HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 18 septembrie 2008privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".2. La articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Sursele de finanţare prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi d) din lege se evidenţiază la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale, după caz. (2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) şi d) din lege, în vederea finanţării construcţiilor de locuinţe, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», subcapitolul 70.11.03 «Locuinţe»........................................................................ (4) Contribuţia de la bugetul local pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidenţiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», respectiv la subcapitolul «Locuinţe»."3. La articolul 8, literele d) şi e) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti; e) la primirea sumelor în cont, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, şi vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe» în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. (2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidenţiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică»."4. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Finanţarea construirii locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (2) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat. (3) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract. (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv. (5) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi diriginţii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei. (6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de finanţare a locuinţelor. (7) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi. (8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti deschid la unităţile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinaţie specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesităţilor şi în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat. (9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor analiza şi vor efectua prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate propuse a se realiza şi vor corecta în mod corespunzător programul de finanţare prevăzut la alin. (6). (10) Alocarea sumelor pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiţii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract."5. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, conform prevederilor programelor de investiţii, sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale."6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procedează după cum urmează: a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor; b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 3bis; c) după analiză şi aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 4; d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. (2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului. (3) În listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora."7. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 90. - Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.10. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.11. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.097.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2bis la normele metodologice)----------------------------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind producţia realizată în anul ........până la finele lunii ................ pentrudarea în folosinţă a locuinţelor .........*)aflate în diferite stadii de execuţie----------- Notă *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.*Font 9*                                                                             - mii lei -┌───────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea lucrărilor │ Valoarea lucrărilor ││ obiectivului │ lucrărilor │ realizate şi decontate, │ realizate şi nedecontate ││ de investiţii │ executate │cumulat de la începutul anului│ la finele lunii ....... ││ │ de la ├─────┬────────────────────────┼─────┬────────────────────────┤│ │ începutul │Total│ Din care │Total│ la care plata se face ││ │ anului │ ├──────────┬─────────────┤ ├──────────┬─────────────┤│ │până la ....│ │Din bugete│De la bugetul│ │Din bugete│De la bugetul││ │ │ │ proprii │ de stat │ │ proprii │ de stat │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv 1 ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│ ............. │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│Obiectiv n ....│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────┼─────┼──────────┼─────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────┴─────┴──────────┴─────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanţe,(Primar general), .....................................  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3bis la normele metodologice)----------------------------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)SITUAŢIAprivind sumele preliminate pentru luna .........necesare în vederea realizării locuinţelor*) ...........------------ Notă *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.
                                                            - mii lei -
  ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Denumirea obiectivului│ Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor ││ de investiţii │ preliminate pe luna în curs ││ ├─────┬─────────────────────────────────────────┤│ │ │ Din care │├──────────────────────┤Total├───────────────────┬─────────────────────┤│ │ │Din bugetul propriu│De la bugetul de stat│├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv 1 .......... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│ ................... │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│Obiectiv n ...........│ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────┘Răspundem pentru realitatea datelor.Primar, Director buget-finanţe,(Primar general), ......................................
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 4bis la normele metodologice)----------------------------------------MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELORDe acordMinistru,...........FUNDAMENTAREAsumelor necesare de la bugetul de stat pentrufinanţarea construcţiilor de locuinţe conformLegii locuinţei nr. 114/1996,pe luna ........ anul ......, pentru locuinţe ........*Font 7*                                                                                                                            - mii lei -┌────────────────────┬────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────┐│ Denumirea │Suma │Alocaţii pentru │Valoarea │Valoarea lucrărilor │Valoarea lucrărilor │ Alocaţii necesare │ Sume │ Total ││ obiectivului │necesară│plata lucrărilor│lucră- │realizate şi deco- │realizate şi nedecon-│pentru plata lucră- │exis- │ alo- ││ de investiţii │finali- │în anul în curs │rilor │tate, cumulat de la │tate la finele lunii │ rilor preliminate │tente │ caţii ││ │zării │ │executate│începutul anului │............ │ pe luna în curs │ în │ care ││ │obiec- ├───────┬────────┤de la ├─────┬───────────────┼─────┬───────────────┼─────┬───────────────┤cont │ se ││ │tivului │Din │ De la │începutul│Total│ Din care │Total│ Din care │Total│ Din care │ şi │ soli- ││ │de în- │bugete │bugetul │anului │ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ ne- │ cită ││ │vesti- │proprii│de stat │până la │ │Din │De la │ │Din │De la │ │Din │De la │chel- │ de la ││ │ţii │ │ │ ..... │ │bugete │bugetul│ │bugete │bugetul│ │bugete │bugetul│tuite │bugetul││ │ │ │ │ │ │proprii│de stat│ │proprii│de stat│ │proprii│de stat│ │de stat│├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│Judeţul I ........................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul local 1 ................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Obiectiv 1 .........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Obiectiv 2 .........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu local 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│................................................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Consiliul local n ................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Obiectiv 1 ........ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Obiectiv 2......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Consiliu local n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│Total Judeţ I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┤│............................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţul n ............................................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│................................. │├────────────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┤│Total Judeţ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┘Secretar de stat,.......................Direcţia economică Direcţia coordonatoare programDirector, Director,............... .......................  +  Anexa 4 -------(Anexa nr. 11 la normele metodologice)--------------------------------------CONSILIUL LOCAL ............................(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)LISTAcuprinzând locuinţele sociale şi de necesitatepropuse a fi finanţate în anul ...............
  *Font 7*
  Denumirea obiectivului de investiţii Numar de locu- inţe Număr de cereri Regim de înăl- ţime Stadiu fizic rea- lizat Termen PIF Tip con- struc- ţie*) Număr locuinţe sociale Număr locuinţe de nece- sitate Suma necesară în vederea finalizării (mii lei) Suma solicitată de la bugetul de stat în anul .... (mii lei) Surse proprii pentru anul ....**) (mii lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Obiectiv 1
  ......
  Obiectiv n
  ......
  TOTAL
  ------------ Notă *) Se completează: reabilitare sau construcţie nouă. Notă **) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiţii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.Primar,(Primar general),.................------------