar în cursul perioadei de garanţie, în termen de maximum 30 de zile de la cererea beneficiarului.Pentru neefectuarea la termen a lucrărilor de remediere a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de recepţie, respectiv de predare-preluare a locuinţei, contractantul se obliga sa plătească pentru fiecare zi de întârziere o penalizare de 0,05% din valoarea lucrărilor neterminate; d) pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit în prezentul contract contractantul se obliga sa plătească beneficiarului următoarele penalizări calculate la preţul locuinţei prevăzut în contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depăşirea termenului; 0,04% pentru următoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depăşesc termenele cu peste 3 luni.Suma penalităţilor se va vira în contul ratelor curente ale beneficiarului. În cazul în care nepredarea în termen a locuinţei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuinţei prevăzut în prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor părţi.II. Beneficiarul se obliga: a) sa achite preţul locuinţei, stabilit în suma de........ lei, începând de la data semnării prezentului contract, astfel:- suma de .......... lei, cu chitanţa nr. ...... din ........., reprezentând plata integrală;- suma de .......... lei, cu chitanţa nr. ...... din ........., reprezentând avansul de .............% din preţul locuinţei;- suma de .......... lei în rate lunare, astfel: rata lunară ........ lei (rata ............ lei + dobânda ............ lei) se achită începând cu data de .............; ultima rata se achită la data de ............ şi este de .......... lei (rata ............ lei + dobânda ............ lei);- suma de .......... lei reprezentând preţul integral al boxei.Din preţul locuinţei a fost scăzută suma de ............ lei, reprezentând subvenţia plătită de la bugetul de stat, în baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.În cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, beneficiarul va plati o dobânda de 10% anual, aplicată la suma nerambursata.Rata lunară de ............ lei urmează să fie reţinută pe statul de plată al unităţii la care beneficiarul locuinţei (girantul plătitor) are de încasat drepturi băneşti şi să fie virata în contul contractantului nr. .......; b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate de situaţiile de urmărire şi de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen; c) să se prezinte la data comunicată de contractant la recepţia lucrării, precum şi la data fixată pentru predarea-preluarea locuinţei.În caz de neprezentare în termen de 10 zile de la data stabilită pentru preluarea locuinţei, aceasta se considera predată pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.III. Subscrisul declar că:- nu am deţinut şi nu avem, atât eu, cat şi familia mea, în proprietate o alta locuinţa (sau alte situaţii permise de lege);- sunt căsătorit/căsătorită, necasatorit/necăsătorită;- ....................................................IV. Până la restituirea integrală a sumelor datorate locuinţa este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi nu poate fi instrainata înainte de termenele contractuale decât cu avizul contractantului şi numai după ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate datorate şi suma actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.Pentru locuinţa construită în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de impozit pe clădiri. Scutirea de impozit pe clădiri se aplică după recepţia la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.V. Terenul aferent construcţiei, în suprafaţa totală de .............. mp, din care în proprietate indiviză ...........%, este concesionat pe durata existenţei construcţiei, pe baza contractului semnat cu Consiliul Local ..............VI. Prezentul contract va fi pus în executare la data semnării lui de către părţile contractante.VII. Se anexează planul locuinţei.Încheiat azi, ..............., în .............. exemplare.Contractant,             Beneficiar,.............                 .............Director,                  Contabil-şef,.............                     ...............Vizat Oficiul juridic                  Vizat C.F.P.---------------------               -----------GARANŢII CONTRACTUALESubsemnatul/subsemnata ......................, născut/născută în ...................., la data de .................., fiul/fiica lui .............. şi al/a ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................., str. ......................... nr. ......, bl. ....., et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .........., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberata de.................... la data de..........., ma oblig sa garantez solidar sau plătitor pe/pentru ...................., în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de ............. lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat beneficiarul, până la stingerea acestora.Semnătura girantului solidar sau plătitor  +  Anexa 6-------la normele metodologice-----------------------Înregistrat la ...........Nr. ... din ...........CONTRACTde vânzare-cumpărare cu plata în ratenr. ...........Între subscrişii: Consiliul Local al...... (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin.....*), reprezentat prin director... şi contabil-şef...., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi...., născut/născută ....în ...., judeţul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... şi al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ......, str. .... nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ...., căsătorit/căsătorită cu ...., născut/născută în ............., judeţul/sectorul ...., la data de ...., fiul/fiica lui .... şi al/a ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. .... şi a poziţiei din lista de prioritati nr. .... şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.Art. 1. - ........*) vinde şi ........ cumpăra locuinţa situata în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., conform schitei şi fisei de calcul al preţului, compusă din .... camere de locuit, cu o suprafaţa utila de .... mp în proprietate exclusiva, precum şi o cota indiviză de ....% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.Terenul aferent locuinţei, în suprafaţa de .... mp, respectiv cota indiviză de ....% din totalul suprafeţei, se concesioneaza pe durata existenţei construcţiei, conform Contractului de concesiune nr. ...., încheiat cu Consiliul Local .... .Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător şi cumpărător.Art. 2. - Preţul locuinţei este de .... lei.La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de .... lei, cu chitanţa nr. .... din ...., reprezentând un avans de ....% din preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.Art. 3. - În baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumpărătorul beneficiază de o subvenţie în suma de .... lei.Art. 4. - Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subvenţia în suma de .... lei, şi avansul achitat în suma de .... lei, precum şi dobânda totală de .... lei, calculată cu .... % pe an şi T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare pe termen de .... ani, astfel:- rata lunară .... lei + dobânda lunară .... lei + T.V.A. lunară .... lei = .... lei;- ultima rata .... lei + ultima dobânda .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.Rata, dobânda şi T.V.A. lunară de .... lei urmează să fie reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumpărătorul (girantul plătitor) .... are de încasat drepturi băneşti, conform dovezii nr. ...., începând cu data de .... până la data de ...., şi vor fi virate în contul vânzătorului nr. ..., deschis la .... .Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi băneşti ratele, dobânzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.În cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plati o dobânda de 10% anual, aplicată la suma nerambursata.Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi de executarea acestuia în caz de neplata la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumpărător.Art. 5. - Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.Art. 6. - Pentru locuinţa dobandita în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de plată impozitului pe clădiri. Scutirea de plată impozitului pe clădiri se aplică după recepţia de la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.Art. 7. - Locuinţa care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata înainte de termenele contractuale decât cu acceptul vânzătorului şi după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate datorate şi restituie suma actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.Eliberat la data de ........ în .... exemplare, din care .... exemplare se înmânează cumpărătorului.--------------*) Agentul economic specializat pentru vânzarea de locuinţe.Vânzător, Cumpărător,......... .............Director, Contabil-şef,.......... .............Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.--------------------- ------------GARANŢII CONTRACTUALESubsemnatul/subsemnata ...., născut/născută în .... la data de ...., fiul/fiica lui .... şi al/a ...., domiciliat/domiciliată în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., ma oblig sa garantez solidar sau plătitor pentru .... în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de .... lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.Semnătura garantului solidar sau plătitor  +  Anexa 7-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ..........................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)CEREREde subvenţii în sume fixe de la bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe*) (art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de beneficiari Numar de cazuri Subvenţia totalăcrt - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tineri căsătoriţi care la data    contractării locuinţei au fiecare    vârsta până la 35 de ani 2. Persoane care beneficiază de facilităţi    la cumpărarea sau la construirea unei    locuinţe potrivit prevederilor    Legii nr. 42/1990, republicată 3. Persoane calificate din agricultura,    sănătate, administraţie publică şi culte,    care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural 4. Alte categorii de persoane stabilite de    consiliile locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Preşedinte              (Primar general), Secretar,             .................. ...........-------------*) Are la baza listele nominale pentru acordarea subvenţiilor, aprobate de consiliile locale şi însuşite de consiliile judeţene.  +  Anexa 8-------la normele metodologice-----------------------Înregistrat la .............Nr. .... din ........CONTRACT - CADRU DE ÎNCHIRIEREpentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţa*)Între ...., în calitate de proprietar, cu sediul în localitatea ...., str. ........... nr. ...., sectorul/judeţul ...., reprezentat prin ...., în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparţine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ...., şi ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., în calitate de chiriaş, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi a repartiţiei nr. .... din ...., emisă de ...., a intervenit prezentul contract.I. Obiectul închirieriiPrimul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., compusă din .... camere în suprafaţa de .... mp (camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp), dependinţe în suprafaţa de .... mp (baie .... mp, bucătărie .... mp, WC .... mp, debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... mp, pivnita .... mp, boxa ..... mp), .... mp curte (grădina) şi .... mp terasa, folosite în exclusivitate, şi .... , folosite în comun.Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de membrii familiei menţionaţi în comunicarea de închiriere, astfel: .... chiriaş, .... sotie, .... fiu, .... fiica.Locuinţa descrisă la cap. I se preda în stare de folosinţa, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.Termenul de închiriere este .... ani (luni), cu începere de la data de .... până la data de .... .II. Chiria aferentă locuinţei închiriateChiria lunară aferentă locuinţei închiriate este de .... , calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, astfel:- de către chiriaşi ...........lei**);- de la bugetul local .... lei.Chiria se datorează începând cu data de .... şi se achită în numerar la casieria .... .Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.În caz de neplata executarea silită se va face prin hotărâre judecătorească prin care chiriaşul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată.------------------*) Utilizat pentru închirierea locuinţelor sociale şi, după caz, a locuinţelor de necesitate.**) Cota-parte pe care o suporta chiriaşul se va recalcula ori de câte ori apar modificări ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată. Diferenţa se va suporta din bugetul local. Se vor avea în vedere pentru acest calcul prevederile legale în vigoare cu privire la închirierea locuinţelor.III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului a) Proprietarul se obliga:- sa predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţa;- sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;- sa întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenta a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, fatada, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de încălzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antena colectivă, telefonie etc.). b) Chiriaşul se obliga:- să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusiva;- sa repare sau sa înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;- să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţa comuna pe toată durata contractului de închiriere;- sa comunice în termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;- sa predea proprietarului, la mutarea din locuinţa, locuinţa în stare de folosinţa şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.IV. Nulitatea şi rezilierea contractuluiSunt nule de drept clauzele incluse în contract care:- obliga chiriaşul sa recupereze sau sa plătească în avans proprietarului orice suma cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;- prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;- impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;- exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;- autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face: a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile; b) la cererea proprietarului, atunci când:- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;- venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, iar chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situata aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părţi ale acestora;- chiriaşul are un comportament care face imposibila convieţuirea sau împiedica folosirea normală a locuinţei;- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale şi/sau prevederile art. 49 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată; c) chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă acestea au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriaşului.Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile şi chiriaşul este obligat sa plătească chiria prevăzută în contract până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.V. Clauze speciale: .......................................................(condiţii de închiriere şi de eliberare a locuinţei de necesitate etc.)Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .... , în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.Proprietar, Chiriaş,........... .......................................*)------------------*) Denumirea unităţii specializate care răspunde de urmărirea investiţiilor.  +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------SITUAŢIAprivind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Chiria lunară, din care:                                Venitul ────────────────────────────────────Nr. Numele şi mediu net nominală plătită acordatăcrt. Adresa prenumele lunar/membru de chiriaş prin     locuinţei chiriaşului de familie (sau 10% subvenţie                                                      din venitul                                                       mediu net                                                        lunar)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total pe clădire─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL GENERAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Director (Manager),                                               .....................  +  Anexa 10--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL LOCAL .............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)CEREREde subvenţie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei nominale aferente locuinţelor de necesitate în anul..........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii Numar Chiria Subvenţiacrt. de beneficiari de cazuri nominală, de la                                                          din care: bugetul                                                                       local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tineri căsătoriţi care au fiecare vârsta    până la 35 de ani 2. Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire    socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani 3. Invalizi de gradele I şi II 4. Persoane cu handicap 5. Pensionari 6. Veterani şi vaduve de război 7. Beneficiari ai prevederilor Legii    nr. 42/1990, republicată 8. Beneficiari ai prevederilor Decretului -lege    nr. 118/1990, republicat, cu modificările    ulterioare 9. Alte persoane sau familii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       Primar                                                  (Primar general),                                                ....................  +  Anexa 11-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)LISTAcuprinzând locuinţele sociale şi de necesitatepropuse a fi finanţate în anul ...............*Font 7*┌─────────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐│ Denumirea │Numar│ Număr│Regim│Stadiu│Termen│Tip │ Număr │ Număr │Suma necesară│Suma solicitată│Surse proprii││obiectivului │ de │ de │ de │fizic │ PIF │con- │locuinţe│locuinţe│ în vederea │de la bugetul │pentru anul ││de investiţii│locu-│cereri│înăl-│ rea- │ │struc-│sociale │de nece-│ finalizării │de stat în anul│ ....**) ││ │inţe │ │ţime │lizat │ │ţie*) │ │sitate │ (mii lei) │ .... (mii lei)│ (mii lei) │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│Obiectiv 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│Obiectiv n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘------------*) Se completează: reabilitare sau construcţie nouă.**) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiţii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.Primar,(Primar general),.................-------------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008, conform pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12--------la normele metodologice-----------------------Înregistrat la ......................Nr. ........... din ..............CONTRACT DE ÎNCHIRIEREpentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţa*)Între subsemnaţii: ........................., în calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) în localitatea ..........................., str. ....................... nr. ..., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .........., reprezentat/reprezentată prin .................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberata la data de ....................., şi .................., cu domiciliul în localitatea ..........., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul .........., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ........, eliberat/eliberata la data de .................., a intervenit prezentul contract de închiriere.I. Obiectul închirieriiPrimul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea ....................., str. ................... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ....., compusă din ....... camere în suprafaţa de ......... mp (camera..... mp, camera .......... mp, camera ....... mp, camera ...... mp), dependinţe în suprafaţa de ...... mp (baie ...... mp, bucătărie ..... mp, WC ...... mp, debara ...... mp, camara ..... mp, boxa ... mp, hol ...... mp, pod .... mp, pivnita ........ mp, boxa ....... mp) şi curte (grădina) ....... mp, terasa ........ mp, folosite în exclusivitate şi ......... mp, folosite în comun.Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de familia sa compusă din: ........... chiriaş ............. sotie ........... fiu .......... fiica.Locuinţa descrisă la cap. I se preda în stare de folosinţa, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.Termenul de închiriere este de ..... ani (luni), cu începere de la data de ....... până la data de .... **).La expirarea termenului contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părţi.-----------------*) Utilizat pentru închirierea locuinţelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital de stat.**) Menţiune specială, în condiţiile în care proprietarul doreşte sa preia locuinţa la o anumită data, în intervalul perioadei de închiriere.II. Chiria aferentă locuinţei ce face obiectul contractuluiChiria lunară este de ...... lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Chiria se datorează începând cu data de ........... şi se achită în contul proprietarului nr. ........... la Banca ............, până la data de ......... .La data încheierii prezentului contract chiriaşul a achitat proprietarului, cu anticipaţie, suma de ...... lei, reprezentând chiria aferentă locuinţei pe o perioadă de ....... luni.Chiria se va plati lunar, începând cu data de ........, la sediul ....., în contul ....... .Pe durata închirierii cuantumul chiriei se va putea modifica în următoarele situaţii în care părţile cad de acord: ............................ .Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunică în scris chiriaşului cu 30 de zile înainte de termenul scadent de plată.Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului a) Proprietarul se obliga:- sa predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţa;- sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinţei;- sa întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenta ale clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, fatada, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa întreţină în bune condiţii instalaţiile comune, proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de încălzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antena colectivă, telefonie etc.). b) Chiriaşul se obliga:- să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusiva;- sa repare sau sa înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;- să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţa comuna, pe toată durata contractului de închiriere;- sa comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;- sa predea proprietarului, la mutarea din locuinţa, locuinţa în stare de folosinţa şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.IV. Nulitatea şi rezilierea contractuluiSunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:- obliga chiriaşul sa recupereze sau sa plătească în avans proprietarului orice suma cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;- prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;- impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;- exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;- autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face: a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile; b) la cererea proprietarului, atunci când:- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situata aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;- chiriaşul are un comportament care face imposibila convieţuirea sau împiedica folosirea normală a locuinţei;- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale.Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, acesta fiind obligat sa plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.V. Alte clauze convenite între părţiContractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă*).Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.-----------------*) Aceasta menţiune se face numai la închirierea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie.Proprietar, Chiriaş,............. ..........-------------