HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 10 septembrie 2008privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţia nr. 107515, coloana a patra "Descriere tehnică" va avea următorul cuprins:"Suprafaţa totală = 1.000 mp;Suprafaţa construită = 502 mp;Suprafaţă curte = 498 mp;P cărămidă".2. Se elimină din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIInstituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.081.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care urmează să fie scoase din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Nr. M.F. Persoana juridică care administrează imobilul Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Adresa unde este situat imobilul
  34120 (parţial) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Tâncăbeşti Teren 30,12 ha Comuna Snagov, satul Tâncăbeşti, judeţul Ilfov
  107515 (parţial) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin Clădire Suprafaţa construită = 502 mp parter; cărămidă Municipiul Caransebeş, Str. Libertăţii nr. 13, judeţul Caraş- Severin
  -------------